i ING I mn, den ouda. BINNENLAND. I W 3494. 18S7. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, I Woensdag 12 Januari. EN, Delen, ten, i.\ enz. n gepl. I f' I J Portreltfio. ortret. ëmailleerd, ka 3. [S I van 3ELEH. ‘S- - LKKN LM sche, Riga, wn E re aan- e n en ld cou- De InBeudlng van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave 3 OMNI- uur, I NUARl het Café i tegen- »SMA, eau van dm f lunland, mrwaarder Rotterdam, ingevoerde 'jzen. alle wjjn van 1884, als aanvraag drie maanden mocht plaats hebben worden de koopers hebben geen recht op schade- j 1 van den honigdauw, plotseling was gaan schimmelen, ontvangst nemen van een gedeelte De van i De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In ae Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. in dege- TEN op ig wordt ing voor GENT goudsche courant. Dezer dagen is verschenen het den zevenden jaargang van het A miging tegen de Km~ - van wordt gratis toegezonden aan elk die het vraagt bij den I” teeymwyy ri wu In dit nonitner worden meel of nflrtdor uitvoerig behandeldT halsbandjes, Mi Homeriana, Bevalen ta en het zoogenaamde Raqahout der Arabieren, terwijl ook de samenstelling van de middelen van graaf Mattei, de Peschier-PUlei .4 i »i s.ziu>, mid- Om inkt-, wijn- en grasvlekken, ook andere vlek ken door vruchtsappen veroorzaakt uit witte stoffen te verwijderen, is waterstofsuperoxyde een uitstekend middel. Hiertoe bevochtigt men de vlekken met deze i opziol---- gelegd dat hij door ’t voorschrijven van een verkeerd recept een kindje had vergiftigd en 2o. der maréchaussee in Noprdbrabant, die wegens het wreede binden van een arrestant tusschen de paarden waren gegispt. Het O. M. eischte 2 boeten van 500 en 1000. Mr. Reepmaker concludeerde tot vrijspraak èn op grond van het geleverd bewijs der feiten, èn omdat de heeren Nijgh niet verant woordelijk waren. Over de arbeids-enqnête schrijft de Haagsche cor respondent van de Zntpk. Ct.: Deden van de com missie hebben mij verklaard, dat de thans afgenomen getuigenverhooren reeds het bewijs hadden geleverd, dat het alleszins mogelijk zou zijn aangaande de arbeidstoestanden door de enquête veel licht te ver spreiden. En op mjjne vraag if er niet van de zijde der werklieden wantrouwen tegen de commissie be stond, werd mij geantwoord, dat reeds de eerste week ook sociaal-democratische werklieden voor de commissie waren verschenen, die belangrijke verkla ringen haddlm idgeiegd. Zelfe was het reeds voor- gekomeii/'fflft ‘een werkman, die bij zijn komst in ronde woorden zijn wantrouwen had uitgesproken, na een uur lang ondervraagd te zijn, bij zijn heen gaan verklaard had, thans met geheel andere indruk ken naar de hoofdstad terug te gaan en ook zijnen kameraden daarvan mededeeling te zullen doen. GOUDA, 11 Januari 1887. De Hooge Raad der Nederlanden heeft gisteren uitspraak gedaan in het proces van F. Domela Nieuwenhuis, requirant in cassatie tegen een arrest van het Hof te ’s-Gravenhage, waarbij hij met be vestiging van een vonnis der Arrondissements-Recht- bank aldaar tot 1 jaar celstraf en 50 boete is veroordeeld. De H. R. heeft in overeenstemming met het re quisitoir van adv.-gen. mr. Gregory overwogen, dat de beide bij pleidooi aangeroerde cassatiemiddelen zijn ongegrond en mitsdien het beroep in cassatie verworpen, met veroordeeling van den requirant in de kosten. De heer J. G. Verhoeff, predikant te Bodegrave, deelt in de N. Rott. Ct. mede dat het bericht aan gaande een tot hem gericht verzoek tot verbreking van het kerkelijk verband onjuist is. De terugkeer van Van Ommeren in de gelederen der sociaal-democraten te Amsterdam, heeft zich door geen enkel incident gekenmerkt. Aan den trein werd hij gisteren opgewacht door Van der 8tadt en in een «aapje' naar 't Volkspark gevoerd, waar tegen elf uur ongeveer 3000 nieuwsgierigen en partijge- nooten in twee zalen bijeen waren, aan wie Van Ommeren zich vertoonde, en waarbij hij door Domela Nieuwenhuis, Van der Stadt en Fortuyn den volke werd voorgesteld. Onder de bedrijven werd den mar telaar, (die er zoowel wat zijn manieren als zijn gelaat betreft, niet bijzonder gunstig uitzag), oen klein bouquetje aangeboden door een meisje, dat geheel in ’trood gekleed, wel een wandelend stuk zegellak geleek, en geflankeerd waa door twee knapen, mede met roode mutsen op het hoofd en roode vanen aan roode stokken in de hand houdende. Bij het bouquetje was een papier gevoegd, dat opgerold door een rood bandje was saamgebonden en waarin ge zegd werd, dat deze hulde gebracht werd door de kinderen van Sterk. De gansche ovatie was te half twaalf afgeloopen daarna gingen de duizenden kalm uiteen. De hoofdcommissaris mr. Dooiburgh was met vele inspecteur» en dienaren aanwezig om even- tueelo ongeregeldheden tegen te gaan. (Pad.) Het plan ia ontworpen om de winkelhuizen enz. in de Hoofdsteeg te Rotterdam zoo mogelijk alge meen electriaoh te verlichten, van uit het Hotel Cooman», door middel van gloeilampen. Uiterlijk 1 Febr wordt een definitieve beslissing verwacht. De prijs zal zijn ct. per gloeilamp in 't jnet een liohtkraoht van 16 norm.-kaarsen. De internationale hardrijderij te Slikkerveer is thans door het bestuur van den'Ned. Schaatsenrlj- derabond tot nader aankondiging als 't weer vrie zen wil uitgesteld. Do wedstrijden zullen op óen dag worden gehouden. Men heeft de stellige toe- ^Efflng van 11. M. de Koningin, om eventueel met het Prinsesje het ijsfeest te komen bijwonon. Hagen is van zijn ziekte hersteld en komt zeker, ovenals Werner. Van Paulsen heeft men geen nader be richt. Door de Rotterdamsche rechtbank werden Zater dag behandeld de beide vervolgingen ingesteld tegen ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad verten tien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verechjjnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN, 1 111 ■■■■■- I de uitgevers dor „N. Rott. Ct', de heeren Nijgh 1 Atjeh-oorlog spreken en hooren spreken en bij dien 8c Zoon, beklaagd van openbaren laster in drukwerk, I oorlog zulk een groot belang hebben, in beknopten, en wello. ten opzichte van dr. B. te Delft, wien i onderhoudenden en goedkoopen vorm op de hoogte ton laste was gelegd dat hij door ’t voorschrijven te stellen van zijne geschiedenis en beteekenis. Het bekende werk van den heer Kielstra, onge veer 1700 quarto bladzijden groot en slechts loopende tot en met het jaar 1880, kan, hoe verdienstelijk overigen», tot zulk een doel niet dienen. Evenmin de andere over Atjeh geschreven werken of brochu re», die allo slechts korte tijdperken of brokstukken van den oorlog behandelen. Dit werk loopt tot einde 1886. Van oordeelvellingen over personen heeft de schrijver zich zooveel mogelijk onthouden. Aan ’t slot is een opgave gevoqgd van de in den Atjeh-oorlog gesneuvelde of aan hunne wonden overleden officieren. i* eerste Dommer van ïwtudblad der Ver- kwakzalverij. Eeen Exemplaar Ker- t aan- Uitgever H. van^Jfg^tum Ij^.te >r worden meet' of'nflfftler uitvoerig Painexpeller, MjraouJo-praeBaraten, Tand- Maagpoeder, de vergiftige Haarmiddelen, der Arabieren, terwijl ook de samenstelling van de middelen van graaf Mattei, de Peaehiar-™""* tegen lintwormen en het droh^nsdlfApsmiddel Retzlalf wordt ongegeven. Wie ovyr mm dqzei delen wenscht Ingelicht te woMetf kfm 'dus door aanvraag van een gratis-nommiy bevredigd worden. Een eigenaardige haridetwijZC Tieeft de redactie ditmaal te baat genomen, om hare nuttige waarschu wingen weer een» in een nieuw kleed te steken. De laatste helft van het Maandblad voert mrmentlijk een afzonderlijk opschrift, luidende Hei Sekerteblad, of hoe een (intrant ran rn rmr Kanirealeen er zou kunnen uitzien. Dit gedeelte bevat een hooftiartikel, binnen- en buitenlandsche berichten, advertentiën enz., alles alsof het door kwakzalvers tèn behoeve van hunne tegenwoordige of toekomstige vakgenooten geschreven was, natuurlijk zoodat het doel de le- beetrijding der kwakzalverij, ook hierdoor wordt be vorderd. nv Hoe vreeselijk de sneeuwstormfen, vooral ia de Duitsche gebergten, in Thuringen, in het Schwarz- wald, in Silezië, in den Harz, hebben gewoed, is nu eerst bekend geworden. Voor zóóver med tot nog toe weet, zijn er een groot aantal menschen omge komen, deels doodgevroren, deels letterlijk in de sneeuw gestikt. In het Reuzengebergte lag de sneeuw zoo hoog, dat deuren en venster» niet meer open gingen, zoodat de bewoners slechts uit de daken naar buiten konden komen. Te Erfurt heeft een der grootste leveranciers van levende bloemen bekend gemaakt, dat er van hem 83000 stuks kisten en pakken, allen met levende bloemen, die ten dienste der feestdagen waren besteld, onder weg zijn bljjven liggen, doordien de spoortreinen in de sneeuw bleven steken of naar de stations zijn tenggekomen, zoodat al de bloemen waren verflenst of verdord, De heeren De Rothschild hadden aan de heeren Divieüe en’ Co. hun oogst ChAteau-Lafitte 1884 verkocht voor 1100 ft. de Bordeausche ton (4 vaten van 225 liter). De heeren Divielle namen voorloopig slechts een gedeelte van den koop in ontvttgst en verkochten enkele fiisten aan een derde, die,op zijn beurt, ze in ’t klein van de hand zette. Weldra rezen nu van alle kanten klachten de wijn was bepaald ondrink baar de heeren De Rothschild, die de reputatie van hun bekend gewas niet vorder in gevaar wilden brengen, weigerden nu het laatste gedeelte van den oogst af te leveren. Maar er bestond een koopcon tract, dat moest worden uitgevoerd. De eigenaars van ChAteau-Lafitte riepen nu de scheidsrechterlijke uitspraak in van de Rechtbank van Koophandel, waar zij vernietiging vroegen van het contract. De heeren Diviolle en hun afnemer stemden in dien eisch toe, mits tegen schadeloosstelling. De Rechtbank besliste het volgende het koop contract is nietig voor alle partjjende heeren De Rothschild moeten, (ogen, terugbetaling, terugnemen alle wjjn van 1884, als aanvraag daartoe binnen i hebben aan de heeren Divielle moeten de kosten van courtage terugbetaald toonstelling, omdat de wijn, onder don invloed nadat de koop definitief was aanvaard door het in igst nemen van een gedeelte van den voorraad. i kosten van het proces komen voor rekening de drie partijen gezamenlijk. Dezer dagen is verschenende Geschiedenis van den Atjeh-oorlog, in population vorm verteld door mr. P. Brooshooft. Het doel, door ichrijver en uitgever met dit werk beoogd, is de Nederlanders, die zooveel over den

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1