u MSN. l H I ■1 IS, m franco oop. I IS, BINNENLAND. wijs s. N? 3495. Vrijdag 14 Jaauarl. 1SS7. SR, namid- aldaar. te Gouda, i ’topen- I ;ig, E.73*. ing. 1887, .cart, den Beer Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. '41 O f I td H. 51. IS, I ‘>J jij De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave ■t ikubert. jaar oad, agner-Lisst. ozart. •etsckmer. •ock. ozart. DB.) A binstem. lay.) rmi) Brill. ore. teekeuing, G 15 JA- gesteld bg >ven te 'hopin. tarke. 'umber t. Rotterdam, >r voor- Opera. particulier Kabinet, waarin Z. M. met de Koningin en het Prinsesje staande zijn afgebeeld. Dit kunst- IQ i •fr. De uitgave dezer Courant geschiedt ZON DAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In ae Stad geschiedt de uitgave in den avond fan DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prgs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50, GOUDSCHE COURANT. GOUDA, 13 Januari 1887. VERGADERING van den GEMEENTERAAD. Vrijdag den 14 Januari 1887, des namiddags ten 1 ure. Aan de orde: Het Ontirerp-Reglement voor de Stads-Muziek- scbool. Het voorstel betreffende de regeling, der vaste jaarwedden van de Onderwijzer» aan de Stads-Mu ziekschool. Het adres van A. Pol», geb. Loep, houdende ver zoek om verhooging van baar tractement als Stads- Vrood vrouw. Een voorstel om over te gaan tot de benoeming van eenen Boekhouder-Opzichter bij de Fabricage. WOON- oodbak- eperstrast i 1887. en te be- Gisteren h$d te -- alle gezindten een uitdeeling plaats nieuwjaarsgift M De afdeeling «Ou de water en omstreken® van den Nederl. Protestantenbond gaat steeds in ledental vooruit en telt reeds 80 leden: In hare laatste ver gadering trad als spreker op prof. Knappert uit Am sterdam, terwijl Ds. Beijerman uit Leiden e. k. Zon dag zal optreden. Op de vergadering met dames zal de Rederijkers kamer «Borger® te Oudewater, op Woensdag 19 Januari opvoeren; Kotzebue’s lt Bloedverwanten11 en daarna het Uitende blijspel: nBapa gaf permissie." Gisterennamiddag had te Oudewater van wege de Oudewatersche Ijsclub eene hardrijderij van onver- mogenden plaats. Het regende knapjes, maar daar men reeds vroeger genoodzaakt was geweest dezen wedstrijd uit te stelten, was besloten ondanks den regen toch maar door te werken. j» Een 23-tal strydlustigen scharrelden om het hardst en enkele dekens, aardappelen, erwten en andere benoodigdheden waren het loon voor de prijswinners. Maar en dit is het mooiste van deze soort van wedstrijden iedere mededinger, zelfs de grootste sukkelaar, krijgt wat voor de moeite. Jammer, dat de op heden vastgestelde wedstrijd in het schoon tijden wegens den ingevallen dooi niet zal kunnen plaats hebben. Op de stations der Ned. Rijnspoorwegmaatschappij ’s Hage en te Scheveningen, te Utrecht, Amster dam, Rotterdam, Arnhem en Gouda zullen door de Leidsche machine-fabriek automatische //krachtme ters* worden geplaatst. De Directie van het «N. v. d. Dag* heeft aan den heer Herman Ten Kate de vervaardiging op gedragen van een schilderij, voorstellende ’s Konings I .304, aan A D V E RT E N TIN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad verten tien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. spr. nog onder luiden bijval van het publiek een van de gedidhilij aid Riet Paaltjes voorgedragen. Dr. A. G. Duker, uit Haarlem, hield gisteren de aangekondigde voordracht in de hier gevestigde afdeeling van den Nederl. Protestantenbond. Hij sprak over Betje Wolff en het kerkelijk Christendom van kaar tijd. Allereerst schetste hij de persoonlijkheid en het karakter van die begaafde vrouw, vertelde haar levensloop, deelde een en ander mede» uit haar correspondentie, om eindelijk hare verhouding te bespreken tegenover de kerk dier dagen. Haar dap- pere strijd tegen de h. i. verkeerde opvattingen van de Wijders van het Christendom werd daarbij vooral in ’t licht gesteld en daarna aalgetoond hoe de vrijzinnigen in onzen tijd, die een nog veel ruimer opvatting hebben op godsdienstig gebied dan zij en die er zich op beroemen een hooger standpunt in te nemen dan de mannen en vrouwen uit den zoogenaamden «pruikentijd® bij Betje Wolff nog te vaak achterstaan in toewijding aan de goede zaak en bij haar nog een lesje kunnen nemen wat betreft ijver en volharding in den strijd tegen het geen door hén verkeerd wordt geacht. Heg 0«<|erXerp en de behandeling daarvan vielen blijkbaar zeer in den smaak der aanwezigen, die den spr. met de grootste aandacht volgden. Zevenhuizen aan de armen van j van katoen als Voor de Rotterdamsche Arrond.-Rechtbank stond Dinsdag jl. terecht, onder aanklacht van diefstal, G. de V., 17 jaar, dienstbode, laatst wonende te Gouda. Gedurende slechtstee» dagen in dienst van den danshuishouder K. te Gouda, had zij op den 15en December jl. nit diens woning woggaimèen een spaarpot met geld 4) toebehoorende aan diens kinderen, en eenige kleedingstukken, toebe- hoorende aan eene mede-dienstbode M. van W. Berouwvol bekende uj deee feiten, niet kunnende opgeven hoe daartoe gekomen te zijn. Het O. M. vorderde hare veroordeellng tot drie maanden ge vangenisstraf, terwijl de toegevoegde verdediger, mr. A. G. Prins Visser, eenige verzachtende omstandig heden bijbracht. Nog stond terecht L. de G., oud 52 jaar, koopman in schrijfbehoeften te Oudewater, bekl. van bedelarij en het onge’ van een valschen naam aan een politiebeambte Schoonhoven. De bekl. ontkende de feiten gepleegd te hebben. Eisch 12 dagen en 3 boete, subs. 6 dagen hechtenis, benevens opzending naar een rijks- werkinrichting voor den tijd van 6 maanden. Over' 8 dagen in deze zaken uitspraak. In deze zitting werd veroordeeld J. W.r oud 14 jaar, arbeider te Waddinxveen en C. B. oud 24 jaar, koopman en arbeider te Wad dinxveen, beklaagd van diefstal van 15 konijnen en 1 kip, in den nacht van 15 op 16 en van 17 op 18 November te Waddinxveen en Zevenhuizen gepleegd, ieder tot 2 maanden gevangenisstraf. Dinsdagavond tred in het Departement «Gouda* der Maatschappij tot Nut van *t Algemeen de heer W. C. Goteling Vinnis, uit Haarlem, als spreker op. Hy deed ons kennis maken met het drama „Les Jaco- bitee" van Francois Copptfo, dat in ’t laatst van 1885 voor het eerst te Parijc werd opgevoerd. Na ons eerst kortelnk op de hoogte te hebben gebracht van het historische tijdvak, waaraan het stuk was ontleend, droeg hij uit de verschillende bedrijven achtereen volgens de voornaamste tooneelen voor, zooals die door hem in onze taal waren overgebracht. Wij waren tot ons leedwezen verhinderd de geheele voor dracht bij te wonen, maar te oordeelen naar hetgeen wij daarvan hoorden, verdiént de Hollandsche bewer king van den hoer Goteling Vinnis allen lof. Ook de voordracht was zeer goed en wy gelooveti te kunnen verzekeren dat alle aanwezigen zeer tevreden waren over het gehoorde. Ten slotte werd door I een hulde van het Amsterdamsche blad worden aan- geboden, terwijl oleographiën, naar de schilderij i vervaardigd en 4433 cM- groot, door de firma Emaik en Binger vervaardigd, tegen ongekend lagen prijs voor de geabonneerden van ’t «Nieuws® ver- i krijgbaar gesteld zullen worden. Te Schelluinen, aan de lijn Gorinchem Dor-, drecht, wordt een halte in gereedheid gebracht. De heer A. Krieger heeft een plah ontworpen tot het aanleggen van een spoorweg (stoomtram) van i Gouda door de Krimpener- en Alblasserwaard, te Schelluinen aansluitende aan het Staatsspoor. Bij verwezenlijking van dit plan zou een 5 uren gaans landstreek, met een bevolking van ruim 30,000 zie len, zeer gebaat zijn. Tot heden toch is het eenige middel van vervoer de trekschuit, en dan nog alleen op marktdagen, te Gorinchem, Schoonhoven en Gouda. (D. G.) Aanstaanden Zaterdag zal te ’s Hage het le num mer verschijnen van een Fransch weekblad, getiteld: Le Marqué de fer\ Journal Rogaliete, mondain, litté raire, artistique, 'humorietique, onder leiding van L. De Saint-Patrick. Zijn devies is: le Roi, ïépée, la plume. In zijn vlag schrijft hij: mondanitén, mora- l mat ion, instruction, vérité, justice, progrïs. In den schouwburg te Rotterdam werd Dinsdag avond een warme hulde gebracht #an Mevrouw Ca tharina Beersmans, bij haar 25-jarig jubilé als kun stenares. Reeds dagen vdor de feestavond was het onmogelijk meer een plaatsje machtig te worden. Uit de menigte bloemen en kransen welke haar werden vereerd, bleek ten duidelijkste hoe geheel Botterdam hare groote gaven eerst en huldigt. Na de opvoering van het eerste stuk van het programma, de Medea van Légouvé, verscheen Mevr. Beersmans ten tooneele, omringd door al hare mede kunstenaars. Onder hartelijke toespraken bood de Heer Le Gres haar, namens Jhaar Rotterdamsche vereerders, een zilveren koffie- en theeservies aan, waarbij een; prachtalbum was gevoegd, vermeldend de namen der gevers. De Heer Van Zuylen over handigde haar, namens de leden van het gezelschap «De Vereenigde Tooneelisten,® een prechtigen zwaar massief zilveren lauwerkrans, waarvan lint en strik het opschrift droeg «Aan Mevrouw Beersmans aan geboden door hare confraters® «18621887", terwijl qp de bladen de namen vah een twaalf-tal stukken waren gegraveerd, waarin de jubilaresse het meest weet te schitteren, als Medea, Zwarte Griet, Fer nando, Tilly, Martelares, Maria Stuart, Deborah, Fedora, Machbet, Familie Fourchambault en Alphonse. Ook de Heer Rosier Faassen sprak de kunstena res, die aan zoovele zijner scheppingen Teven en be staan had 'ingeblazen, in hartelijke bewoordingen toe. En daarop regende het bloemen, bouquetten^ en kransen, o. a. eene van wege de Nieuwe Rotterdam sche Schouwburg-vereeniging, der directie de Hoog- duitsche Opera, de Rotterdamsche afdeeling van het Ned. Töoneelverbond, den heer Edm Hendriks, be stuurder van het Nationaal tooneel te Brussel enz. enz, De jubilaresse sprak een woord van dank tot het publiek, doch haar overstelpt gemoed maakte het haar moeilijk zich verstaanbaar te maken. Het was in een woord een schitterende avond. werk zal den Koning op H. I). 70n jaardag, ,als een hulde van het Amsterdamsche blad worden aan-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1