m. lixter. «EN. ,agd. isst* w* I BINNENLAND. Woensdag 19 Januari. ,ZW' Gouda. kleuren, prijzen. Gouda, tdewater. iar AMER Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken? OURCQ. eving. ngestelde tgestelde gskassen. pa* Neer- Uns franco rs belegen nco. I 9 Leven. 9 "M 10 «6 mr *x>nt etrfH .N-Ï.34®r. t jjffr SM. 4, s:el. bjj de Heeren: oekh. H. T. Rotterdam. rerband van EL van A. s een zeer egen Hoest doos 40 ets. rugbaar bjj ADEN, rkt. endoor, voor ive van prgs, aan hetBu- ittera 8.8. Bureau v m. geval buiten in waarnam, ischikt eene n of daarin i ofomstre- OÜDSTER. Br. franco ter Courant. - van huizen en tehijnt er op berekend te zijn, de oude stad met haar smalle straten en stegen in verloop van tijd een geheels gedaanteverwisseling te doen ondergaan. Dit bleek vooral bij art. 16, luidende„Het is ver boden een gebouw te stichten, te herhouwen of te verbouwen op een minderen afstand dan 6 meter uit het midden van de openbare straat, of het open baar water, of beiden te samen, tenzij met vergun ning van B. en W., die daarbij tevens de hoogte bepalen, tot welke het gebouw mag opgetrokken worden" dit artikel bracht den doodshek aan slop-~ pen en stegen, en daarom werd in den Raad gestre den over recht en5 billijkheid, waaraan de Voorzitter een einde maakte, door in het artikel in lesschen „Onder verbouwing zijn niet begrepen herstellingen of vernieuwingen, waarbij de bestaande hoogte niet wordt overschreden". dat volgens de Gemeentewet voor de gemeentelijke fi nanciën bestemd is, hetgeen door den Minister van Binnenlandsohe Zaken, bestreden werd, die er tevens wees, dat deze belasting het aantal vende hond» Dg van n jaarwedde rich met op Hen by het e. k. HüÜR De nieuwe Bouwverordening heeft den Raad van Botterdam drie dagen bezig gehouden. Tal van wijzigingen waren door enkele Raadsleden en bouwkundige genootschappen voorgedragen, doch deze hebben weinig genade gevonden bij B. en W. Met hand en tand handhaafden zij hun voorstellen slechte een enkele aanvulling of wijziging werd veran- ge- zoo moge- en 't liefst afhankelgke In De Echo (mail-editie voor Oost- en West- Indië), onder redactie van den heer Brunner, leest men „De Koen-feesten te Hoorn. Een negentiende— eeuwsch Noordhollandsch landstadje, een vereenigijig voor volksvermaken, een paar deftige leden van de Staten-Generaal, mitsgaders eenige nóg deftiger'lo cale grootheden, de onvermijdelijke muziek met de nog onvermijdelijker „soirée" en „matinee", vaandels, feestdronken, mooie malsche boerinnen met gouden oorijzers, dikke, stoere boeren, zonder dito ditq, sneeuw, toespraken, een gecostumQerde optocht en ten slotte verslagen in de couranten, Waarin het wemelt van „feestelijk", „sierljjk'l.^kctpag", „alles in de beste orde" en meer dorgelijke betuigingen ziedaar de lijst, waarin, zes dagen geleden, de gestalte van een der karaktervolste, fermste en knap, ste Hollanders, die we ooit gehad hebben, nog eens aan den volke vertoond werd. „Hoe zou Koen gemeesmuild hebben, als hij die bewierooking van zijn persoon, bij zóóveel kalm be rusten in een politiek, die vierkant met de zijne strijdt, had kunnen voorzien ’t Maakt een won derlijken indruk, dat geschetter over zestiende- au zeventiende-eeuwsche helden tegenwoordig. Bg is iets schijnheiligs in. Het HandelMad bevatl zeer goed artikel over den grondlegger jan' lands macht in Indiê, en beveelt allen onderwijzers aan dezer rtagcii hét leven van 'KóSn de scholen te behandelen, verder wijzende op, Rocris voorlijk heid», zijn „rechtvaardigheid", „moed" «smette loos levensgedrag", en dat hij de Engelschen ge weerd heeft". Mij düiikt, zulk een meester moet in een raar parket komen, aM een/jongen snugger ge noeg is om te vragen„Meesterhoe doen en leven de tegenwoordige bestuurders, van India,-ea wat was dat ook over dat schip Nuero en die ltn- gelschen, een paar jaar geleden Het beet nou voor zulk een onderwijzer zijn om te zeggen „Houd je mond, jongen I Doe zulke brutale vragen niet 1" Want anders, dan kon zoo’n los over Koen wol eens uitloopen op zeer oneerbiedige saroasmes over het Departement van Koloniën etc." Staten-Generaal Exmtb K-imzb. zitting van Maandag 17 Januari. In deze zitting werden mot eenparige stemmen aangenomen de Wetsontwerpen tot naturahsatio Van J. Straver en 8 anderen fot vaststelling der bogrooting van de algêmèehe Landsdrukkerij, dienst 1887; en tot regeling van het Pensioenfonds van Burgerlijke ambtenaren, dienstjaar 18^7; Eindelijk werd met 18 tegen 11 stemmen,al genomen het ontwerp van Wet tot bekrachtig eener provinciale belasting op honden in Limojt' nadat oenigo leden betoogd hadden, dat bij heffing de provinciale wetgever treedt op hot gobii ^1 h .1 z. r,w» .mwlotw «v/vrw. vlzt ^nwvAziwtnllil. nanciën bestemd is, hetgeen door den Minister op wees, dat deze belasting het aantal zwor- lon zal verminderen, het hondenras vort beteren, en daardoor de maatregelen tegen dollehonds- ziekte in de hand zouden worden geweftt. Woensdag a. s. 11 ure, Staatsbegroting. 'A goudsche courant.1 i »t b»'d .<SlLlWS>« Uit Oudewater schrijft mon ons van gisteren Wij hadden hier hedennamiddag een prachtige hard- en sohoonrijderij. Dertien paren dongen om de uitgeloofde prijzen, bestaande uit een gouden re montoir on oen met goud gemonteerdon flacon, be nevens een zilveren remontoir en oen met zilver demonteerden flacon. De prijs viel ten dool aan J. de Jong, van Polsbroek en C. Hagoort, van Pape- kop, terwijl de premie ten deel viel aan O. en K. Tas ran Molenaarsgraaf. Ken groots menigte toe schouwers woonde dit ijsfeest bij, dat door de muziek van Euterpe" opgeluisterd werd en in allen dèele geslaagd mag hósten. Berg-Ambacht telde op 1 Jan. 1886 1390 M., en 1370 VY., totaal 1760. De bevolking vermeer derde door geboorte met 61 M., en 60 Vr., en door vestiging met 69 M., en 80 Vr., zij verminder de door sterfte mot 26 M., en 31 Vr., door vertrek met 78 M., en 64 Vr. Bevolking op 81 Doe. 1886 1419 M., en 1412 Vr., totaal 2831.* Er werden 23 huwelijken gesloten. Ammerstol telde op 1 Jan. 1886 546 M., en 508 Vr., totaal 1054. De bevolking vermeerderde door geboorte met 30 M., on 24 Vr., en door vestiging met 13 m., en 20 Vr., zij verminderde door sterfte met 22 M., en 15 Vr., door vertrek met 22 M., en 23 Vr. Bevolking op 31 Dec. 1886 546 M., en 514 Vr., totaal 1060. Er wer den 6 huwelijken gesloten. Dr. W. Pranoken, arts te Schoonhoven, heeft (bij 8. en W. N. Van Nooten, aldaar) de Proeve eener cholera-proolamatie voor Nederland uitgegeven. Zij isvrij bewerkt-naar de „Cholera-Instruction", door 3i Oostenrijksche Regeering den 5n Aug. 1886 uit gevaardigd. Het geschrift resumeert wat over de oorzaak, do besmettelijkheid der cholera en de voor- en slechts een enkele aanvulling of wijzigin behoedmiddelen tegen die ziekte bekend is. Onder ingelascht. De verordening zal een geheole de laatste rubriek zijn behandeld maatregelen tegen dering brengen in den aanbouw de overbrenging en de uitbreiding der cholera bin- nenslands id. bij het uitbreken der cholera per- sooidijke beschermende maatregelen. Het ontsmet- tingsregulatief is opgegeven naar het Kon. besluit i van 26 Juli 1885. De schrijver onderstelt te recht dat zijn werk aan geneeskundigen, gëieentebestu- I ren, gezondheids-commissiën en verdere personen, die ook over het hygiënisch welzijn hunner medeburgers gesteld Zijn, niet onwelkom zal wezen. Zondagavond leverde de Haagsche politie, gewapend met stokken, slag aan een 400 a 500 sociaal-democraten in de Asséndeftstraat. Laatstgenoemden hadden aan den Heer Domein Nieuwenhuis voor zijn woning in de Malakkastraat eene serenade'gebracht, bestaande in het zingen van.het Vrijheidslied en een Afscheids lied. Daarna waron zij vier aan vier de Malakka straat uit laags de Buddastraat, laan Copes, Nassau- plein, Nassaulaan, Plein 1813, Parkstraat, Paleisstraat, Noordeinde, Hoogstraat, Veenestraat, Vlamingstraat, Prinsengracht naar de gevangenis aldaar getrokken, steeds zingende. Na een algemeen Leve Crolltrok men de Lange Lombardstraat en Korte dito door en werd eerst toen door een 30 a 40 man politie ver zocht, uiteen te gaan. Voor dit evenwel verstaan en begrepen was, voor de volgers en vele nieuwsgierigen zelfs iets bespeurd hadden van de aanwezigheid der politie, werd er met de stokken op los geranseld. Velen raakte daarbij onder den voet. Ben persoon werd gearresteerd, doch l1/, uur daarna reeds weder op vrije voeten gesteld. Een persoon kreeg een slag, zóó geducht dat zijn hoed werd doorgeslagen en hij vrij ernstig aan het gelaat werd gewond. Óm der waarheid niet te kort te doen, moeten wij ook ver melden, dat er door één der leiders van de politie duidelijk en herhaald geroepen is„Niet slaan Toen was er echter reeds geslagen. In ieder geval mag men vritgenwat wettigde plotseling in de Assendalfstraat zulk een heftig optreden, toen men op SJip tdrid'weg naar Walhalla was, nadat men den stoet den geheelon weg over met rust gelaten had Het komt ons voor, dat ook nu weder met zenuw achtigheid en zonder beleid gehandeld is. Wij kun nen het onmiddellijk trekken en gebruiken der wa pens floor de politie niets anders dan af keuren. Daarmede verergert men het kwaad, dat men te genezen poogt, daargelaten het onmenschelijke dat er gelegen is in diergelijk ruw geweld plegen. Hebben de Amsterdamsche troebelen de overheid nog niet genoeg geleerd? (haajmthè Courant.) De voorgesteldo heffing van den zout-accijns berust op de volgende grondslagen. De heffing volgons het stolsel van doorloopend krediet wordt overeenkomstig den wensch der zout- riedats en andere accjjnsplichtigen vervangen door een Stelsel Van afloopend krediet. De accijns wordt opvorderbaar, niet bij het in consumtie brengen van het fabrikaat, maar na het verstrijken van termijnen, die tijd laten- voor bewerking en aflevering der goederen. Daardoor vervalt het dekken van elk ver voer, hoe gering ook, door document, behoudens 'voorzieningen tegen frauduleusen invoer. De overponden in de zoutziederijen worden vrij gelaten. Daarentegen wordt dubbele weging van al het ingevoerde, ruwe zout voorgesebreven. De kosten voor vermeerdering van het ambtenaars- personeel worden vergoed door hot voordeel van betere verzekering van tien accijns. Het acefjusbedrag is niet verminderd. Verder wordt voorgesteld de bevoegdheid tot het verleenen van vrijdom van accijns Voor zout, benoo- digd voor het maken van boter en kaas, die naar het buitenland worden uitgevoerd. GOUDA, 18 Januari 1887. Gisterenavond heeft de algemeene kerkeraad der Hervormde Gemeente alhier het navolgende zestal predikanten opgemaakt in alphabetische orde, ter ver vulling der bestaande vacature. A. F. Adrian! te Henswoude, C. Beets te Rijswijk L. Heldring te Zand voort, A. I. Kan te Velp, P. J. Komijn te Zierikzee en O. Schriecke te Pijakker. De Ijsclub „Gouda* heeft tegen hedenavond een ijsfeest georganiseerd op den Bleekerssingel. Uit- geloofd zijn een prijs en premie voor de schoonst verlichte groep van minstens 3 personen, terwijl onder de deelnemers aan een quadrille een prijs en premie zullen worden verloot. Het muziekcorps der Schutterij zal het feest opluisteren. Het is te verwachten dat velen aan dit feest zullen deelnemen, dat naar alle toebereidselen te oordeelen zeer aardig belooft te zijn. De heer P»ul Prill, naar weet onlangs benoemd tot onderwijzer aan do stadsmuziekschool alhier, is voornemens half Februari in het lokaal en Vermaak» een concert te geven. Deze gelegenheid om eens kennis te maken met genoemden musicus zal zeker velen welkom zyn. Medewerking tot dat concert is toegezegd door Mej. Von Tarnay, van de Rotterdamsche opera, en de hh. Jan Koert en Schroder, terwijl wy op deze soirée Mevr. Prill als declamatrice zullen leeren kennen. De vorige week trad de heer Prill met succes te Nijmegen op. De Prav. Geld, en Nijm. Ct. spreekt daarover met lof en zegt o. a. „De heer Paul Prill is ontegenzeglijk een zeer bekwaam violoncellist. Met veel bravour en groote technische vaardigheid speelde hij het concert E-Moll van $tervw met or kest, en eene Nocturne Van Chopip, benevens twee composities van Popper, met begeleiding van piano. Hem vielen dan ook welverdiende toejuichingen ten deel.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1