BINNENLAND. openen, UIS, kerlj, IER, 187, 's namid- tR» aldaar, igd te Gouda, ts, in 'topen- ïszöütT Vrijdag 21 Januari. 3498. 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ’d maar te slui- open te F appij- O£inff. EREH, at E. 73 n baat indschen HONIG. i I 5N,8CHOOL- ggskfag. 1 AipSIr' goudsche courant .0 i deze, dat bij Winkel in de jke groete. meester. °g. >urg. rijder» zien, etend. 1.te A Iphen >nte Oude- i Schoonhoven lehewerth en ran Bergen ennar. het feest opluisterde. Ook de quadrille, die werd „gereden" was zeer aardig. De muziek der Schut terij luisterde het feest op, terwijl als deze rustte door het Bestuur voor andere muziek was gezorgd, van de juiste veronderstelling uitgaande dat op een feest als dit muziek een vereischte is. erd WOO1T- Hroodbak- e Peperstraat >rnari 1887. matien te be- N. maar, AIJ Hz. gdttraat. «kende UNI- sen zeker mid- ny, Hartwater in >/4 pakje» ?ent en heele i chronischen len proef ge inig; dezelve >g, zoodat ik niken; gelieve lening het ver- •blijf ik met de* vielen. Prijs (een gouden remontoir-horloge) de heer 91 van Grootheest; 1 ste premie (twee etrirre polis kannen) de heer D- L, Reijnen; ,2 de premie (eene -1..1--isigarenpijp) de heer Th. voren) de heer J. Hoogen- C. Kpster. ing en 8 M. 1.5 M. was echt ibriekstempel 2, fl. 1, en dag a. st. ten einde nadere getuigen te hooren. pleegd. Eisoli 6 dagen hechtenis Sn opzending naar een rijkewerkinriehting voor den tijd van IS maanden. Nog juist bij tijds had het ijsfeest plaats van do hier bestaande IJsclub. Daartoe had men Dips- i devoid’ de JJleokerscingelgracht ingericht een zeer geschikt terrein, daar op don Singel zoovelen in de gelegenheid zijn, zonder den entreeprijs te betalen, daarvan ooggetuigen te zijn. Van deze gele genheid werd druk gebruik gemaakt, een zeef talrijk publiek Was aanwezig. Het terrein was verlicht door een aantal lampions terwijl van tijd tot tijd bengaalsch vuur het heele tooneel in eenfsntasti- achen gloed hulde. Het was een aardige drukte, die op het ijs heerschte, waar tal van schaatsen- en rijderessen proefjes van hun kunst lieten Men had er van allerlei slag, leeftijd en Men zag volleerde rijders, die reeds meni- winter meê maakten en kleine dreumissen, lie zich dit jaar voor ’t eerst bewogen op de gladde liaan de uniform was er zoowel vertegen woordigd als de politieke kleeding,- menig keurig dames-wintertoilet viel er te bewonderen en ook .de schipperskiel was aanwezig. De meeste rijders hadden gekleurde ballons, die in hun vliegende vaart een aardig effect maakten. Bijzondere ver melding verdient de groep, gevormd door 4 dames geflankeerd door 2 heoren (voorzien van een boog en parapluies met ballons) die den gansohen avond voorstel moet doen, van P-- bepaal. Zaken verklaarde, te kunnen 1' •Woï r- wat mogelijk is op den weg van verzoening, zonder opoffering van beginselen, Het algemeen debat is Aan de nationale schoonrijderij op schaatsen te Schoonhoven, Dinsdag gehouden, werd door 12 rijders deelgenomen, waaronder 6 vreemdelingen. Ijle vreemdelingen werden allen afgereden, zoodat I «tan Schoouhovensche rijders ten deel mden remontoir-hóffoge) de heer J.t' GOUDA. 20 Januari 1887. Bjj kon. besluit zijn benoemd de voorzitters en burgerlijke leden en hunne plaatsvervangers in de onderscheidene militieraden voor de lichting der nationale militie van 1887. In het 8de militiedistrict van de Provincie Zuid- Holland is benoemd tot voorzitter mr. A. A. ran Bergen IJzendoom, lid der Provinciale Statentot zijn plaatvervanger mr. 8. Ie Poole, lid der Pro vinciale Statentot lid mr. J. Bredius, lid van den gemeenteraad van Leidentot zijn plaatsvervanger mr. N. K. F. Land, lid van den gemeenteraad van Leiden. Naar men weet hebben er van wege de Ijsclub „Gouda" bjj de meergegoede ingezetenen dezer stad lijsten gecirculeerd met verzoek om bijdragen voor eene hardrijderij op Vrijdag a. st., waaraan uitslui tend minvermogenden zouden deelnemen. Zooals te verwachten was van de roialiteit onzer medeburgers was dadelijk voor een flink bedrag ingeteekend. Ah de dooi aanhoudt kan ’t feest natuurlijk niet door gaan. Het Bestuur der IJsclub is voornemens in dat geval zoo de gevers der bijdragen daar geen bezwaar tegen hebben op den zeventigsten ver jaardag des Konings daarvoor een kinderfeest te or- ganiseeron. Voor de vacante onderwijzersbetrekking te Haas trecht hebben zieh 49 sollicitanten aangemeld. Dinsdag middag had te Haastrecht van wege de IJsclub een schoon- en hardrijderij plaats, bestaande uit jongens van 1015 en van 1820 jaren. Van de eerste categorie werd de prijs behaald door A. van Diest en de premie door H. Verboom van de laatste categorie was de prjjswinner Jan de Graaf en de premiewinner Joh», den Hartog. De prijs van de hardrijderij werd behaald door J. van Delft en de premie door C. Stigter. Bjj de Dinsdag te Zevenhuizen gehouden wedstrijd in het schoonrijden uitgesehreven door de IJsclub aldaar is de prijs ad 10 gewennen door Js. Merbi» en G. Karreman, de 1*. premie ad 5. door C. Schenk en D. Tom en de 2« premie ad 2.50 door W. Merbi» en Ma. de Graaf. uit Friesland voorspeld werd, is thans bewaarheid, namelijk, dat de heer Abraham Hesselink, van Pa- terswolde, student aan de universiteit te Groningen, de snelste rijder op do korte baan is. Nooit heeft iemand bij een wedstrijd op schaatsen, waaraan de beroemdste rijders deelnamen, met minder moeite en grooter voorsprong den eersten prijs behaald dan de heer Hesselink te Groningen. Middelmatig van grootte, doch zwaar gebouwd en sterk gespierd, staat de 20-jarige jongeling ah eene furie op de lijn, met het gezicht bijna op het ijs zijn kampioen aan te zien, om in één oogenblik tot don afrit gereed te zijn. Wie hem het eerste gedeelte al „klauwende" ziet afleggen, staat verwonderd hoe spoedig hij zijn mededinger vóór is, het terstond op de „lange streken" werpt en zonder zichtbare inspan ning en met prachtigen zwier in enkele seconden bet einde heeft. Zelden zag men de eischen van snel- en schoonrijden zoo vereenigd ah hier. Liet hij den Champioq-rijder Bruinsma den laat- sten rit met een 15 meter voorsprong achter, en getuigt de beste der tegenwoordige Friesche rijders, Wiebe de Vries, dat hij te Groningen zou meedoen ah Hesselink zich niét aanmeldde, dan verklaart dit ook de uitdrukking van zijne geduchtste concurrenten, wanneer zij zeggen „dat hij zelf niet weet hoe hard hij rijdt" (Ned. Sport.) Staten-Generaal Ezrstb Kambï. Zitting van Woensdag 19 Januari. Bij het algemeen debat over de Staatsbegroóting trad de heer Flout van Soeterwoude in algemeen» beschouwingen over den toestand des lands hij drong aan op erkenning der beginselen van zedelijkheid, recht en godsdienstzin om het aanzien des' lands te verhoogen. De minuter Heemskerk wees zijnerzijds op vele teekenen van vooruitgang in de laatste 60 jaren, betreurde het socialisme ah giftplant, doch meende dat het enkel bestreden moet woeden als het zich in het openbaar uit te» nadaéle yan het algemeen. De minister Bloem constateerdg*dat de tinancieele toestand zeer verbetert. De heer Fransen van de Putte drong aan opdist Regeeringsvoorstel tot herziening van art. 194, daar hij vreesde dat zonder wijziging van dat artikel de tweede lezing zou mislukken. Overtuigd geworden dat een groot deel des volks geen genoegen meer neemt met de openbare school, die door overdrijving van het neutraliteitsbeginsel is geworden een école laiqua, wilde bjj alsnog dat de Regeering art. 194 wijzigde. Tie heer van Naamen besfroed dien aan drang als een ónmogelijke «Uch voor de Regeering ook zonder wijziging van art. 194 zou de grondwets herziening kunnen slagen. De heer de Bruijn, die <Jb'We( van 1857 zoo slecht niet vond, maar wel die van 18t8, sloot rich bij den heer van de Putte aan. Ook de heer Pijnappel, die meende dat zonder wijziging van art. 194 de Grondwet geen nationale kracht zou uitoefenen. Zijns inziens is de tijd aangebroken dat in zake onderwijs de staat zich eenigszins tetug- trokke daar onderwijs van particulieren geen waar borg meer behoeft en volkomen is te vertrouwen. De heer Wertheim, ofschoon ook een» dat de Regeering, wil zij sterk zijn, zelf eqn bemiddeHngs- het openbaar neutraal onderwijs, dat nog aftoo» aid noodig is.’Tle Minister ran Binnenjandsche 2_( ónmogelijk zieh -nu over do zaak uitlaten, tucwijl dp.Grondwetsvoorstellen aoifere Kamer ia behandeling “ziju. .Mies zal geschieden. Hoofdstuk 2 en 3 (Hooge Collegiën en Buiten- landsche Zaken) zijn aangenomen, na eenige discussie over ’t laatstgenoemde, waarbij de Minister o. a. aan den heer Tak verzekerde, dat de Belgische Re geering weet, dat wij de vrijstelling van loods gelden op de Schelde voor booten van den Noord- duitschen Lloyd in strijd achten met ons tractaat met België. De heer Domein Nieuwenhuis is gisteren in momen. De heer G. N. Kruisheer, onderwijzer alhier, komt voor op de voordracht van hoofd der school te Krim pen aan de Lek. In de Oude Gouwe is Dinsdagavond brand ont staan in een schuur, die spoedig geheel afhrandde. Op het gerucht daarvan spoedden zich velen uit de stad derwaarts. Men kon echter gelukkig dadelijk weder naar huis gaan. In de zitting der Rottordamsche Arr.-Rochtbank van Dinsdagmorgen werd veroordeeld: G. d. V., oud 17 jaar, dienstbode te Goud», bekl.- van op 15 Dec. 11. verschillende voorwerpen te heb ben weggenomen, tot 8 maanden gevangenisstraf. Vervolgens stond terecht: P. H., oud 27 jaar, arbeider te Zevenhuizen, bekt, van beleediging van den Rijksvoldwachter Doeloman op 5 Dec. U. te Zevenhuizen geploegd. Daar de bekl. pertinent bleef ontkennen zich aan het ten laste geUgde feit te hebben schuldig gemaakt, schorstede Moy< handeling dezer zaak en bepaalde deze op Dins- I J. v. P., bekl. van bedelarij te Zevenhuizen ge- bepaald. Door de zorg dof Schoouhovensche IJsclub w. 7t TT Z7Trr rvi. 1 --lensohenmassa de banen voor den voor lief- Donderdag 27 Januari e. k. heeft de 5' abonne- ments-tooneelvoorstolling plaats. De Kon. Vereeni- ging Hei Nederlanderh Tooneel zal dan opvoeren: De Familie de Claieepont, tooneelspel in 5 bedr. of 8 tafereelen door C. B. H. Spoor, ontleend aan den bekenden roman „Zo grande Marnière" van George» Ohnet. Daarin treden o. a. op de dames 8. de Vries, Chr. Stoetz, 8. van Biene, M. Lotjé en M. Weiman, be nevens de hh. Louis Bouwmeester, Spoor, v. Schoon hoven, de Jong, Morin, Jacques de Boer en van Dommelen. prachtige meerschuimen 1 getegue zen ie neoneu acuuuug gamaan», acuoxaie ae Moyer 3 de premie (als voren) i rechtbank op verzoek van hot Openb. Min. de be- 'ttteïrs’s breed, terwijl driateoÜdhp H»> heerschte onder de ontzaglijke me meest volmaakte orde, zoowel bij do wedetrqd als op de 1400 M. lange baan hebbers. De uitslag der internationale hardrijderij op de ijs vlakte te Slikkerreen gwteren gehouden, was als volgt: de eerst» prjj» word behaald door den heer Charles Tebbit van St Ives, die de baan aflegde in 3 ni. 87 S.; dé 2de prijs door den heer W. J. van Vollonhoven van Kralingen in 3 m. 57*/^ s.; de 3de prijs door don heer K. Pander van Haarlem in 4 m. 3 s., on de 4da prijs door den heer H. van Blom- mensteijn varf Apeldoorn in 4 m. en 9 s. De heeren van Vollenhoven en Pander hadden eerst de baan in gelijken tijd afgelogd, namelijk 4 m. 3 s., zoodat tusschen hen een nieuwe kampstrijd moest plaats hebben, waarin de heer Vollenhoven overwin naar werd. De strjjd werd zeer belemmerd door het water dat op het ij» kwam. Aan gezamenlijke entree-gelden werd een bedrag van ongeveer f 1200 ontvangen. Omtrent den prijswinner van den wedstrijd op schaatsen te Groningen, nu ook overwinnaar te Am sterdam, in de vorige week gehouden, den heer Hes selink, kunnen wij nog het volgende mededeelen. -- Wat den vorigen winter reeds door de beste rijders t hechtenis gei

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1