II WT. eelen van i Roman van nière uur. yzen. Zondag 23 Januari. N? 3499. 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. I legen, ny. r: 1 en len ’SEN, nda$l. escholen. rtiden. Katten ElIEX. 'i Overleden Vertrokken 841 M. 8«7 V. Overleden 1 Fwezig waren en dus g> hadden öm fn persooi 1139 M. 1142 Vr. J» Wordt 1250 M. 1241 Vr. 92 H a 17*/, cent H n 1838 128 1877 41 62 190 485 34 was en zij die aft stelling genoeg had. 1ARIJNEN, er Kilo. J00NTJE8, 3, PO8TE- van 1 Uier NTJB3 per ent. 1887. «1. Apotheker. AND. ZN. fERTH. EN. IKX. 1 onthaal te erkende ver> •g- ITVELTAi, kje verkrjjg- 1, Oudswatar. el. Zoetermeer. Linken, hlattmsn, Bodegraven Haastrecht. lmua.Wo.rdea 25 85 37 65 86 Vr. 63 13 Vr. 86 3XX> 1OXSOW it zijn. >n zend, ■ndache, langrijke teelbal# Ivokaten, Ivllaaaa la.aasMi dat de N°'.4 hthelbendrn lid goudsche courant. i ten ar- itigt, dat len aangebracht. - 'X7~^es ,om’ 26 uur achtereen moeten arbeiden, met een enkel st Verschrikkelijk. I twaalf jaar, die Aanwezig op 1 Januari 1887 1158 M. 1142 Vr. Het getal der huwelijken waa 12, dat der echt scheidingen 1. Donderdag werden in een zitting der Arrondisso- ments-rechtbank te Amsterdam door don subst. officier van justitie, Mr. H. F. Baron De Koek, zijne conclusiën in de bekende Anuhrdamsche Kerkelijke qwustie voorgedragen. Na uitvoerig uiteengezet te hebben, dat door het ontbreken van naam en voornamen van den eischer in de dagvaarding, de gedaagde in zijne verdediging dat vooral in dit proces de vraag, wie eischer is, van overwegend belang is, behandelde Mr. De Koek de vraag, of te Amsterdam, toen 75 van de 148 kerkeraadsleden waren geschorst, de toestand aan wezig was, waarbij het Classicaal Bestuur moest op treden, om te „doen wat des Kerkeraads is», welke vraag ontkennend beantwoord werd. De conclusie strekte om de dagvaarding nietig en den eischer niet ontvankelijk te verklaren in zijne vordering met veroordeeling in de kosten. 99 GOUDA, 22 Januari 1887. De Commissie ter regeling van de Feestviering bij gelegenheid van den 70° verjaardag van Z. M. den Koning zal, blijkens achterstaande advertentie, in de volgende week zich vervoegen bij de ingezetenen met verzoek om geldelijke bijdragen voor dat feest. Wij vestigen daarop de algemeene aandacht, niet twijfelende of ieder zal gaarne er toe medewerken om dat feest zoo luisterrijk mogelijk te doen zijn. Het Concert, dat Donderdagavond in de Sociëteit «Ons Genoegen" gegeven werd droeg een eigen aardig karakter. Erkentelijkheid jegens denman, die ons in de gelegenheid stelde geregeld voor stellingen bij te wonen van de Hoogduitsche Opera te Rotterdam wat vóór dezen slechts gepaard ging met veel moeite en kosten deed den heer Behrens uitnoodigen met enkelen 'zijner meest ge- waardeerden artisten tot ons te komen en in ons midden op te treden. Hij gaf daaraan gehoor ‘en verscheen Donderdag met de dames Jaïde en von Tamay en den heer Starke alhier. Mej. Bettaque, die eerst mede gekomen zou zijn, was wegens familie omstandigheden afwezig. De dames werden al ter stond verwelkomd met prachtige bouquetten en hot talrijke publiek begroette hen bij hunne komst in de zaal met een daverend applaudissement. Achter eenvolgens mochten wij toen de kennismaking hernieuwen mot de heerlijke gaven, waarover ge noemde artisten te beschikken hebben. Hoe gaarne zouden wij het geheele programma in bijzonderheden nagaan en ons opnieuw voor den geest brengen de keurige wijze waarop de meeste nrs. werden, voorge dragen, maar' zij, die ’t concert bij’woonden, herin neren zich even levendig als wij hoe schoon het geen belang- >n te komen genieten, zouden evenmin eene gedetailleerde be spreking op prijs stellen. Wij volstaan dus -met een woord ran waardeering en dank voor het ons geboden genot De heer Behrens sprak aan het slot der voor stelling zijne erkentelijkheid uit voor do talrjjke opkomst en betuigde zijn hartelijken dank aan hem, die cn voor dit concert, èn in ’t algemeen voor de zaak der Opera-voorstellingen voor Goudsche ingeze tenen zich zooveel moeite getroost hadnl. den heer M. van Dantzig. Het publiek stemde met die dankbetuiging van harte in en hoopt voorzeker dat hij ook in 't ver volg even werkzaam zal blijven in die zaak, opdat wij jaarlijks de Opera-voorstellingen, waaraan wij al min of meer gewoon geworden zijn, zullep kpnnpn blijven bijwonen. Mocht daaraan jaarÜjlLs oen con cert in deze gemeente gepaard kulinen gaan als dat, hetwelk Donderdag ons deel was, voorzeker, niemand zou ’t zich beklagen. 906 M. 930 V. 65 h 63 920 M. 957 V. 14 27 111 De uitspraak is bepaald op 17 Februari. Bevdlking der gemeente Haastrecht op 31 Decem- 818 M. 847 V. tezamen 1665 Af: Overlijden 18 M. Vertrek 74 99 Bevolking op 31 De cember 1886 841 M. 867 V. 1708 Levenloos aangegeven 1 Vr. Gesloten Huwelijken 9. Bevolking der gemeente Vlist op 31 December 1885 bedroeg 222 M. 221 Vr. te zamen 443 Geboren in 1886 10 K 16 247 245 492 t xv-fr. irft S.„ 7 242 243 Vertrokken 14 20 «><^11 Bevolking op 31 ï>é-’’ 'rTrn,V,‘V!'V camber 1886 tty 223 451 Levenloos aaugeg. 1 Vr. Gesloten Huwelijken 3. De Commissie voor ’de ^i%eids~enquête Jieeft het lo deel vro haren arbeid in het fiöht gezonden. Het is 263 Mie pagina’s groot, bevattende 5097 vragen en antwoorden, van de Amsterdamsche ge tuigen (415 Januari). Het is niet nwgelijk zelfs eenigSiui^,’Beu-overzicht te geven van dGknUmt van dSlnSsealê-Tapport. De mededeelingen der gehoorde getuigen klinkt vaak ongelooflijk, en doen een hlik slaan in de a beiderstoestaiiden, die d« «flrt|iWing vist’-1 J zonder dralen verbetering moet worden aang. Wanneer we bijv, lezen dat fabrieksmeisj< oogenblik van rust daartusschen, is dat V< Ecu jongen, van even boven de van ’s morgens 5 uur tot ’s avonds 10 unr altijd maar door, jaren achtereen aan de blaasbalg in een smederij trekt, of wel ijls „tegonhouder" in een ketel een waarlijk helaeha .ketelmuziek" heeft te doorstaan, wordt daardoor afgemat naar lichaam en geest. Ook wat de zorgen betreft, die voor werklieden gedragen worden door de patroons, deelt het rap port ijzingwekkende bijadnderhsAen mede. De heer Kater, voorzitter van «Patrimonium", meldde daaromtrent o. a- het volgende aan de com missie Over het geheel" 43 sprak hij «zegt men tegen den besten knecht, wanneer hij eenmaal met meer bruikbaar is«Marscha I Zoo is dé toestand. Ik wil nu niet zeggen, dat hij, die wegzendt, dit met een zekeren wellust doet, maar de aard van het bedrijf levert zooveel niet op, om nog te zorgen voor degenen, die weggezonden worden. Het ellendigste is de toestand op de fabrie ken, die door zoogenaamde naamlooze vennootschap pen gedreven worden, zooals b.v. op de Kon. fabriek van stoom- en andere werktuigen. Valt daar een man dood, dan krijgt de vrouw, wanneer zij komt loopen, misschien nog hen paar gulden van de kan- toorheeren, de werklieden houden een collecte, maar dat is ook gauw gedaan. AZoo kreeg een man op do wond had op te zoeken en te straffen. Deze, de I benadeeld wordt, daar deze met zekerheid moet arbeider O., werd werkelijk achterhaald en had het weten door wien hij in rechten wordt betrokken toen kwaad te verantwoorden. Behalve dat hem hevige slagen werden toegebracht, ontving hij van zijn tegenpartij, die het eerst had moeten ontgelden, tal van messneden over het aangezicht, waardoor hevig bloedverlies werd veroorzaakt. Eerst toen de veldwachter zich in den strijd mflngde werd de vreeselijk toegetakelde O. ontzet, maar deze in plaats van met den veldwachter naar het dorp terug te keeren, wist, niettegenstaande zijne wonden, zoo overhaast door slooten en over landen te ontvluch ten, dat hij toen niet kon worden achterhaald. Zijn krachten begaven hem echter weldra en later werd hij, uitgeput door bloedverlies, in het land liggende gevonden. Hoewel, -toen eenige urén nadat de verwondingen waren toegebracht, geneeskundige hulp werd verleend, mocht dit niet meer baten, de verwonde gaf al spoedig dén geest. De arbeider V. die aangewezen werd als de da der van de toegebrachte messneden, ontkende zich hieraan te hebben schuldig gemaakt, hij had zelfs geen mes bij zich gehad. De rechtbank te Rot terdam oordeelde hem echter wel schuldig en legde hem 2 jaren gevangenisstraf op. Hij voorzag zich van die uitspraak in hooger be roep en dientengevolge stond hij gisteren voor het gerechtshof te ’s Gravenhage als appellant terecht. Voor den hoogeren rechter kwam de bekl- thans op zijn vroegere ontkentenis terug. Hij beleed nu zijn schuld volmondig, maar voor de verwondingen die den verslagene waren toegebraeht Had hij met zijn mes, maar dat van oen ander gebruikt. .Overi gens deed hij het voorkomen dat O. niet alleen door hem, maar ook door anderen was mishandeld. Nadat enkele getuigen in irppel waren gehoord eischte de adv.-gen. mr. Telders, na releveering der feiten en omstandigheden waaronder het misdrijf was gepleegd, de bevestiging van het vönnis. Den verdediger van beid. mr. Vaillant, deed het genoegen dal zijn cliënt thans een volledige beken tenis had afgelegd. Hij meende echter dat er ter men waren tot toepassing van art. 41b van het Wet boek van Strafrecht, dat zegt«Niet strafbaar is de dverschkjjdirg van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indiea zy het onmi'^ielijk gevolg is gewéést van een hevige gemoedsbewegiijg, door de aanranding veroorzaaktBeitei^ogeloofde dat de omstandigheid dat d« iX woede zijn- toegebracht, dé h duidelijk deed kennen en ontslag kan rechtsvervolging. ber 1885 bedroeg Geboren in 1886 Ingekomen bekl.-'ll dolle ooedsbeweging de daarom tot it echter de schul digverklaring worden gehandhaafd dén Zou z. i. niet art, 300o maar art. 300b van het AVetb. van Strafr. van toepassing moeten zijn, omdat het was gebleken dut de dood van den verslagene het gevolg was van de daad van dezen bekt De uitspraak is bepaald op Vrijdag 28 Januari. Loop der bevolking in de gemeente Zevenhuizen: Op 1 Januari 1886 waren aanwezig B5':;!- Geboorte 53 M. Vestiging 58 In de Woensdag gehouden vergadering der Pomo- logische Vereeniging te Boskoop werden door den heer Le Coultre, burgemeester der gemeente, aan de bekroonden op de laatst gehouden Rozententoon- stelling de behaalde prijzen op plechtige wjjze uit gereikt, terwijl de avond besloten werd met eene muziekuitvoering door eene afdeeling van de kapel van het 4de regiment infanterie uit Leiden. Tot laat in den avond bleven de leden en genoo- digden met hunne dames gezellig bijeen. Te Berkenwoude had tijdens de laatstgehouden kennis een ernstig en hoogst treurig feit plaats. In een herberg ontstond aldaar in den avond van 11 September tusschen eenige jeugdige arbeiders twist, welke door handtastelijkheden werd gevolgd en woarbij, gelijk ongelukkig meermalen het geval is, van het mes werd gebruik gemaakt. Een der vochtenden bekwam een vrij belangrijke verwonding aan den linkerhand en dit deed hem dermate in woede ontsteken, dat hjj, na in de herberg te zijn teruggekomen, deze weder in gezelschap van ande re personen verliet, om den persoon die hom ver-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1