oping otaris W8 ouda, wijk A. BINNENLAND. I-1fer Vrijdag 4 Februari. N? 3504. 1887. JNieuws- en J EB. iwden uwden e en kotten >chte en den en >kter F. n ook geen >or den izenden erkocht Mg Voo# dvertentieblad voor Gouda en Omstreken. sz, n uit de Vonken, ernstige kundige een af- en Tijd- B l Toegift oor een PRIJS gesloten 1 verpakt I cgezon- I stwisael I itzegels, B Maga- I [bakkerij t rp 2 FE- i IJ i i- an< kijnd’ I is iu< op grondwettelijke regeling De itegeeriag ziet gee» orerrefewl bewaar >a H. B0ER8 t r&ehu-, Kmeenl 887,desmid- «Vkbdebbst» 1 We. hui te Sliedrecht, voor 4650.W. H. de Haan to Eist (Gelderland,) c rwt f 3728.i H. J.‘ Nederhorst te Gouda, 1/-3862.—W. bn C. P. W. I ■I. Voor Perceel bovenboi H. Ec Prim n Baud. Ter lee, lem III bi lijk zijn i is de leerereterdire ma is denregeil te - ermede dat een tweel Imuziek- (eillumi- an Wedw akend en dellijk de hoest ont ij. i speken men van ijzondere :ra zulte» 1 in het r <M evanecns f. mededeelen I Feestviering Jsn ontvangen, komen giften daaroij voegSn wiens naatn tet aanzienlijk EiVoo# «nobn gelden GOUDSCHE COURANT i, Lelie- 1 7 doorde Commissie voorjj >ruari i0. k. Irag nöet nog enkele id I* thans kunnpn w shte stadgenootenj' toegBMgdK en in de gi 'datj da W fan opvem«>g.jnilhd>"|lj i vports |e verpjftgdd Iwttiu^WarkinSHitüJ ^U^reurieMis kthfing Mrwetentót door onze’ j< I ia een Kom^yrlied et bét and< ynrt op 'a Konings verjaardag Wij veatigen gaarne de aandacht op deze liederen, die zeergeschikt zijn voor het doel, (waarvoor zij werden gemaakt. Zij zijn op Oranjepapier gedrukt, en kosten slechts f 1 per 50 ez. 1.75 per 100 ex. en 3.75 per 250 n. en verkrijgbaar bij de hh A. Kok en Co. alhier. In de zitting der Rotter.lanmebe Arr. Rechtbank van Dinsdagmorgen werden o. a. de volgende personen veroordeeld P. H, oud 27 jaar, arbeider, wonende te Zeven huizen, bekl. van bdeediging van den rijksveld- waehter Doeleman aldaar, tot 3 dagen ge’. E. H., oud 17 j., winkelbediende te Gouda, bekl. van in den nacht van 16 op 17 Dec. te Gouda, Victor Andriessens roet wien hij woordewisseling als in had. met een mes in den buik en in den arm te 8to) heeft i dWecholen tcg^elen aan h< n ongevi op de CS'E, óp de 1 ivergenomen,, de bediening 3. irdt dat toege niet te avonds 1, wat ïjj in telt hij zich hing Dw. Dr., SNEL. zwaar. De ktgeering lijft va. aneeaang. dat het «el»H vu eakdvvadnre districten de i-zxkesr verdient boren de auaeauag »a» anetrrondage e. besteedt leven» de nsemoag dat wk de gsmweute» ra» meer daa 45 W? zaeieti ia eckadvovdi^e dwtneteai awseuw worden lerdwdd. Wat de keuw der feoofcipuotwv letrrik M de Heg. mned tnugeijk legenratt gwkwsaeu w» 4e wemAes van hem. die neet bejanatde deeileai dw lands awer b jnoudw bekend 0531 Her. diautwt B-/».nww rerdsKWt in bet disteiet Grave en row ileeraa- seea sebeAwbiud aaugevettai. óór den[|ver- tfeen ten'jtan- een voldoenden maatschappelijkcn wol- voor 4076.P. Vermeer te Gouda, voor f 4000.4—; K. Hollander te Gouda, 1 v. T x’-j goor Bdkhoven te Gouda, voor ƒ3478.I Dealing te Goud», voor 2990. eel 2 bezattende de werken van den k was ingeschreven door b van Gelder te Gouda, voor 8425. ["Oranje te ’s-Hage koor 6187.Pen 1 n te Dordrecht, koor 5964.J, J. je Gogda; voor f 5200.—; K. Hollander voor (5848.en 1;. Enthoven k Co. 1 vopr 5469.—. 1 T jentopustelling van houtskool-teekenijligen h vdt> den heer W. Boelofs te Bruswel in nicil^r te Amsterdam trekken veler aan- e tekeningen’ die geziel l ™t, eene t_2i Jedepïên gezich^ op een n vim dfen 70* verjnardf F1 fn ‘’W/Mtww* Aam’kerzwijgt en zieh sléchts noemt A. K. tl liederen gemaakt om gezongen te worden T tgn jasf }|et („ne een grootere uitbreiding van het aantal kiezers dan b een kmtuu/nuu- GOUDA, 3 Februari 1K| Mochten wjj reeds in een vroeger,^ het bedrag door de Commissie voorsla op 19 Februari 0. k. van de ingezii-ij welk1 bedr gfe/1400 bet dat een onzer wij op veglanged verzwijgen ^pteri^jjopt knapen Vu'mi (artikel in dien zin aan te> vullen. 1 Het artikel ip dienovereenkomstig gewijzigd on ‘bepaalt zich tot deze enkele verandering, Wat betreft de voorloopige regeling van het kies recht (voorgesteld in de ailditioneele artikelen) ver klaart de Kegeering niet te kunneh overgaan tot l-i is voorgesteld. De vermeerdering tot veel meer «lan het dubbele cijfer acht zij voldoende. Daarom kan zij niet méégaan met hen, die het kiesrecht thans willen toekennen aan alle werklieden die hun woonplaats bezitten en geregekl in de be hoeften van hun gezin kunnen voorzien. Om hier toe te geraken, zou men zelfs niet kunnen volstaan met toekenning van 'l kiesrecht aan allo aangeslage- nen in de personeele belasting; men zou, naar dezen eiach, reeds dadelijk het algemeen stemrecht moeten invoeren, behoudens uiulniting der bedeelden en vrouwen. Hiervan behoort naar de overtuiging der Kegeering geen sprake te zijn. De Kegeering wenscht niet in beginsel den zoo- genaamden gezeten werkman uit te sluiten. Met overleg en en vlijt is, behoudens tegenspoeden, voor den werkman het genot van zoodanige woningen, - j ket voorgestelde artikel zijn bedoeld, he- had. met een mes in den buik en in den arm te j reikbaar. hebben gestoken, tot 3 dagen gevangenisstraf Aan vaststelling «ener lijst van capaciteiten zijn i zoo vele moeielijke rragsm verbonden, dat hiervan De Kegeering zegt in haar nota betreffende de in elk geval bij deze voorloopige regeling geen sprake grondwettelijke regeling van het kiesrecht, dat het a\ kunnen zijn. door haar voorgestelde art. 76 mets anders is dan Kegeering mag als een voornamen grond de vrucht van het gemeen overleg. Zg houdt ziek aanbeveling van baar voorstel beschouwen, dal men, aan haar voornemen in zake het kiesrecht en hand- dadelijk tej invoering van de additioneete artikelen, haaft haar standpunt j het geheele kiezerscorps naar een vasten, onmivken- Het nieuwe artikel 76 tegen bet verwijt van baren grondslag voor zich heeft, en al de kiezerlijs- raadselachtigheid en dubbelzinnigheid verdedigende, ten terstond kan opmaken. Men behoeft naar geen geeft de Kegeering te kennen, dat bet begrip van eategoriraa te zoekenhet geheele kiezereoorps ia maatechappelijken welstand aan den eenea kant niet dadelijk in towsoden Igve aanwezig en treedt dadelijk beoogt een zeer aanzienlijken raag of stand en m functie. groeten rijkdom als kenmerken van kiesbevoegdheid T«n aanzien van het gavorderde bedrag vaa aaa- vast te stellen, maar aan den anderen kaal ook slag ia de grondbelastiag is de Kegeering tsereid niet zoo vaag is, dat men den behoeftige, den rwer- aan den wessseb in de afdeeimgec uitgswproltee, ver, in óen woord den proletaner daaroader kan tegemoet te koawa. Vaa het kiéswht der kleine brengen. De uitsluiting der bedeelden aevea» die growdhezitten intessehen voor de tnaalarhappij wei- eischoi is raa persoonlijken aard. Zij betoekeat ajg gevaar dariklende, verlaagt de Kegeering het ge- eeavoudig dital zijn bij eea algesaeeae regeling vaa vorderd bedrag, ook om de reden ia hst verslag het kiesrecht algemeene eisehen of wettelijke ver- gemsemd, tot 10. moede» raa gvw-hiktbesd ea welstand voorgeaebre- De itegeeriag ziet geen overwsgeud Isewaar ia ren, het zou kunnen zqa, dat desniettemin de tam wist elliag der Proviaraale staten volgen» enkelen die, in het laai®* jaar bedoeling had- rerachilieade kiesMeMs orer een tijdvak van sleehis den genoten, bet kiesrecht deelaehtig werden.. Om drie jarea Het bestaande kiessódsri voor de die enkelea wit te siaitem. is das «a hgwmdsrs Geeneeateraden te headhasee, beeft zeer rad be- bepaliag opgeoomea. De voorgemelde bepslinren sluiten duidelijk het aoogreauade ,alkeniaamtem- reehts wik Op de vraag rf Vtzeifde geldt, ant woordt de Keg., dat als tet stesaiwht beperkt ia. bet ojdioUdt algemeen te zjjn. aoodm eCk* regHiag van bet Vterareeht mogd^i zal zijn, beboudraw de door dea wetgever te Me&n bepeékiag lot hsni. die de zioodige geschiktheid en maateriuppttjltea weA- «teud beriïteti. De meaning dat h« artik+l de rraparixe.a« van het kiesrecht bot uztriióMa feiteijk uajmsL Ite macht der capnrateö msuschnjTg groot genoeg. -r~ -- - Burghout te Gouda, voor 4760.C. de Groot leiden tot Ars Q1 s vwzl wzwsls 4 svrarase f ,l_Rêsfl IA. U «Ie* f-f^.*.— S SLkflfi In vervanging der uitdrukking »maatscliappolijken welstand» door „zelfstandigheid" ziet zij geen verbe tering. Waar, zooals hier te lande, het kiesrecht eeu plicht is, aan de volgens wettelijk vermoeden ge schikte personen opgelegd, ten nutte van het geheele I volk, daar komt het haar voorzichtig en redelijk voor alleen meerderjarige mannen tot do stembus toe te laten. De deelneming, wiolvel van gehuwde hls van ongehuwde vrouwen aan de verkioziugan treeft eigenaardige bezwaren. j I Naar de explicatie der Keg. zal niemand, die j zich in de> gevangenis bevindt, om welke reden dan 1 ook, het kiesrecht kunnen uitoefenen. Daar de openbare onderstand niet alleen ver- schaft wordt door instellingen Van weldadigheid, ia i, !»>aar ook door Gemoentebosturen is het raadzaam Voorgekomen, de 12e zinsnede vun het voorgesteldp stelt vóór Gouda W avond artikel in dien zin aan te. vullen. >nzei grachten. van Z. M. Wil- 1, die bescheideii- luis, Bestedt en Oude - jj zullen worden on| Wanneer de v< eene subsidie vgt kend. er begtapi alle rede», ori» Jdl(bfraaii twijfelen dan bestaat het voornemen de van 810 ure oji de Groote Mérkt eene uitvoering te doen plaats hebben in een 1 neerde tent, waarna ten 10 ure een schitterend vuur werk zal worden afgestoken. Uit een en ander blijkt dat ook in Gouda de 70*“ veijaardag van Z. M. den Koning op luister rijke wijze zal worden gevierd. De ingezetenen zullen natuurlijk de vaderlandscbe driekleur liefst versierd met een Oranje-wimpel uit hunne woningen doen wapperen - op een feestdag als deze moeten de straten onzer gemeente in feestdos gebuid. Voorts hopen wjj dat des avonds een algemeene illuminatie zal te zien zijn. Wij vernamen reeds van enkele onzer gegoede ingezetenen, dat zij het voor nemen .hadden aan hunne woningen een speciale verlichting te doen aanbrengen, sommigen bin- nensbuis met plantenversiering en kaarsen, anderen met gas buitenshuis doch verdere mededeelingen dienaangaande moeten wij achterhouden daar het karakter van „verrassing* bij dergelijke raken moet bewaard blijven. Wij twijfelen er niet aan of na al wat wij verna men zal Zaterdag 19 Februari een genotvolle dag zijn ieder drage daartoe bij zooveel in rijn ver mogen in! Woensdag 9 Februari e. k. zal hoogst waarschijn lijk in de Sociëteit .Ons Genoegen* eene tooneel^ voorstelling plaats hebben door het bekende en zeer goede artisten bevattende gezelschap ran van Lier uit Amsterdam. Bij deze voorstelling zijn geldig a/Zc aboanemeuts- kaartjes voor de geskone toooeelvoorstellingea in .Ons Genoegen* du van 1 tot 6. De entreeprijs is voorts 0.90 voor Leden der Sociëteit en hunue dames Daar over bet op te roeren stuk op dit oogenblik nog onderhandeld wordt, kunnen wij daarover eerst in eea volgend nr. iets bepaalds mededeelen. Het zal zeker vele liefhebbers van het teoneel ge noegen do» bet bekende gezelschap hier eene te zien optreden. Onderaoek vu het water uit de waterleiding ge durende de maand Januari. Het water behoefde: Op 5 Januari 15.5 milligr. pertnangaaas kaliros 1» 15J M 17.2 r 27 13.4 Alles per 1000 Cnb. Cent. Gisterenmiddag werd ten Baadbuize alhier aan besteed bet doen vu herrieOiagen en vernMstwiagmi au de Onder- w Bovenbouw der ijreren brag over de rivier den Usei onder deze gemeente nab^j StoisrijkelWvi*. Voor Ferewl 1 bevattende de srerikeu van dra onderVmw nat hrt suken vu «u nood- of hulp brug was mgesfbreveu door - J, de Jong Wg. te Gouda, voor 4#M.F. A. Op d< en J'bet et dat«t 'b

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1