us. mda, 1 "T""' 11 BINNENLAND- N® 3505. ii enten, wden zen 4 FE- M. \IGIW )A. Zondag 6 Februari. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 1887. Ij ure, ,E. iwden en kosten :hte en Len en ster F. ook geen >r den Kenden irkooht Z, uit da enken, matige andige een af- aTljd- foegift or een PRIJS «loten orpakt gezon- wissel Kegels, Maga- Lelie- RECTIE. D. 298. ludewater. z termeer. ien. Ltrnnn, adegraven HHBtrecht. «.Woerden GER8DIJK opgave. Stadserf. Az. te óaar heeft E8TÜÜR. iche de krach- ,n attent e GROOTE 19 Februari ERGADE- >t het doen 'EBRÜARI GOUDSCHE COURANT. Beroepen te Waddingsreen ds. H. J. Hulscher, te Reeuwijk. De Commissie voor de Feestviering op 19 Febr. a. s. te Haastrecht, bestaat uit de hh.D. A. Dupper Az., Ie voorzitter, E. Boer», 2e voorzitter, 8. De Jong Jz. leseor.-penn., G. Baateland. 2e «ocr.-pcnn., H. Uittenboogaard, P. Van Vliet, A Van Wijngaar den, P. Planken Lz., P C. De* Hartog, D Keneman, en G. Stigter. Te Reeuwijk zal op den 10* Februari e. k. ’s avonds te half zeven ure, in eene buitengewone bijeenkomst van hh. leden met hunne dames Van het leesgezelschap aldaar, als spreker optreden de zoo gunstig bekende declamator, de heer 8. Hippe van Rotterdam. In de ütrechtsche fabriek van zilverwerken van den heer C. J. Begeer is een. herinneringsmedaille ter gelegenheid van het aanstaande Koningsfeest ver vaardigd. De fabrikant, die zich op dit gebied reeds naam verwierf, heeft zich ook van dit kunstwerk loflijk gekweten. De medaille is zeer zuiver gesneden, draagt aan de eene zijde bet verhoogd borstbeeld van Z. M. den Koning, met wat jeugdiger trekken, en het randschrift «Willem III Koning der Ned. G. H. v. L.», aan de andere zijde in een lauwertak de inscriptie «19 Februari 70n verjaardag 1817-1887’. De bronzen medailles zijn zeer fraai geslagen en worden tegen 1 verkrjjgbaar gesteld. De herbouw van het Kurkau te Seheveningen gaat steeds voort zgne geregelde snelle vorderingen te maken. Met voldoende zekerheid kan nu aangenomen worden, dat de inrichting omstreeks den 1* Juni e. k. nit hare asch zal herrezen zijn en in de helft dier maand voor het publiek heropend zal kunnen worden. Naar wij vernemen, zal de maatschappij, ongere kend de groote indirecte verliezen, welke zij door de ramp van den len September geleden heeft, ook van den herbouw niet geheel zonder kleerscheuren afkomon. By de assurantie- penningen zal waarschijn lijk nog wel iets bijgepast moeten worden, oer alles voor de ontvangst van de badgast en weer in volko men staat zal zon. t s(Dagbl.) Volgens De Ned. Politiegids hoeft zich een voor- loopige commissie geconstitueerd, om het plan te ont werpen tot oprichting van «Een Nederlandschon Politiebond”. Spoedig zullen door deze commissie circulaires worden verzonden aan alle politieambtenaren en beambten, waaruit blijken zal dat het lidmaatschap onder aller bereik ligt. De voorloopige commissie bestaat uit de hoeren: J. W. Tuinenburg, commissaris van politie te Gouda; F. A. Boombergen, idem to HarderwijkW. S. Theunisse, inspecteur van Politie to Kralingen P. J. M. Kerkhof!, idem to Assen B. H. Themmon, brigadier-majoor-titulair te IJmuidenK. Kramer, chefveldwachter te Apeldoorn; T. H. W. Schuma- cher, idem te Vonendaal (Utrecht). I Naar het Vod. verneemt, is de heer Keuchenius, lid der Tweede Kamer, vry ernstig ongesteld. Bij eene bekomen brandwond aan het boen, vertoon den zich verschijnselen van koudvuur, die uitbranden noodzakelijk maakten. Hoewel er thans geen gevaar is, kan de toestand van den lijder niet geheel bevre digend worden genoemd. Men verzoekt ons mede te doelen dat do heer H. F. Goorissen 14 Februari e. k. den dag herdenkt, waarop by vóór 25 jaren zijn loopbaan als dansmees ter begon. Dit is een jubilé dat niet ieder zal inte- resseoren, voornamelijk alleen de habitués van de balzaal 1 Men behoeft genoemden heer slechts een maal op het tooneel zijuor werkzaamheid gezien te hebben om te getuigen hoe consciëntieus hij zich van zijne verplichtingen kwyt. Met onnavolgbare élégance beweegt hij zich door de zaal: met de meest gracieuss passen wondt hij zich rechts en links, niets ontgaat zijn scherpziende blik, op hoogst be leefde maar tevens op zeer besliste wijze geeft hij zijne bevelen! In één woord: hij weet een bal te dirigeeren zooals het behoort. Dank zy zijn tact blijft de orde stipt gehandhaafd en beteekent dat reeds veel op een bal, waar slechts goede dansers aanwezig zyn, nog veel moer is dat het geval by hen, die de danskunst slechts ten halve verstaan. Nooit verliest onze dansmeester den moed en hoe moeilyk het geval soms is, waarvoor hij komt te staan, hij blijft de man, die den toestand beheorscht! Nog vele jaren moge hij onze bals met zijne tegen woordigheid opluisteren! Donderdagavond is een begin van brand ontstaan by D. Hoogondoorn in de Boelekade, door het om vallen van een petroleumlamp. Met behulp dor buren is de vlam spoedig gebluscht. De heer Justus van Manrik Jr. trad Donderdag avond op in het Dep. Haastrecht van do Maat- sohappy tot Nut van ’t Algemeen en droeg daar een viertal zyner humoristische schetsen vóór, die evenals elders natuurlijk zeer in den smaak vielen. Een zeer talrijk publiek was aanwezig en betuigde ■door luid applaus telkens zijn erkentelijkheid. Uit Zeist wordt van 1 Febr. aan het «U. D.’ gemeld In den afgeloopen nacht had in het Hotel du Croix een brutale diefstal plaats. Twee hoeren K., broeders, een van Amsterdam en de andere van Assen, die, wegens een sterfgeval in de familie, naar hier waren gekomen, brachten in dit hotel den nacht door. Hunne slaapkamers waren naast elkaar, aan de achter- of tuinzijde, en. onder de ramen bevindt zich het dak der warande. ’s Morgens werd een van hen wakker, meenende dat er aan zijne deur geklopt werd, hetwelk later bleek te zijn geschied om ondergeschikten in het hotel te wekken. Willende zien hoe laat het was, ontstak hij het licht, doch zocht te vergeefs naar zijn horloge, dat met andere voorwerpen op zyn nachttafeltje stond, on ontdekte dat zyne kleederen verspreid in de kamer lagen. Onmiddelijk ging hij naar zijns broeders kamer, wekte dozen, en ook daar vertoonde zich hetzelf de schouwspel. Bij onderzoek bleek, dat ontvreemd waren hunne gouden horloges, waarvan een van buitengewone In de Albert Cuypstraat te Amsterdam zoo verhaalt het N. v. N. ontving eergisteren middag eene huismoeder een bezoek van een kennis van haar echtgenoot. De man klaagde bitter over den toestand van zijn gezinhij had in eenigen tijd niet gewerkt, en in ligging en voeding liet zich de armoede reeds pijnlijk gevoelen. De vrouw, begaan met zijne treurige omstandigheden, diende hem eenige boterhammen en wat drinken toe en wilde ook van het weinige dat zij zelf had, iets geven om ook voor vrouw en kinderen iets mede te kunnen brengen. In haar beursje had zij slechts een gulden, maar dezen geheel af te zonderen was voor haar te veel. Zij ging even, bij hare buurvrouw, die beneden woonde, het geldstuk wisselen en gaf den man twee kwartjes. Met uitingen van dankbaarheid, en zich zeer getroost toonende, ging hij op weg naar huis. Onderweg ontmoette hij zijn vroegeren kennis, maar sprak hem van zyn bezoek bij zijne echtgenoote niets. Na het vertrek van den man, gaf het zoontje der mededeel zame vrouw door gebaren te kennen, dat die man in de chiffonière geweest was. De vrouw keek in de lade, waarop het knaapje wees, en zag haar goeddoen beloond met den diefstal van twee gouden ringen. Naar aanleiding van de reeds openbaar gemaakte getuigen-verhooren, door de Enquête-Commissie af genomen, uit De Nederlmdecie Industrieel den wensch, dat de commissie-zelve er leering uit zal putten om trent de waarde, aan de verkregen inlichtingen te hechten. «Maar aangenomen eens,” aldus gaat het blad voort, «dat ten slotte bleek dat de fabriekar beider voor weinig loon hard moeten werken, en dat de werkplaatsen hier en daar niet beantwoorden aan hetgeen hygiëne en philanfropie zouden voorschrij ven, in den regel, vertrouwen wij, zal voor deze grief geen grond bestaan, en altijd zal de commissie moeten erkennen dat niemand, hoe oud of hoe jong ook, volwassenen noch kinderen, vrouwen noch meis jes, gedwongen worden op de gestelde voorwaarden hun dienst te verrichten. Ieder fabrikant zal gaarne zooveel vrijheid en gemak aan zijn personeel ver schaffen als eenigszins mogelijk is, doch de treurige omstandigheden, waarin de nederlandsche wetgeving de nijverheid noodzaakt den uitersten levensstrijd vol te houden, mag niet buiten rekening blijven. Had de Tweede Kamer aan de wenken onzer Vereeniging vóór 25 jaren, of ook nog maar in 1881, het oor willen leenen, haar Equête-Commissie zou thans niet in de onaangename verhouding zijn geplaatst om tot de pijnlijke ontdekkingen te komen, waarvan de 1 bundel van haar verhooren overvloeit. De heer Schaapman heeft bij de openbare beraadslaging in de Tweede Kamer over de wording dezer Enquête commissie niet ten onrechte gezegd «Deze Kamer heeft nooit ernstig getoond, een onderzoek naar de verschillende takken van nijverheid te willen inge steld.” Mag men nu, zelfs in ’t ernstigste geval, den fabrikanten imputeeren, dat de zaken heden staan zooals zich die bevinden Gisterenmiddag werd in da raadsvergadering te Boskoop besloten 200 guide# toe te staan aan de feestcommissie voor Z. M*. veijaardag op 19 Febr. Door de commissie is nog besloten eene uitdeeling te houden aan de verschillende armen. Uit Moordrecht schrijft mea ons: Op het voetspoor van andere gemeenten heeft zich ook alhier eene Commissie gevormd tot eene meer bijzondere viering va# den aanstaanden ver jaardag van Z. M. den Koning. Tot voorzitter dier commissie werd benoemd de heer A. Chr. Snel, burgemeester, tot secretaris de heer P. J. van Vollenhoven, candidaat-notaris en tot penningmeester de heer A Kluit, notaris. Het voornemen bestaat on» op 19 Februari a. s. eene uitdeeling van levensmiddelen en brandstoffen té doen plaats hebben aan da behoeftigen en een schoolfeest te bereiden aan de jeugd. GOUDA, 5 Februari 1887. Dinsdag 8 Februari e? k. zal als spreker in het Nuts-departement alhier optreden de heer A. 8. Kok, van Breda, die tot onderwerp gekozen heeft vóór de pauzenPasmunt op letterkundig gebied» en na de pauze: MEen en ander over Humor.» Volgens den verificateur van Giroud waarmede de lichtkracht van het gas door de directie van de Gasfabriek alhier dagelijks wordt onderzocht, was die in de afgeloopen week het laagst gelijk 16 en het hoogst 17 Eng. stand, kaarsen. In aansluiting aan het bericht in ons vorig nr. kunnen wij thans mededeelen dat het gezelschap van Lier uit Amsterdam Woensdag 9 Februari alhier zal opvoeren; Angelo, Tyran van Padua, tooneelspel in 4 bedr. van Victor Hugo. Daarin treden op: Mevr. Ellenberger, de hh. Veltman en Potharst, Mej. Grader enz. enz. Woensdag 9 Februari e. k. heeft eene vergade ring plaats van de Afd. Gouda en Omstreken van de Hollandeche Maatschappij van Landbouw, waarin als spreker zal optreden Dr. L. Mulder die zal behan delen de samenstelling der planten en bare voeding. Belangstellende niet-leden der Maatschappij kun nen op deze vergadering door Leden worden geïn troduceerd. Op 78 jarigen leeftijd is te Haarlem na eene korte ongesteldheid overleden de Landschapschilder A. J. vAn Wyngaardt. Hy werd den 27en Juni 1808 te Botterdam ffahnran es was in Gouda ook vele jaren werkzaam, waar hij velen zyner leerlingen liefde voor de kunst, door hem beoefend, wist in te boezemen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1