8) TTEN 50. HD BINNENLAND. MING ru (pier setten 2D leren. EID 'DE, R, II r I JNieuws- en duct>» en Co. $$3306. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Woensdag 9 Februari, I gen.” JONG. ixveen. N, ft met MEI iland, den Zuid en, RI1887, k Loeff, ie De inzending van advertentiön kan gea ---rtt? leden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave $•4 1 LMPAGNE m •huim wjn vervals I, seizoen •INSDAG Gouda. id, in 9 per- erstaan ran addins veen. 1887. r Directie gemeld. Het verrangt de grondverf op hout, de lijnolie Contant zal IHUGO. uur. >n, hunne Omtrent het kallkolith, aldus gene jj wok i een paar jd’Hiver* iget< onder ivervalsching en lat een tonden, ondanks me eene. jaren. De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en. VRUDAG. In ae Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden ie 1.25 franco per post 1.50. I AC 1.50. J «eb ƒ1.25 Da. G. van Rossum, uit Deventer, zal Donderdag 10 .Februari e. k. in de afd. .Gouda en omstre ken» van den Nedorl. Protestantenbond eene voor dracht houden overDz Godin van Gbismnland. goudschecourant moemd naar den >rdt het volgende GOUDA, 8 Februari 1887. Tot predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier is beroepen de heer 0. Beets, predikant te Rijswijk a/d Lek. einde komen aan het onbesuisd en roekeloos op de markt werpen van een product, dat nog steeds in te geringe hoeveelheid aanwezig ia, om aan de behoefte te voldoen. Sedert het verrijzen van Naamloan Vennootschap pen, waaronder enkele zeer machtige, is de oester- handel er niet op vooruitgegaanals men den tegenwoordigen toestand vergelijkt met dien voor enkele jaren, toen men .meest alleen werkte voor eigen rekening of met kleine maatschappijen, dan kan men gerust zeggen, die naamlooze vennoot- h®n' worden gevernist of gepolijst. Voor polijstwerk schappen brachten geen voordeel aan 1 Het is de hoeren De Leenw en De Jong mogen gelukken, hunne zienswijze in zooveren ingang te doen vinden, dat de vergadering een comité heeft benoemd, bestaande uit genoemde heeren en de hoeren jkr.. J. L. Pompe van Meerdervoort, B. Overman en. G. Schipper, om deze quaestiën grondig ma te gaan on een statuut te ontwerpen voor een Ooester-handelsvereeniging. Dit llthaii# is Ain goede stap op den goeden weg. eene vergadering om «ar humié welke iij vooral het recht tot i aanlengilig begrijpen, te beraadslagen. Jfada der hunnen, Tailed, 4éne iteleTtad g»ki waarin hij klaagdw dat het plrJmeut, or hunne vele bijeenkomsten, zich nog niet met hum aangdlegAriteidf hall* >lezit goltm*k*i, werd oei motie aangenomen, luidende als volgt «Overwegende dat hét syndicaat der Wijnslijters sedert tien jaren all<e pogingen, «r- het werk heeft gesteld tot herziening van de wieken rige wet van 185155, van 1816 en van het besluit van 1852, w^Jke dagelijks een groot aantal onzer het burger recht doen ItfOv» e» gevangenschap voor hen ten gevolge hebben; overwegende voorts dat het syndi caat alle pogingen in het werk heeft gesteld om eene amnestie! .ta yerkrijgen toq behoeve onzer on gelukkige Iwoed^s, die veroordeeld zijn wegens aanlenging van den wijn, zoo besluit de ver gadering der wijnslijters, don 3en dezer in het «Cirque d’Hiver* bijeengekomen, onmiddellijk op te trekken naar de Kamer om zei va here klachten voör het parlement te brengen en draagt zij hare syndicale Kamer de zorg op voor het nomen van alle maatregelen die zij noodig ncht.« Zoodra deze motie was aangenomen, verlieten de aanwezigen het «Cirque d’Hivpr" en gingen vijf a zeshonderd in optocht op weg naar de Kamer. Doch bij de brug de la Concorde gekomen, werden zij teruggedrongen door politiedienaren, die slechts eene commissie van gemachtigden ten getale van 40 leden wilden doorlaten. Dezeveertig kwamen nu rustig voor het hek van het paleis Bourbon, waar zij omringd werden door politie. Op last van den voorzitter der Kamer werden echter niet meer dan twaalf toegolaten in een der vertrekken van het paleis Bourbon, waar zij in de gelegenheid gesteld werden de door hen verlangde afgevaardigden te i spreken. De raad der gemeente Zevenhuizen heeft een bedrag van 150 beschikbaar gesteld voor het onthalen der schoolkinderen en het extra bedoe len der armen aldaar op ’s Konings 70ea veijaardag. Dezer dagen is te Zevenhuizen gearresteerd en naar het huis van bewaring te Rotterdam ovqge- bracht I. H. Krans als verdacht van diefstal van lepels en vorken bij den bouwman A. van Refmrnk aldaar. Zij bleek een oude bekende der junkie Als het niet onbescheiden is, zegt deA Ct.t zouden wij wel, als aanvulling en pési andere enquAte willen ahhbévelen: In do onmidd^lyko nabijheid der Kamerasten een heirleger ambtenaren, dat, ten rfleele zeer weel derig bezoldigd, arbeidt in de groote StoaSfrerk- plaat». Er zijn er, die beweren, dat daar ontzaglijk zwaar wordt fjewerkt. Er zijn er ook, die volhoucteo dat reien verbazend weinig uitroeren voor flinke bezoldigingen. Wat i» waarheid? Een oontra-arbeide-onquête geve daarop hot antwoord. Wellicht zou zij leeren, dat door schamel bezol digde lieden veel, wordt gearbeid, maar een aantel hoog (pMlarieerdek veilig AondeL geinlat woeden. Misschien ookzoaM ander» reoritatea opleveren. nnZn Ala de Kamer er eene den tijd voor mocht kunnen vinden, bevolen wij du» dit onderzoek aan. (Jok op dat gebied ia ’t de moeite waard, de waarheid eens aan hot licht te brengen on uit eigon oogen te zien. Men schrijft uit Yerseke: De bijeengeroepen vergadering van oesterculteura te Yerseke, heeft op 4 Februari plaats gehad. Het doel dezer bijeenkomst was om den oesterhandel, welke in do laatste jaren een bandeloos loven en bie den is geworden, weer binnen behoorlijke grenzen terug te brengen. De oeeterkoopors stellen steeds hoogor aischen wat zware sorteering betreft en vragen schier het ónmogelijke, terwijl de prijzen voortdurend lager worden dat deze toestand bij enorm hoogo pachten en voel vermeerderde exploitatiekosten op den duur onhoudbaar zoude worden, is algemeen begrepen en vandaar dan ook, dat de hoeren dr. Leo de Leeuw en P. A. De Jong Azn. een goed werk verrichtten, toen zij het juiste standpunt in de ver gadering van 4 Februari .duidelijk uiteen hebben gezet. Wel bleek toen, dat het niet gemakkelijk zal gaan, om hun ideaal te verwezenlijken, nl. om vaste prijzen en billijke normaalgewichten in het leven te roepen inderdaad zijn de bezwaren zeer groot, maar do belangen dor oestercultuur bij de zaak zijn nog ADVERTENTIËN worden geplaatet van li5 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. -Hl". >- veel ^rooter, je men kan gerust zeggen dat ee Omtrent het kallkolith, aldui dergelijke norinalifoering van dep oesterhandel e®n uitvinder Kali, te Heidelberg, leveusquaestté is voor de toekomst der industrie, gemeld. Wil de oestercultuur worden wat zij zijn kan, een T' - zeer winstgevende industrie, dan dienen de handen voor schildering op steen, cement, pleister, enz. Het in elkaar geslagen te worden en dan moet er een belet het bladderen, geeft een zeer harden sterken ondergrond en vereenigt zich innig met hout, steen, enz. en de daarop aan te mengen eerste verflaag. Inzonderheid is het bruikbaar als grondstof op muren en gevels die zeer veel aan regen en wind zijn blootgesteld. Op hout onverdund en mager uitge streken, droogt het in 1 a 2 uur. Afslijpen met puimsteen is onnoodig. Voor gewoon werk zal meestal een enkele verflaag op kallkolith voldohnde zijn. Houtwerk in natuurkleur, zorgvuldig met kall kolith behandeld, neemt een goede antieke tint aan, w - slijst. Voor polijstwerk het algemeen. °P bout gebruikt men het een-, twee- of driemaal - naar gelang der poreusheid van hét hout. Na dro ging slijpt men met schuurpapier en polijst als ge- Voor nabootsing van houtkleur geniet een dun laagje kallkolith de voorkeur boven azijnhet Intrek ken van vernis wordt daardoor voorkomen. Als grondlaag voor olieverf op steen, cement, pleister en^. verflunl men kallkolith met twee deelen water; na de muren te hebben schoon gemaakt, be strijkt men die in gene dikke laag en zonder scl met deze oplossing^ die in 1 2 uren droogt Door oude, Vereerde frevob met verdund» kali- kolitli te bèstr|ket, wint mén een of meur verflagen uit 'jfyooraf moeten ze evenwel goed worden afge schrapt en gereinigd. Raadzaam 'is het alsdan eene eerste maal kaRkoliths te gebruiken met 7 deelen H water verdund/ Na- (weging- faar men voort als op niZ AJUftpfltói- kolith bruikbaar, eveneeny ^elen water Voor het lijmen van muren, alvorens dezg met meubelpapier te behangen, kan het met laatstge noemde verdunning gebruikt worden. Op ijzer wordt het onverdund, zorgvuldig en ma ger aangebracht. Te St. Petersburg werd dezer dagen in de woning van Dr. Krajewski een kracht-toeruooi ‘gehouden. De dokter, die tevens stichter is van eene ’gjhnnas- tiek-vereeniging, wilde het bewijs leveren, hoezeer voortdurende krachtoefeningen dé 'ontwikkeling der spierkracht bevorderen. Mét dit doèl üoodigde hjj drie acrobaten, Vosa, Man^oaven Williams, tegelijk met de krachtigste leden ?yner vereeniging, tot een wedstrijd. Men begon met oefeningen op den dyna mometer van Renoud, waarby de ajhleet Voaz al zijn mededingers verteWeg overwon. Hij verplaatste niet minder dan twaalfhonderd pond; de sterkste dilettant bracht het tot duizend tachtig pond, signor Manzon! slechts tot achthonderd vijfenzeventig pond. Ook bij de proeven van drukkracht, evenals bij die van trekkracht, bleef de reus Vosz overwinnaar; de wijzer van het toestel bereikte terstond het maxi mum en sloeg terug. Bij het opheffen van gewich ten tilde Vosz met den wijsvinger zeshonderd pond, met de rechterhand achthonderd vijftig pond. Toen hem hierbij zijn trouwring hinderde, deed hij dezen af; men kon in den ring bijna eed Oostenrijkschen florijn bergen. De dilettant, die hem in deze oefe ningen het dichtst nabij kwam, was een jongen I Zweed van zeventien jaar. Tot slot brak Vosz eenige

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1