binnenland; in ITO KI). HSB. :r setten Eü leren. .bioM-aii Woensdag 16 Februari. [Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, JEN, rijs. N® 3509. ngen, 1887. APTUN. EL, I8IE, .BEVER. ■■■Ml lo., ostelooze- jrverij, J. scherij JST inchem en. T LZ. verwezen op oen on zeventigjarigen leeftijd overleden, doch I 10 Cou- loor den •vdo. altijd EN in r Dordrecht idagmid- i letten) n afgele- van vijf, IVed. on» mmer en enetaand gedepo- GOUDSCHE COURANT. op het id, dat de 1IL 1887 ▼erlangt, >p DINS- ddags ten 1) Hij wa» geboreW in 1535 en overleed in 1606. 2) Hete Koniog Was geboren in 1772 en overletd jn 1843 3) 411e andere regeerende personen xijn op jengdigtr leeftijd overleden. van ge- ida. alleen strekt r onmo- - r - - --- groote steden kan voorstellen. Ook verzekerde hij, dat zijne motie volstrekt niet prejtidirféerf. 1 Door den heer Van Houten werd de motie onder steund. Hij eischte welwillendheid vaa de zijde der Regeering in het belang van het gemeen overleg ter voorkoming van oponthoud. Ook zijn oordeel was, dat deze motie niet prejudicieert, op het oordeel der Kamer over de indeeling der groote gemeen ten in enkele districten. Ook de heer Van der Biesen verdedigd© de motie, terwijl de heer Van Kerkwijk haar bestreed. xHij achtte het voorstel van enkele districten in de groote gemeenten minder weuschelijk, en al is de motie niet bepaald vijandig, toch noemde biï haar niet kiesch tegenover de Regeering, daar zij haar noopte tot verdediging van een voorstel, dat het hare niet was. gaganar Door den heer De Bruijn Kops werd eene nieuwe motie voorgesteld, waarin verzocht werd, dat de Kamer de wenschelijkheid zou tiitspfèkert, dat haar door de Reg. gegevens werden verstrekt, opdat zij tot eene splitsing der districten een voorstal «zou kunnen doen. Nadat de Minister van Binnenlandscho zaken oe- Staten-Generaal Tweede Kamer. Zitting van Maandag 14 Februari. De discussie is aangevangen over de motie van den heer Schaepman tot strekking hebbende, dat de Kamer de wenschelijkheid zon uitspreken datd e Re geering, door wijziging in de kiestabel, dé Kamer in staat stelle, te overwegen de toepassing'van het stelsel van enkele kiesdistricten over het geheele Rijk. De heer Schaepman lichtte zijn motie toe en deed daarbij uitkomen, dat zij volstrekt niet vijandig is aan het voorstel der Regeering, om tijdverlies t, voorkomen gelijk bij amendement een andere imleebngf®r brongt en daar een rustigen ouden dag heeft) en aj f toit Willem de Derde, daar de prime» Atbortina de Metalen Kruis-Ridder» 2e Sectie alhier een Agnes (Frederik Hendrik’s dochter) gehuwd i» ge- klein feest aan te bieden, voor de meeaten hunner woest met prins Willem Frederik tan Nassau-Dlfc misschien wel het laatste feest van hun leven, i uit welk huwelijk Zijner Majesteit» voorvaderen aiii Door welwillende medewerking van den Heer voortgesproten. Miyoor-Commandant, Officieren en f’ der Schutterij en eenige belangstellende Si is het welslagen van dit feest verzekerd. Het Programma der Feestviering luidt aldusI een zeldzaam en c_ 1. Des avonds ten 6>/t uur: Afhalen der ge- nis van het stamhuis noodigdon. 2. 'fen 7 narFeestelijke ontvangst van HH. .Officieren der Schutterij en van de genoodigden in „Arti-Legi." 3. Ten T/t uur: Feestelijke optocht met fak kellicht door een deel van <le Gemeente. De oud strijders zijn hierbij gezeten in rijtuigen en worden voorafgegaan door hot Muziekcorps en HH. Offi cieren der Schutterij. 4. Na afloop daarvan heeft een bijeenkomst plaats in het Boven-lokaal van den heer Dam op den Kleiweg, waar de ond-strijders door voordrachten, muziek enz. aangenaam zullen worden bezig gehouden, waarna het feest met een eenvoudig souper zal worden besloten. Het lijdt geen twijfel of een dergelyko feestvie ring, waarbij het geldt onze oml-strydors eens een prettigen avond te bezorgen, zal veler sympathie hebben. Dit blijkt reeds uit het voornemen om de optocht te doen vergezellen van eene eerewacht te paard, waarvan een onzer advertentie:: in dit nr. spreekt. Het is te hopen dat èq Zaterdag èn Dinsdag het weer mede zal werken, wat natuurlijk voor het welslagen van dergelijke feesten een groot ver- eischto is. Ook te Boskoop zal 19 Fobriuiri lust eene fttalt- viering plaats hebben. De Gemeenteraad stond f 200 toe voor eene eztra-bedeeling aan de armen en de schoolkinderen en de Burgerij bracht 200 bijeen om de straten te versieren en een boot te iUnminoeren, die heen en weer zal varen. voortduren tot nut en Onder do voorzaten naaste bloedverwanten teruggaande tot den jnro 1535 slechts twee loden van genoemd doorluchtig Nassausch geslacht, die den zevontigjarigen leeftijd bereikt hebben, en wel eerstens graaf Jan van Nassau, genaamd „de Oude" 1) lijnrechten voorzaat van Zijne Majesteit on eerst liyna drie eeuwen later, treft men vervolgens alléén nog aan Zijne Majesteit koning Willem den Eerste, 2) don grootvader van den nu regeerenden Koning. j Zijne Majesteit koning Willem do Eerste is wel tot herziening op een on zeventigjarigen leeftijd overleden, doch Vermeulen een --- had reeds bevorens (in 1840) afstand van den troon wensch uit te spreken, de behandeling van het gedaan, zoodat hij op zoventigjarigen leeftijd geen voorstelSchaepman tot wijziging van het Xe Hoi regeerend koning meer was. stuk der Grondwet aan de behandeling var. Men treft onder al de regeerende leden van het Rcgeeringsontwerp te doen voorafgaan, beroemd geslacht, waarvan Zijne Majesteit Willem l Nog word een motie voorgesteld, door den hear de Derde de afstammeling is, buiten dotwoo boven- 1 Kenchonins, strekkende om te‘bepalen dat alvorens genoemde personen, nog slechts één aan, die drie 1 tot herziening det hoogste Staatswet zal worden en zestig jaren tolde bij zijn overlijden, eu dit was overgegaan, het wenscheliik is de Kamer op min prins Frederik Hendrik van Oraiye-Nassnu, die 1 stens 96 in plaats van 86 leden te brengen, daar de geboren was,in 1584 en in 1647 overleed 3.) tegenwoordige samenstelling niet voldoet mm het 1 natatgennemde vorst is ook door de vrouwelijke gebiedend voorschrift van art. 77 der Grondwet, in linie een onmiddellijke voorvader van Zijne Majes- I verband met art. 99 det kieswet. GOÜDA, 15 Februari 1887. De heden gehouden vergadering van den Gemeente raad, die door alle Leden werd bygewoond, werd door den Voorzitter geopend met eeue toespraak naar aan leiding van het feit dat de restauratie der raadszaal thans geheel voltooid is. De Goudtche Stedemaagd heeft hare vorige plaats weder ingenomen, de antieke zetels hebben hun oorspronkelijk uiterlijk herkregen, het plafond is vim de kalklaag ontdaan, het schoone behang is gerestaureerd, een parketvloer is aange bracht en de oude gordijnen door nieuwe vervangen Zoodat deze eerbiedwaardige zaal, waaruit gedu rende 4 eeuwen, zooals spr. zeide, onze gemeente werd bestuurd, een waardig aanzien heeft verkregen. Spr. drukte ten slotte den wensch uit, dat de be sluiten die ook in het vervolg hier zouden worden genomen steeds mochten strekken in het belang der Gemeente en bevorderlijk zyn aan den bloei en wel vaart van Gouda! De raad stond in deze zitting zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming eOn subsidie van f 500 toe voor illuminatie, muziek on vuurwerk op Zaterdag 19 Februari e. k. ter viering van Z. M’s Verjaardag. Voorts werd de Rekening der Kamer van Koop handel en Fabrieken, dienst 1886, goedgekeurd en instructies vastgesteld voor den Directeur der Ste delijke Gasfabriek en den Boekhouder-Opzichter bij do Fabricage. Hot vroeger ingokomau voorstel van B. en W. tot voortzetting der proefneming met het' overhaal- veor op da Kattenqüigulgracht werd aangenomen. Bij den raad kwamen de volgende Stukken in lo. Een voorstel tot wijziging der begroeting van het 8t. (kitharina Gasthuis, over 1887. Ter visie. 2. Een voorstel van hét raadslid van der Gar den, ondersteund door de hh. Hoefhamor, Post van der Burg en Prince, om op alle marktdagen van morgens 5 tot ’s namiddags 4 uur geen tol te heffen aan de HaAstrechtsche brug. B. en W. kunnen zich blijkens hnn rapport niet vereenigen met de gronden, waarop dit voorstel ritst en adviseeren den raad dit niet aan te nemen. Ter visie. 3. Eene missive van C. van der Groef, dank zeg gende voor de benoeming tot Commissaris aan het Stoombootenveer op de Vest. Aangenomen voor kennisgeving. 4. Adressen van sollicitanten voor de betrek king van brugwachter aan de Jan Kattenbrug en van sluisknecht. Ter visie en benoeming in de volgende vergadering. 5. Een adres van bewoners van poreoolen aan de Boelekade, er op wijzende dat do straat aldaar onbruikbaar is. In handen van B. en W. om daarop te beschikken. Gewaagden wy in ons vorig nr. van de fdostvoor- stelling op 24 Februari e. k. in „Ons Genoegen" bij gelegenheid van het jubilaeum van Mevr. Beers- mans, thans kunnen wij mededeelen dat er nog zóóveel abonnements-kaartjes door de abounds bewaard zijn dat de Directie den maatregel hoeft moeten nemen dat over ’t algemeen hét nomen van dames-kaarten bij dezo voorstelling zéér beperkt is. Wij vestigen daarom do aandacht der abounds op do eerstdaags to verzenden programma’s, die dien aangaande do noodige inlichtingen zullen bevatten. Bolooft Zaterdag a. st. oen ware feestdag te zijn voor jong en oud, zooals uit vroegere mededeelingen in dit blad reeds is gebleken, Dinsdag 22 Februari a. st. zal do 70,u verjaardag van Z. M. den Ko ning in deze gemeente opnieuw worden herdacht en dat wol by eene feestviering’in spoéialeu kring. De Kader-vereeniging der dd. Schutterij alhier is nl. op het goede denkbeeld gekomen om bij deee gelegenheid den eenig overgebleven oud-strijdor van Waterloo in deze gemeente, Palms goheeten, (die zijje Ltatsto levensdagen! n het Oude-Mannenhuis door- Agnes (Frederik Hendrik’s dochter) gehuwd ir ge ven hun leven, i uit welk huwelijk Zijner Majesteit» voorvaderen zyi van den Heer voortgesproten. Oml-Q^icieren Als men bovenstaande regelen leest, zal mw moeten »de ingezetenen toestemmen, dat de feestviering van Z. M. onzen ge- eerbiedigden Koning, op 19 Februari dezes jaars, I een zeldzaam en opmerkelijk feit is in de geschiede- -j van Oranje Nassau, en alzoo wel waard algemeen bekend te worden gemaakt. Zooals men wel zal weten, was de voornoande graaf Johan de Oude een broeder van prins Willem den Eerste. Koning W’illem de Derde stamt alzoo van de Hollandsche zoowel als van de Friesohe stad houders in rechte linie af. van zijn doorluchtig geslacht, die op ajn zeventigsten verjaardag nog regeerende Is. Zijne Majesteit regeert nu al circa 38 jaren als koning over Nederland en dat dezo roods lange regeering nog vele jaren moge Zijne Majesteit en de denkingen tegen de motie-Schaepman had geopperd, verklaarde hij, dat een plan tot splitsing eeuer groote gemeente is ontworpen, dat hij bereid is over te leggen. De heer Keuchenius deed opmerken, dat ieder die vóór dezo motie stemde, zich daardoor ook bond, het voofstel der regeerjng aan, te nei^gju vgplke meening echter bestrede» werd. De motie-Schaep- man werd daarop aangenomen met 50 tegen 32 stemmen. i Bij het nn aangevaugen >,debat over do voorstellen ;„t hendening dor Gróndiret, word door den heer Vermeulen een motie voorgesteld, strekkende om den ibfd- van het De RotUrd. Courant bevat het volgende Het heuglyke on merkwaatdige feit, dat op 19 Februari dezes jaara plaats heeft, namelijk de feest viering van den zeventigsten verjaardag van Z. M. onzen goërbiedigden Koning Willem den Derde, is ook daarom van beteekenis, omdat, zoo men zelfs eeuwen temggaat, men geen der voorouders van Zijne Majesteit aantreft, die op zoventigjarigen leeftijd nl» regeerend vorst, stadhouder of koning gezeteld was. Koning Willem de Derde iff dus de allereerste zijn doorluchtig geslacht, die op zijn verjaardag nog regeerende is. Zijne Maji j... _i _io o -1- iXi al» groothertog van Luxemburg. Wjj hopen, 'VlV J Vil mOgV I zegen dezer beide landen. van 7“”" lr": van hen, ontmoet men

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1