BINNENLAND. VrUdag lS Februri. N" 3510. SJLS )ls g sn I luwden. Z! NG, hen deel te bij de Op- iftgenoodigd NDERDAG bovenzaal 'g te Gouda. Comité, JENEN. lUITER. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. I IAN. JEN, laal. is loting, met prjj- ken, ran 1 WMMI MP* v IRgoed- Gid. -lamburg. Neon, Neen I) [AINZER- 171/, cent van zoo rolko- Client. Hot dik on be- n uit de ige Wen- gen, Ern- neeskun- vijzingeu en volko- i van het k Orga- ar middelen l. Kracht gaten ouder- k nog een van een ms nog oen twen, door Prijs 80 eten En- verpakt Rijk ver an Post- iwe Post- IK O Jzn.. Boeken, m. je het mij door ge in Werk le Gehei- cht voor tvden, aan GOUDSCHE COURANT. kerk alle pogingen heeft bestreden om tot eeue her ziening der kiestabel te komen, waardoor het recht des Volks op een wettig aantal vertegenwoordiger» miskend en vertrapt wordt. Hij gaf der Regeering ten slotte alsnog eerbiedig in overweging, hare voorstellen tot Grondwetsherzie ning in te trekken. De heer van Baar wees op het gemis aan belang stelling voor deze herziening, en herinnerde aan de vele moeilijkheden die daarbij moeten opgelost wor den, vooral in zake het onderwijs, daar liberalen en antiliberalen onverzetteljjk Staan. De heer Gleichman bestreed de grfeven door den heer Lohman tegen de liberalen aahgeroerd, verzekerde dat de liberalen wel iets voor het volk gedaan hebben, waarbij hij er aan herinnerde dat schier de geheele liberale partij in 1874 voor uit breiding van het kiesrecht stemde, en constateerde dat hij dn Grondwetsherziening wjl overwegen met de leus met Oranje voor dé vrijheden des Volks I In de zitting van gisteren is het algemeen debat voortgezet over de voorstellen tot herziening der Grondwet. De heer Clerer bestreed alle motion, in het be lang eener latere herziening van art 194. De heer Schaepmsn bestreed de motie-Vermeulen, omdat alleen door kiesrechtherziening vooraf de mogelijkheid geopend wordt tot overeenstemming op onderwijsgebied te komen. De motie- Kenehenhis noemde Grondwetsherziening heeft rechtherzieniög, daar 'do 1 iRIJNEN, Kilo. IONTJES, P08TE- an 1 liter Staton-Gen oraal Tnrm Kxmm. Zittingen van Dinsdag 15 en Woensdag 16 Februari. Bij hel voortgezet algemeen debat over de voor stellen tot herziening der Grondwet verklaarde de heer De Geer van Jntphaas, namens de antirevolu- tionnaire partij, de Kamer onbevoegd over de Grond wetsherziening te beslissen, als incompleet en geko zen onder een beperkter kiesrecht dan de Grondwet toelaat. Hij stelde een nieuwe motie voor, de wenscheljjkheid uitsprekende, om de Grondwetsher ziening te beperken tot herziening van het kiesrecht en voor te stellen, allereerst Hoofdstuk III in be handeling te nemen. De heer Lohroau Regeering onf- was de antirev. partij tegen herziening der Grondwet, maar <—-■-* - zijn met de behoeften des volks. "a vervolgde deze zijn rede betoogde alleen van de geschiedenis gesproken hebben. Voorts herinnerde hij er aan. hoe de regenten- Het Ormje-eummer van het Weekblad De Ameter- familiën tijdens de Republiek de stadhouders steeds aangenomen, echt feestelijken er onder trachtten te handen, en dat de tenden» der liberalen steeds ia geweest den Souvorein er a onder te houden en zich zelf als Souverein te de chromo's 1 beschouwen. I Hij bestreed verder de Grondwetsherziening etc betoogde, dat de gedane voorstellen zeer goed onder de Bestaande Grondwet knnnen uitgevoerd worden. Ook de heer Ruys van Beerenbroek verklaarde zich tegen de Grondwetsherziening, die hij onnoodig achtte, terwijl hij herziening van art. 194 niet wilde koopen ten koste van de invoering van Alge- meen Stemrecht rans ninem i De heer Keucheniiu lichtte de door hem voorge- it*j, met gezMhten op het Binnenhof stelde motie de incompetentie der Kamer uitspre- i ijÊk don kns-Mlif <lc»w Mu». I Vonrlr» nm int OrnnflwAfnhftrTIRTlinïF 0V6T te gaan hpemde hf ontijdig. De geen waardq zonder kies- Kamer alleêd daardoor de sympathie des Volks kan terugwinnen. Mocht de motie-Vermeulen verworpen worden, dan zou hij voorstellen, art. 7 der Additioneele artikelen aan Hoofdstuk III te verbinden. Verder wéés hij op de vrees voor algemeen stemrecht, dat toch niet is tegen te houden, als het komen moet. Met een open oog voor de volksbehoeften en hart voor de volksrechten wilde hij de herziening overwegen. De heer De Beaufort bestreed den heer Lohman, verklaarde zich tegen de motiën en voor de herzie ning, en droyg aan op toenadering en welwillendheid. De heer Schimmelpenninck v. d. Oije van Nijen- beek betoogde dat, indien de liberalen niet mee werken om tot een Reformbill te komen, er van de herziening niets komt. De heer Rooseboorn achtte dèhe Grondwetshèrzie- ning noodig met het Ob* -op^de defensie. Hij be streed de motie-De Geer en wees er op, dat indien de Kamer die motie aannam, da. liberale partij de achtte herziening met deze oorzaak zou zjjri dat de tegenwoordige toestand der igewénscht. Niet om redenen daarbuiten defensie bestendigd blijft. ;_o__ 2De heer Heldt constateerde dat er bij het Volk omdat alle Staatsinstellingen niet in harmonie wét sympathie bestaat voor Grondwetsherziening L j--o— Doch niet voor deze Grondwetsherziening, daar het -’Tegenover de richting die Jews Christus als hoofd volstrekt niet zeker is, dat zij het- volk zijn volle erkent, strijdt sedert eeuwen de richting die de Rede I recht Wil geven. als hoogste gezag aanneemt, een richting, die er PQ Von steeds naar streefde, de monarchale beginselen en l wilde beginnen met het begin. Hij wees op het Hui» van Oranje ten onder te brengen. (Links: schillende verbeteringen, die in.de Voorgestelde hoofd- Neen Neen I) kodrlon Ininnon wnnlfln nnncrolkmnïii Nadut de voorzitter den heer J.ohiiiaii verzocht had, zich te matigen, vervolgde deze zijn rjjde on een zeer indruk. In folio-formaat fraai gedrukt, behelst het verscheidene opstellen, welke men met genoegen zal lezen, en twaalf prenten, welke men 2- uitgezonderd met niet minder genoegen zal ,be- schouwen. Reeds het titelblad, met een portret van het Prinsesje, behaagt door de bevallige schikking en de artistieke uitvoering, welke dit werk van Jan van Essen kenmerken. De eerste bladzijde, met een sonnet tan den heer Alberdingk Thym De Arneter- damteer» bij iet Sdtoone feeel, werd door den heer W. Steelink Jt^rig ftflustteerd. elfde hand dankt men eene prent, voorstellende Prins Willem 1 en Prine Mount», met gezichten op L». -- omstreek» 1400, de ruïne na den burcht der Nas- kende om tot Grondwetsherziening over te gann sau’s, de Willemstoren te Dillenburg entusschen toe. Hij ging de geschiedenis na van de wijziging deze beide als verbinding, gelijk da gebeurtenis wer- der kiestabel en constateerde, dat de Minister Reems- kelijk is—de trap te Detft, waar prins Willem I het leven verloor, Ook ppus Frederik Hendrik, zijne vrouw en het Huis tea Bosch, beider geliefde stichting, brengt de heer Steelink in herinnering. Dr. J. ten Brink—die de bêteekenis van het feest op den 19en voor ons volk niteenzette, ia eene eerste bijdrage wordt, bij deze prenten, gevolgd door A Ising, die de eerste stadhouders herdenkt, gelijk mr. W. H. de Beaufort eene bladzijde wijdt aan Prins Willem III, by de teekeaiug van C. Dake, welke dien vorst en zijn geliefkoosd verblijf, het Loo, voor oogen voert. Mr. N. D. de Roever schobt pen bezoek van prins Willen IV en prins Willem V aan Amster dam. Zóó komen wij aan do geschiedenis van bet Huis van Oranje in deze eeuw. Joh. Braakensiek opent haar met eene penteekening, voorstellende Koning Willem 1 en eenige tafteeleu uit zjjn leren; Ja^ van Essen set haar, op dezelfde wjjze, voort, door ons Koding Willem II te toonen, met Boestdijk; C. Dake, döor Koning Willem III en zijne gemidin te schetsen, met het nieuwe Loo. Ook worden ons bot Pripoosje ea hare omgeving, door W. Steelink, Oraqje^Naasau-oord, in keurigen truut, door G. Ketter geschetstterwy 1 de twee chromo’s voor- t oa1 stellen 11. M, de koningin met het prinsesje, en “ï*11’ Z« M- dop Koning bij de opening van het Noord- e zeekanaal. jJï I 0P8t«Uen, welke op de reeds vermelde nog I volgen, kunnen wij met noemen j/het zou eene te lange reek" vormen, ,»n onze kzqrs jjeheel onver diend misschiet afschrikken van eene nadere ken- nismaking. «Een.oud» Oranjeklantvan J.ran Maurik, I de persoonlijke herinneringen van Alb. Thijm aan I drie koningen, J. de Koo’s „Prinaeë Wilhelmina", en I het lied van Fiora della Nove, op mnzifck gezet door E. D. Pyzeldeze bevelen ziehzelven reeds aan. MK1** Het volgend Nummer der iv. W GOUDSCHE COURANT zal dammer maakt eenige uren vroeger verschijnen dan gewoonlijk. Advertentifin worden ten spoedigste ingewacht. GOUDA, 17 Februari 1887. Naar men ons mededeelt zal op Zaterdag 19 Fe bruari het personeel der Stearine-Kaarsenfabriek «Gouda" dien dag vrjj zijn van werkzaamheden, met behoud van hun daggeld. In de zitting der Rotterdamsche Arr.-Rechtbank van Dinsdag werd veroordeeld: D. D., oud 69 jaar, arbeider te Gouda, bekl. van oplichting door op 1 Jan. 1887, valscheljjk voor gevende te zijn nachtwacht, bij verschillende inge zetenen te Gouda, te hebben nieuwjaargowenscht, tot 14 dagen gev. Uit Stolwijk wordt gemeld Gisteren nacht, om één uur, werden wij hier op- geachrikt door het luiden der brandklok. In de buurt «Benedorheul» stond de boerenwoning van A. Noo- men met schuur en hooiberg in volle vlam Do be woners hebben zich door het raam moeten redden, daar de brandende hooiberg zich te dicht bij de deur bevond. Door groote krachtsinspanning der buren en der inmiddels aangerukte spuiten zijn de beide belendende wohingen gespaard gebleven. Hoe de brand ontstaan is, weet men niet, doch algemeen wordt aan kwaadwilligheid gedacht. Alles was verzekerd. Door do dagbladen is onlang» medegedeeld, dat Maandag 21 Febr. a. s. de groote Koningsvlag zal geheschen worden op het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, te 'i Huge, alwaar des avonds het feest van de Koninklijke Nationale Zangschool voor hand- werkslieden ter viering van *a Koning» zeventigaten verjaardag zal plaats hebben, welk feest door MM. den Koning en de Koningin met hunne t woordigheid zal worden vereerd. Wjj zijn i gelegenheid gesteld omtrent die vlag eenige bjji dorheden mede te deelon die wij vertrouwen Oat velen onzer lezers niet onwelkom zullen zyn. IMze vlag moet niet verward worden met de groote vlag die vanwege de gemeente in het Voorhout aan den 27 meter hoogen paal wordt geheschen en die één voudig is; een zeer groote vlag van willekeurige afmetingen. Gansch anders is de Koningsvlag. Deze is aan strenge afmetingen en vormen gebön- den. Zy bestaat uit e?n vlag en een standaard of wimpel. De standaard wappert boven de vlagen dekt heer als het ware. Zij zijn bevériigd tam een paal, die ^wit moet geschudeid zijn. De vlag en de. standaard, vertonen Iwiden de aetionale kleuien, rood, wit en blauw, en hebben in het wit iéder het Nederlandsche wapen. De standaard is lang 12 oude el of 8,25 meter, en is breed 3 Weeds, d. w. z. dat iedere kleur één kleed of baan breed is. Hij is alzoo ongeveer 1,8 meter breed. Het wapen is geschilderd op een afstand van 40 cM. van den etok. Hij loopt gelijk iedere wim pel, aan het eindé in twee scherpe punten uit. De vlag zelve is lang 8 oude el of ongeveer 5,5 meter, maar is 9 Heeds breed, d. w. z. dat iedere kleur bestaat uit 3 kleeden of banen, zoodat de vlag nagenoeg vierkant en bijna 30 vierk. meter groot is. Het Nederlandsche wapen staat juist in het midden en is mot de gezamenlijke breedte der drie witte banen in evenredigheid. Deze afmetingen en vormen zijn officieel vastgesteld. De vlag met standaard berust ten paleize, en wordt alleen geheschen wanneer de Koning zich bij bijzondere gelegenheden in een gebouw, veldtent of schip ophoudt, maar wordt dadelijk neergelaten w'an- neer de Vorst vertrekt. De standaard-vlag is niet alleen het bewijs van de tegenwoordigheid des Konings, maar tevens het zinnebeeld vaii de bijzondere bescherming des Konings voor allen die zich met Hem op dezelfde plaats bevinden. (Dagblad). De heer Van Diggelen bestreed de motien en I wilde beginnen met het begin. Hij wees op ver stukken hadden kunnen worden aangebracht. De heer Reuther betoogde dat er, in stryd met de bewering der Regeering, tusschen de ingediende voorstellen wel verband bestaat; wees er op dat I overeenstemming niet verkregen zal worden, en ver klaarde bij eerste lezing tegen te zullen stemmen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1