I <1 nland. 1/tiny y* mda, W-1W. menten, I <1 :ers. egen.” '9- iZl huwden, it zoo rolko- erdient. Het l dik en be an uit de tige Wen- igen, Ern- aneeskun- wfjzingen en volko- in van het ijk Orga- der middelen id, Kracht ogsten ouder- 10k nog een van een reus nog een uwen, door Prijs 90 loten En cl verpakt Rijk ver- van Post- nwe Post- EK C J zn., a Boeken, am. SE. Februari. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. -I- I n op aan- n franco. 1 L 398. blik 1' den avond van zijn beide zulten AJker een< eem eeni H f «gouvé, me de Vo». et vak van LOEMPOT- laatst. franco brie- ureau dezer I 1887. neeiisten, iu. ig is het mij n door ge sen Werk de Gehei- Echt voor iwden, Mn len Ineke Cou en door den Gouda. Dumas Fils. 8. uur. zie men de GOUDSCH irbeeld des vaders en de goede zorg opvatting van zijn staatsplicht, dat zich stellen boven de partijen .heeft ons land in moeielijke oogenblikken voor vele ge- i- i regeering van Willem III heeft toegebracht. hetgeen wij tot dus wij tevens een oog op de toekomst en uiten de buis. Moge hij nog vele jaren °g»sp*ard blijven voor vrouw en kind, maar ook voor ons volk dat weet, wat wij in hem Mruarf 189K V s'c VERGADERING va» mn GEMEENTERAAD. Dinsdag den 22 Februari 1887, des namiddags ten 1 ure. Aan de orde: Het voorstel tot *ijrigb^dor begroeting van het St. Catharina-Gasthuis, dienst 1886. Het adres van P. Jansen, eervol ontslageu Boek houder bij de Fabricage, houdendtr yejiljek Het voorstel van den Heer A. K. van der Garden betreffende de tolheffing aatf de Haashtelitaffiê brug. De benoeming van oenen duiskneelil aan de sluizen op de Haven en de Gouwe. De benoeming van eenen brugwachter op da Jan-Kattenbrug. I ll'l Eindelijk is de feestdag daar, in het liMruk- zicht waarop ons geheele land zich reeds zoo lang heeft verblijd! Ook Gouda is, gelijk te verwachten was, geheel in feestdos gehuld en hare ingezetenen verkeeren in eene hoogst feestelijke stemming. Reeds in de vroege morgenuren zag men vele wandelaars, de borst met Oranje versierd, op onze straten de jeugd vooral kon mat nalaten reeds spoedig een kijkje te nemen in do stad en wedorkeerig ons een blik to gékten - taume frissche, prettige gezichten, waar d° blijdschap uit sprak. Jong en oud heeft zijn toilet verrijkt met allerlei versierselen van de ieder Nederlander zoo geliefd» kleurenoranje-bandelieren, oranje-strikken en oranje petton allerwegen; hier en daar zelfs jongens van het hoofd tot do voeten in oranje gehuld. Behalve de vlaggen, die zoowel op de grachten der rijken als in de buurten .der armen algemeen wapperen en onze stad een vroolijk aanzien geven, zijn ook op vele plaatsen plantonversieringen aan gebracht: sommige winkel-étalages munten uit door smaakvolle rangschikking en nette decoratie. Daar ons blad heden vroeger dan gewoonlijk verschijnt konden wij hedenmorgen slechts een oppervlakkigen blik op onze versierde stad werpen en moeten dus voor het oogenblik volstaan met in ’t al gemeen te oonstateeren dat de Goudsohe ingezetenen op ondubbelzinnige wijze getoond hebben de waarde COURANT. kR .wH V® Nu heden het geheele land feestviert en gedenkt aan de geboorte van onzen koning, is aan het hoofd van ons blad een kort woord over hetgeen aller hart vervult zeker niet ongepast. Den zeventigjarigen leeftijd te mogen herdenken van iemand, die on» lief is, stemt ons steeds tot dankbaarheid; hoe veel te meer dan nu het onzen vorst betreft, die vóór ons het zinnebeeld is onzer volkseenheid en door den naam,- dien hjj draagt, ons de roemrijke traditiën van zijn en ons voorgeslacht in herinne ring brengt. Daarbij komen nog de bij zondere omstandigheden, waaronder deze feestviering plaats grijpt. Onze koning is de laatste mannelijke telg van bet roemrijke huis van Oranje, dat reeds eeuwen lang lief en leed met ons volk deeldezijn volwassen zonen, die bem in- zijn ouderdom tot steun konden strekken, zijn vóór hem heengegaan en thans op zoo hoogen leeftijd ziet hij om zich heen niet dan eene jonge vrouw en één jeugdig kind. Gelukkig dRt dip er nog zijnAls de koning, lieden pnwille keurig zijn gedachten laat gaan over den afgeloopen levensweg en de stormen weder steeds geëe doorleeft, die over zijn hoofd z|n been#» voorlichting varen, dan zal hjj met dankbaarheid zijn Dit strekt m blik laten rusten ort i” zonnetje is, hetwelk leven verheldert. Zij' hem dezen dag de reinste vreugde scifenr ken. Een veijaardag is toch in de eerste plaats een huiselijk feest en hoe aangenaam het een koning moet zijn, dat allerwegen waardeering verdient, daar hij eigenlijk de eerste onzer constitutioneele Koningen was en deze wijze staatkunde niet van zijn voorgangers heeft kunnen afzien. Zijne beide grootvaders, de tyrannieke Russische Keizer Paul en onze autocratische Willem I hadden geheel andere regecringsbeginselen. Voorts is ’s Konings goedhartigheid overbe kend. Waar rampen het volk teisterden of wanneer op eenige andere wijze belangstel ling kon getoond worden in het leven en wer ken der natie, blijf hij nooit achter en een groot deel van de vereerrng, die ons volk voor den koning gevoelt, dankt hij aan de per soonlijke deugden, waardoor hij zich on derscheidt en die op den duur grooter waarde hebben dan schitterende talenten zonder den zachten gloed, die van een goed hart uitgaat, ’s Konings kunstzin, zijn voorliefde voor het nationaal tooneel, hetgeCn hij ten koste legde aan de oplei ding van jeugdige en talentvolle schilders en zangers, behoeven ternauwernood ver melding. Dit weinige zij voldoende om de fees telijke stemming, waarin wij ’s konings verjaardag vieren, te rechtvaardigen Wie LLJ'-Jnuj! een bewijs -van belangstelling geeft der gewichtigste dagen van dit vaak beproefd en toch zoo igaafde der dankbaarheid. Wij herdenken daar- Iy de 38jarige ons gegeven waartoe hij het zijne ruimschoots Dankbaar dan voor ver genoten, slaan beste wenschen voor den koning sfeu'zfn blijven voor vrouw en kind, voor ons volk dat weet, wat wij in hem bezitten. Voor de toekomst van onzen staat ware het zoo wenschelijk, indien het de» vader gegeven werd zijn jonge dochter den volwassen leeftijd te zien bereiken. In het hart der meeste Nederlanders zal heden deze bede opwellenmoge het vorstelijk drietal nog jaren vereenigd blijven, opdat het aanminnige prinsesje de onder de leiding barer ouders, door het Ook den koningen kleven men- .L I met de goede traditiën van zijn huis, als vorst heden i steeds zijn plicht gedaan heeft En dat in een zegt veel, als iemand 70 janr is en Hb veelbewogen, jaren lang de hoogste waardigheid ty&leed gezegend leven vervult eenvoudig den plicht heeft. Willem III is geen hoogbeganfde J— J—v y y y_ persoonlijkheid; noch in de stei^kunde, mede al het goede, dat noch in eenig ander veld i heid heeft hij de schitterende taTepten ten heeft toon gespreid, die sommige lede» van zijn huis kenmerkten; als menseb heeft hij als ieder zijne zwakheden, die den meesten meer óf minder bekend zijn het ware laf en doelloos dit qp een ‘dag als heden te willen verbloemen maar daaniaast heeft hij zoo veel goeds, dat hij steeds dc liefde van zijn volk verdiend en behouden heeft, zoodat wij allen beden met opgewektheid zijn feest medevieren. Vooreerst zijne gestrenge plichtsbetrach ting en zijn onververanderlijk vasthouden aan den regel, dien hij zich gesteld had om te blijven binnen de grenzen, die hem als constitutioneel vorst waren aange wezen. Nooit is hij afgeweken van gulden woorden, die hij bij zijne inhuldiging voorbeeld des vaders en de sprak„C J 1 sehelijke zwakheden aan en daarom be hoeven zij instellingen en zelfstandige voorlichting.” De instellingen heeft hij steeds geëerbiedigd en voor zelfstandige gteeds een open oor gehad. a J Dit strekt hem tót groote eer en op dezen dit tweetal, -dflL Ifft feestdag past het ons dankbaar te er- J—-a kennen, dat< hij onverpoosd de moeielijke taak' van Constitutioneel vorst naar zijn beste weten heeft vervuld. Deze juiste boven de partijen .heeft zijn volk deelt in zijne feestvreugde, de varen behoedeen voorrecht, dat te meer liefde van vrouw en kind zal aan dezen dag de hoogste wijding geven. In de volksvoorstelling is het vorstelijk drietal één en ieder, die heden in gedachten ver wijlt in de woning van onzen vorst, zal zich verheugen m zijn herbloeid huiselijk leven en hem gelukkig prijzen, dat bij niet in troostelooze eenzaamheid dezen verjaardag viert. Welke beteekenis heeft de tegenwoor dige feestdag voor ons volk en waarom vieren wij dien van harte mede Als antwoord op die vraag wachte men van ons niet eene wijdloopige beschouwing over den held van het feest, vooral be staande uit overdreven lofredenen op zijn persoon. De hooge beteekenis van dezen dag laat zich in enkele woorden samen vatten. Wij vieren dezen dag, omdat de jubi laris onze koning is, de vertegenwoordiger van het gezag, van onze eenheid als natie in onze dagen van woeling en strijd past het elk waar vaderlander het gezag hoog te houden en het gemeenschapsgevoel te versterken. Wij eeren den Koning van gan- scherharte omdat hij, in overeenstemming

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1