ra. 2» 300 n franco ij. VAN ing ERS 448, aan ie. ES, FG. BINNENLAND. Him Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, JIT1JI jen.” Wo«8<« 23 Februari. (N. r. a.) r 200.— aarden 1 De inzending van advertentiöh kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave M I Adjudant DVMQftcmik Bij deze Canraat behoort eeg Bljvoeirsel. I óór den trnoemde Boud» nité, N. IR. De nitgare dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. m morgens sik> aan 887. listen, “TTI _ELi_ mas Fils. *t zooge- e Gouda, >r 0.80. ERVEN, le Derde- No. 319 rd, ieder »uvé,me- Vos. i deel te i de Op- h daartoe avonds Heer A. gebouwd geoefend, aan den e Gouda, ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. uxavut, vvcsoiasMi uoviiiamun uc F Jager, Hemsing, van Straaten, boom on de Voorzitter. Het voorstel werd ten slotte verworpen met 11 te gen 5 stemmen, die der hh. Prince, Hoefhamer, van Straaten, Post van der Burg en van der flarden. Tot sluisknecht aan de sluizen op de Haven en de Gouwe werd vervolgens benoemd M. J. Flux. Voor dezen zal in de volgende vergadering een op volger worden benoemd. Tot brugwachter op de Jan-Kattenbrug werd be noemd B. J. van Vliet. Namens de Vorepirigtag De Commandeerendo Officier De LANGE. Gouda, 19 Februari 1887. Daarop kwam het volgende antwoord: Weerbaarheid "Burgerplicht11 Commandeerende officier De Lange, te Gouda. Zijne Majesteit betuigt U zijn welgemeenden dank voor aangeboden gelukwenschen. Adjudant DUMONCEAU. De hoofdonderwijzer der school voor C. N. O. alhier heeft tijdens de feestviering met de kinderen Zaterdag 11. het volgende telegram aan Z. M. den Koning verzonden ne afzon- ingstraat /erhuurd uur, i men de Het Gemeentebestuur van Gouda beeft, zooals uit ’t bovenstaande blijkt, een félicitatie-telegram aan Z. M. den Koning gezonden en. daarop een hartelijke dankbetuiging ontvangen. Behalve dezen gelukwensch zijn uit Gouda Zater dag nog verscheidene andere telegrammen aan Z. M. gericht. De GamizoenS-Commandant, Majoor van Kesteren, heeft 7i. M. een telegram met felicitatie gezonden namens Officieren van hét Leger mi de Schutterij, waarop ten 3 uur namens Z. M. een hartelijke dank betuiging werd ontvangen van Generaal Dumonceau. Voorts zijn de volgende verzonden: Door de Weerbaarheid "Burgerplicht^ is het vol gende telegram verzonden Aan Z. M. dan Koning. Reeds in een vorig nr. hebben wij een en ander medegedeeld aangaande de feestviering van heden avond, waarbij de oud-strijders uit deze gemeente de gasten en hoofdpersonen zullen zijn. Om half acht heeft, naar men weet, een feestelijke optocht met fakkellicht plaats. De stoet zal aldus zijn samengesteld Aan Z. M. den Koning. Sire, Het hoofd, hulppersoneel en de kinderen der Chr. School te Gouda bieden Uwe Majesteit eerbiedig hunne wenschen aan op dit heuglijk feest, met de bede, dat het den Allerhoogsten behagen moge Uwe Majesteit en haar Huis nog lang te sparen, tot heil van ons dierbaar Vaderland en tot vreugde van allen, wieu het Stamhuis van Oranje lief en dier is. Het hoofd der School, J. VAN DE PUTTE. Hierop is van wege Z. M. den Koning het volgend telegram teruggezonden: Den Heer van de Putte, hoofd der Chr. School Gouda. Zijne Majesteit, gevoelig voor de aangeboden ge- lukwensehen, betuigt U, hulppersoneel en kinderen der Chr. school daarvoor Hoogstdeszelfc Welgemeen den dank. Sirel- a t - f Ajxr Do WeerKwheid "Burgerplicht'! te Gouda nadert eerbiedig op dezen heugelijken dag Uwen Troon met de bede, dat het gegeven moge zijn, dat Uwe Majesteit dien d^g nog ménigwerf mag vieren tot geluk van Uw Koninklijk Huis en voor het heil van Nederland vergadering is het bestuur sprekendheid" gekoz— heeren: B. P. v. Cittert Jr., President; D. Ruijter, Vice-President; en A. Willers, Houtmansgracht 247a Secretaris. Men heeft de laagheid gehad Zaterdag een valsch bulletin door het land te verspreiden, inhoudende de tijding, dat Z. M. de Koning plotseling overleden zoU zijn. Het bulletin is in eene massa exemplaren uit Rotterdam per post verzonden, geheel of gedeeltelijk onder kruisband, aan bepaalde person m geadresseeid. Het was gedrukt in eenen rouwrand, en boven aan stond gedrukt: Bulletin van de Nieuwe Rotterdam mer Courant. Geheel de vorm was er op aangelegd om te mis leiden, blijkbaar met de bedoeling om in het feest, dat met zooveel opgewektheid door het Nederland- sche volk wordt gevierd, stoornis te brengen. Ongetwijfeld zal een gestreng onderzoek door de justitie worden ingesteld. GOÜDA, 22 Februari 1887. In de heden gehouden vergadering van den Ge meenteraad, die door 16 leden werd bijgewoond, (de heer van Mierop was wegens ambtsbezigheden verhinderd) deelde de Voorzitter mede, dat op een door B. en W. gezonden félicitatie-telegram aan Z. M. den Koning bij gelegenheid van zijn 70“ ver jaardag een dankbetuiging was ontvangen. Voorts deelde de Voorzitter mede, dat bij be schikking van den Minister van Binnen!. Zaken deze gemeente by wiize van voorschot als rijksbijdrage van 30 pCt. in de kosten van het Lager Onderwijs was toegewezen een som van 15199.50. De volgende stukken kwamen bij den Raad in: 1. Adressen van 19 sollicitanten naar do be trekking van Directeur der Stedelijke Gasfabriek. Ter visie. 2. Eene missive van de Commissie van beheer der Stedelijke Gasfabriek, inzendende eene aanbe- veling voor Directeur. Daarop staan de hh. 1. J. J. PRINS, te Dordrecht. 2. J. BLOM Szn., te Arnhem. Ter visie en benoeming in de volgende vergadering. L 3. Eene missive van dw^Gimer van Koophandel en Fabrieken alhier, mededeelende dat zij het niet in het belang der gemeente acht het heden aan de orde zijnde voorstel van den heer van der Garden tot opheffing van de tol aan de Haastrechtsche brug aan te nemen. Aangenomen voor kennisgeving. De raad besluit daarop tot wijziging van de be groeting van het St. Catharina-Gasthuis, dienst 1886 en tot toekenning van een pensioen aan P. Janssen, groot f 880.’s jaars. Aan de orde was daarop het voorstel van het raadslid A. K. van der Garden tot opheffing van de tol aan de llaastrechtsche brug. De heer van der Gardemstelde voor do behande ling te verdagen daar hetwoo spoedig aan de orde werd gesteld dat de noodige tijd tot overweging had ontbroken. Dit voorstel werd verworpen met 9 tegen 7 stemmen. Alzoo werd de zaak behandeld en in discussie ge bracht, waaraan deelnamen de hh. van der Garden, van Iterson, Hoogen- Hoewel wij tot ons genoegen in ons verslag van de festiviteiten dat in ’t Bijvoegsel opge nomen in ’“t algemeen konden’constateeren dat de burgerij voortdurend een goede houding heeft bewaard en de orde niet verstoord is, mogen wij toch niet onvermeld laten dat er enkele gevallen voorkwamen die gelukkig geheel op zich zelf stonden van minder aangenamen aard. Op verschillende punten van de stad, o. a. in de Öra- bethstraat, op de Singels en zelfs op Turfmarkt en Oosthaven werden enkele bewoners, die hunne vlaggen sjavonds hadden ingehaald of er geen hadden uitgehangen, op ©enigszins dreigende manier ver zocht als ’t nog #vertoekeiV' mocht heeten die weet uit te hangen. De meeaten voldeden daaraan, bij een paar woningen, waar men daaraan niet voldeed; werden eenige ruiten" ingeworpen. De wederopgerichte vereen iging //Ui ter lijke Wel sprekendheid", alhier, waarvan wij in één onzer vorige nummers melding maakten, richtte dezer dagen aan het bestuur der Zar.gvereeniging //Apollo" een adres, inhoudende het verzoek weder te mogen worden opgenomen als onder-afdeeling van boven gen. Zangvereeniging. Op eene Zondag 1.1. gehouden -L—iT voor wviteriyke Pi lzen, dat bestaat uit de volgende Vice-President; en A. Willers, Houtmansgracht Eerewacht te paard. Sectie Kader-vereeniging. Muziekcorps van de dd. Schutterij. Het corps officieren der dj. Schutterij. Het bestuur der Kader-vereeniging. De Burgemeester dezer gemeente, de Garnizoens commandant en de Commandant der dd. Schutterij. Rytuigen, waarinjnet den oudstrijder van Wa terloo, Palms, zijn gezeten de Ridder» Citadel en 2e Sectie Metalen Kruis, met hun banier. 2e Sectie Kader-vereeniging. Eerewacht te paard. De optocht begint om 71 f uur en ueemt den volgenden weg: Markt, langs den heer Samsam en vervolgens Waaistraat, Dubbele buurt, Oosthaven, Westhaven, Gouwe, Groenendaal, Markt langs het Herthuis, Kleiweg, Bleekerssingel, Tiendeweg, Markt naar het lokaal der Kader-vereeniging bij den heer A. Dam, waar de stoet wordt ontbonden. Het is te hopen dat de ingezetenen op die straten waar de stoet langs komt, de vlag zullen uithangen en waar zich nog illuminatie-toestellen bevinden, deze zullen aansteken. Doch ieder kan, ook zonder speciale i Humiliatie, veel bijbrengen Om de stad op te vroolijken door nl. eenvoudig de gordijnen op te trekken en de lampen en kaarsen in da voorkamers aan te steken. Op die wijze krijgt men, zonder i veel nmhMl, overal een gezellig, aardig kijkje en een kleine attentie onzerzijds verdienen de oud-stryders toch wel!

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1