1 BINNENLAND. Vrijdag 25 Februari. 3513. 188T. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. I goudsche courant loodt. itie te bren- ie door alle [en )n! rerhoogen, hartelyk Dat het is zeker re goede zegd temming tig, hier gedroeg 9 meest htingen te ran Goor, firma G. de R. C. m. a. d tot ver- iichtjes eu an waren gedachten, msen vorm eide soor- Van de volgende, 4 van de hadden ge- ugergawyM zoo kalm era van de Hoogitraat, ns die van ihting aan- rkt vormde kkingapunt evond zich rd, die een [uziekcorps ie van den ën noemen Post Drost cafésde de kleine I me helro den heer su aardige vens eene dacht een den Flu- met tuin 't midden Op den urant, de gebracht, aaie illu- K. kerk, ras daar- t aan,een der Loge m by den en. Ook a aardige oeten wy g op het 'as in de latie, dan evenzeer nag wor- particu- - de tent en de un denk- rerdiend. nbaar inliet ook behagen, eëindigd, g daarna sociëteit eerd bal ■d uitge was men i spoedig leef men GOUDA, H Februari 1887. By het schrijven van bet Feest-verslag in ons speciaal bij dat gedeelte waar gesproken de illuminatie en versiering onzer stad ander in de pen gebleven, dat billijkerwijze >geu! loon! lenzangen. vangen. ming rrjj, ■rgerjj. .e staaltje, poort op i de goede Voor de afdeeling „Oudewater en omstreken* van den Protestantenbond trad in hare laatste bij eenkomst als spreker op de heer Dr. Herderschee, van Almeloo, terwijl de eerstvolgende spreekbeurt op e. k. Zondag vervuld zal worden door Ds. F. v. <1. Meer van Kuffeler te Moordrecht. Naar de M. verneemt, bedraegt de bruto-ont- vangst op de jaarmarkt te Amsterdam gehouden ten voordeele der vacantie-koloniën ruim 55,000. 1 en er even Het bevat twee ingezetenen, een volgens L t-tLa V„—VUUIMIWI VMU UV givw vu 1® sectie, (die echter daar het aantal leden langza merhand zeer door den dood verminderde geen ver gaderingen meer houdt en niet meer handelend op treedt) en bracht dezen grijzen otd-stryder eene serenade. Toen de «toet in den Groenendaal aankwam werd daar vóór het feestelijk verlichte gebouw van Pro videntie" halt gehouden. De Becretaris-boekhodder dier vereeniging, de heer J. T. Imholz (de president was verhinderd zijne functien waar te nemen, daar hij zelf in eene andere qualiteit de optocht mede- inaakte) bood daar den eere-wijn aan en hield daarbij eene toespraak, welke door den Burgemeester beant woord werd, die daarbij een woord van waardeering wijdde aan den werkmansstand. Nog dient vermel ding, dat eenige dames de behefdheid hadden de deelnemers aan den stoot eenig gebak te presenteeren. Op de Markt werd voor de Sociëteit «Vredebest" den stoet opnieuw hulde gebracht door het bestuur dier sociëteit. De voorzitter, de heer F. Qoedewaa- gen, sprak, onder het aanbieden vaij, den eere-wijn bij die gelegenheid een hartelijk woord van instem ming met het feest. Bij het lokaal van den heer Dam werd de stoet ontbonden, doch niet dan nadat de Commandant der Schutterij de eerewacht hartelijk dank had gezegd voor de eer den oud-strijders bewezen. Hij verzocht haar vervolgens te défileeren vóór het gebouw en de muziek bracht baar eèn laatsten afscheidsgroet. De bovenzaal van den heer Dam was voor dit feest met plantenversiering en vlaggedoek keurig net gedecoreerd door den heer J. C. Jacobs, (die zijne medewerking in deze geheel belangeloos verleende, evenals de heer de Vries Robbé kosteloos den toegang Resteren, Garnizoens-Commandant, het woord, wiens flinke toespraak volledige instemming vond bij alle aanwezigen, waarop de heer G. H. G. de Lange, Commandant der Weerbaarheids-vereeniging Burger- I plicht een toespraak hield, waarin hij er o. a. op wees dat zijn vader, die ook tot de oud-stryders behoorde, tot zijn groot leedwezen verhinderd was aan dit feest deel te nemen doch in gedachten tegenwoordig was, waarom spr. uit naam zijns ▼aders een bartelijken dronk wijdde aan diens oude wapenbroeders. Ten slotte sprak de heer W. K. Schilling, presi dent der Kader-Vereeniging, Serg.-Maj. der dd. Schutterij, een woord van innigen dank tot den Bur gemeester en de andere autoriteiten voor hunne ver- eerende tegenwoordigheid bij dit feest’ De autoriteiten vertrokken daarop en de feestvie ring kreeg toen een meer intiem karakter. Er wet- den verschillende muzikale en andere voordrachten gehouden, die veel bijbrachten tot amusement van de aanwezigen, waarna om 1L uur een klein souper werd gehouden. Menige feestdronk werd daarop ihgesteld, menig woord, dat regelrecht uit het hart kwam, vond hier een goede plaats, ook verscheidene der oud strijders gaven uiting aan de gevoelens van dankbaar heid, die hen vervulden; zelfs de 92-jarige Palms nam het woord, maar zijn gevoel overmeesterde hem en zijn in tranen stikkende stem moest plotseling zwijgen! en het feest eindigde even prettig en gezellig als het begonnen was. De oud-strijders werden allen weder per rijtuig naar hunne respectievelijke woningen gebracht, hoofd en hart vol van de eer hun wedervaren. De orde liet den geheelen avond niets te wenschen over. Alles liep zoo goed en flink van stapel dat zij die daarvoor zorgden wij denken hierby natuurlijk in de eerste plaats aan de eerewacht een woord van hulde ten volle toekomt. Ook de leden van het Bestuur der Kader-vereeniging hebben recht op onzen dank en waardeering voor het schoone feest, dat zij Dinsdagavond organiseerden Te Haastrecht werd de feestviering op *s Ko- nings 70“ verjaardag ingeleid door het luiden van de dorpsklok en het uitsteken der nationale driekleur van den toren, raadhuis en alle particuliere gebou wen, des morgens 8 ure uitdeeling aan 106 gezin nen van spek, brood en koffie, en optocht der kinderen, alle met oranje versierd, door het dorp welke toepasselijke liederen zongen; de kinderen ontvingen tal van versnaperingen. Des namiddags hadden er volksspelen plaats. vorig nr. is, wordt over oen en had moeten worden vermeld. Zoo hebben wij tot onze eigen verbazing niets gezegd over de illuminatie van de Sociëteit «OnsGe noegen," die dit toch ten volle verdiende, daar was nl. een groote schoone gas-ster aangebracht, die een schitterend licht in de rondte verspreidde en een uitstekend effect maakte. De Directie had terecht begrepen dat de Sociëteit,' die als er van openbare feestelijkheden sprake is, meestal een van de eersten is om de feestvierenden binnen hare muren te ont vangen, by dit groote nationale feest niet achterwege mocht blijven. Voorts verdienden nog vermelding: do illuminatiën van den hoer P. M. Montyn, op den Kleiweg en van den heer A. Dam, die in ziju café een planten-ver- sieringmet kaarsen-illuminatie had aangebracht. De heer H. Bonter in de Wijdstraat had in zijn winkel een keurige étalage aangebracht en de heer G.J. Heetman op de Westhaven had achter een der ramen van zyn sociëteit (zaal van de R. K. Lees- vereeniging) een buste geplaatst, die op smaakvolle wyze verlicht en gedécoreerd was. De stoet werd aldus samengesteld: Eerewacht te paard. Sectie Kader-vereeniging. Muziekcorps van de dd. Schutterij. Het corps officieren der dd. Schutterij. Het bestuur der Kader-veroeniging. De rijtuigen. In het eerste daarvan was gezeten de oud-strij- der van Waterloo, Palms, met den Burgemeester dezer Gemeente, den Garnizoens-Commandant en den Commandant der dd. Schutterij en in de volgende de oud-strijders, Ridders Citadel en 2® Sectie Metalen Kruis met ^un banier, wier aantal 28 bedroeg. Naast het eerste rijtuig reed links: de voorzitter der eerewacht, de heer H. van Luenen, rechts de secretaris, de heer J. C. de Ruiter. De stoet werd gesloten door 2® Sectie Kader-vereeniging. 2® Sectie eere-wacht. De stoet volgde dezen weg: Markt, Dubbele buurt, Oosthaven, Westhaven, Gouwe, Groenendaal, Markt, Kleiweg, Bleekerssingel, Tiendeweg, Markt en Hoogstraat. Overal waar hy langs kwam werden de oud-strijders levendig toegejuicht, op verschillende punten der stad werd uit de huizen Bengaalsch vuur afgestoken, dat de geheele plechtigheid zeer op luisterde. Het was een aardig gezicht die oud- stryders een dergolijken zegetocht te zien maken j met vroolijke gezichten zaten zij zoo opgeruimd I rond te kijken en rechts en links te groeten en te bedanken voor de hulde hun bewezen, dat het een genot was daarvan getuige te mogen zijn. Op de W esthaven gekomen hield de stoet stil voor het huis van den heer W. Fortuijn Droogleever, voorzitter van de Vereeniging «Het Metalen Kruis* By de uitgevers G. B. vao Goor Zonen is van de pers gekomen het Adresboek Govda 1887, dat weder even practisch is ingericht keurig uitziet als vorige jaren. Hei lijsten met de namen der i de wyken, een alphabetisch gerangschikt. Eerst genoemde lyst heeft aan bruikbaarheid gewonnen doordat thans de straten, stegen en grachten, waaruit iedere wijk bestaat, worden opgegeven, wat in den vorigen jaargang niet het geval was. Het bevat wederom een grooter aantal ad vertentien dan vroeger waaronder één die bijzonder in ’t oog valt daar zij gedrukt is met zilveren letter op zwart carton, en waarop wy eenige betrekking hebben daar daarin de conditiën worden opgegeven waarop men in de Goudtche Courant adverteert en zich daarop abonneert on in alle opzichten zal ieder inwoner van deze gemeente zijn eigen belang behai^igen door het boekje aan te schaffen. Het is in vele gevallen een vraagbaak, die zelden te vergeefs wordt geraad pleegd. Dinsdagavond had onze Gemeente weder het fees telijk aanzien hernomen, dat haar Zaterdag kenmerkte. Op de hoofdstraten wapperde opnieuw de vaderland- sche driekleur, de voornaamste gas-illuminatien wa ren wederom ontstoken en eene groote menigte volks bewoog zich den ganschen avond op de straat. Wat aanleiding gaf tot dit vreugdebetoon is bekend. Het gold ditmaal de oud-strijders, wien door de Kader- vereeniging der dd. Schuttery alhier een feest was bereid. Des avynds om 6’/r uur werden de genood igden per rijtuig afgehaald en naar wArti-Legi" gebracht, waar de Burgemeester dezer Gemeente, Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn, de Garnizoens-Commandant C. O. van Resteren en de Commandant der dd. Schutterij, H. W. G. Koning en de officieren der dd. Schuttery ook aanwezig waren. In de groote zaal, waar gewoonlijk de zittingen van het Kantongerecht worden gehouden, werd den gasten de eerewyn aan geboden, waarby de heer H. W. G. Koning op wel sprekende wijze een hartelyk woord sprak tot de oud strijders, waarbij hij een terugblik sloeg op de jaren 1818 en 1830 en vol waardeering gewaagde van de daden toon verricht, om ten slótte hulde te brengen aan hen, die toen getoond hadden alles over te heb ben voor de verdediging van het vaderland, mannen waarvan de laatst-overgeblevenen hier aanwezig waren! Intusschen had zich buiten, vóór «Arti-Legi,"Éeen eerewacht te paard opgesteld groot veertig personen, in zwarte galakleeding met oranje bandelier versierd, om zoo straks de plechtige optocht, did door de stad zou worden gehouden, te 'vergezellen en op te luisteren. Uit Oudewater schrijft men ons: De 70® veijaardag des Konings is ook hier niet onopgemerkt voorbijgegaan. Nadat U. Zaterdag eene extra-uitdeeling aan de armen was gehouden, ha<J den daarop volgenden Maandag een schoolfeest met een daaraan verbonden optocht plaats, waaraan, met uitzondering van de bijbelschool, door de leerlingen van alle schoolinrichtingen alhier werd deelgenomen. Verschillende corporatiën, waaronder twee te paard, sloten zich bij dezen optocht aan. De Commissie naar de zaal had geïllumineerd) en daar werd het feest voortgezet. Dat het hier aan hartelijke toe spraken niet ontbrak behoeft nauwelijks gezegd. De Burgemeester dezer Gemeente voerde het eerst het woord en bracht de aanwezigen in herinnering de i dagen van voorheen. Levendig stond het hem nog voor den geest hoe hij als aankomende knaap aan i de zijde zijns vaders de schutters had zien uittrek- ken, het feit had diepen induik op hem gemaakt bal onder de leiding en was nooit uit zijn geheugen gewischt. Hoogst -,1-i-4 tr'nB* K aangenaam was het hem thans, na zoovele jaren, in gezelschap te mogen zijn van de overblijvenden van j die stryders voor het vaderland en van ganscher harte bracht hij hun een woord van hulde! Na den Burgemeester voerde de heer C. O. van Verschillende corporatiën, waaronder twee te paard, van feestviering, met den heer A. van Aelst als voor zitter aan het hoofd, inocht de voldoening smaken, I dat een en ander uitstekend slaagde. Des ayonds bezorgde het muziekgezelschap Euterpe" onder de leiding van den heer J. H. Neu en met medewerking van een twintigtal jonge dames ons een recht pret- tigen avond, waarbij het aan de noodige afwisseling en opgewektheid niet ontbrak. Met een geanimeerd r van den heer W. Rozenthal alhier werd het feest besloten.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1