HE Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 1887. Zondag 27 Februari. 3514» 51 BINNENLAND: o iwden. too volka- ient. Het lik en be- Utt de se Wen- sn, Eru- eeskun- jzingen volko ran het Orga- middelen Kracht ten ouder- nog een an een i nog een ren, door ’rijs 90 en En- 'erpakt jk ver n Post- re Post- icbolen. iden. TOO3STEI EL. s Konings IEN8. *f ,.V m Haar, Haar- of worden, rbannen Dal eien Apotheker 1D. ti IRTH. N. I. BE COURANT. Aan Mei. 8. M. GazTsza, Hoofd der van uitzetting van vreem- CJzn,. toeken, i. m, alzoo kleuring inzage. leeft On- aange- Haar en en. He der aan haar of is het mij door ge- t Werk Oehei- ht voor ’den, aan Wij vernemen, dat de Gemeenteraad van Woerden in zijn Donderdag gehouden zitting dieslöten heeft, het oude Raadhuis niet te doen Hoped, waartoe het plan bestond, maar dat gebouw aan het Rijk ten geachenke aan te bieden. Men zal zich herinneren, dat Z. Exc. de Minister ran Staat en van Binnonl. Zaken zich dezer dagen naar Woerden heeft begeven en naar den toestand on de waarde van het gebouw als architectonisch monument penoonljjk een onderzoek heeft ingesteld. (Vagbl. o. Z.H.) ’s Konings 70" verjaardag werd te Zevenhuizen jl. Woensdag prettig gevierd. Des morgens werden de schoolkinderen ten getale van ongeveer 400 op on bekrompen wijze onthaald op chocolade, koekjes en krentebroodjes en werd aan ieder een boekje als feestgeschenk uitgereikt. Daarna had een bedoeling len, waarbij alleen voor groote gemeenten eene uit- -.1—*- --1- La VL-_-----XX. Dit amendement werd verworpen met 68 tegen en art. 2 daarna zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. Op art. 3 waren twee amendementen voorgesteld door de hoeren De Ranitz en Hartogh, het eerste om gelijke bescherming voor en vreemdelingen, die zich op'het grtmd- s Baard art, on- k. Met men rleurt. tundige, zending i blauwe >urs. veheinie om de vraag of Nederlanders zullen kunnen wor den uitgeleverd, ter beslissing over te laten aan den wetgever. Artikel 3 spreekt alleen dalingen. Het tweede amendement werd door de voorstel lers ingetrokken. Daarna stelde de heer Ruijs van Beerenbroek als amendement voor, te bepalen dat de uitlevering van Nederlanders niet plaats heeft. ging der wet op het personnel weuschelijk zou zijn, ten einde verschillende bewoners van een zelfde perceel afzonderlijk te kunnen aanslaan, of althans de niet-aangeslagenen in de gelegenheid zouden moe ten worden gesteld de huurwaarde hunner woning te laten taxeeren. In de derde plaats behoort ge- ëischt te worden, dat de kiezer persoonlijk ten stombureele zijn biljet inyulle. DaapteWMk.Jsoopt het bestuur, dat men er in slagen mogdben betere algemeene formule te vinden in de Grou^wjpt zelve, om aan het vrijzinnige beginsel betreffende |le kies bevoegdheid juister uiting te gevet). Het bestuur had de vergadering, waarop het tot deze besJui|eP kwam, reeds voorbereid voor dat het verzoek -van’ de XirOningsche kiesvereenlging «Bur gerplicht* het bestuur bereikte, om een algemeene vergadering ter beraadslaging over het kiesrecht bij een te roepen. Al is het bestuur het in de zaak zelre met die vereeniging eens, een algemeene ver gadering bijeen te roepen acht het minder wensche- lyk, omdat het leidend beginsel reeds vroeger op een algemeene vergadering ia uitgesproken en thans de schijn moot worden vermeden, dut men aan de volksvertegenwoordigers een bepaalde opdracht zon willen verstrekken. Het bestuur laat aan de kies- vereenigiugen over, of zij de aangegeven denkbeelden in eigen kring wil bespreken. iti^or den brand van het Kurhaus de finan cier maatschappij «zeebad Scheveningen» ten diepste geschokt zijn, zoowel door de staking van de exploitatie als door verder strekkende gevolgen, ach ten B. en W. van ’s Hage onbetwistbaar, en daarom hebben zij den Raad voörgesteld: 1. te voldoen aan het verzoek der maatschappij, om haar, evenals voor den eersten opbouw was bepaald, nu voor den her bouw over 1886 en ’87 terug te geven 10,000 ’sjaars van het erfpachtsrecht; 2. haar Voorden duur van den herbouw weder uit-tel te verleunen voor de aflossing ran de hypothecaire leuning, waarvan de gemeente 41/, pCt. rente trekt; maar haar 3e ver zoek, om ook nog 55,400 verhooging van het be drag der hypotheekschuld te verleenen, voor de kosten der meubelen, van de hand te wijzen. De heer A. Kooy, te Amsterdam, heeft den Raad het monopolie (voor 2 jaren) gevraagd voor het plaatsen van een 20 tal ijzeren automatische ver- koopkastjes, B. en W. hebben daarop gunstig gead viseerd. Voorts stellen B. en W. den Raad voor, het zee strand te Schevsningen/dat de gemeente weer aan het «Zeebad* onderverhuurt, van het rijk voor den tqd van 10 jaren weder in huur te nemen tegen 2000 ’sjaars. Staten-Generaal Twimi Km». zittingen van Donderdag 24 en Vrijdag 2ó Februari. Het debat over Hoofdstuk I der Grondwet (het Rijk en zijne inwoners) is aangevangen. Art. 1 (eene andere omschrijving van het grondgebied) der Re geering is aangenomen met 57 tegen 14 stemmen, na verwerping der amendementen van de heeren De Ranitz en Viruly. Het nieuwe artikel na art. 1, bepalende dat de Grondwet alleen voor het Rijk in Europa verbindende is, voor zoover niet het tegendeel blijkt, is aange nomen. Op het regeeringsartikel 2 is een amendement voorgosteld door de heeren De Beaufort en Verniers van der Loeff, tot strekking hebbende, de grens- verandering van gemeenten aan de Wetgevende macht over te laten, overeenkomstig wettelijk gestelde rege- do geheele natie zoo heugelijken 'wt! vla uwitliftirl TTwA MfklAfltAlt eerbiedigen gulukwensch aan te bieden, ter- ij hopen, dit Utfe Majesteit nog jaren lang het lieve vaderland gespaard moge blijven. Van Uwe Majesteit, De gehoorzame en gelukkige onderdanen: S. M./1RETSER, Hoofd der Openb. school v. m. u. 1. o. voor meisjes. De onderwijzesaen en de leerlingen. (Volgen alle handteekeningen) Waarop Donderdag, 24 Februari onderstaand antwoord is ingekomen. 's-Gravenhage, den 23 Febr. 1887. Zijne Majesteit de Koning draagt mij op Mej. 8. H. Greteer, Hoofd der Openbare school v. m. u. 1. o. voor meisjes de onderwijzeressen en leer lingen dier school te Gouda, Hoogstdeszelfs dank te betuigen voor de gelukwenschen op 19 Febr. 11. Zjjne Majesteit aangeboden. Do Adjudant Particulier Secretaris des i>r. RANITZ. GOUDA, 26 Februari 1887. De 2de Burgerschool voor Meisjes alhier heeft het volgend adres van gelukwensching aan Z. M. den Koning op Hoogstdeszelfs 70,te" verjaardag i“"gCbOd8O: Gouda, 18 Febr. 1887. Sire, Op deren roqr dn geheele natie zoo heugelijken dag nemen Ook wij de vrijheid, Uwe Majesteit onzeé wijl wij hopen, dfit4 voor 1 Openb^achool v. m. I. o. r. m. te Gouda. In de Woensdag te Boskoop gehouden vergade ring der Stoombootmaatschappij Boskoop—Waddmgs- veenGouda, bleek uit het door het bestuur gedane verslag dat er in 1886 eene winst behaald was van 1689.12. De in 1885 behaalde winst beliep ƒ1228.29. De aftredende commissaris H. Overeynder werd herkozen en in de plaats van de hh. Lafeber en Anth. Koster, die bedankt hadden, werden ge kozen de heeren F. Herman te Gouda en P. van Nes Az. te Boskoop. Tot directeur werd, in de plaats van wijlen den heer Garajens, gekozen de heer C. van Nes Dz. te Boskoop, De discussie over de Grondwetsvoorstellen is daarna verdaagd tot Maandag a. s. 1 uur. In de zitting van gisteren werden aangenomen: de naturalisatiewetten van J. J. H. Loerkens en 7 ande ren; een wetsontwerp tot bekrachtiging eener provin ciale heffing in Friesland; de onteigeningswet voor een tramweg AmsterdamAmstelveende conclusie in zake de dienstregeling op den spoorweg Leeu wardenStavoren; de conclusie in zake het nieuwe telegramtarief, strekkende om bij de Regeering aan te dringen op een spoedige wettelijke regeling van het binnenlandsch telegram-tarief. De Minisier van Waterstaat had geen bezwaar tegen de conclusie, mits zóó opgevat dat de regeling zoo spoedig zal geschieden als het belang der zaak eischt. Hij achtte overigens de inzichten der Regeering over het nieuwe tarief door de ervaring bevestigd. Voots werden commissoriaal gemaakt: de verkla ringen met België tot het tegengaan van den handel in meisjeshet contract met de firma De Rothschild frères; de inlichtingen omtrent het verdwenen Lim- burgsche meisje Anna Gertrude A1H5, en de koloniale verslagen van Oost- §n West-Indië, Maandag 1 uur Grondwetsherziening. De laatste abonnements-voorstelling in «Ons Ge noegen» was tevena eene feestvoorstelling: Mevr. Catharina Beersmans herdacht haar 25 jarig ju- bilaeum I Dezer dagen hebben wij in eet afzonderlijk artikel bijzonderheden medegedeeld uit haar artis- ten-levon. Daarover kan thans gezwegen, maar wel mag vermeld hoe do beroemde actrice ook in het begin van haar loopbaan Gouda vaak met een be zoek vereerde. Er waren jaren, dat zij hier her haaldelijk optrad, zooals b. v. in 1868 niet mindér dan 9 maal en wel jn de zaal achter de Sociëteit: «de Reunie», waar vroeger een tooneel waa. Uit eene collectie programma’s uit dien tijd, die eau geacht ingezetene ons ter inzage gaf, blijkt voor eerst dat de lust om naar de komedie te gaan ook vroeger hier zeer groot was, daar er reel meer voorstellingen werden gegeven dan thans en voorts hoe Merr. Beersmans ook toentertijd reeds uitmuntte boven haar omgeving. Op al die pro gramma’s staat haar naam met zoogen.„chocolade letters» gedrukt en telkens werd hare medewerking nog bovendien afzonderlijk vermeld. Da meeste stukken, toen omgevoerd, zouden wij nu liefst niet meerzien, maar zjj, dia daaraan leven en bezie ling wist te geven, ons nog liever dan voor heen, daar zij haar talent ontwikkelde tot een hoogte, die haar daar thans doet staan als eene eerste kunstenares, die ons allen bewondering afdwingt. Was zij alzoo geen vreemdelinge in Gouda, er bestond dus alle reden om ook hier haar jubilaeum te herdenken. En hoe kon zij dit beter doen dan in stukken op te treden als Legouvé’s Medba en Dumas’ „Alphonse", waarin haar veelzijdig talent zoo geheel openbaar wordt I Hoe zij de rol van Medea vervulde! In één woord: uitstekend. De liefde, die daar leefde in haar hart voor den ontrouwen Jason; de haat dien zij koesterde voor de vrouw, welke haar zijn liefde ontstal; de woede bij de ontdekking hoe zij behandeld was de angst, dat hare kinderen haar ran 't hart zou den worden gescheurd; de wanhoop bij de gedach te hen voor altijd te missen; hoe prachtig werd al die hartstocht geteekend, hoe meesterlijk al die gemoedsaandoeningen weergegeven I Hoe treffend schoon klonk al dadelijk het verhaal van de kennismaking met Jasön: *k Leefde onschuldig. Bemind, gelukkig I Zek’ren dag dringt in Ons onherbergzaam land een jonkman door. En zoekt wat helden zoeken: roem, geraarl Hij bracht mijn vader een bezoek En hoe prachtig werd vervolgens het ontstaan van de liefde in haar hart geteekend, gevolgd door de vrees dat Jason haar ontrouw is. v En als Kreusa haar vraagt, wat zij wel doen zou als zjj van die ontrouw overtuigd werd, hoe vreoselijk knnl| het dan uit haren mond: Wat ’k doen zou, vraagt ge! Dat wat de luipaard doet in ’t diepst van ’t woud. Wanneer hij brult en huilt van woeste vreugde, 1 En eensklaps als het weerlicht op zijn prooi valt, ongeveer 400 op ieder een boekje als plaats van spek, rijst en krentebrood aan ongeveer 100 zondering zal worden gemaakt, mingegoeden. Dit amendement werd verv Gedurende den geheelen dag wapperde de vader- 8 stemmen, landsche driekleur kan bijna iedere woning. 1 Het bestuur der «Liberale Unie» heeft oen ad vies in de wereld gezonden over bet kiesrecht, tot strekking hebbende Het is van oordeel, dat het voorloopig kiesreglement ingezetenen en o. in drie opzichten verbetering behoeft. In de eerste gebied des Rijks bevinden, te handhavenhet tweede, plaats dient een reeks van capaciteiten te worden opgenomen. In de tweede plaats is het noodig, ten 1 einde den gezeten werkmansstand in onbekrompen j mate toe te laten, dat aanslag in de personeels be- lasting reeds kiesbevoegdheid geeft, ook bij aanslag met remissie, althans in gemeenten, welker kom j meer dan 3000 inwoners berat. Tevens behoort meer eenvormigheid gebracht te worden in de wijze fan aanslag, terwijl bjj eenigszins langdurige wer king van het voorloopig reglement een kleine wijzi-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1