ING - J N 3515, BINNENLAND IDE. BAS. I887. (zure) en Ko fi reenen m, DEELRN, SREN <8. FFEN, en hooger kNTALONS m^rkt SE ING AM, Memel, Grenen tien, i Delen, IE .texx, aten, EN enz. -KEN, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Z 3II I Woensdag 2 Maart. otterdam. EL' enz. I 85. eren DELEN1, de Loodsen -der-Eiland. \JZEN. 1887, des shai» «Har- MAART n het Café 5 9 loodsen en >k JONG e Gouda. ;ore van den iGLEEVEH N te Gouda, - en Gerste n *ij n steeds in het is. leurwaarder Rotterdam. <uw aan- tnnche GOUDA., 1 Maart 1887. VERGADERING van din GEMEENTERAAD. Woensdag den 2 Maart 1887, des namiddags ten 1 ure. Aan de orde Het voorstel betreffende het verhuren van den gang naast het Oude Vrouwenhui, aan het R. K. Kerkbestuur van O. L. V. Hemelvaart alhier. GOUDSCHE COURANT. Gasfabriek. De benoeming van eenen brugwachter tevens As- sistent-sluisknecht aan de Sleepersbrug. De heer C. Beets, predikant te Ryswijk »/d Lek, heeft voor het beroep bij de Ned. Herv. gemeente alhier bedankt. Zaterdag 5 Maart heeft voor djt seizoen de laatste voorstelling plaats van de Hoogduileche Opera te Étotterdam, na afloop waarvan een extra- trein naar Gouda rjjdt. Opgevoerd wordt: Der Widerepanetigen Zdhmung. In de twee laatste zittingen van het kantonge recht te Gouda, stonden (naar wy reeds gemeld heb ben) terecht een aantal kapiteins van stoom booten, varende tusschen Gouda en' Boskoop, Gouda en Leiden, Gouda en ’s-Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam, ter zak» dat zij in de rivier de Gouwe onder de Gemeente Göuda en Waddingsveen met grooter snelheid hadden gevaren, dan de verordening van 1883 op de stoomvaart in de boezemwateren van Zuid-Holland veroorlooft? De bekeuringen, van welke vj-rsfhaulary des nachts hslldea plaats gehad, waren geschied door wate^molenaars in dienst van den Oostpolder, en door .bedienden van aan de Gouwe wonende houthandelaars, allé onbezoldigde rijksveld- waohters. De ambtenaar van het openbaar ministerie, mr. Scholten, was van oordeel, dat krachtige handhaving dier verordening zeer wenschelijk was wegens het groote nadeel, hetwelk de oevers der Gouwe onder vinden door het te snel varen der stoombooten; de verbalisanten, die de opdracht hadden ontvangen, op het te snel varen der stoombooten te letten, kwa men hen), voor volkomen vertrouwbaar te zyndaar het hoogheemraadschap van Rijnland voor iedere bekeuring wegens te snel varen, die gevolgd wordt door eene veroordeel ing, eene premie had uitgeloofd, zou wellicht gedacht kunnen worden, dat het aan die uitgeloofde premie moest worden losgeschreven, dat het aantal verbalen vrij groot washet was hem Intnsschen gebleken, dat wanneer de verbalisanten van alle overtredingen wegen, te snel varen, die door hen werden waargenomen, verbalen wilde op maken, hot aantal verbalen aanmerkelijk veel grooter zon zijn, daar alleen dan verbaal werd opgemaakt, wanneer de kapiteins aanmerkelijk sneller voeren dan veroorloofd was, en'meestal eerst nadat zij bij «ene vroegere gelegenheid waren gewaarschuwd. De kantonrechter, het aan de kapiteins ten laste gelegde te snel varen wettig en overtuigend bewezen rekenende, veroordeelde hen tot verschillende boeten of hechtenis. Slechts één der kapiteins werd vrijgesproken, omdat deze beweerde, dat het mogelijk was, dat in den nacht, waarin zijn stoomboot te snel gevaren zou hebben, niet hij, maar een ander de kapitein was geweest, daar hij eenige nachten bij zjjne zieke vrouw had doorgebracht, torwjjl de verbalisanten niet met zekerheid konden verklaren, dat de be klaagde in dien nacht kapitein op do stoomboot was geweest. verloop waren blootgesteld »an de wisselingen van Daarna keerde men naar het hui, van Tegelasr ons klimaat. terug, waar men twee agenten geposteerd vond, die Bij de beproeving bleek intusschen, dat de fakkels het niet geheel konden verhinderen, dat het vornie- nnch in hrandtiid. noch in lichtsterkte aaniirazin.. lingswerk werd voortgezet.* De woning van Tegelaar en die van den kroeg houder op het Levendaal geren bij het aanschouwen den indruk, dat er een felle binnenbrand heeft plaats gehad. Omstreeks twee uur in den nacht was het tumult geëindigd. Van andere zijde meldt men ons, dat in de soci alistenkroeg in de Zandstraat niet alleen de ruiten werden ingeslagen, maar ook deur, inboedel en in ventaris werden stukgeslagen. De kastelein, be vreesd voor zijn leven, heeft de vlucht genomen. De opgewonden menigte trok verder naar het Leven daal hoek Kraaijenstraaat, waar mede het groote vensterglas werd verbrijzeld, terwjjl vaatjes en karaffen met spiritualiën naar buiten werden ge bracht. Het veroverde portret van Domela Nieuwenhuis medevoerende, werd in triomf eene serenade gebracht aan den burgemeester, aan bet politiebureau en aan de sociëteit Minerva. Ook bij een socialistischen kastelein in de Jan- vossensteeg werd veel schade aangericht. De politie zette verschillende straten af en trachtte zooveel mogelijk de volksmenigte uiteen te drijven. De bestormde verzamelplaatsen (herbergen) der sociaal-democraten zijn in ruïnes herschapen. J - Staten-Oeneraal Twizdk Kanzb. zitting van Maandag 28 Februari. In deze zitting werd het debat voortgezet over het nieuw art. 3 der Grondwet en het amendement van de heeren De Ranitz en Hartogh, om gelijke be scherming te haudhaven, en over het amendement van den heer Ruijs v. Beerenbroek om een bepaald verbod tot uitlevering van eigen onderdanen in de Grondwet op te nemen. Laatstgenoemd amendement werd krachtig gesteund door de heeren Van Baar, Van der Linden, Kist en Lohman, die ook aannemende, dat thans het verbod reeds bestaat, nu de verklaring van de Regeering nog twijfel overlaat, eene beslissing wenschten. Daarom stelde de heer Lohman wederom voor het ingetrokken amendement-De Ranitz en Hartogh, dat de regeling der uitlevering in ’t algemeen voor schrijft. De heer Van der Kaay bestreed het amendement. De Minister van Binnenlandsche Zaken zette het standpunt der Regeering in deze nader uiteen. Hij bestreed hot amondement-Lohman omdaj de Regee ring het niet wenschelijk acht, om een -algemeene wet te maken, waarin ook (je uitlevering van' eigen onderdanen geregeld wordtevenmin acht de Re geering een bepaald verbod, overeenkomstig het amendemeut-Ruijs, wenschelijk. i)e Minister van Buitenl. Zaken wees op de wenschelijkheid, dat alle Staten medewerken om den jn gerechte straf te doen ondergaan. De uitlevering van eigen onderdanen wenschte hij mogolijk, niet verplichtend te zien gemaakt. Na replieken van den heerpRuijs en den Minister ran Binnenlandsche Zaken, waarbij deze laatste ver klaarde, Hat de uitlevering van eigen onderdanen thans ongeoorloofd is en in strijd met de uitleve ringswet, wordt het amondt.-De RanitzHartogh aangenomen met 47 tegen 22 stemmen, het amen- dement-Ruijs verworpen mdt 35 tegen 34 stemmen; het amendt. Lohman verworpen met 63 tegen 4 •temmen en het Regeeringsartikel aangenomen met 44 tegen 20 stemmen. Naar aanleiding van een onlangs in het Dagblad geplaatst en onderteekend stuk van iemand, die als „busklant" een bittere ervaring had opgedaan, dat door ons werd overgonomen, schrijft het Sociaal Weekblad (red. mr. A. Kerdyk): eWie, die met werkmansgezinnen iu veelvuldige aanraking was, hoorde niet van gevallen, die bf met het vermelde overeenkwamen, of althans zij het ook in mindere mate, getuigden van <le ergerlijke wijze, waarop vaak bus-patiënton behandeld worden? Naast de toewijding van menigen arts, hoeveel moeite- i - i terug, noch in brandtijd, noch in lichtsterkte eenigszins hadden geleden. Reeds vroeger had door dezelfde Maatschappij, met niet minder succes, een beproeving van de Brillant-fakkels plaats. Toen werd geconsta teerd, dat de fakkels die iu twee afmetingen voor komen, de kortste met een brandtijd ran 7, de langste met een van 14 minuten werkelijk van onberekenbare waarde zijn. Op 30 M. afstand kon men met het gewone normale oog duidelijk druk- De benoeming van oenen Directeur der Stedelijke schrift lezen met gewone lettertypen groot 1 a l1/, - m. M. Het geheels terrein van prooien omvang werd met een fakkel zoodanig verlicht, dat men op het strand, gedurende den nacht, bij het gereed maken der reddingmiddelen, deze verlichting zeer voldoende rekende. Tot op circa 2500 M. afstands van de fakkel verwijderd, bleef deze nog een krachtig wit licht vertoonen, zoodot zy ook als semmiddel goede dien sten doet. Wij ontleenen deze mededeelingen aan de offici- eele verklaringen van het ‘bestuur der Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappijdoch er blijkt in ’t algemeen uit, dat de Brillant-fakkels by spoed rereischende werkzaamheden op Spoor- of Tramwegen, bij stranding van schepen, by mist of spoorweg rampen, by dijkbreuk of overstrooming onschatbare diensten kunnen bewyzen. Geen won der dan ook dat ze, in groote havenplaatsen als Hamburg, Antwerpen, Bremen, enz., belangryken afzet vinden en dat over de doelmatigheid er van slechts éen roep is. Wij vestigen er dan ook niet enkel de aandacht van reddiugmaatschappijen, maar ook van polderbesturen, spoorweg- en scheepvaart- ondernemingen op. (Vai.)~- Uit Leiden wordt aan de If. B. Ct. gemeld: Gisterenavond omstreeks 101/, uur trokken een paar honderd jongens, vergezeld van een aantal vol wassenen, met eene Oranjevlag in hun midden, on der het zingen van vaderlandsche liederen langs den N. Rijn, Hoerengracht en O. Singel naar de Zand straat, waar zij in de kroeg van Tegelaar, voorzitter van de hier gevestigde afdeeling van dei Sociaal- democratischen Bond, de glasruiten insloege^ Ook de woningen van een paar andere bekende socialis ten, o. a. van den colporteur van Becki voor Allen, moesten het ontgelden. Een kwartier later kwam de commissaris van politie, met een drietal inspecteurs en eenige agenten in de Zandstraat, waar bet terrein voor de woning van Tegelaar, waar zich eene steeds aangroeiende nienigte had opgehoopt, door de politie werd af gezet. Nader vernemen wij nog, dat gisteren avond de socialisten te Leiden eene vergadering hielden ten huize van een kroeghouder, tevens bestuurslid van wolm den aldaar gevestigden bond, op het Levendaal. raj9(iadig0r zij| Mén zegt, dat het volk, aldaar eene vrouw met eene I roode vlag had zien binnengaan. Na afloop'der vergadering werden aldaar de glas ruiten verbrijzeld en drong een opgewonden menigte de kroeg binnen en sloeg alles wat onder haar be reik kwam, stuk on klein. Het portret van Domela Nieuwenhuis, dat aan den wand prakte, werd‘afge nomen en aan een stok bevestigd medegedragen. Men schlt do steeds aangroeiende menigte, die tegen de socialisten optrok, op drie a vierhonderd personen. De jongens gingen voorop, terwijl een aan tal mannen hen volgden. Op de Hoerengracht, in de Janvossensteeg en in de Zandstraat bij den president van den socialis- tenbond werden de glasruiten ingeslagen. Aan de i belendende huizen werd geene schade •toegebracht. Door het Bestuur der Noord- en Zuid-Jïolland- Opmerkelijk is het, dat het bestuur der socialisten sche Redding-Maatschappij zijn Maandag jl. opnieuw te Leidén geheel uit kroeghouders bestaat. de bekende Brillant-fakkels beproefd, door de firma Nadat de*menigte na elf uur bij Tegelaar was Landré en Glinderman te Amsterdam in den handel afgetrokken, ging zij door de stad ónder het zin- gebracht. Ditmaal werden fakkels gebezigd die on- gen van «Heb je van de Zilvervloot gehoord" en geroer een jaar te IJmuiden in oen der boot huizen van ’t Wien Neerlandsch bloed. Voor de studenten der Maatschappij, aan 'het strand gelegen, waren be- sociëteit werd stilgehouden onder het aanheffen van waard en dientengevolge gedurende dit lange tijds- vaderlandsche liederen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1