JU, rm Lz. BINNENLAND 18, tnet over- LBÜIDE- ven onder rant. u; 18W. Nieuws- en Advertentieblad voor \ouda en Omstreken, lil'HE r. Vrijdag Maart. N° 3516. lion LM S fflMA ellen geeft shiing. 1 In AR, 00. ►ONS R, 'en Haag. >P E.731. ,ES Hoest ertfs. Medaille II H rjjiing 40 en Gouda u H 1 uitvallen löfdharen, lervinden, dt, en de ikere tint ige klenr- :n, Leidei. Voorburg. 3N8 van iver plant- ■eilnat niet aangenaam In dooien EN DIJK ?Z aan- IT a. 8. Notarie.u GOUDSCHECOURANT larmede in OPWEKKEND TSVERDRIJVENO tOEDE DTE ZWAKTE beslissing ge- Wlthans door den 29n Hen. f-A - v. missie door doze beslissingen zich zeer teleurgesteld r i cursus de onlangs doof baar voorgestelde regeling zal wor- HOLM, LTEEPB GOUDA, 3 Maart 1887. Het resultaat van het waterondorzoek der Water leiding, gedurende Februari, is als volgt 3 Februari 11.1 milligr. pennang. kalic. ff ff in do zaal «Kunstmin" te geven, niet kunnen mede werken, en zal het voorzeker velen genoegen doen te vernemen dat de heer 8. van Milligen, leeraar aan de Stads-Muziekschool alhier, dien wij zoo zolden in het publiek mogen hooren, met de moeste wel willendheid diens taak heeft op zich genomen. Tevens maken wij onze lezen er opattent, dat na de sluiting der lijsten geene toegangsbewijzen meer te verkrijgen zullen zijn. Aan het Verslag van don toestand van het Lager Onderwijs, gedurende hetjaar 1886, in deze Gemeente ontleeuen wij het volgende Ook thans kan eon gunstig oordeel over den toestand van het L»gor Onderwjjs in het algemeen worden uitgesproken. Geene belangrijke wijzigingen vielen in dit jaar voor. Het door het Hoofd der eerste Burgerschool .oor meisjes, blijkens het vorig verslag, ingediende ge wijzigde leerplan werd in dit jaar vastgesteld; even wel niet overeenkomstig zijn voorstol en evenmin met instemming der Commissie. Door het Hoofd was voorgesteld om het onderwijs in de nuttige handwerken niet meer tusschqn 4}/t en 6 uur te geven, doch onder de gefrons school uren. Hij meende dat dit zonder bezwaar voor de andere vakken kon geschieden, omdat er toch veel tijd aan zoogenaamde «stille werkzaamheden" werd besteed. Dit voorstal verwierf de instemming der Commissie, doch vond bestrijding by het Dagelijksoh Bestuur der Gemeente en bij den heer District*-, Schoolopziener. Een der nadeelen van de bestaande regeling was dat de lessen in handwerken veel werden verzuimd. In het vorig verslag werd reeds medegedeeld op welke wijze getracht werd hieraan te gemout te komen en de Commissie vleide zich dat de pogingen door het hoofd beproefd, meer en meer tot een goede uitkomst zouden leiden. Bij een brief-van B. en W. dd. 16 Augustus 1886, werd echter medegedeeld, dat het leerplan zoodanig was gewijzigd, dat 1“. voortaan ook voor de drie laagste klassen des Woensdags namiddags school zou worden ge houden en 2°. het onderwijs in de handwerken zou Worden gegeven voor de vier hoogste klassen, zooals tot nu, des namiddags van 41/,6 uur en voor do drie laagste klassen binnen den gewonen schooltijd van 912 en 24 uur. Tevens werd er op aangedrongen, dat met meer klem dan tot dusver hot verzuim dier lessen zou worden tegengegaan bij hen die niet konden worden vrijgesteld. Daar de Districts-Schoolopziener zich met dit plan Had veroonigd begreep do Commissie te moeten be rusten in «ene regeling, die haar niet voldeed. Echter meende zij nogmaals te moeten herhalen, dat zij eeno goedkeuring van het door het Hoofd gedane voorstel meer in het belang van het onder wijs en van de teerlingen zom hebben geacht en tevens inlichtingen te moeten vragen over de be- teekenis van het verlangen om het verzuim der lessen met moer klem tegen te gaan. 10 11.2 18 14.9 26 12.8 por 1000 kub. cent. Volgens achterstaande advertentie zal de heer Schroder, wegens vertrék naar het Buitenland, op het conoert-Paul en Jenny Prill a. s. Dinsdagavond te verwijderen, de eerste keer voor een gende keeren telkens voör hoogstens dat wegzending voor langeren tyd tot hc.o weken door de Commissie, en voor nog langeren tijd, alsmede verwijdering door B. en W. kan ge schieden? i '’i'i'iitij Ook werd gevraagd of vrijstellingen konden wor den verleend, eg zoo ja, in welke gevallen en door wie? In antwoord hierop deelden B. en TV. ip overleg met den District-Schoolopziener, mede dat vrijstellin gen konden worden veleend, lo. aan leerlingen, voor wie blijkens geneeskun dig attest het bijwonen der lessen niet dienstig is; 2a aan leerlingen, In andere gemeenten woon achtig, die dagelijks heen en weer gaan 3o. aan leerlingen, die tevens de Rijksnormaal lessen bijwarten en aldaar onderwijs in handwerken ontvangen. Voor de overigen zou art. 21 moeten worden toe gepast, doch vooraf wilden B. en TV. beproeven om door eene waarschuwing tot die Ouders of Verzor gen gericht, wier kindenen of pupillen, zonder in een der drie bovenstaande vrijstellingen te vallen, de lossen in handwerken aan deze school verauwnden, de strengere maatregelen onnoodig te maken- Voordat de Commissie dezen brief van B. en W. ontving, had zij het voorrecht in eene buitengewone vergadering met den heer Districts-Schoolopziener over deze aangelegenheid van gedachten te mogen wisselen. Toen bleek dat deze Ambtenaar evenmin als de Commissie met de vastgestelde regeling was ingenomen. Hij had zich bij het plan van B. en TV. nedergelegd, omdat de zaak hem van gering belang voorkwam, doch nu hij vernam, dat er bij vele Ou den tegen die regeling bezwaitn bestónden, wilde hjj gaarne medewerken om eene betere tot stand te brengen. De Commissie stelde toen aan B. en W. voor om het verzuim gedurende den loopenden cursus oogluikend toe te laten, doch met den aanvang van den nieuwen cursus de handwerken onder de gewone schooluren op te nemen en den namiddag- schooltijd voor de vier hoogste klassen met een half uur te verlengen, zqpdat hij om half vijf zqude eindigen. Over dit voorstel is nog gee vallen, doch het eerde gedeelte B. en W. niet goedgekeurd, d: December jl. dó waarschuwing vei Het is schier overbodig te zoggèn dat de Com- Voelt, doch zy vertrouwt dat met den.nieuwen den goedgekeurd. In de overige leerplannen kwam geene verande ring. De lessen in de gymnastiek van den heer Ouder kerk ondervonden eonige stoornis door het in ge bruik geven van het gymnastieklokaal bij de eerste kostelooze school aan die Commissie voor de Muziek school; doch voor ’t overige werden .alle lessen geregeld gegeven. Wel ontstond door de vacatures eenige stoornis, soms zelfs van vrij langen duur, doch de Commis sie Ijan. niet beweren, dat iets werd verzuimd, waardoor de vervulling spoediger zou kunnen ge schied zijn. Wanneer men echter in aanmerking neemt dat eene vacature tegen 1 April, eene andere tegen 15 Augustus en eene derde tegen 15 November ontstond, zoodat de aanvragen om ontslag minstens twee maanden vroeger moeten ingekomen zijn; wanfiber men voorts er op let dat in de vacatures werd voorzien door benoemingen op 18 Mei, 29 Oct. en 23 December, en dat de beide eerstbe- noemden in functie traden op 13 Augustus en 4 Januari jl., dan mag gevraagd worden waaraan den langen duur der vacatures is toe te schrijven? J Waardeerihg verdiént het voorzeker dat in de 23 Leerlinge sus de School; 2 werden ovefrgoplaatst school en - redenen de |chool. De vacante rijksbeurzen werden na vergelijkend examen toegekend aan Helena van det Kaaden on Johannes van Kortenhof. 1 F? 1 teek?nen niet W*nd(5hl, al bleef haar plan tot j het in<lien(ln van voorstellen tot verbetering in 1886 nens ane onuitgevoerd. Door B. en W. werd aan de Commissie advies gevraagd omtrent de middelen, welke zouden kunnen strekken om in de behoefte aan Middelbaar Onder wijs voor Meisjes, die in de laatste jaren In deze gemeente ontstond, te voorzien. Dit adviea was bij het einde des jaars nog niet uitgebracht. Met genoegen mag weder worden vermeld dat de Commissie groote reden van tevredenheid heeft over de wyze, waarop zoowel door de Hoofden als door de Onderwijzers en Onderwijzeressen hun taak werd vervuld. Ook de verstandhouding tusseben hen is zeer goed. Ook is het voor de Commissie zeer aan genaam te kunnen wijzen op het gering aabtal vaca tures welke in den loop van het jaar ontstonden. Schoolbibliotheken bestaan aan de beide Koste looze scholen en aan da Tusschenschool; zij tellen 400, MU ƒ01229 boeken. HoogelijkJ ingenomen blijven de Hoofden dezer scholen mgt deze instelling. Zij zouden gaarne een hoogeze-'som dan tot nu toe wordt uitgatrokken 20 per school) zien toegekend, omdat het onder houd der boeken oen belangrijke uitgaaf vordert en dus aan de uitbreiding der bibliotheek slechts weinig kan worden ten koste gelegd. De examens en prijsuitdeelingen hadden op de gewone tijden plaats. Voor prijzen word eene som van 344.12 besteed. De gebouwen zijn in goeden staat. Op de tweede Kostelooze School moesten wederom eenige nieuw ingeschreven leerlingen wachten op plaatsen. De overdekte speelplaats van de Setsto -burger school voor meisjes word van. een cementbevloering voorzien; ’dit is eene groote verbetering, daar vroe ger het stellige zand veelal in het Gymnastieklokaal te recht kwam en daar bij de oefeningen opgejaagd en gedeeltelijk ingeademd werd. Ook over de schoobneubelen kan een bevredigend oordeel worden uitgesproken. De banken in de tweede Burgerschool voor Meisjes zullen eindelijk door nieuwe worden vervangen. Het houtwerk en de banken in de eerste Burger school voor jongens zouden na twintigjarigen dienst wel eens geverfd mogen worden. De leermiddelen en schoolbehoeften zijn in zeer goeden staat. Er werd ƒ2681.75 aan ten koste gelegd. Het schoolverzuim nam niet toe. De door het Armbestuur verstrekte adviezen wer den ook dit jaar op hoogen prijs- gesteld. De inrichting tot opleiding van Bgwaarschoolhou- deressen telde 9 leerlingen, 2 minder dan in het vorig jaar. De lessen werden getrouw gegeven en geregeld bijgewoond; het gedrag eh de ijver der leerlingen mogen geroemd worden, terwijl de vorde ringen, de omstandigheden in aanmerking genomen, over het algemeen voldoende zijn. De «omstandigheden", welke in aanmerking moe ten worden genomen by de beoordeeliag van de vor deringen der leerlingen zijn reeds meermalen vernield, namelijk het geringe aantal lesqren en de onmoge lijkheid Qin de leerlingen in klassen te verdoelen. Het w-are te wenschen dat deze toestand eenigs- zins kon verbeteren, opd^t op den dunt het voorde openbare Bewaarscholen' betiöbdigde personeel niet outbroke. v De rijksnormaallessen werden bij den aan vang door 49 M. en 43 Vr. bezocht; daarenboven telde de voorbereidende klasse 13 leerlingen. jen verlieten in den loop vandencur- van dezen slaagden 18 bij het examen, --t naar eene andere Normaal- de overige 8 verlieten om verschillende In de zitting der Rotterdamsche Arr. Rech^nk van Dinsdag stond terecht: J. H. C., oud 59 jaar, zonder beroep, geboren te aanstelling van Mej. M. Steyl, doch slechts zelden zal een geschikt persoon voor eene dergelijke tijde lijke aanstelling te vinden zijn. Het oordeel der Commissie over het ouderwijs in van art. 21 van het Reglement op de lagere sdholen, vastgestcld den 28n December 1880, hetwelk o. a. inhoydt dat dq hoofden d‘er scholen bevoegd zijn de leerlingen ter zake van schoolverzuim van do school

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1