KOOL uda, el. «8. IK, oenendaal. E idache, ingrijke eer!!! BINNENLAND Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. genten, SEN. en Co. DE, NGEN Zondag 6 Maart. 1887. I i I fUIJE ARKT. v P.GOE- Raam Staten-Qeneraal Twbm Kambs. Zittingen van Donderdag 3 en Vrijdag 4 Maart. 5. 298. No. 1458, ■MORMV** lCHT KA- daarachter te standen r de letter BENTUM it per kilo [NCE88E- .LIJN, per aten A. at dat zg iz. hebben 1 gevraagd EXX> VABIML DON is ande par- tar binnen irdwynen. k en zach| i cent per i. Alleen HÜINCK in bij Me- mlddel van voorhamers, welke zij bij den smid Kapal gestolen hadden, een gat in de deur geslagen, het slot er uitgebroken en den inhoud, ongeveer 1S00, medegenomen. Een bankbiljet van 25 en een van 10, zoomede een aangeteekenden brief aan het adres van H. W. v. d. Hagen, heeft men op de Weide laten liggen. De dieven schijnen op hun gemak te werk te zijn gegaan, daar men in het kantoor eene flesch, nog gedeeltelijk met jenever gevuld, en de overblijfselen van de tabak van den directeur vond. De maréchaussee is druk bezig om de daders op het spoor te komen. In verband met dezen diefstal wordt nog ge meld Aan het postkantoor te Meppol vervoegde zich Dinsdag een net gekleed heer, die eene groote hoe veelheid postzegels te koop aanbood. De beambte weigerde te koopen, omdat de verkooper hem onbe kend was. Een half uur later ontving men per tele graaf bericht van een belangrijken diefstal, gepleegd op het postkantoor te St. Oedenrode, zoodat men geneigd is, den verkoop dier postzegels in verband te brengen met dien diefstal. Het is nog niet gelukt den bewusten persoon, die zich uit de voeten heeft gemaakt, op te sporen. Socrates, de Grieksche philosoof, om zijn karakter en zijn deugden zoo zeer geroemd, bekend als denker en Idfraar, zou, volgens de onderzoekingen van som mige hedendsagsche geleerden, krankzinnig zijn ge weest. Voor de tijdgenooten was het reeds een be denkelijk teeken, dat Socrates hun mededeelde, dat een inwendige stem hem steeds waarschuwde, al gaf die stem hem ook nooit een duidelijken raad. Hij zelf i noemde die stem, welke hij als iets goddelijks be schouwde, zijn Demon. Het was deze demon, die het eerst de opmerkzaamheid der moderne artsen op Socrates deed vallen; in 1836 gaf Lélut een studie uit, waarin hij trachtte aan te toonen, dat Socrates aan geestverwarring leed; de stem des demons wees naar alle waarschijnlijkheid op aandoe ningen van het gehoor, wat bij krankzinnigen veel voorkomt. De Spaansche geleerde Tusset ondersteunde die bewering door een ander bewijser wordt van Socrates verhaald, dat hij tijdens de belegering van Potidea, zonder eenige reden, langen tijd in de helle zonnestralen tuurdedaar nu een dergelijke onge wone zaak veel voorkomt bij lijders aan godsdienst waanzin, volgde daaruit de conclusie dat Soerates aan de zg. photoparasthesie leed, een kwaal van vele personen, die aan godsdienstwaanzin lijden. Vermoedelijk echter zullen de hoogst verstandige geleerden, die tot de ontdekking van Socrates’krank- zinnigheid kwamen, over 2*000 jaren totaal vergeten zijn, als de Grieksche wijsgeer nog zal voortleven. De heer J. van ’t Lindenhout, directeur der wees- inrichting te Neerbosch, acht het dringend noodig, ten einde de landlooperij en bedelarij tegen te gaap eene christelijke arbeiderskolonie te stichten. Aan hetgeen de heer Van ’t Lindenhout hierover schrijft, wordt het volgende ontleend: Onder de treurige verschijnselen van onzen tijd behoort de toeneming van het aantal landloopers, die uitsluitend van het bedel werk een beroep maken en een zedeloos leven leiden. Het zijn die bede laars, die zonder huisvesting van plaats*tot plaats trekken en jaarlijks duizenden guldens al bedelende verzamelen en in dronkenschap verzwendelen. Dit soort van menscheh is in de laatste jaren, ook in ons vaderland, op onrustbarende wijze toegeno men; personen, wier huizen aan de groote wegen zijn gelegen, zullen kunnen getuigen, hoe moeilyk het hun dikwerf door zulke bedelaars wordt ge maakt. Laat men weing geven, dan geeft men toch wellicht voedingsmiddelen. Wanneer dit nu eens door de bewoners aan de diaconieën werd ter hand gesteld, welke groote sommen zouden dan deze betf sturen niet ontvangen om aan eigen armen, die waarlijk behoeftig zijn en niet verkwisten, uit te deelen. De heer Van ’t Lindenhout is van oordeel, dat zulke landloopers, als zij vreemdelingen zijn, on middellijk over de grenzen moeten worden gebracht; zijn zij bewoners van ons land, dan moet men hen tad wordt dein gezin SED, GOUDA, 5 Maart 1887. Volgens den Verificateur van Giroud waarmede aan de gasfabriek dagelijks de lichtkracbt van het gas onderzocht wordt, is gebleken, dat die in de afgeloopen maand was: van 122 M“ tot 114 M“ of gelijk aan 15’/, tot 18*/, Eng. standaard-kaarsen. Uit Haastrecht schrijft men aan de Schoonh. Cl. Woensdagnachten) 12 uren is de woning, bewoond door den landbouwer A. Oostrom en gelegen in Boven- Haastrecbt, totaal afgebrand. Door het schreeuwen van het jongste kind word de moeder wakker en iets boerende, ging zij naar den stal en bemerkte toen dat er brand was. De hooiberg was op dat oogenblik reeds geheel verbrand en het vuur had zich ook éreeds medegedeeld aan den koestal. De bewoner maakte toen met behulp van zijp naasten buurman de koeien los, die door de vlammen heen den boe zem ingingen. In een oogenblik lag alles in den asch en van den inboedel werd zeer weinig gered. Een geit, die van angst twee jongen ter wereld bracht, verbrandde met zijne jongéh, evenals ook een kalf en een varken, die de schuur niet hebben kun nen verlaten. De oorzaak is onbekendde bewoners waren reeds om 9 uren naar bed gegaan en hebben zich mét hunne kinderen met moeite .kunnen redden. De inboedel was zeer laag verzekerd, zoodat die onpas sende menschen eene belangrijke schade hebben geleden. Op de Nutsvergadoring te Oudewater trad 11. Woensdagavond als spreker op de heer Dr. H. P. van Praag, die een paar typen van van Duyl voordroeg. Bovendien werden nog bijdragen gele verd door Mej. Frenke en den heer Rahms, terwijl de heeren H. T. Verhoef en P. J. Muntendam dit- I maal voor een paar nommers muziek zorgden. Men schrijft ons uit Oudewater: Ook hier is onrust op kerkelijk gebied gekomen. Ds. Winckel werd reeds geschorst, zoo ook de ouderling A. van Baaren en de diaken D. Hofland en ’t staat te voorzien, dat het hierbij niet blijven zal. Intus- schen veroorzaakt een en ander niet geringen twist en tweedracht in de gemeente, daar Ds. Marga- dant, de andere predikant, van aansluiting bij de doleerenden niets wil weten. Ds. Winckel preekt nu in de bybeflschool en ontvangt de catechisanten bij zich aan huis. De Haagsche kouter in de Pr. Or. Ort. schrijft: „Zie eens welk een opgewondenheid onze Koningin beeft doen ontstaan, toen zij op de Gedempte Gracht in de wyk der Israëlieten, den voorzitter der feest commissie haar hand heeft gereikt na zijn toespraak! Daar is Koningin Emma nu haar leven lang de po pulairste aller Koninginnen. De Vorsten en .Vor stinnen uit ons Oranjehuis behoeven zoo weinig te doen en kunnen met zulke geringe bewijzen van ge negenheid volstaan, omdat Oranje ten onzent een be ginsel is. Leert het volk echter onder die Vorsten en Vorstinnen er een kennen zooals onze Koningin Emma, die waarachtige vriendelijkheid en lieftallig heid aan kloek overleg en rerstand-paart, dan stijgt de populariteit voor zulk een vrouw ten top. „Na den 19en Februari, na het ongeval met het Koninklijk rijtuig, dat zulke vreeselijko gevolgen had kunnen hebben, is Koningin Emma dan ook hoog gestegen in do hoogschatting en vereering van onze natie. Men heeft kunnen zien welk een kloeke, moedige vrouw zij is en met welk een zelfbehoer- sching en karakter zij het groot gevaar, waarin zij met haar kind verkeerde, onder de oogon heeft ge zien. Met rasten wil besluit de Koningin, na dien doorgestanen schok, onmiddellijk weer uit te rijden zonder zelfs den Koning van het gebeurde te doen inlichten, opdat Z. ,M. niet schrikken teekent oen 1 en vastheid „Trouwens zij, die de Koningin van nabij kennen, weten sinds lang, dat H. M. een helder verstand en vasten wil bezit en dat, wanneer zij eenmaal ah Re gentes mocht optreden, zij nit haar omgeving fliege- nen zal weten te kiezen, aan wie zij een wezenlijken steun kan hebben." Het debat over de bepalingen omtrent do Troon opvolging werd voortgezot. De heer Farncombe Sanders verdedigde uitvoe rig zijn amendement op art. 12 der Grondwet, strekkende ter verduidelijking van het stelsel der Grondwet volgens zijn opratting dat alleen wpttelijke goedkeuring noodig is roor bet huwelijk van den Koning en zijne descendenten, maar niet voor de dochters van deze laatsten,' ah zij in een vreemd huis huwen. Daarom bestreed hij het stel sel der Regeering, die aanneemtdat de Grondwet ook voor die huwelijken wettelijke goedkeuring eischt. De heer Lohman stelde oen sub-amendement voor, om uit te sluiten van erfopvolging de princessen die door aanhuwelyking in een dorde vorstenhuis treden. Het sub-amendement werd bestreden door do hee- ren Hartogb, Brouwers en Corver Hooft, die zich voor het amendement-Sanders verklaarden. De Minister van BinnenL Zaken ontraadde de aanneming van het amendt.-Sanders, waarvan schor sing van het debat het gevolg zou zijn, en wijzigde haar paragraaf I lett. 0 door over te nemen art. 18 van het ontwerp der Staats-commissio (geheele uitsluiting van prinsen en princessen wier huwelijk niet wettelijk is goedgekeurd voor zich en hunne nakomelingen.) De Minister van Buitenlandsche Zaken sloot zich bij zijn ambtgenoot van Binnenl. Slaken aan en be toogde, dat bet Begeeringsvoorstel duidelijk is. De heer Lohman bleef het noodig achten be palingen te maken, waardoor voorkomen wordt, dat wij onder oen Vorstenhuis kunnen geraken waar mede de Natie wel eens niet ingenomen zou kun nen zijn. De hoer Sanders bestreed nader de Regeering en deed eenige vragen omtrent de aanspraken van hen, wier huwelijken sedert 1815 niet door de wet er kend zijn. Bij het Vrijdag roortgezot debat over de bepa lingen der Troonopvolging heeft de he«r( Sanders zijn amendement ingetrokken; daardoor wrviel ook het subamendtLohman, en is het Rageering- voorstel, bepalende, dat de wettelijke goedkeuring slechts vereischt wordt voor de huwelijken van den Koning en de loden van het Kon. Huis, door ge boorte daartoe behoorende, aangenomen met 65 tegen 11 stommen. De verdere wijzigingen werden aangenomen. Het gewijzigd artikel omtrent de Troonopvolging luidt, na overname van een amendement van den heer Ver niers van der Loeft, aldus: „Wanneer bijzondere omstandigheden eenige ver andering van of eenige voorziening omtrent de orde van erfopvolging raadzaam maken, is de Koning be voegd daaromtrent een voorstel te doen. De', Staten-Generaal, daartoe in dubbelen getale bijeengeroepen, beraadslagen en besluiten daarover in eMie voreenigde vergadering." Met 45 tegen 33, stemmen wend het aldus gewij zigd artikel aangenomen. Maandag 1 ure voortzetting. Omtrent den diefstal in het postkantoor te St. Oedenrode wordt medegedeeld, dat de dieven eerst hebben getracht, een paneel nit te zagen. Toen dit niet gelukte, hebben zij een ruit uitgesneden en zoo de blinden aan den bovenkant opengebroken, Nadat het raam er geheel uitgelicht was, hebben zij de brandkast paar buiten gedragen en op eene pdat Z. ,M. niet schrikken zou. Dat I stootkar gepmatst, die zij uit het karhuis van zekeren buitengewone vrouw, een die geestkracht I D. Kemps weggehaald hadden. Zij hebben toen de van wil bezit, een Vorstin, die zal weten j kast, zooveel mogelijk over den Berm van den weg te handelen en zich niet door den indruk van het rijdende, naar eene weide, gebracht, zeer kort bij oogenblik zal laten medesleepon. I bewoonde huizen op den Lüiden(J$k,en daar door

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1