E. )DE SJE II *il i,q IËN. r. IEV laart Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 9 Maart. itncil ten Gouda, )OM, ipdthouder gbiyir zjjn. 30 cent 9 Judewate^. 11 MiLumHuiiaa Anu Staten-Generaal Twiede Kamer. Zitting van Maandag 7 Maart. De Inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave 7''"-'-' -JE ih BINNENLAND. In het Sociaal Weekblad is een eerste artikel op- H het onderwijs op (N. Polities.) jijfers ge- genoteerd 15 centen aan alle in bevolen len, maar bekende men van In persoon id adres, e’ lienaar, BEL8. gevraagd bergen. tra sterk in soliede LS, alles ige prys. net chte NOR- ning Prof, is en Kin- R8TROK- N, KOÜ- l M E R S, FAILLES, I aan het 1887, des B. H. van a, op het eene aan- nit PLA- SCHOT, 1, KOZLJ- UFFERS, <Konings- net mjjn t van alle De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In ue Stad geschiedt de' uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. ELT Az. termeer, len. ,tman, idegraven aastrecht. Woerden i GOUDSCHE COURANT In deze zitting werd het debat voortgezet over de Grondwetsherziening en wel over de afdeeling: Troon opvolging. Na eenige discussie werd eene door de Regeering voorgestelde wijziging, zijnde eene ver duidelijking in het nieuwe art. 18 der Grondwet, aangenomen. Na discussie over de vraag, hoe bij ontstentenis van een troonopvolger zal worden gehandeld is het Regeeringsartikel onveranderd aangenomen,dat bij het leven van don Koning een opvolger zal worden benoemd bij de wet, door de dubbele Kamer, in eene vereenigde vergadering. Het voorstel (Hoofdstuk II le Afdeeling) is aan genomen met 43 tegen 38 stemmen. Het bestuur van «Nederlandsch Gymnastiek-Ver- bond" heeft zich tot den Minister van Binnenlandscho Zaken gewend met een adres, waarin het naar aan leiding der klachten omtrent «overlading" bij het gymnasiaal onderwijs verklaart zich de vraag gesteld te hebben: «Of het geneesmiddel ten deze niet moet worden gezocht in verhooging van het «stuwings- vermogeri" der jongelieden, ten aanzien van die lading, i door herstel van evenwicht tusschen lichaam en geest, GOUDA. 8 Maart 1887. By Z. M. besluit van 5 Maart is aan den heer 3. H. Becking, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als 2* luit, bij het korps, gevormd uit de W eerbaar heids vereeniging «Burgerplicht" te Gouda. De heer J. W. Haverkamp Begemann, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhief, heeft in de voor- midda^godsdienstoefening van Zondag medegedeeld, dat Hjfcoornemens is binnen kort zijn emeritaat te vragen." Alhoewel dat besluit op zijn leeftijd te be grepen is en zeker, na 45 jarigen diensttijd, ten volle geëerbiedigd moet worden, zal het door velen met diep leedwezen zijn vernomen. Hij behoort toch tot’ die leeraars, die door hartelijken omgang en innige deelneming het hart hunner gemeente-leden weten te veroveren en die niet alleen van den preekstoel woorden der liefde spreken, maar in het huisgezin en den intiemen familiekring tot liefdebetoon weten op te wekken. Ondpr alle standen telt hij dan ook vele vrienden, die hem zeer genegen zijn en die hartelijk hopen dat hij, ook als emeritus pre dikant, in deze - gemeente zal blijven wonen en zijne vrienden alhier niet zal verlaten. welk des Maandags verschjjnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. -- straffen". Aanleiding tot het artikel is het bericht der i dagbladen/dat een adres tot de regeering zou wor den gericht om aan te dringen op de invoering eener bijzondere, zachtere vrijheidsstraf voor veroordeelden wegens «politiek misdrijf" De schrijver erkent-, velen gevoelen dat er iets hapert, doch in een 'bijzondere, zachtere straf bij «politieke" misdrijven riet hij de oploeringniet. Ook omdat het begrip «politiek misdryf" te onbestemd is, maar vooral op de volgende drie gronden. 1. Het geven van eene bijzondere plaats aan po litieke misdrijven wegens het bijzondere rechtsbelang waartegen ze gericht zijn (de staatkundige orde), is bruikbaar bij de leer der uitlevering; want tot zijn nabuur kan de Staat zeggen wordt uwe politieke orga nisatie bedreigd, ik kan mij daarbuiten houden. Maar over zyne eigene politieke orde, die een onafschei delijk deel is van de reehtsoarie in zijn gebied mag de Staat niet aldus spreken. 2. Stelt men op zoogenaamde «politieke misdrij ven" eene zachtere straf, dan zal men een menigte veel verder reikende misdrijven medevoeren binnen den kring van een voorrecht, dat deze zeer zeker niet verdienen. Hoever ligt feitelijk verzet tegen het gezag van mishandeling af? Hoever oproer van ge weldpleging en plundering? 3. Is het «motief* de voorname grond waarop men eene minder gestrenge behandeling wenscht, dan kan toch zeker het begrip «politiek misdryf" geen dienst doen; want misdrijven van dezen aard kunnen ook uit de laagste, meest zelfzuchtige mo tieven worden gepleegd: vele zoogenaamd «gemeene misdry ven" daarentegen uit motieten-fan vry wat beter gehalte. Juist ter wille van het motief echter willen velen eene zuchteie straf De strekking van den maatregel is dan veel ruimer en eischt een nadere overweging. Deze zal mr. Van Hamel in een volgend artikel geven. Op Vrijdag 4 Maart word ie Borg-Ambacht de laatste dor volksvoordrachten, voor dezen winter, gehouden, waarby de heer D. Kruijt, ryksveearts te Stolwijk, als spreker optrad. In de vorige spreekbeur ten waren achtereenvolgens sprekers de heeren: J. G. Bettink, D. Oskam on S. Velsing, allen van Berg-Ambacht; I). D. de Koning, van Stolwijk en Dr. W. A. Kuiperi, van Ammerstol. Op den 22“ Februari jl. heeft de eerste vergade ring van de voorloopigo commissie voor eenen Po litiebond te Amsterdam plaats gehad, en in die vergadering is besloten op te richten Een Algemeene Nederlandsche Politiebond. De voorloopige commissie heeft zich geconstitueerd tot hoofdbestuur en zal zich nu vooreerst onledig houden met' het ontwerpen van een reglement en het verrichten van de werk zaamheden verbonden aan en noodig voor eene duur zame vestiging. Circulaires zullen worden verspreid op groote schaal om tot deelneming aan te sporen. Het hoofdbestuur bestaat uit de heeren: J. W. Tui- nenburg, president; F. A. Boombergen, secretaris K. Kramer, penningmeester, W. S. Theunesu, P. J. Kerkhof? en P. Schoenmaker terwijl het bestuur nader tot 10 leden zal worden aangevuld. Het doel van de Vereeniging zal zijn: Verbetering en verheffing van den maatschappelijken stand der politie-ambtenaren en beambten. Bevordering en verbreiding van de politie-wetenschap, zoowel bij den politieman als bij het publiek. Aankweeken van kameraadschap en onderlinge samenwerking ten voordeele van den politieman en het publiek. Oprich ting van eene weduwen-en weezenkas en zoo moge lijk ook van een pensioenfonds. Voor ieder onderdeel zal eene afdeeling worden opgericht, alles evenwel staande onder controle van het hoofdbestuur. Ten slotte zij nog<. vermeld dat de contributie f 1 be draagt en dat de bond zal bestaan uit gewone leden, donateurs en eereleden. AD VERTENTIÉN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel uieer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, u wrj s r i van hel' onderwijs op een groot aantal gymnasia genomen van mr. G- A- van Hamel over «vrijheids- niet voldoende in het oog is gehouden." Het be- a— I verzoekt daarom den Minister de noodige stap pen te doen, opdat de gymnastiek, thans nog facul tatief, onder de verplichte leervakken der gymnasia worde opgenomen, of althans rijn invloed aan te wen den, ten einde te bewerken, dat het verplichte on derwijs in de gymnastiek op het programma van alle Nederlandsche gymnasia voorkome. Het zelfde verbond heeft zich tot den Minister van Oorlog gewend met een adres, waarin het den Minister verzoekt de noodige ^tappen te doen, ten einde te verkrijgen, dat het gymnastiek-onderwijs in het leger alleen door bevoegden gegeven worde. Voor de handelsrechtbank te Parijs verscheen dezer dagen de markies Beauhamais, aangeklaagd door den bloemenhandelaar Duponchelle, omdat hij weigert dezen de kleinigheid van 15,000 francs, gedurende het afgeloopen carneval door de markiezin aan bal- bouquetten gebruikt, te betalen. De rechter zelf vindt deze som wat hoog, maar de heer Dupon chelle verdedigt zijn nota. «Een dame als de markiezin Beauharnais, kan men niet het e«p»tp het beste bouquet viooltjes, niet een paar rozen zenden. lederen mor gen kwam de lommer by mij, bracht een staaltje van het toilet htfw Meesteres, en precies in dezelfde nuance moesten de verlangde bloemen bijeenge bracht worden, voor een bouquet van hyacinthen, die bij een heliotrope-costuum moest passen, heb ik zes uur lang in een fiacre rondgereden; van de twaalf takjes, die ik noodig had, miste ik er nog drie, ik vond ze, als door ©en wonder, voor het raam van een zolderkamertje; de naaister die er woonde, heb ik ze met het gewicht in goud betaald wat bij de bloemen verkoopsters in voorraad was, kwam niet in de juiste kleur. Voor een bouquet van mosrozen, bij een rose toilet, met zilver bestoven, reed ik in persoon met den express naar Nice en terug. De bloemen voor een Japansch bouquet, bij een Japansch costuum, uit mijn eigen kassen geno men, kwamen nog goedkooper uit." De markiezin Beauharnais zelve, vindt de rekening niet hoog; het weigeren der betaling noemt rij een booze luim van haar-man. Zij laat haar bouquet van dezen morgen aan den rechter zien het zijn vioolknoppen, zoo groot als noten. Zij glimlacht en zegt «zulke bouquetten koopt men niet vpor twin tig centimes op de boulevards." Eindelijk is eene schikking getroffen; de markies betaalt de 15,000 francs, en Duponchelle verbindt zich, de markiezin tot Paschen gratis van bouquetten voor de bals te zullen voorzien. Te Londen is de bekende parfiimeriefabrikant Rimtnel overleden. De kristallen flacons en kleurige sachets, de geurige zakdoekdoozen en waaiers van den bekenden winkel aan het Strand zijn halverwege met floers bedekt. Rimmel had de kunst der parfu merie verbazende vorderingen doen maken en zich een enorm vermogen er mede verworven, dat hij voor een deel aan liefdadige doeleinden besteedde. Het Fransche bureau de bienfaisance te Londen, het Fransche hospitaal en andere inrichtingen ten behoe ve zijner landgenooten, werden vooral door hem on derhouden. Zijne fabrieken had Rimmel te Londen, boven zyn winkel en te Beaufort House, zyn groote bloemkwee- een evenwicht dat, naar zijn meening, bij de regeling I korijen lagen^ qatuurlijk te Nice en te Grasse. Rim-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1