ms I I EB 1887. R, Het jaarverslag 1 der Schoolcommissie. •J 1 'OUT I BINNENLAND. ibriek eek. IlCHE len. Zondag 13 Maart. 3520 Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. phSia IONS /35. I )uda. iLM’s- URG. ES ïoest en mts. •4 I FAN OoRDT, :hen 9 en lT 246. I d i ■ichten van' te leveren. njj voor de LMPAGNE leele, halve ellen geeft bling. In j <T a r<Tn ’omstreken I OPWEKKEND TSV£RDRIJVEND HOEDE OTE ZWAKTE 1.00. larmede in )N8 ran iver pl.nt- :eiln.t niet aangenaam In dooien 1 Onze lezer» zullen jnet genoegen hebben kennis genomen van het verslag, dat door de Commissie van toezichfiop het lager onderwijs in deze gemeente over net afgeloopen jaar is 'uitgebracht, Het ydoBiaamste daaruit hebben wij reeds in de voHgef week in ons blad over genomen. Wanneei MM er terugkomen, dan gescbi^ll redén. In de eerste plaats belangstelling te geven in GOUDSCHE COURANT. LESCH. ipl I foJl/35.1 Een ander vermoeden, van zekere zijde ons ter oore genomen, verklaarde de houding van het gemeentebestuur uit den wensch om een zeker aantal leerlingen, die naar zijn meening beter op de Tweede Burgerschool voor meisjes te hnis behooren, van de. Eerste te verdrijven. De strenge toepassing van bet reglement op die leerlingen, wien het ongeschikte uur het bezoeken der lessen in de handwerken onmo- gelijk maakte, zou dan een middel zijn, aan gegrepen om de andere meisjesschool meer te bevolken. Ooit dit denkbeeld komt ons onaanne melijk voor. Wij'aehten dergeljjke kleingeestige middelen beneden de waardigheid van ons ver licht gemeentebestuur. De stedelijke regeering is zeker, evenals wjj, er van overtuigd, dat kuustmiddelen' op den duur onnoodig zijn, als er gezorgd wordt dat beide scholen in haar soort goed zjjn en degeljjk onderwjjs verstrek ken voor verschillende behoeften dan zal elke inrichting ten slotte die leerlingen trekken, welke er thuis behooren. De vermeerdering der leerlingen op de beide Tweede burger scholen is er het beste bewjjs voor. Blijkens het verslag steeg het aantal leerlingen na de zomervacantie op de meisjesschool van 46 tot 60 en op dé jongensschool van 35 op 51. Het besluit van B. en W. brengt thans de ouders in groote moeilijkheid. Het etensuur van vele gezinnen valt samen met den tjjd van de handwerkles, terwijl daaren boven schoolonderwijs gedurende 6'/, uur per dag voor kinderen van 9 tot 12 jaar niet wenscheljjk kan geacht worden. Houden zij de kinderen thuis, dan hangt hun boven het hoofd: wegzending van de school door den onderwijzer, eerst voor l,dau voor 3 dagen, vervolgens namens de commissie voor langeren tijd tot hoogstens drie weken en ten slotte geheele verwijdering door B. en W. Indien wij dochters op die school hadden en niet voornemens waren ze bij juffr. reiser te doen, dan geloof ik dat wjj spoedig naar de achterdeur der vrijstellingen zouden omzien. Geen weldenkend en van gezond verstand begaafd arts zal een attest weigeren, waarbij hjj verklaart, dat bjjwoning der handwerklessen gedurende anderhalf uur ondienstig is voor een kind, hetwelk 5 uur gewoon schoolonderwijs achter den rug en verbazenden trek in eten hééft. Ook zon der die verzwarende omstandigheid der leege maag zou, dunkt ons, een medicus een verbljjf van 5 uur voor kinderen van 9—12 jaar in een, Vooral des winters, bedompt en met be dorven lucht verzadigd lokaal voldoende achten. Als nu de ouders, die tot dus ver de ha d- werkles niet door hun kinderen lieten bj zo nen, dezen weg opgadn, wat bljjft er dan over van het tegengaan van het verzuim o-. les sen met meer klem? Alles zal bljjven bij het oude en de helft der leerlingen komen niet. Dit zal het resultaat zjjn van de vasthoudend heid van het gemeentebestuur. Met allen aandrang zouden wij B. en W. willen verzoeken deze zaak nng eens in ern stige overweging te nemen. Het laatste voorstel der schoolcommissie komt wellicht eenigszins aan de bezwaren te gemoet. Het strekt om de handwerken onder de gewone schooluren op te nemen en den namiddagscbooltjjd voor de 4 hoogste klassen met een half uur te verlengen, zoodat die om half vjjf zoude eindigen. Met het oog op de verzekering van den onderwjjzer schjjut ons d e verlenging niet eens noodig het komt ons voor dat met eënigeu goeden wil op eene school, waar alle onderwijzeressen les in de handwerken kunnen geven, deze tak van onderwjjs in de gewone schooluren tusschen 9 en 4 uur als afwisseling met ernstiger in spanning best tot zjjn recht kan komen. Maar over dat half uur zouden wij heenstappen en het zou zeer zeker zjjn in het belang der leerlingen, en der ouders, indien dat voorstel der commissie de grondslag werd van nader overleg en eene gewenschte overeenstemming. Voor on is het niet twjjfelachtig aan welke zijde hier het gezond verstand en het juiste inzicht in de belangen van het onderwjjs ge vonden worden. Onze tweede kantteekening op het verslag betreft den langen duur der vacatures. Er is sprake van vacatures, die duurden van 1 April tot 13,.Aug. en van 15 Aug. tot 4 Januari. De commissie is zeer zachtzinnig in haar oor deel, als zij zegt, dat zjj «niet kan beweren, dat iets werd verzuimd, waardoor de vervul ling spoediger zou kunnen geschied zjjn.» Wjj zouden willen vragenzijn alle ambte naren, door wier handen dergeljjke zaken gaan, genoegzaam overtuigd van de urgentie? Booze tongen beweren wel eens, dat zjj de neiging hebben de benoeming slepende te houden, ten einde eene kleine bate voor de gemeentekas te oogsten door het vrjjvallende tractement. Hoe dat zjj, zoo lang behoeven vacatures niet te duren. De oproeping kan geschieden onmiddelljjk nadat het verzoek om ontslag inkomt; er is toch nooit sprake van weigering van of het eervol zal Komt een verzoek kantteekeniugen, die wij Iwel de moeite waard I achten aan het oordedl van het publiek te onderwerpen. 7 Spraken wjj ten vorigen jare ons leedwezen uit, dat de commissie gemeend had te moeten berusten iu den bestaahden toestand van bet onderwjjs in de handwerken op de Eerste Bur gerschool voor meisjes, schoon zij zelve de eerste was om te erkennen dat eene andere regeling zeer gejvenscht was, het doet ons thans genoegen te kunnen constateeren, dat de Commissie van hare zijde al het mogeljjke gedaan heeft om in beter doen te geraken. Het is jammer, dat deze pogingen vooralsnog geen beter resultaat gehad hebben. Door het hoofd der school was voorgesteld de nuttige handwerken niet meer te geven tusschen 4*/i en 6 uur, maar onder de gewone schooluren, daar hjj meende dat zulks zonder bezwaar voor de andere vakken kon geschieden. De Com missie, die in het vorig verslag reeds het niet bezoeken dier lessen door de grootste helft der leerlingen betrenrde, ondersteunde natuur- Ijjk dat voorstel, hetwelk echter bestriding vond bjj den di-tiicts-sehoolopziener en het gemeen tebestuur. Het verzet van den schoolopziener schjjut op een misverstand te hebben berust, want, beter ingelicht, verklaarde hjj zich bereid met de Commissie tot verandering mede te werken. De tegenstand komt dus alleen van Burgemeester en Wethouders dezer ge meente. Wat deze mag bewogen hebben tot zoo zonderlinge handelwjjze, verklaren wjj niet i te begrijpen. Door aan de jongere leerlingen hun vrjjen Woensdagmiddag te ontnemen, heb ben zjj het middel gevonden om voor de drie langste klassen aan den wensch van het hoofd der school en der Commissie te voldoen, doch verandering in den bestaanden toestand voor de 4 hoogste klassen is op hun onwil afge stuit. Wjj vermoedden eerst, dat B. en W. bezwaar maakten, omdat naar hunne meening de andere vakken door de nieuwe regeling schade zouden Ijjden, doch bjj nader inzien hebben wij dot denkbeeld laten varen. Dan toch zou men tot de conclusie moeten komen, dat B. en W. zich meer bevoegd achten tot een oordeel over hetgeen de inwendige regeling van het onderwjjs op eene bepaalde school, de in- eenzetting van een tabel van werkzaamheden, enz. betreft dan de hoofdonderwjjzer zelf en de schoolcommissie, die voortduiend van sehool- zaken kennis neemt. Deze onderstelling is te ongerjjmd om er een oogenblik bij stil te staan de ondervinding heeft geleerd dat ons gemeen tebestuur van dergeljjke betweterjj afkeerig is en een juist besef heeft van hetgeen de wet bedoelde, toen zjj de vaststelling van leer plan, enz. opdroeg aan B. en W. Alleen bjj verschil van meening onder de deskun digen behoort dat college zjjn gewicht in de schaal te werpen en daar de districts schoolopziener zjjn eerste advies had ingetrok ken, was zoodanig geval hier niet aanwezig. is toch nooit sprake ontslagde vraag is alleen 1 zijn en op welk tjjdstip. om ontslag in b.v. op 1 Febr., dan kan den 3en de oproeping in de courant staan met den 15en als termijn, en vóór 15 Maart kan alles afgeloopen zjjn met de benoeming door den raad incluis. De be noemde kan dan 15 Mei in functie treden, hetgeen eene vacature geeft van l1/, maand, in plaats van 41/,, zooals in het voorbeeld der commissie. Een paar wenschen ten slotte. Vooreerst wat betreft het teekenonderwjjs. Het zou der burgerjj zeker aangenaam zijn, indien de com missie haar plan om voorstellen te doen ter verbetering, inzonderheid in den zin van ver sterking der onderwjjskrachten, ten uitvoer bracht. Ten andere het middelbare onderwjjs voor meisjes. Met belangstelling vernamen wjj, dat aan de commissie daaromtrent advies gevraagd is. Wjj bevelen deze zaak zeer in de aandacht der heeren aan en zien met ver langen hun rapport te gemoet. Over het geheel blijkt uit dit verslag, dat de toestand van het onderwjjs in deze ge meente gunstig is. Voor een groot deel heb ben wjj dat zeker te danken aan de goede zorgen der commissie. Een woord van erken- teljjkheid is hier dan ook niet misplaatst. De commissie kan zich verzekerd houden, dat de burgerjj dezen belangeloozen jjver voor de publieke zaak zeer waardeert. GOUDA, 12 Maart 1887. Een ieder herinnert zich nog met genoegen de goede diensten, die bij gelegenheid van den optocht op 22 Februari jl. bewezen werden door de toen gevormde Eerewacht. Thans is eene Vereniging tot stand gekomen, wier doel is er voor te zorgen dat, als de gelegenheid zich voordoet, als opnieuw een optocht of stoet wordt georganiseerd, als ’t ware terstond eene Eerewacht klaar staat om hem feeste lijk te begeleiden en die dan bereid is dezelfde goede diensten te verleenen als onlangs. Aanvankelijk was de contributie voor het lidmaatschap op 6 gesteld, wat in veler oog te hoog was; thans is deze op 2 gebracht, terwijl de leden verplicht zijn tot de aanschaffing van een insigne, volgens de voor schriften van het bestuur vervaardigd. De Vereeni- ging telt reeds 18 leden en volgens een in dit nr. voorkomende advertentie staat ook voor anderen de toegang open, doch zij moeten zich aan ballo- HOLM, iit. I. TEEPE thans nog eensop« It dut om een dubbele1 om een bewjjs van een zoo gewichtig volksbelang, ten andere omdat de lezing van het verslag ons aanleiding gaf tot een paar

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1