GUT. ng- ÏS. :oop 1 I «8. W, ping BINNENIzAND. Woensdag 16 Maart. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken» i1 E.73., 1887. JEN, AB- 4 •ating in uda. Hotel goeden LAIRE tK. Sm n andere J op den dag 20 Koophandel 1886. aan inden 1886. 1885. aangekomen of doorgevaren. I goudschecourant zhten van e leveren. hot vol; By c 10 1022 7615 2794 3087 5338 16628 587 892123 88726'/, 88 796 6837 2759 3787 5785 16877 537 814273 88129 Stoombooten Zeilschepen Tonnenmaat 18,252 33,004 2,962,394 rt 1887 af tegen be- Maart a.a. de Civiel- gemeester, OOP. in het een f S ’Gouda dag en uur 87, in het te Gouda, r te VER- era, GEMKISTEK lornemena j van A. een zeer sn Boeat os 40 ets. gbaar bij iDEX, X D aan i NLIGH lenendaal. n genoeg nen, Bin- t>, Plaats, amer,Zol- gelenzang. Bewoner MENTËN, ?RA8SEN, TEN, CA- PIEGEL8, LEEDEN, 13,173 46,844 2,979,201 Door het Hoofdbestuur van de Maatschappij ran landbouw en veeteelt in Friesland is ter griffie van de Arrond.-rechtbank te Leeuwarden gedeponeerd een handelsmerk, dat de in Friesland wonende zuivelbe- 1 reidende leden dier Maatschappij, tevens houders I van melkvee en als zoodaniff door -de afdeelipg der Paarden Koeien Kalveren Bchapen Lammeren Varkens Biggen Bokken, Geiten K. G. Kaas K. G. Boter. Omtrent den handel in haat ontving de Kamer Igend verslag den aanvang des jaars was de voorraad niet bijzonder groot en werd met steeds stijgende prijzen voordeelig verkocht. Toen het nieuwe fabrikaat aan de nuukt kwam, waren de pryzen dan ook /8a ƒ4 honger dan het vorige jaar. De qualiteit der Mei kaas liet niet te wenschen over, doch de lange en droge zomer deed vooral op de honger gelegen lan derijen aan het gras en dus ook aan de qualiteit schade. De vraag nam af en de prijzen daalden belangrijk. De September- en nazomerkaas waren bijzonder slecht van qualiteit en gemiddeld 3 a f 4 goedkoopor dan het vorig jaar. De najaars- kaas was beter, doch door het gnnstige weder wwd veel meer dan in andere jaren aangemaakt, zoodat de prijzen zich niet konden herstellen en, wegens den grooten voorraad in de pakhuizen en zelfs bij de landbouwers, gedrukt bleven tot op het einde des jaars. De handel was niet bijzonder levendig, de afwij kende qualiteiten schrikten de koopere terug. En geland trad vry geregeld als kooper der mindere Soorten op. Oók de exporthandel naar tropische gewesten gaf vrij goede winsten, hoewel in het najaar de vraag zeer gematigd en da prijsnoteering onvoordeelig ward. Duitachland kickt alleen tot zeer concurreerende prijzen, doch België en Frank rijk trokken, waarschijnlijk tengevolge van het droge zuivel, dat in die landen bijna onverkoopbaar is, imt weinig. Amerika bleef op de Engelsche markt onzen grootstee concurrent. Bij jiet einde van ’t jaar werd de verzending van mindere soorten geringer, en indien mocht blijken dat de voorraad is opge ruimd, dan zou dit ten goede komen aan den grooten voorraad hier te Jande. Zoo niet, dan is in 1887 een verdere daling te verwachten. Voor de landbouwers was het jaar niet onvoor deelig, daar de aanmaak bijzonder groot was. De handelaars daarentegen ondervonden de nadeelen dor lagere prijzen en afwijkende qualiteiten. De Goudsche boterfabriek werkte niet onvoordeelig. De pijpenfabrieken konden, ofsohoon niet met be- teekenende winst, doorwerken. De bloei dezer ondernemingen wordt zeer be lemmerd door do oprichting van pijpenfabrieken in andere werelddeelen en do lage prijzen der Duitwhe en Engelsche concurrenten. Niettegenstaande de Goudsche pijp beter is en aangenamer rookt, dan de buitonlandsche wordt zij, tengevolge der hoogere arbeidsloonen, te zeer gedrukt om in het buitenland debiet te verkrijgen of te behouden. De lange Goudsche pijp blijft echter haren al- ouden roem handhaven en is voortdurend nog zeer gezocht. De pottenbakkerije» of aardewerkfabriek»» hgbbeu voor het meerendeel hunne werklieden aan het werk gehouden, doch werkten ook dit jaar met weinig voordeel. De productie blijft de vraag overtreffen, zoodat de prijzen laag blijven. Een gunstig voorteelten voor dit fabrikaat mag het genoemd worden, dat de ijzeren pannen, die in de laatste jaren veel gebruikt werden, in onbruik geraken, omdat het in steenen pannen gekookte of gestoofde lekkerder en aangenamer smaakt. De arbeidsloonen, die in de laatste jaren veel te hoog waren in verhouding tot den verkoopprijs zijn op het einde des jaar» eenigszins gewijzigd. De kleingarenfabriekm blijven orer den verminde renden aftrek van hun artikel klagen. De katoenen en machinale garens, die tegen veel lager prijzen worden verhandeld, maken de (concurrentie ónmoge lijk. Wel weet de visscher dat de qualiteit dezer garen» minder is dan die van het handgespin, maar' de ongunstige toestand der visscherij dwingt hem zich de goedkoopere grondstof aan te schaffen. De fabrieken werken dus bijna zonder uitzonde ring beperkt. Hoewel de werklieden hier en daar aanboden om voor iets minder loon te werken, is het (oon toch officieel nog niet verlaagd. De prijzen dar grondstoffen, als hennep en vlas, veranderden niet noemenswaardig. In de machinale c/arnupinnery bedroeg het aantal werkuren ongeveer 66 ’s weeks met 150 werklieden van beiderlei geslacht. Het toon der mannen be droeg van ƒ3 tot 18, dat der vrouwen van 2 tot 6.50. Er werd nagenoeg evenveel gefabriceerd als in 1885. De buitenlandsche concurrentie bleef het debiet bemoeielijken, zoo door den grooten invoer, als door hot heffee van Imschermende rechten in an dere landen. De etooinbeakmolen is afhankelyk van den toe stand der kleingarenfabrikanten. Zij heeft zeer schaars, en met verlies gewerkt. In dep toestand van de Goudulu giroopfabriek, die niet ongunstig is, kwam geene veramlcring. In deze fabriek worden twee stoomketels door nieuwe vervangen. De bierbrouwerijen behielden hun debiet. In de ledtrmduttrie is eenige verbetering waar te nemen, hoewel het buitenland door don invoer van gemaakt schoenwerk nog steeds een zware concur rent is. De etoom-olialmerj kon wederom vry geregeld doorwerken» De lange winter deed de vraag uaar lijnkoek toenemen, doch de lange nazomer deed haar weer verminderen. De olieprijs verbeterde aanvan kelijk, omdat weer enkele ladingen Engelsch-Indisch lijnzaad naar de olieslagerijen aan de Oostzee ver zonden werden. Beed» in den zomer, doch vooral in het najaar bleek dit geheel onnoodig geweest te zyn, daar in de eerste plaats Noord-, doch ook Zuid-Rusland tot zeer verlaagde prijzen veel lijnzaad op de Europeesche markten brachten. Het mag verwondering wekken, dat men in Rusland eerst in den zomer van 1886 tot de overtuiging kwam, dat de oogst van lijnzaad in 1885 zoo buitengewoon groot is geweest. De Ooudecbe machéugfabriek bleef in.denzdfden gedrukten toestand. De etearine-kaariepfabriek mocht zich in oene toe neming van afzet verheugen. Zij verwerkte een millicen KG. grondstoffen meer dan in 1885, en wel zes millioen. Het resultaat is buitengewoon gunstige Het bedrag, dat ovêr dit jaar op do boeltjes der werklieden wordt bijgeschreven bedraagt ongeveer f 30000. Zjj beginnen dan ook voortdurend meer de zegenrijke instelling der Voorzorgskas op prijs te stellen on tonnen dit door een voorbeeldig gedrag. De knnraenpittenfnbriek had meer orders dan in 1886; het resultaat was dan ook gunstiger. De naafabriek verwerkte 33,165 HL. Engelsche I GOUDA, 15 Maart 1887. In de bestaande vacature voor predikant bij de Ned. Horr. Gemeente alhier is het volgend drietal opgemaakt: D. J. C. Heldring OGz., predikant to velzen, L. Heldring, predikant te Zandvoort en O. Schriecke, predikant <e Pynakker. Aan het Verslag van de Kamer van en Fabrieken alhier over den toestand van Handel, Nijverheid en Scheepvaart in 1886, ontleenon wij het volgende Ook in 1886 veranderde de algemeens toestand van haqdel en nijverheid weinig. In sommige takken schijnt eenige verbetering te komen, doch over het algemeen kan de toestand nog niet gunstig worden genoemd. De aanvoer op onze markten bedroeg iu 1885. ,.v en Duitache steenkolen en produoeerde 695,886 M’ gaa, nagenoeg 21 M’ por HL. De kaarsenfhbriek gebruikte 117,089 M’. De drukking op de fabriek was op den dag 20 mm., des avonds 50 a 55 mm. en na twaalf uren tot 's morgens 24 mm. Volgens den verificateur van Giroud had het gas een lichtkracht van 16 tot 20 Engelsche standaard- kaqraen; het kostte voor particulieren 10 et. per M’. De fabriek werkte geregeld door met eeue bruik bare gaaberging van 1800 M», terwyl de zuivering met ijzer-oxyde en de naznivering met kalk uitmun tend bleef voldoen. I)e verkoop van cokes was, vooral buiten de stad, vry 8un»tig, maar do pryzen voor ammoniacwater en kootteer waren iets lager. Het personeel bestond uit 20 vaste werklieden tegen een weekloon van ƒ6 a 1,6 en drie jongens die f 2.50 a 4 verdienen. Naar gelang der be hoefte worden er ’s winters eenige losse werklieden bij genomen. Ten behoeve der vaste werklieden op de fabriek werd er als naar gewoonte en tot aller genoegen door do Maatschappij gecontribueerd het zieken* en weduwonfondji «Proiftentia*. In den toestand der ngarenfabrieken kwam geene verandering. Het getal fabrieken vermeerderde met 2, zoodat er thans 5 in onze Gemeente, zijn. I De houthandel en de houtzagerijen gaven weinig l reden tot tevredenheid. De toestand van de door stoom gedreven boek- drukkerij en binderij is vry wel dezelfde gebleven. In de loodwitjabriek whet Klaverblad*, waarin het loodwit op de van ouds geprefereerde Hollandsche wijze wordt bereid, was geregeld werk. Öok thans mochten de fabrikanten ondervinden, dat de deug delijkheid vaik hun fabrikaat boven het buitenland sche meer en meer wordt gewaardeerd. De fabriek van kundniineraalwatkr biyft klagen over het verminderd gebruik van haar mineraalwater. De waterleiding en het toenemend gebruik van na tuurlijke bronwateren doen aan dit fabrikaat afbreuk. Het verbruik van limonade’s op kogelflessehen numeemgriustoc. By de GoudacJu ualerleiduty-tiuialaciappy waren op 1 Januari 1886 gesloten 1019 contracten, en wel 937 aboMuementsconfÓcten, over 1213 perceelen met een ontvangst van 14642 en 82 metercon- tracten ovar M percpajpn met een tmqjmuas ont vangst van 2058. i’l ll k V I 'JhX Op 1 Januari 1887 waren er 1103 abonnements contracten met 1463 perceelen en eene ontvangst van 17193 en 79 metercontracten over 92 per ceelen met een minimum bedrag van 1936. Alzoo zijn in 1886 gesloten 166 abonnements contracten met 250 perceelen tegen ee^ye ontvangst van 2551, terwijl de metereotitracten met 3 zyn verminderd en in ontvangst met 121.10. Er werden naar de stad gepompt 166,692. Ms of per dag 456 M* d. i. 48 M* per dag meer dan in. 1885. j De bruto-wateropbrengst was 18568.91* tegen 15850.98» in 1885. De zeepfabriek klaagt over de groote concurrently, die haar wordt aangedaan vooral door fhbrikanten van inferieure qualiteit. De »ckeq»Mkerye» klagen ook o*ertew»img w«k; wegens den ongunstigen toestand, waarin de schip perij verkeert kan voor het onderhond der vaartui gen niet voldoende worden gezorgd. Vergelijkend overzicht van de scheepvaart.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1