B. sa, ES. 173,. ZOOL win BINNENLAND. DE. :amer, genheid; Vrijdag 18 Maart bliek 1887;. i Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ;t. elen. f 300. 10. 19/ <?i’ l?l‘JLW5. DES EN tcfce Cou- en door den SEN. k Spaarbankboekjes' ib bij een unman- De inzending van advertentiën kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave f J t •- GOUDSCHECOURANT 99 inkeerd, kzaam zgn 1885. u H u 1885/188)6. ion! 591,000 44180,-- 1886. 12345 13603 368 384 Omschrijving. n Opbrengst. ƒ208.725,92 21,112.89» 507 4,922.71 17,737 14,780 185 12655 155 445 9915.57» 14.243 219,000 NIHIL. tl n Gouda. Reizigers Bestelgoed Koopmnnsg. Vee - 19,881,18 - 5,28 4,56 tie 1 "l'W" ei een net 26332 ver at per kilo INCESSE- JLUN, per mien. >A. ingevoerd nftge' Irag van pakketten 7-1424 .ƒ507688.80 i. in tezen- idelaren A. 1886. 15,134 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. Inae Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. £647 Specie ij. Muntbill. ingevoerd - i, uitgevoerd Bankb. t. Bb. verw. -3,881,960) f, r/.OiipM» - 450,000) Bankb.» ƒ212,195,34 - 14,471,99 ff 1 92.35 st, I- 4,242,76 mag aan dit overzicht worden I_8 _8 6. Hoeveelheid. Opbrengst. 816,722 910,602 KG. 9,078,595 ruv 9z Mot Wanrdecrin» tijogevoogd, dat stad een bèstelkantoor voer is gevestigd. Het vergelijkend overzicht van de aan het Post kantoor ontvangen brieven enz. kan niet gegeven worden, omdat thans de aangokonim in plnats van de verzonden brieven enz. moeten worden geteld. In 1886 werden ontvangen Gefrankeerde brieven Ongefrankeerde Aangeteekende VDON is taande par it aar binnen verdwenen, pk en zacht A cent per }n. Alleen HUIN.CK ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschpnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. GOUDA. 17 Maart 1887. Alhier is aangehouden H. v. N. in deze gemeente werkzaam en woonachtig, die verdacht wordt in het vórige jaar oplichting te hebben gepleegd te Botterdam. 47,009 5' - 8.783.OWI - .W.OOO {V'n Specie Bankb.» - 785,350) - 800,000 Vergelijkend overzicht van het vervoer van reizi ger» en goederen van en naar het Station Gouda De kerkeraad te VVaarder besloot de afgeloopen week, zich te onttrekken aan het synodaal verband de kerkvoogden gaven hunne adhaesie te kenuen en stelden het kerkgebouw ter beschikking als ge- woonljjk.Zondag morgen was d*. Haverkamp Bege- maM nirt Gouda aldaar aangekomen om de vacatuor- beurt, daar de gemeente sinds eenigen tijd vacant is, te vervullen, doch vond in het kerkgebouw gekomen den heer van Schelven op den kansel, waarna eerst genoemde zich terug frokfenAet gebouw verliet. Aan het Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken over 1886 ondoeuen-, wij nog het volgende: Q» Vergelijkend overzicht van de beweging irrde rer- wisselingskas van het CorrespondènhMïsb te Gouda ran de Nedwrlaiidsrte Bank. Boekjaar 1884H885. 58,000 -161,000 194,750'——- muil. woerd - 381,350 uitgevoerd i- T Bankb. ingevoerd i/1000 353,000 ƒ466,000 kleinere - 173,100 - 125,000 -f 256,1001- Bankb. uitgovoerd aƒl000ƒ 85,000 kleinere - 109,750 van den Nederlandechen Rijnnpoorreg in 1885 en 1886. !WI" l'l'l'J.L 1 8jB 6. Hoeveelheid. 310,054 /.mq,r 1,106,256 KG - 18,368,79» tf1®^ra-m.en w 1 e °Pbre,1Kst 17,212,02110,046,673 - 10,385 st in 1885 alzoo aanmerkelijk minder, een verschijnsel Bij de verkiezingen in November ^ehpudpn, werden de aftredende leden allen herkozen, en daar geen hunner voor de herbenoeming bedankte, is&tlo Kamer als volgt samengesteld Aftreding 188-8. De Heeren C. J. C. Prince, De S?,M van het Depart MaMs<*hppij M JM 't nieuwe bosbes uit, ontving ƒ93,882.16 en gaf I '"7,5 nWJ u gezamenlijk Mraj .33.3,000 t Verzonden Ontsangpn: BegeeringS- en bijzondere Dienst >9J19V Opgenomen en rorder geseind: Éegoerings- en bijzondere telegrammen Aangeteekende brieiea met aangegeren waariU tot um bsSfhg van w Dienstbrieven. v 26918 Enkele briefkaarten f 179352 Dubbele 1391 Gedrukte stukken <i 237147 Monsters of stalen van koopwaren M 10456 Het debiet van frankeerzegels bedroeg 37524.19* Voor de overige rubrieken kan let gewone over zicht worden gegeven Gestorte bin. postwissels 14,686 toteen gezamenl. bedrag v.!/234,968.44 ƒ238,068.16 Gestorte buit, postwissels 447 tot een gezanten! bedrag v. 8297.44 Uitbetaalde bin. postwiss. 14,120 tot oen gezamenl. bedrag v.229,521.62A„228,656.85 Uiftetaalde buit, postwiss.' «57 MO toteen gezamenl. bedragr. Kwitantiên (ter invorder.) tot een bedrag van Kwitantiên fonbetaald) 1 tot eeq bedi Verzonden j Ontvangen engs?. I Ingelegt I TerugbuJaaM Itetlrag «40 29-81.1623,522.11 TTs20 12,068 32,880.10 836 4,592.98 19,632 17,509*»* -W 16,103.90 19,274.56 in-19!,-.r,1."_10’177 /*.huitM»k 294 699 üia der W 346 De Secretaris, Mr. J. Fortuiju Droogleever, werd tegen 1° Juli-herbenoemd. Aangaande de werkzaamheden der Kamer zij het volgende vermeld I. Een adres werd gericht tot de Tweede Kamer 1 ter bestrijding van het bij dat Collegie aanhangig wetsvoorstel tot heffing van een statistiekrecht bij den in- en uitvoer van goederen. II. Een adres werd tot het genoemde Staats lichaam gericht tegen de verhooging van het tarief voor telegrammen. III. Door B. en W. werd aan de Kamer om advies gevraagd over het voorstel van eenige Le den van den Gemeenteraad om de botermarkt over te brengen, naar het gebouw der voormalige Gast- huiskerk aan de Oosthaven, alsmettó o ver de adres sen, die naar aanleiding van dit voorstel waren ingediend. In haar advies overwoog de Kamer, dat de loka liteit, waarin thans botermarkt wordt gehouden, voor dat doel geheel ongeschikt en niet voor af doende verbetering vatbaar is. In het gebrek aan ruimte zou wel eenigennate te voorzien zijn, maar de lage verdieping is moeielyk te verbeteren. De nabijheid der varkensmarkt is zeker zeer schadelijk voor diet artikeldoch de verplaatsing van deze markt naaf Achter de Waag* moest de Kamer ontraden, omdat 1® aldaar geene ruimte be schikbaar is en 2° de schaduw ontbreekt, die deze dieren behoeven. Voorts overwoóg de Kamer of eene verplaat sing van de botermarkt naar een niet ve^ van het centrum verwijderd^ plaats van nadeeljgen invlped zou kunnen zijn op do weekmarkten. J Zéér zéker is het wenschelijk de markten en het marktbezoek zooveel mogelijk te contraliseeren, maar de afstand van het bedoelde gebouw naar de Groote markt is zóó gering, dat het schier ondenkbaar is dat deze verplaatsing andere belangen zoude benadeelbn. Eene verplaatsing der Botermarkt werd alzoo aan bevolen en de wensch uitgedrukt dat het nieuwe Boterhuis aan de eischen van licht, lucht en ruimte zou beantwoorden. De belangrijke handel in dit artikel rechtvaardigt alleszins de daaruit voort vloeiende uitgaven. IV. Nog werd door B. en W. hét advies gé- vraagd op het verzoek van de Afd. Gouda der Holl. Maatschappij van Landbouw om op 28 October eene vrije vee- en paardenmarkt te houden. De Kamer ondersteunde dit verzoek. V. De ondoelmatige regeling van den loop der treinen naar Rotterdam deed de Kamer een schrijven richten tot de Directie vau den ufed. Rijnspoorweg met verzöek om daarin eenige verAnilerihg te orengen. Daar een weigerend antwoord ontvangen werd, zal zij zich tegen de behandeling van den zomerdienst te dezer zake tot den Minister van Waterstaat wenden. VI. Het wetsontwerp tot regeling der gemeen schap door electnsche telephonen gaf aanleiding tot een adres aan de Tweede Kamer tot bestrijding van verscheidene artikelen van dit ontwerp. VII. De schets van hoofdpunten voor hot onder zoek door eene Commissie uit de Tweede Kamer te doen naar de werking der wet van 19 Santember ayvmt Overt!At vnn het h 8,000 24836 Deze staat wijst alzoo eene meerdering aan van ongeveer 2000 1 t ww 5411.74. Van dé 'zdogeuaam^l nieuwjaarskaarten werden in het gt heel 60 stuks gebfuikt tegen 144 J ir 4U XQ0M «UIUIIICI KC11JIV linuuui, CCll ui .->v door de Maatschappy midden in de tUt ook op an(leTO kantoren êp^iMrkt intoor voor liet kleine goederenver- 373515 900 6880 1 A. von Vaen en J. M. Noothoven van Goor. 1874 (SU. n°. 130) en naar den toestand vaiï fabrie- Aftreding 1890. De Heeren C. C. H. Prince, ken en werkplaatsen, werd aan de Kamer toege- D. G. van \’reumi:igen, A. van Reedt Dortland, H. zonden. Omtrent eenige dier hoofdpunten kon zij Strayer en H. Braai. de Commissie inlichten.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1