mólfcs qtim ff'S ï..0°C»m PARASOLS W ENCAS. JONOEHEEREN PAKJES. Mmnwmm. J. HEIJ, j. f. mm Koffie, Thee en BURWONMOOL. Aanbesteding. apvertentiMn. een DAGMEID, F. G. SMYRNA VIJGEN imMin, TE HÜUEofTE KOOP HOOI! HOOI! IEMAND HANDEL in Openbare Verkooping reelvvijk, Builenlandsch Overzicht. Kantongerecht te Gouda, Gwl00™' I 17 Maart 1887- Eene flinke DIENSTBODE Keuken-, Tweede- of Meid-Alleen, een DAGMEISJE, KLEERMAKER Nieuwe Gedroogde ABRIKOZEN G. HOUTMAN. A. van OS Az. Kleiweg E. 73». 32kte Staats - Loterij de keer J. C. BRANDT, WUneo, Likeuren, Binnen- en Bultenlandsch Gedistilleerd. de Heer J. EREUKEL, J. van Sonsbeek. KENMSGEEIIVG. tiurgerlfjke Stand. SSt°?2j2 Lange Tiendeweg D 66. H. C. TRIJSBURG. Wederom ONTVANGEN: T, CREBA8. Rijnaar ts-Canevascini, GOUDA, St. Anthoniestraat, GOUDA. .Ontvangen de Nieuwste Groote Keuze NIEUW J. De TREKKING der begint MAANDAG 21 Maart a.s. DE DIRECTIE. Paarlemoer, Schildpad, Ivoor eo andere School- en Schrijfbehoeften. J. H. FAAIJ Hz., Gouwe C59. Gouwe C59. Voorjaars-en Zomerstoffen, Zijden HEERENDASSEN. Kruidenierswaren. Op: Vrijdag 15 April 1887, EINDEXAMEN- Dr.F.H.G. vanITERSON. Het maken van een keibestrating in bovengenoemd dorp. WINKEL Co., APELDOORN. A A Stuunikunstverveiij, VJfëWkgtf DRUKKERIJ, Chemische Wasscherij Vrijdag i», pe« pony-wagentje in if> BitffliolomftW» rond, want zy aau oen horbev^ afstapten, douh zander bihnen te gaan. Onraiddollijk begaven zij zich, ten paar huizen verder, naar een melk-affaire, waar om streeks dien tijd vrouw Samuels alleen teiTfbis was. Slechts weinig oogenblikken later zag" men hen haastig terugkeeren, instappen en wegrijdenDe vrouw lag achter in den winkel vermoord, en het ijzeren brandkastje, dat op een der planken van de winkelkast gestaan had, stonds reeds in de voordeur! Blijkbaar was of het kastje te zwaar geweest, of had een waarschuwend signaal van iemand, die buiten op wacht stond, het werk jdoon staken. In de brandkast bevond zich ter nauwornood 100 gulden waarde, grootendeels bestaande uit voor de dieven kwalijk bruikbare checks, maar slechts circa 80 gulden aan baar geld of bankpapier. Daar de echte lieden Samuels als welvarend te boek stonden, hadden de booswichten zeker gehoopt, veol meer te zullen vinden. Ik elk geval staat men voor het feit, dat midden in dö wereldstad, op klaarlichten dag, in een winkel vlak aan de straat, iemand door schurken, die zich tot uitoefening van hun rampzalig handwerk zelfs van kar en paard bedienen vermoord wordt, zonder dat iemand hulp kan verleenen en zonder dat de politie do daders zelfs kan achterhalen. Althans tot dusver is hun spoor nog niet ontdekt. Volgens den berichtgever der Japan Mail te San Francisco is de bekende koning der Sandwieh-Eilan- den Kalakaua, die voor eenigen tijd, gelijk men zich horinneren zal, een reis door Europa deed, bezig met zich «dood te drinken". Hij heeft, zegt de berichtgever, al zijn Europeesche ministers, op een enkelen na ontslagen en, zich van al het gereede geld meester gemaakt, dat op do eilanden te vinden was, de spaarbank beroofd en het fonds voor de melaatschen verbrast. Zijn vijftigsten verjaardag heeft hij den 16n Nov. met de grofste bacchanaliën gevierd, en op dien dag werd op de eilanden, om zoo te zeggen, geen nuchter mensch gevonden. Zijn Parlement heeft oen leening van 2 millioen dollar goedgekeurd met welk geld, dat men uit Engeland hoopt te krijgen, Z. M. een stoomjacht donkt aan te schaffen, ten einde den prins van Wallis, wanneer deze in Australië komt, te bezoeken. De toestand is van dien aard, meent de berichtgever, dat er licht beroeringen en omwentelingen kunnen ontstaan, waarvan Engeland wel eens gebruik zou kunnen maken om de Sandwich-Eilanden, zonder zich lang te laten bidden in bezit te nemen. Dë te Berlijn ontvangen berichten uit St. Peters burg melden de volgende bijzonderheden aangaande den mislukten moordaanslag op den Czaar. Het hoofd der stedelijke politie te St. Petersburg, Grosser, wist reeds in de vorige week dat de nihi- liston het plan tot een aauslag koestordenver scheidene gewezen studenten werden scherp in het oog gehouden. De Keizer word ook dadelijk ge waarschuwd en dientengevolge gaf 'leze geen gehoor aan het verzoek der Keizerin om ook na de Vasten in de residentie te blijven. Hij besloot den 13en Maart naar Gatechina te vertrekken. Er werd vast gesteld dat de keizerlijke stoet naar de Panichida- vestingkërk zou gaan, waar de lijkdienst voor den overleden Czaar gevierd;- zou worden, vervolgens langs do tfeicske Mdrsfrnja fifthr hét sèkflan dor Warschau- lijn, en van daar per extratrein naar Qatschina. Eene groote menigte geheime politie-agenten waren over de straten verspreid. Toen de stoet zich in de kerk bevond, volgde een geheime politie-agent voortdu rend eenen verdachten gewezen student in de rech ten, klein van lichaamsbouw, met dweepziek uiter lijk. Hij had een tamelijk groot voorwerp onder den arm, hetwelk op een boek geleek, en sprak aan den.Jhoek der Morskoi Newski met eenon anderen verachte, ook een gewezen student die oone tasch over den schouder droeg. Zij werden beiden in heciSenis genomen, en nu bevond men dat het zooien, boek en de tasch feitelijk geladen bommen warén. Dit word per telephoon onmiddellijk naar de vcstingkerk gemeld, en tegelijkertijd werd door een generaal tfö uitslag' ffHj het*- voorjoopige opder- zoek aan den -Oatar - medegedeeld. Deze zeide daarvan niets aan zijne gemalin, en reed uit de kerk met den grootvorst-troonopvolger in den eer sten en de Ko&rin In den tweedén wagen. Thans werd intusschen een andere weg ingeslagen dan eerst vastgesteld was en langs de Newa-kade en andere omwegen ging de stoet naar hot station en van daar dadelijk naar Gatschina. Pas toen de trein vertrok werd het voorval aan de Keizerin ten hebben reeds ordeteoken'en en andere onderschei dingen ontvangen. Do aanslag zou ongetwijfeld gelukt zijn, als dö arrestatie niet juist bij tijds had plaats gehad. De bommen waren van zeer vernuftig maaksel; zij zou den bij het werpen ontploft zijn dóór middel van een in de hand gehouden touw, aan hetwelk zij be vestigd waren. De lading bestond uit dynamiet met looderi kogels gevuld, in welke laatste strychnine is gevonden. Onmiddellijk nadat de twee bovenge noemde personen, die in' hèt bezit bleken van val- sche passen, waren gevat, werden zeer oravangrijko huiszoekingen ingesteld, en pngeveer honderd per sonen opgepftltt, ondor wie ook naar het heet liedon uit de hoogste kringen. Verscheiden politie-agen- In het Engelsche lagerhuis is het ellenlange debat over het reglement van orde afgebroken door de behandeling van de begrootingen van oorlogen jinarino. ro #wjd nog van oorlogsgsruchten door- 'tiildo luoHt wettigt het vermooden, dat niet op dit gebied het kabinet Salisbury een onverzettelijke oppositie zal vinden. Deze wacht haar bij de toekomstige indiening harer wetsontwerpen betrek kelijk Ierland. Eerst komen de voorstellen ter onderdrtkkiugder ongeregeldheden aan de orde, alzoo een Goereim BUI dan volgt een Laud Bill, luidens de eigen verklaring van don leider van het lagerhuis, den heer Smith, een wetsontwerp rege lende da onteigening van land in Ierland, maar waartheilê de regeeiïng nog niet zóó vergevorderd was om reeds inlichtingen over de strekking te gevon. jVfcwondert iet iemand, dat de Parneliisten deza .verklaring van een tory-miniater met een ironisqh.gelnch Ijegrogtten? Alle wetsontwerpen be trekkelijk Iandonteigening werden tot heden steeds ten heftigste bestreden door dezelfdo mannen, die een dergefijksd wet nu aankondigen. Indien de to- ries door de tijdsomstandigheden geleerd, zoover gaan deze hun denkbeelden van voorheen te ver loochenen, kan dril nog het tijdstip verre zijn, waarop Rotuf kflf .4o»r Ierland vprkregen wordt? Niettegenstaande<1. wederlegging van de conser- vatiovo Morning Boat houden do geruchten over ernstige tweespalt 111 het kabinet wegens do te nemen maatregelen Voor Ierland aanVLord Salis bury bevindt zi<di tMsohe% twge «pende uiterste tories wenschen ifeen lilink jwtikuóde Coercion Bill zonder eenige, %jfel§ig <jfcr jer#he landkwestie. Daartegen worden zij door de unionistische libe ralen gewai«radh«i»ml, dat dei werking der dwangwet zonder resultaat zfd blijven, wanneer niet tevens een afdoeiwM UttCd ÏSt&laarmeie gepaard gaat. Zonder lord Hartingtpn ep zyn vrienden kan lord Salisbury niets uitvoeren, zoodat hij zich met moeite zonder kleerschefirei tfetC i&frsg uit dit dilemma zal banen. De gebeurtenissen te Petersburg trekken natuurlijk overal zeefHftJfaniBWlit. Niot alleen hebben de ni- hilisteu .weetvedu mjsdadigen aanslag beraamd, waar aan de Czaar slechts ter nauwernood ontsnapte, maar tevens wordt melding gemaakt van een uitgebreide beweging onder de grondeigenaars en de meer gegoe de Idassen der maatschappij, waarvan het doel is den constitutioneelen regeeringsvorm in Rusland te vestigen. Naar aanleiding van deze ontdekkingen rijst de vraag, «eiken-invloed se zullen oefenen~op Rus land! sP De nissen meorderd, want de vrees is nu geroehiraardigd, dat de Czaar meer geneigd zal zijp het por te Ipeneji, aan de Panslavisten, die ten minste zijne alleenheer schappij steeds getrouw hebben gesteund.^ Elders en vooral' te Weenen, iVmeu juist van oor deel dat het gevaar voor oorlog nu aanmerkelijk is venBtndewl. inpners, zegt men, het is bekend, dat de Omar—niet ...de man is om eenige concessies. Van wolken ,nard ook, top te staan, indien men tracht hem daartoe te dwingen door revolutionaire bowegin- gen. De Qatar^aLdua den.strjjd tegen de oproe rige elemen jêt llefr* rpk krachtiger dan ooit voort zetten, madr dfuSwOOT heeft hij alle krachten noodig en wordt Rnslhnd gedwongen, wat de buitenland- sche politiek betreft, een afwachtende houding aan te nemen. Zoo 0. a. gelooft do „Notie -Freie Presse", dat nu het ergste gevaariiodr het Verstoten van den vrede van Ruslands zijde is geweken. In de diplomatieke wereld beschouwt men te Weenen don aanslag op dezelfde wijze cn verwacht men, dat Rusland, ten opzichte van Bulgarije, tot grooto inschikkelijkheid zal worden genoodzaakt. Een heftige peunestrijd woedt Over den heer Do Lesseps. De „groote Franschman" heeft te Keulen „Frankrijk Duitsehlands natuurlijken bondge noot» genoemd en wordt hierover op de heftigste Jjrijze doer do nttra-mdicaie binden aangevallen. De hoer Roohofoct spAekt zelftindenhUrmaigant van l'ex grand Vranc,au, want rtu hij vriendschappelijk spreekt ovpri*Duit»ehlartd, heeft De Lesseps dien eerenaam verbeurd. De radicale bladen, met Cld- menceau's blig), la Justice, aan het hoofd, bepalen er zich tee van den Minister Flourens opheldering te verlangen, .over de comedie, welke de heer Her bette met den ouden heer De Lesseps heeft te Berlijn opgevoerd." De „oude heer" lacht hen echter allen uit. In de Follaurt houdt hij zijn meeniug, dut Duitsolüand en Frankrijk natuurlijke bondgenooten zijn vol. „Ik heb zegt hij allejta met mijn eigen over tuiging lijke bevoegdheid toegekend als de wet •iWl'MMf'- 1884 aan do overige gemeenteraden in den lande verleent, behoudens sommige boperkingon. Den Raadsleden wordt een schadeloosstelling ven 4000 frs. 'sjaars toegekend en het'recht van den prefect der Seine om in het stadhuis te resideeren wordt in het ontwerp gehandhaafd, Het autonomistisch wets ontwerp van Sigisraond Laoroix ia door de Kamer commissie verworpen, als bedenkelijk Voor de een heid der natie; de commissie oordeelde dat het ini tiatief in deze aangelegenheid aan de Regeering toe komt. De Duitsche Keizer zal op zyn 90u veijaardag, 22 dezer, door 85 leden van regoerende Vorstenhui zen omringd zjjn, het Pruisische Huis daaronder be grepen. Om dpn grysaard op dien dag zooveel mo gelijk te sparen, zal hij waarschijnlijk niot vele per sonen buiten die 85 ontvangen; wellicht nog de Ministers en ide ambassadeurs. Het gevolg der vorstelijke gaston zal ruim 350 personen bedragen. De crisis in Italië vordert niets. De Kamer is verdaagd, maar het besluit tot ontbinding is nog niet verschenen. 1 te Petersburg het gevaar van oorlog is ver- gulden BT*¥ ®lg wfegens zitl Terechtzitting van Woensdag 16 Maart 1887. Kantonrechter; Mr. J. H. VAK MIEBOP; Ambtenaar van het Openbaar Ministerie; Mr. W. C. A. SCHOLTEN te Rotterdam. VEROORDEELD; P. (jr., arbeider te Gouderak, tot 1 gulden of 2 dagen wegens verkoopen van een glaasje jenever op het ijs te Moordrecht zonder vergunning; D. R., arbeider te Moordrecht, tot V, gulden of 1 dag wegens verkoopen van een glaasje jenever op het jjs te Moordrecht zonder vergunning; C. T., en A. K., jongens te Waddinxveen, ieder tot 1 gulden of 2 dagen wegens werpen met sneeuwballen te Waddinxveen; J. van R., timmerman te Waddinxveen, tot 1 gul den of 1 dag wegene niet zorgen dat zyn voetpad aan de Noordkade te Waddinxveen, met scherp zand of grind was bestrooid; W. S., weduwe van P. van N. te Waddinxvoen, tot 1 galden of l dag wegens niet zorgen dat haar vootpad aan de Noordkade te Waddinxveen, met scherp zand of grind wa» bestrooid; D. W., uitdrager ta Gouda, tot 3 gulden of 2 dagen wegens koopen van militaire kleedingstuk- ken van een soldaat zonder vorgunning van den kominandant 1). H., schipper op het tjalkschip „Dirkje", tot 5 gulden Cf 4 dagen wegens zich niet gedragen naar .het bevel van don'brugwachter van da brug aan de te Ifieifwijk. 1 Bergsehenhook, tot 1 zitten op zijn hondenkar INRICHTINGEN WELKE GEVAAR, SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER on WETHOUDERS van .Gouda Gezien art. 8 dor Wet van den 2n Juni 1875 ^Staatsblad no. 95.) Doen te woton; Dat zy vergunning hebben verleend aan i. de Jong pakkistenmaker, te Gouda en zyne rechtverkrijgenden, tot het bezigen van stoomkracht in zjjno kistenma- kerij en daartoe een stoomketel en stoommachine van 4 paardenkracht in horizontale stelling te plaatsen in gezegde kistonmakerij aan den Knttensingel aldaar getoekend Q no. 82, kadaster sectie A. no. 103, Gond<! don 14 Maart 1887. Burgemeester en Wethouders voornooihd, Van BERGEN IJZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. te maken en bekommer mtj nfct» 0; wien (leze niet bevalt. Ik blij Hl)ij mijne C ging, öm Uen, bvèrtui- dat Frankrijk en DuitscUland eikaars ija^uur- lyke bondgenooten rijn.' -Mm IBtehiéiJcktis -v»4f de zelfde meening en alle keffers, die mij aanblaffen, zijn niet in staat mij in mijne ovértüiging te schokken." In het wetsontwerp van dén 'MiriSfcér Goblet, be treffende de gemoente-orgnnisëtfc faft Parijs wordt in hot algemeen aan den Parijschen Gemeenteraad ge- GKBOREN 17 Maart. Trijntje Christina, ooders D. Hoo- gendijk eti T. C. Mijnlieff. hiasin» Anna Sophia, onders J. Spnrnaaij en H. C. A. Molenaar. 18. Sophia Antonie^ ouders C. Verhart en M. van der Kleij. OVERLEDEN 17 Maart. L. Eijk, 52 j. J. van Willige, 35 j. —J. O. Jue. 5 j. 0 in. - 18. J. U« ijlere ld 80 j. ONDERTROUWD 18 Maart. G. UgusburgSr, ia Dada- hoorn, 22 j. en M. M. de Vrtes, 24 j. O. Jougënhtirgér, Waddinxveen, 25 j. en A. J. van Kranenborg» 23 j. c rZ. - 4 Oppelaar, 93 j. en A. van den Boek, te J. H. B. Spaanderman, 23 j. en L. van 20 j. A. Rabouw. 22 j. en E. de Zeeow, 19 j. Bevallen van eene Dochter, Mevrouw H. 0. A. 8PARNAAIJ— Gouda, 17 Maart 1887. Mqunaau. *1*i Heden werden wjj verblijd door boorte van eenen Zoon. Dr. P. S0HELTEIIA.ttiro-)d L. P. 8CHELTEMA— H Sliedrecht, 16 Maart 1887. Kock. Ondertrouwd J. H. B. SPAANDERMAN en L. tan EIJK. Gouda, 17 Maart '87. Geen Receptie. *t* Ondertrouwd GERARD RIJNSBURGER EN MARIA MAGDALENA de VRIES. Geen Receptie. terstond GEVRAAGD Brieven franco onder No. 1464 aan het Bu reau dezer Courant. wordt GEVRAAGD. Adres Westhaven 179a. Er biedt zich aan tegen MEI, een fatsoenlijk MEISJE, van bniten, als P. G. en van goede getuigen voorzien. Adres onder No. 1465 aan het Bureau dezer Conrant. Men VRAAGT tegen 1» MEI niet beneden de 15 jaar. Adres by den Uit gever dezer Conrant. De ondergeieekende bericht, dat hy zich als heeft gevestigd, beveelt zich in de gnnst van de inwoners dezer stad en hoopt, zoo gopd mogelyk, tan hnnne geëerde orders te zuitlu voldoen. 45 Ct. de 5 Ons. 20 Ct. de 5 Ons. ii i „I Het KANTOOR wordt gehouden Gouwe C 9, by de Vischmarkt. Naardien C. van VLIET te Gouda, vroe ger Bode der Levensverzekering-Maatschappij «Conservatrix» te Amsterdam, de door hem ontvangen coDtrihntie der verzekerden, niet aan de Directie heeft verantwoord, is genoemde van VLIET ontslagen. In zyne plaats is als Agent-Bode aangesteld BOELEKADE te GOTJDAy die evenals de Agent-Bode dr BRUIN, Bloemendaal, met de ontvangst der contributie belast is. De ondergeteekende bericht bjj deze, dat hij ontvangen heeft een prachtige Collectie alsmede MEDAILLONS, Surprises enz., allen zeer geschikt voor kinderen welke hnn eerste H. Communie moeten doen, ook te verkrjjgen: Onder minzame aanbeveling, UEd. Dw. Dienaar, Wjjdstraat A. 42. ONTVANGEN de Nieuwste alsmede eene ruime sorteering GEVRAAGD, een HUIS met mime WERKPLAATS. Adres met franco brieven onder letter A Z aan den Boekhandel van A. KOK Corp., te Gouda. Pnik Vriesch KOEHOOI p. 500 Kilo 15.50 franco a/d. Groote Vaart. Pnik PAARDENHOOI per Pak - 4.- Puik PAARDEN- en KOEHOOI per IJ, Pak- 2.25 Kantoor en Pakhuis BOGEN O. 117. In een klein BURGERGEZIN kannen 2 fats; enlijke geplaatst worden, met vrjje SLAAPKAMER. Te bevragen ter Boekdrnkkerij van B. A. VERZIJL, Korte Tiendeweg. van one ibesproken gedrag en eene goede brood winning hebbende, kan zich zonder hulp niet staande bonden. Hjj vraagt daarom eenige geldelijke hulp. Wie hem daarin genegen mocht willen zyn, gelieve dit schriftelijk kenbaar te maken, onder motto aHnlp», Bureau van dit Blad. TIENDEWEG D. 62. Gaarne belast bovengenoemde firma zich eens of meer keeren per week tot het opnemen en bezorgen der bovengenoemde artikelen. Prijscouranten op aanvraag gratis en franco. 1 ten overstaan van Mr. 1. MOLENAAR, No- tans te Waddinxveen. *s morgens 11 nar, in het Koffiehuis van RADEMAKER aan de brug van: Eene BOUWMANSWONING geteekend C. No. 1, van onds genaamd het Ooiwaaes nzst, ur d> r hëh001"®'1 benevens eenige perceeltjes WEILAND gelegen binnen Reeuwijk; ter ge- zamelykq,grootte van 1 Heet. 21 Aren 15 Cent. Aanvaarding en betaling op 16 Mei 1887. Breeder in biljetten. Alle informatiën worden gegeven door ae+ noemden Notaris. De Commissie voor het Eindexamen aan de Burgeravondschool maakt bekend, dat genoemd Examen in het openbaar zal gehouden worden op DINSDAG, 29 MAART a.sen de twee volgende dagen in het Schoolgebouw op de Houtmansgracht, iederen avond aanvangende te 7 uren. Zij, die aan dat Examen wenschen deel te nemen, hebben zich daartoe vóór ZATERDAG 26 MAART, aan te melden bjj den Directeur der School. Namens de Examen-Commissie, De Voorzitter, Op den 2° APRIL 1887 zyn Bdsgemzzstbr en Wbthoudbrs van Zevenhuizen voornemens AAN TE BESTEDEN: BESTEKKEN van den 19» Maart 1887 af te bekomen ter Gemeente-Secretarie tegen be taling van 0.50. Aanwyzing den 30" Maart a.8. ten 11'/, nnr. Inlichtingen geeft de Civiel- Ingenienr H. PAUL te Zevenhuizen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, P. ELSHOUT. STOOP. van de Ameublementen der Koninklijke paleizen. Aflevering VERFGOEDEREN altijd lé dagen, WASCHGOEDEREN in korter tijd. Depót te GOUDA Hoogstraat. Inlichtingen, Attesten en Prijscouranten gratis. 2 Cts. SIGAAR.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 2