Platen en Delen, geschaafde en geploegde Delen, AMERIKAANSCHE karpetten en tapijten in alle soorten. Schotsche, Tapistry. Koeharen, gestreept en in patronen, zeer nieuwe dessins. Manilla, Haren en Wollen GANGLOOPERS; GANG- en DEURMATTEN, Wasdoek VLOERZEIL en LINOLEUM (Kurktapijt), eeti nieuwe Collectie MEUBELSTOFFEN, afgepaste CREME- GORDIJNEN, CREME-L1NNEN, 1ste soort WATERTWIST (geel katoen), grijs gestreept GORDIJN-LINNEN, prachtige Creme en Witte KOORD- en BAL-FRANJE, Zwarte, Ma honie en Noten RAAM-GARNITÜREN, vergulden GOUDEN LIJSTEN (Kappen) en alles wat verder tot het vak behoort. Delen en Platen^ V00RL00P1G BERICHT. B. VAItf SBB LAAR G. HOUTMAN. AFBRAAK Openbare Verkooping JOSEPH VAN DIMXIG As., 10 VARE KOEIEN, BELANGRIJKE van Zweedsche, Riga, Memel, Wljbiirger, Vuren en Grenen Sparren, Sparhouten, KOLDERS, Eiken RIBBEN enz. Belangrijke Partijen worden weder coulant verkocht, A. 51. BEIUNGERIj'enz. A. 51. EERSTE ZENDINGEN Dames Regen- en Voorjaarsmantels en fraaie Collectiën ZOMERMANTELS tot de meest concurreerende prijzen. LEVENDE HAAF Notaris J. P. MAÜLSTEDE te Bergambacht DINSDAG 19 APRIL 1887, te POLSBROEK WOENSDAG 20 APRIL 1887 te BEHKEMIOIDE WOENSDAG 27 APRIL 1887 te BEHG1MB.ICHT Openbare Verkooping te GOUDA, G. C.FORTUUNDROOGLEEVER, op DINSDAG 22 MAART 1887, des morgens te 9 uren, voor het afgebroken huis aan de Gouwe, Wyk C. No. 176, van de Meubelen en Huisraad ZWAMMERDAM, Op: Dinsdag 19 April 1887, ruim 15 HECTAREN J. J. van der SANDEN, Banketbakker, Markt. Zorr-er- en Z’Beg'ezxaaa.eczxteliB in alle soorten en een exquise voorraad Openbare Verknoping op WOENSDAG 6 APRIL 1887, 's morgens 1881 H ZN£ JL IR, TC T, BEHANGERIJ enz. De Gi OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPINGEN Bouw- en Melkgereedschapmui en andere roerende goederen «Hf ten overstaan van den van dat Huis; GROÖTE MARKT A. 66. TRICOT TAILLES in alle genres. TRICOT JONGENSPAKJES in alle grootten vanaf 3.50. TRICOT PANTALONS, ook afzonderlijk verkrijgbaar. JAPONSTOFFEN met daarbij behoorende GARNEERINGEN. c ti IIOITVEILING te BOTTERDAM, Alles genummerd, liggende in de Loodsen Werf Rusland, Oostpunt Noorder-Eiland, Rotterdam. Op WOENSDAG den 23 MAART 1887, des namiddags nur, in het Café Frltschy, over de Maasbrug. Notitiën zyn te bekomen bij den Deurwaarder J. C. LACH, Geldersche Kade No. 1, Rotterdam. Snelpersdruk van A. BRINKMAN te Gouda. De Notaris H. GROENENDAAL te Gouda is voornemens op nader te bepalen dag en uur in het laatst der maand APRIL 1887, in het Hotel <D E Z» tx» aan de Markt te Gouda, om contant geld in het openbaar te VER- KOOPEN, wegens vertrek naar elders, de zich in bovengemeld Hotel bevindende en in zeer goeden staat zijnde MEUBILAIRE GOEDEREN, waaronder 2 SALON - AMEUBLEMENTEN, LEDIKANTEN, BEDDEN, MATRASSEN, DEKENS, WASCHTAFELS, KASTEN, CA NAPÉS, PENDULES, TAFELS, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, GORDIJNEN, KLEEOEN, GLAS- en AARDEWERK enz. Voorts 3 PAARDEN, 4 RIJTUIGEN, AR RENSLEDE en TUIGEN. Bericht zijn geëerde Begunstigers zoowel binnen als buiten de stad, dat bij hem in ruime keuze voorhanden zijn BEHANGSELPAPIEREN en RANDEN in de nieuwste stijl, ZAAL-DECORATIE (vakwerk) zoowel als in de meer gewone, alsook een groote voorraad zeer mooie en tot de minst mogelijke prijzen als VERNIST-, TEGEL-, EIKEN- en MAR- MER-BEHANGSEL. De Jwe der grond, werp der schotel is vorige ont beteringen gen bevatl gekost. V uit de veri opende slu heid over Gaarne ha schikte dil dan zou et tjjd oversc dat de Kai moeienis e hoofdstukk slag zal af debatten i eensdeels o blad ook n van zulk e omdat het onderwerpt weinig aai discussie t burgers va daarom alli er dan ook eenige algt der gevoen In de ee zjjde. Het dens enkel keerig is eenige, wa zgn de ad kiezingen onrechte vt van den kt de waarscl districten, partrf. Ho weten wjj eenige zeke verandering ling der Ki in het donl •menvande ia. maar di Waarschijn «Met de be zjjn wjj thi zicht om V| kunnhen dl aanvaarden stiger resul liezen en 1 Een feit is een goed grondwet o aannemen, toestand te palingen is aanvang di motie-De G te beperken klaren. Vt regeld de aangebrachl inerkwaardi rechte rzjjdp zjjnde onde een echt vt wet herziet den de afdc 1111 1 wil in van op aan de BOUWMANSWONING n-45, zuidzjjde. aan de BOD WMAN8WONING n' 83, in de Achterbroek, en aan de BOÜWMANSWONING n' 379 in tusschenlanen. Inlichtingen geeft genoemde Notaris. ten overstaan van den Notaris en onmiddelljjk daarna, aan het Lokaal, wjjk K No. 255 aan de Peperstraat, van BEDDEN en BEDDEGOEDeene groote partij PETROLEUMLAMPEN, enz. TB ten overstaan van de Notarissen HENGEVELD en MOLENAAR. 's morgens 11 ure, in het Koffiehuis «na Rustzndb Abbnd», van WEI-, of BOUWLAND, DIJK en WATERING gelegen in of aan den gecombineerden Veen polder van Zwammerdam en Reeuwijk, binnen die gemeenten. Te veilen in 7 perceelen omschreven in bil jetten die op franco aanvrage te verkrijgen zjjn ten kantore van genoemde Notarissen. Aanvaarding bjj de Toewijzing. Betaaldag 24 Mei 1887. Nadere informatiën geven de Notarissen K. N. HENGEVELD te Haserswoude en Mr. I. MOLENAAR te Waddinzveen. uij; de BLIKKEN TROMMEL van A.. vak TUIJLL, Amsterdam. Het is een zeer verzachtend en losmakend middel tegen. Hoest en aandoening der Slijmvliesen, per doos 40 ets. Dit merk alleen te Gouda verkrijgbaar bg Bericht de ONTVANGST van Alles van prima kwaliteit en tegen concurreerende pryzen. 10 uur, op de Hofstede, bewoond geweest door den WelEdelen Heer F. A. van LANGE, aan de Oude Gouwe, Wjjk S. No. 27 te Gouda, van 11 KALFKOEIEN, 2 GUISTE VAARZEN, 3 PINKEN, BOERENWAGEN, SCHOUWEN, BOUW- en MELKGEREEDSCHAP enz. Inlichtingen geven de Notarissen FORTUIJN DROOGLEEVER, te Gouda en Mr. FUHRI SNETHLAGE, te Woerden.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 3