KIE w. BD. Vrijdag 25 Maart. N° 3525. 1887. BINNENLAND. E.73*. lillart Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, f rops. o. Zn., teer!!! elen EROVER- M. de Airond. ntaris. Te No. 1467, GOUDSCHE COURANT wordt be- zyn inkoo- worden tot verkocht, r. Dien., JBELS. sn aan alle te betui" er betoond s reiende. >ren. rens Baard zwart, on- eljjk. Met heeft men j wat men i Beelaerts Van de de heer mr. werd nw. ontrukt, evenals de adjunct-socretaris, de heer Diert van Melissant. ling der commissie dit onderwerp niet langer deel van het Wetboek van Koophandel. De commissie bestaat thans uit de heeren J. G. xjjuappvi, vr. -v. vil. van Blokland en W. L. P. A. Molengraaff. voormalige medeleden vroeg en verkreeg Verniers van der Loeff eervol ontslag, Bruin door den dood aan zijn werkkring mr. VDON it .aande par- aaar binnen verdwjjnen. jjk en zacht 5 cent per >n. Alleen HÜINCK iften. Dus ten wegens haar en den larknndige, •an co zen- f 2.25 aan Rembours, tj. Ge- i Uw Haar let onderg. gewenschte met mjjne ding. rteekend) RUYT. lilfers, dun chedelhuid, gtjjdig grjjs vorden ver- tkelinya- Het antieke stadhuis te Woerden, door den ge meenteraad voorwaardolijk aan het Rijk aangeboden, is als zoodanig door de Regeering aangenomen. In het vervolg is voor brieven of andere stukken, die aan den afzender om beter adres zijn terugge zonden en door dezen met een aangevuld, verbe terd of geheel nieuw adres opnieuw ter post worden bezorgd, opnieuw port en eventueel recht verschuldigd. Het aandeel der Provincie Zuid-Holland in het aan,tal manschappen, da| in het jaar 1887, ten be drage van 11000, zal worden gelicht, is door den Minister van Binnenlandsehe Zaken bepaald op 2118 man. Gedep. Staten van Z. Holland hebben thans be paald het aandeel dat, onder meer, de volgende gemeenten dezer provincie in voornoemd te leveren aantal moeten dragen’s-Gravenhage 280, Delft 70, Rotterdam 382, Schiedam 65, Leiden 93, Gouda 43, Dordrecht 69. In een wBrief uit da Hofstad" aan de And. Ct. leest men Publiciteit is oen kracht van de eeuw, -die veel goeds bewerkt en veel kwaads voorkomt toegegeven maar ze heeft ook de oude ondeugd tot een ongekende hoogte aangeblazen, de ondeugd, die aan den hond van Alcibiades zijn staart kostte en Herostrates tot brandstichter maakte, en welke .door de zedemeesters van Het debat werd gisteren voortgezet. De heeren Zijlker, Ruijs van Beerenbroek, De Savornin Lohman en Rooseboom verdedigden nader hunne amendementen. De heer Rooseboom zette tegenover den Minister van Oorlog, die zich gister tegen zijn amendement had verklaard, nader de strekking en bedoeling daarvan uiteen. De intentie was hoofdzakelijk, den partijstrijd buiten het leger te houden. De Minister van Oorlog constateerde, dat alleen bij invoering van het Alg. Stemrecht het amendt.- Rooseboom beteekenis zou hebben. Bij de stellige verzekering, dat dit door het regee- ringsartikel wordt uitgesloten, moest dus de Minis ter het amendt. bestrijden. Óverigens verheugde hij zich thans, de juiste bedoeling van het amendt te kennen. .Nadat de heeren Clercx, Heldt, Van der Kaay en Van Diggelen hunne amendementen hadden inge trokken, werden de overige amendementen en het re- geeringsartikel in stemming gebracht.' Het amendt-Ruijs-Reuther werd verworpen met 71 tegen 12 stemmen, dat van de heeren Van Hou- ten-Zijlker werd werworpen met 62 tegen 21 stem men; dat van den heer Lohman werd verworpen met 65 tegen 18 stemmen. Het sub.-amendt. van den heer Seret, om niet aan den toekomstigen wetgever over te laten, ook officieren het kiesrecht te ontnemen, werd aangeno men met 46 tegen 37 stemmen, terwijl het amendt. van den heer Rooseboom, om aan den wetgever over te laten, militairen in de uitoefening van het kies recht te schorsen voor den tijd dat zij onder de wapenen zijn, werd aangenomen met 42 tegen 41 st. Het regeeringsartikel, luidende: «De leden der Tweede Kamer worden recht streeks gekozen door de mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders, die de door de kieswet te be palen kenteekenen van geschiktheid en maatschap- pelijken welstand bezitten en den door die wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden drie-en-twintig jaren mag zijn, hebben bereikt. Van de uitoefening van het kiesrecht zijn uitge sloten zij, wien dat recht bij rechterlijke uitspraak is ontzegd; rij die in gevangenschap of hechtenis zijn zij die bij rechterlijke uitspraak de beschikking of het beheer over hunne goederen hebbenyerloren; zij die in het burgerlijk jaar, voorafgaande\aan de vaststelling der kiezerslijsten, van eene instelling van weldadigheid of van een gemeentebestuur onderstand hebben genoten en, voor zoover de kieswet, hetzij zeker bedrag van den aanslag in eene of meer Rijks directe belastingen, hetzij het bezit van een of meer grondslagen van zoodanigen aanslag als ver- eiscbte van kiesbevoegdheid stelt, zij die hun aanslag in die belasting of belastingen niet hebben voldaan," werd daarna, aangevuld met het amendt.-Booseboom- Seret aangenomen met 68 tegen 15 stemmen. Tegen stemden de heeren: v. d. Schrieck, Smeele, Borret, Ruland, Vermeulen, Lambrechts, S. v. Nijen- beek, Ruijs, Haffmans, Heldt, Keuchenius, Brouwers, Corver Hooft, De Geer en Reuther. GOUDA, 24 Maart 1887. Bij Kon. besluit is benoemd bij het 4e reg. infan terie tot luitenant de 2e luit. A. C. Bryce, van het korps. In de Dinsdag gehouden zitting van Rechtbank te Botterdam stond terecht B. M., metselaar en aannemer, wonende te Gouda, wien werd ten laste gelegd dat hij bij vonnis dezer rechtbank van den 29en September 1886 in staat van faillissement verklaard ter bedriege- lijke verkorting van de rechten zijner schuldeischers op 4 September 1886 te Gouda, toen hij zich reeds den ongunstigen staat zijns boedels bewust was, zoodat een faillissement niet kon worden voorkomen, aan zyne moeder de wed. A. M. 540 en aan zijnen brooder A. M. 577, wegens in vroeger jaren ter leen ontvangen gelden hebben terugbetaald, opdat die personen geene schade zouden ondervinden. Be klaagde bekende genoemde bedragen te hebben terug betaald, daar de geldschieters het hem zoo lastig maakten, en hij deze gelden reeds eenige jaren ge leden te leen had ontvangen, zonder dat hij daarvoor eenige intrest behoefde te betalen. Bij de terugga ve dacht hij nog geenszins aan faillissement; wel was een advocaat met de crediteuren in onderhandeling over het treffen van een onderhandsch accoord, want zijne zaken waren zeer achteruitgaande, en het passief overtrof verre het actief des boedels. Het O. M. achtte wettig en overtuigend bewezen, dat bekl. had overtreden art. 341 3o, wetboek van straf recht, en vorderde zijne veroordeeling tot veertien dagen gevangenisstraf. Beklaagde'» verdediger, mr. N. W. Harmens be streed hot door het Q. M. geopperde. Wat hier was geschied, gebeurde in byna alle faillissementen: zeer dikwijls toch hadden er kort vóór het failliet gaan nog betalingen plaats. Was dit minder mooi, strafschuldig zeker niet. De uitlegging, door het O. M. gegeven aan het ingeroepen artikel, achtte pleiter in strijd met de bedoeling en den geest der wet, waarom hij tot vrijspraak concludeerde. De rechtbank bepaalde de uitspraak in deze zaak op a. s. Zaterdag. Aan de leerlingen van de openbare scholen in de gemeenten Bleiswyk, Moercapelle en Zvenehuizen, die getrouw en met vrucht de school hebben bezocht, zal by het verlaten daarvan een eereblyk worden gegeven, bestaande in een keurig in kleurendruk ge lithografeerd getuigschrift. acht onder de hoofdzonden mag opgenomen worden. Parade, reclame, de zucht om zijn naam in de courant te zien, zich ^iemand" te gevoelen ziedaar een kwaal van den tijd, de maladie d la mode, waarvan Fielding schreef en waaraan een aantal natuurgenooten lijden. Ze maa^een Minister tot Grondwetsherziener, een Kamerlid tot redenaar door dik en dun, een aantal rustige burgers tot rumoerige volksleiders en menschen, wier talenten groote diensten konden bewyzen aan de maatschappij, tot tuchthuisboeven. Zelfs durf ik de onderstelling wagen, dat er op kefkelyk gebied minder gedoleerd en minder aan gemoedsbezwaren gedaan zou worden, indien al die dingen wat minder naar buiten werkten dan ze tegenwoordig doen, en men de zaken des gemoeds behandelde en afdeed in de binnenkamer, in plaats van op de markt of in het dagblad. Als nieuwé leerlingen zyn, met 1 April a. s., aan ’s Rijks-Normaalschool te Berg-Ambacht toe gelaten 1 vr. leerling voor de 4e klasse; 6 m. en 1 vr. leerlingen voor de Ie klasse en 4 m. leerlin gen voor de voorbereidingsklassen. In den namiddag van Woensdag jl. is te Berg- Ambacht eene in aanbouw zijnde woning door den hevigen wind omgestort. Staten-Generaal. Tweede Kjlmkb. Zittingen van Dinsdag 22 en Woensdag 23 Maart Het debat over Hoofdstuk III werd voort gezet en wel over art. 76 (kiesrecht.) De heer Buma verdedigde het 4°°r ^em en de heeren Van Diggelen en de Ranitz voorgesteld amen dement. De heer Farncombe Sanders verklaarde zich voor het regeeringsvoontel, dat eene ruime uitbreiding van kiezers geeft. Het amendt.-Van Houten stelde de solutie der kiesquaestie te lang uit. De heer Willink constateerde met het regeerings- voorstel te kunnen meegaan, mits gewijzigd over eenkomstig het amendt.-Van der Kaay. De heer Lohman stelde een nieuw amendement voor, strekkende «door de Wet te doen bepalen, wie tot de uitoefening van het kiesrecht zullen worden geroepen, door aanwyzing der kenteekenen van maat- schappelijken welstand. Van een gezin kan slechts één persoon kiezer zijn. Uitgesloten zijn allen, wien bij gerechtelijke uit spraak het kiesrecht is ontzegd, of zij die in do gevangenis of in hechtenis zijn." De heer Heldt verklaarde zich door het regee ringsartikel niet bevredigd, omdat dit flinke werk lieden uitsluit. Hij stelde een nieuw amendement voor, waardoor ook vrouwen het Kiesrecht kunnen bekomen en eischend, dat alle meerdeijarige Neder landers kiesrecht kan worden toegekend, wanneer zij zonder hulp in het onderhoud voor zich en hun gezin voorzien. Voorts wil hij dat de stemmin gen geheim zijn. Door den heer Brouwers werd ook het Regeerings- artikol bestreden, omdat daardoor z. i. eene onbe grensde uitbreiding aan het Kiesrecht kan wor den gegeven, en Alg. Stemrecht niet wordt uitgesloten. De heer ^ieftinck, die tevens een woord wijdde awn den grijzen monarch, die thans zijn 9 Oen ver- jaaidag viqrt, verklaarde zich voor eene ruime uit breiding van het Kiesrecht naar gelang van de ge schiktheid van het volk om als kiezer te worden toegelaten. De Minister Heemskerk verdedigde het regeerings- voorstel, dat onveranderd wordt gehandhaafd. Al gemeen Stemrecht moest uitgesloten blijven. Dit was tusschen de Regeering en de Kamer afgesproken, en aan deze afspraak houdt de Regeering zich. Voorts bestreed de Minister de verschillende amen dementen. Ook de Minister van Oorlog vereenigde zich met de bezwaren, door zijn ambtgenoot van Ten sterkste verklaarde de Minister t zich tegen uitsluiting het Kiesrecht kunnen worden toegelaten. De a. s. Vrijdag zal ook gedeeltelijk aan onzen tijd wel als nommer I wetsherziening worden besteed. De Staatscommissie tot herziening van het Wet boek van Koophandel, benoemd bij K. B. van 22 November 1879, heeft thans aan Z. M. den Koning aangeboden een ontwerp van wet op het faillissement en de surséance van betaling. Bood zij reeds vroeger een ontwerp op het han delpapier aan, rij heeft gemeend vergunning te moeten vragen om het thans aangeboden ontwerp ook afzonderlijk te publiceeren, zoowel omdat de overtuiging begint veld te winnen dat partieele her ziening de voorkeur verdient boven de vernieuwing van geheele wetboeken, als omdat naar de bedoe- j--J-1- zal uitmaken---r ziun mtn «ct -- De commissie bestaat i'naiis uii u« iievxou vr. Binnenlandsche zaken tegen het amemlt-Rooseboom Ki9t. T M g Asser, M j pijnappel, G. J. Th. aangevoerd. T™ v. Weitzel zich tegen uitsluiting van officieren, die door hunne positie veilig tot da, uitoefening van Grond- De a. s. Vrijdag zal ook gedeeltelijk

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1