IBS. m Is. )E. BINNENLAND. L, juda. 1887. 1, N" 35872 F I 'S g di f Woensdag 30 Maart. Nieuws- en ntels. ag L rdam. irdam. lerij. m >uda, 53. :kers. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. iwr )N. zen. N. 15. REN ÏG r ite, Mg}} L"°5 NN, 7 EN, worden geplaatrt van van daar J. uda bovenge- contri- n Gerste ijn steeds het lN, jaar in n voor- Uiten GOUDA. 29 Afaart 1887. Bij Z. Mi besluit van f“ ▼air 15 April e. k. herbenoemd tot kantonrechter- AD VERTENTIÊN van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte» Bovendien worden alle Advertentiesi> opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschjjnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENT Do inzoading van advortontiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave f goudsche courant. ke R.K. iefst in onder nt. uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In ue Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is 1.25 franco per post f 1.50. IX Ata urn staat zullen zijn levensmiddelen langs kimstma- Blijkens nadere berichten omtrent den brand in den noordelijken toren der Maria-Miigdalena-kerk te Breslan werd ’s nachts omstreeks 2 unr bemerkt dat er in hot bovengedeelte van den toren onraad was. Oniniddellijk daarna sloegen de vlammen uit alle openingan, een bewijs dat het vuur er reeds lang moest hebben Voortgewerkt. Daar het veel te Zij moéten behooren tot de hoogstaangeslagenen gevaarlijk was» zich op dat oogonblik in het lagere het geheele bovengedeelte in, zoodanig dat all< het plein vóór het kerkportaal nedêrplolw,’V; vervolgens ook het overige gedeelte van <1_„ r ctjjvuiyit uitzb uiiuurs diln chillend e 'scheikundige wer- lichaam plaaisjbW^<^5VW iiddelen, die wij nebben genut tigd, en daardoor ontstaat de warmte, qï$ leven onderhoudt. A Hierbij komt nog iets anders in aanmerking. stikstofverbindingen van ons lichaam moeten wij doen ontstaan of vernieuwen en ora deze taftk^te kunnen vervullen, is het volstrekt zeer ▼er- Msgn wij het levensmiddelen stikstofverbindingen stof is een eigenaardig lichaam, dan niet dan bezwaarlijk zich met andere zelfstandigheden bindt. Willen wij derhalve levensraiijd^ej'** dan wordt in de eerste plaats vereist. middel bezitten de traagheid tot duft aami verbindingen, een eigenschap der •stikstof^ nemen. In de organische natutfy gesekfij door het levensproces der planteiiIn de d tuigde natuur hebben wij sleclM ftë athw de salpeterezufe verbindingen, önisii niet volledig kan wórden verklaard l^_ 2 geuite bewering: Het is mogelijk, dat irij tigen weg, te vervaardigen, welke stikstof moeten bevatten, zou met recht een herschenschim genoemd mogen worden, indipn er niet reeds een weg bestond, die het uitricht opent op de verwezenlijking der door mij geopperde onderstelling. Zijn wij op dit oogenblik nog niet zoover gevorderd, wy zuÏÏener' wel komen. De weg, die ons daarheen zal geleiden, staat reeds ▼oor ons open. Mijne hoorders Zullen rich herlnn#- ren dat ik vóór ongeveer een dertigtal jarèn "èen*" toestel heb beschreven ter vervaardiging van Ozony ycd gedeelte van den toren te wagen, boklbm&en de mannen der brandweer den zuidplyken toren, nm daar de blussching te beproe ven en althanf te zorgen dat het vuur binpen den, l#a|d|n|erf;- toren beperkt bleef. Dit gehikte. Tégen’ üur h moest echter een poos alles worden gestaakt, daar do torenspits begon over te hellen. De poljtie had hierop reeds'gerekend en daarom het plein en een paar aangrenzende straten door het volk doen ont ruimen. Met dat al werd het ook voor do brandweer gevaarlijk, daar weldra' tegelijk met den top ook een verder gedeelte van den brandenden toren juist naar het zuiden overhelde. Eindelek, tegètoU uur, stortte dies op té, waarna o den toren op die plek nederviel, alles zonder dat de zuidelijke toren getroffen werd- .Tegen..6 urn was-oUes- ge-- Op het jongste congres van natürjkphderzuekers te Berlijn, heeft da beroemde ^<»t»otechiapiig Wiwnar. Siemens, stou^wc^ beweerd #Wet triciteit zijn wij in staat leveusiuiadelen te vervaar digen". Deze woorden wertltto met verbürihg dóór velen aangehoord: anderen lachten* er niet weinfe*/ oiri en menigeen heeft hem daarover erg lastig vallen en in geschriften bestreden. Naar aanleiding hiervan heeft Sifnwn^idit p^d<vfem? in hgt, Wfpde besproken in <V vergnflefrihg der telen vdn’hetMdb- troteebniseh genootschap, welke dpze^^gen,, lijn, is gehouden. Deze zoo Ixlangrijk^piaest de genoemde geleerde, volgens oèu-vewkgj voorkomende iu.xh *- toegelicht. Levensmiddelen zijn brandstoffen. Door ver< kingen, welke in ons T den wij de levensmiddelen, in de Ryks dixjete belastingen. Het getal dezer 1 I hoogstaangeslagenen, waaruit zij worden gekozen, wordt in elke provincie zóó bppapld, dat op iedere twee duizend zielen óén die levens de overige vereischten bezit om lid deser kamer te zijn, ver- 27 Maart is met ingang kiesbaör is Lnn4nni.anlvlz.v__ I)eze oy vereucWen zijn dezelfde, welke voor plantsvervouger to Goud, de beer Mr. J. Fortuyn I (le ]e(len der Twoede Kamer ^,Bn z roogleover. worden verkozen door de Provineiale Staten in de Op «no Zondes j.l. gehouden vergaring der »olKen.^ Je^'uli?’; ï00'™?”1, gymnastiokvereeniging „Excelsior», alhier is tot be- ^-Holland iO, Noord-Holland Zeeland 2, stuurslid benoemd de heer H. Luijten. Tevens werd besloten alle leden van noemde vereeniging, zonder verhooging van butie, voortaan in de gelegenheid te stellen, zich te kunnen oefenen iij het schermen. De daardoor ontstane scherm-afdeeling wordt als onderafdeeling der gymnastiekvereniging Excelsior" Qpgenomen. De Rotterdamsche Rechtbank heeft Zaterdag B. M., metselaar en aannemer te Gouda, die vóór rijn faillietverklaring aan zijn moeder en broeder de ge leende 1117 had terug betaald en daardoor vol gens het O. M. arj. 341 W. v. str. had overtreden, vrijgesproken. De Commissaris des Konings in deze provincie heeft op het verzoek van de afdeeling Waddinxveen, Zevenhuizen en omstreken der Hollandsche Maat schappij van Landbouw om verlenging der opheffing van de beschermende bepalingen der wet van 25 Mei 1880 (Stbl. no. 89) gunstig beschikt en de op heffing dier bepalingen verlengd tot 31 December 1887, zoodat de landbouwers in de bovengenoemde gemeenten tot gemelden datum de musschen, kraaien enz. op hunne landerijen mogen doodeu. Voor do aanstaande examens voor de akte van onder wijzer on onderwijzeres in de provincie Zuid-Holland zullen als examinatoren optreden de|heeren S. C. Rade- maker, te Rotterdam, A. van dor Harst, te Leiden, J. van den Hout, te Schiedam en A. Labborton, te ’s Gravenhage, voor rekenen en vormleer; A. J. Toe haal, te ’s Gravenhage, J. D. van Wijk, te Leiden, R. Leopold, te Gouda en J. Wijma, te Schiedam, voor Ned. taal en lezen; J. Mackenzie, te Rotter dam en H. J. W. %Hubor, te Gouda,* voor geschie denis; IL L. Wassen, te Delft en J. Wuijster, te Leiden voor aardrijkskunde en J. C. Sander, te Schiedam, voor opvoeding en onderwijs. Utrecht 2, Friesland 4, Overijsoj 3, Groningen 3, Drente 2, Limburg 3. In geval van vereeniging of sglitsiqg van pro vinciën of vorming van nieuwe vóórziet de_wei in de wijziging, welke daardoor in deze vprhouding noodig zal worden bevonden." Hierop zyn voorgesteld: lo. een amendementDe Beaufort om d<.$weede alinea en de eerste zinsnede vun de derde alinea te doen vervallen. 2o. een amendement.E. Mackay, om het vijfde lid te le^en: „Zij worden gekozen in iédere pro vincie door dezelfde kiezers als voor de leden van de Tweede Kamer zijn aangewezen, in de volgende verhouding: Noord-Brabant 6, Gelderland 6, Zuid- Holland 10, Noord-Holland 9, Zeeland 2, Utrecht 2, Friesland, 4, Overijsel 3, Groningen 3, Drente 2, Limburg 3. Alles wat de wyze van verkiezing be treft, wordt door de wet geregeld." 3o. Een amendt.-Farnoombe Sanders en Van der Sleijden om het ledental uit 51 leden te doen be staan en het getal leden voor Utreeht te bepalen op 3. 4o, Een amend.-Van Asóh van Wijfie om Zuid en Noord-Holland ieder óón lil minder* en Utrecht en Overijsel ieder een Kd meer te doen kiezen. 5o. Een amend.-Goeman Borgerins end het be gin van de laatste alinea van. het artikel te lezen: z/In geval van vereeniging, splitsing of grensveran- dering van provinciën of vorming van nieuwe voor ziet enz. 6o. Een amendement van den heer Smeenge, om op iedere J000 zielen één lid te bepalen. Het amendt.De Beaufort werd aangenomen met 41 legen 34 stemmeu. Het amendt.-Sanders werd verworpen met 39 tegen 37 stemmen. Het amend.-Asch van Wijck werd verworpen met 47 tegen 28 stemmen, en dat van den heer .E. Mackay met 50 tegen 17 stemmen, terwyl dat van den heer Borgerius met 48 tegen 23 stemmen werd aangenomen. 4 werd daarna aangenomen met 49 tegen 26 stemmen. De Minister Heemskerk verzoekt daarna, daar de Regeering vóór do stemming had, gezegd, het arti kel, zooals het na het amendt.-De Beaufort luidt, niet in de Eerste Kamer te kunnen verdedigen, de verdere behandeling der Grond wetsherziening te schorsen. Met den laatsten trein uit Gouda naar Amsterdam ^werden Vrijdag avond de reizigers, voor Utrecht be stemd, van Hnrmeïen via Breukolen medegenomen. Doordat deze vergissing vóór de aankomst te Nieu- wersluis werd ontdekt, konden zij reeds in die plaats uitstappen en in den eerstvolgenden uit Amsterdam komenden trein worden opgenomen, waardoor zij, hoewel ruim een half uur telaat, toch nog de plaats hunner bestemming bereikten. fU. J)J Staten-Generaal. Tweede Kameb. Zitting van Maandag 28 Maart. Aan de orde: Grondwetsherziening. De beraadslagingen werden voortgezet over de wijzigingen in Hoofdstuk III en wel over art. 78, luidende wDe Eerate Kamer bestaat uit vijftig leden.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1