JW ideren. ?D. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. 1887. ,N - 300. 10. 8.73a. Vrijdag 1 April. jek. M'S 3, gekend t. jn- Zn. bij een mman- De inzending van advertentién kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave I nkeerd, louda ■M ie Colt moorden oudo. 090 en etc. ig der A.p. te ende, rank nd eren onder in voor '■er dam. F. J. i de Vla- i tot het ACHELS met RIJ- Tevens iren van jelovetfde uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. Inae Stad geschiedt de uitgave in den avond van Dinsdag, donderdag en zater dag. De prijs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels h 50 Centeniedere rege meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. hatelijkheid en onvruchtbaar twistgeschrijf. Bjj die matiging zal het echter niet ontbreken aan eigen overtuiging en vaste beginselen. Met onbeschroomde vrijmoedigheid zullen wjj onze overtuiging voorstaan en met bescheiden ernst handhaven, maar wij wenschen geenen doel- loozen strijd te voeren tegen afwijkende mee- ningen, daar wjj niemand de vrjjheid misgun nen, waarop wjj voor ons zelven recht hebben; en nimmer den eerbied te ontzeggen aan anders gewjjzigde overtuiging, waarop wjj voor de onze aanspraak maken Indien voor iemand deze dag een feestdag is, dan is bet zeker voor onzen drukker en uitgever, den heer A. Brinkman. Aan zjjn onverpoosden ijver toch heeft ons blad het voor een groot deel te danken, dat het onder het Gondscbe publiek burgerrecht verkregen heeft en tot de tegenwoordige hoogte van betrekke- Ijjken bloei gekomen ie. Allerlei herinneringen brengen deze dag hem zeker voor den geest, doch als hjj- den tegenwoordigen toestand ver gelijkt met de eerste jaren, toen hjj alle moeite moest doen om de courant staande te houden, dan kan hy met voldoening op zjjn arbeid terugzien. Zjjne verdiensten hier openljjk te huldigen, is voor ons een plicht der erkente lijkheid Dit weinige zij voldoende ter herinnering aan ons huisljjk feest. Wjj hopen, dat onze stad- genooten voort zullen gaan onzen arbeid te steunen. Zij kunnen zich verzekerd houden, dat niets ons aangenamer zal zjjn dan dat een steeds aangroeiende kring van lezers en be gunstigers ons in staat stelle, de courant te doen bljjven op de hoogte van den tijd en steeds meer te doen beantwoorden aan de behoeften en eischen van het lezend en adverteerend publiek. Gisterenavond had in de zaal „Kunstmin" eene uitvoering plaats van de Onderofficiers-tooneelver- eeniging „Thalia" waarbij werd opgevoerd het tooneelspel: Jarvie. de eerlijke Man en de schets: Een uurtje in de Directiekamer. De dilettant-acteurs kweten zich verdienstelijk van hun taak en blijk baar amuseerde zich het publiek uitstekend. De voorstelling werd opgeluisterd door muziek der dd. Schutterij. uitgever die van den beginne af zjjne zorgen er aan wjjdde het komt ons voor, dat ook het publiek met belangstelling zal vernemen, dat het heden een kwart eeuw in het bezit is van een eigen orgaan. Velen zal dit vreemd scbjjnen. Een stad als Gouda, die zich thans de weelde veroorlooft om er drie bladen op na te honden, eerst 25 jaar in bet genot van een geregeld nieuws- en advertentiebladiedere gemeente van eenigen omvang heeft haar orgaan Men vergete echter niet, dat vroeger de dagbladpers zeer werd belemmerd door de drukkende zegelbelasting. Eerst sedert 1869 is deze afgeschaft en van dien tjjd dagteekent de grooter vlucht der journalistiek en zjjn tal van locale blaadjes als paddenstoelen verrezen. Toen deze conrant haar intrede in de wereld deed, belemmerde nog de hooge eischen van den fiscus hare eerste schredenelk exemplaar kostte 1 cent en elke advertentie 35 cents aan zegelgeld. De uitgave van ons blad was dan ook een hachelijke onderneming; geen zncht naar gewin, maar enkel belangstelling in de publieke zaak dreef de ontwerpers tot het doen eener poging, om in de behoefte van een plaatseljjk nieuwsblad te voorzien. <Ditgemis,> zoo luidt het in het inleidend woord van het eerste nnmmer,» deed zich telkens gevoelen en er was ook geene andere aanleiding noodig, om eenige ingezetenen, wien bet welzjjn van de stad hunner inwoning ter h’arte gaat, op te wekken tot het beproeven eener poging, om dn de bestaande behoefte te voorzien. Zij gingen daarbjj uit van een welwillend en be langeloos beginsel en wilden zich opoffering getroosten ter gnnste van het algemeen belang. Bet doel dezer onderneming is dan ook eigenlijk om iets, hoe gering ook, bjj te dra gen tot bevordering der algemeens welvaart, die slechts duurzaam bestaan kan, waar ver standelijke ontwikkeling gepaard gaat met ware beechaving» Het Ijjkt ons gepast thans, na een 25jarig tijdsverloop, de namen te noemen dergenen, die toen hun geld over hadden voor de goede zaak. De oprichters warende hee- ren T. P. Viruly en P. M. Montijn, die sedert de oprichting als commissarissen ge fungeerd hebben (de eerste als president), de hasren N. IJzbndoobn, H. Boondbrs, M F Howman, D. W. Wzstmbaan, Mr. J. H. VA» Gennep, J, Rbutingbr, die allen zon overleden, benevens de heeren: Mr. A. A. van Bergen IJzbndoorn, W. J. Fortüun Dbooglbbvb», G. J. Stbsns Zijnen en A. J. ?ïiW DEE Dobs, die thans het voorrecht hebben het zilveren feest van hun stichtiug te beleven. Zij allen verdienen den dank van maar zich daarbjj wachten voor oordeelzieke Onze dburant viert heden feest Het is 25 jaar geleden dat het eerste nnmmer van dit blad, hetwelk steeds denzelfden naam voerde, 1 de pers verliet. Is dit een merkwaardig feit in den bescheiden kring van hen, die met het blad in betrekking staan, vooral voor onzen het publiek voor hun belangeloos optreden’ dat ons een eigen orgaan verschafte. Jaren lang hebben zij geenerlei rente van het in deze zaak gestoken geld getrokkende eerste tjjden waren moeieljjk en, al is later de toe stand merkelijk verbeterd, dit neemt niets weg van de verdiensten der eerste oprichters. Ook ons is de afschaffing der zegelbelasting ten goede gekomen, terwjjl tevens het publiek er door gebaat is geworden. Een klein overzicht der geschiedenis van ons blad moge het bewjjzen. De Goudeche Courant verscheen het eerst op 2 April 1862 in een formaat, dat een derde kleiner was dan het tegenwoordige en slechte tweemaal per week. Redacteur was toen de heer D. van Hinloopbn Labbbrton. Sedert 1 Juli 1869 (het tjjdstip der afschaffing der zegel belasting) werd het tegenwoordig formaat aan genomen en geschiedde de uitgave driemaal per week, zooals nog het geval is. Tegelijker tijd trad toen als mederedacteur op de neer Mr. J. Fortüun Duooglbbvbr, die op 1 Januari 1872 eenig redacteur werd en dat bleef tot 1 Janu ari 1882. Toen werd de leiding toevertrouwd aan den tegenwoordigen redacteur Mr. W. J. Fortüun Droogi.eever Verschillende medewer kers hebben daarenboven in de laatste jaren ons hun gewaardeerden steun verleend. Het lezend en adverteerend publiek is ons van den beginne af welgezind geweest en aan zjjn bjj- val hebben wjj het dan ook te danken, dat wjj steeds bedacht konden bljjven op middelen om verbeteringen aan te brengen Zoo werd op 1 Januari 1881 de abonnementsprijs verlaagd van 7 op 5 voor de stad en van 8 op 6 voor de nummers franco per post, terwjjl einde lijk sedert I‘ Januari 1884 iederen Maandag een gratis-advertentieblad binnen en buiten de stad wordt verspreid, waarin kosteloos alle annonces der vorige week worden opgenomen. Niet zonder eenige zelfvoldoening mogen wy dus op den afgelegden weg terugzien. Naar de mate onzer beperkte middelen hebben wjj getracht in eene erkende behoefte te voorzien en in alle bescheidenheid gepoogd ons blaadje tevens dienstbaar te maken aan de verspreiding van juiste en verlichte denkbeelden. Aan veler aanmoediging en ondersteuning heeft het ons in de verloopen 25 jaren niet ontbreken allen te bevredigen was ook ons natuurljjk niet mogelijk. Nooit hebben wjj populari teit nagejaagd door onze beginselen te verbergen of onze meening te verbloemen. Deze gedragslijn zjjn wjj ook voornemens in de toekomst te volgen. Nog steeds zjjn op onze courant de woorden toepasseljjk, waar mede de eerste redacteur het eerste nummer inleidde bjj zjjne stadgenooten «Het blad zelf wenscht den weg van zacht moedige bescheidenheid te bewandelen, en zich zorgvuldig te onthouden van partjjzuchtige bitsheid, want het wil eensgezindheid en vrede lievende bedoelingen aankweeken, vooroordeelen wegnemen, onkunde en dwaling tegengaan, GOUDA, 31 4faart 1887. VERGADERING van den GEMEENTERAAD. Vrijdag den 1 April 1887, des namiddags ten 1 ure. Aan de orde: Een voorstel betreffende de regeling der betaling van de kosten door de Gemeente gemaakt in de procedure over den eigendom der voormalige Gasthuiskerk. Het adres van Mevr, de wed. A. Koek geb. de Witte betreffende de huur van het gebouw der voormalige Gasthuiskerk.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1