ikool BEN ien N° 3529. 1887. BINNENLAND. uia. oterü leer!!! KOOP De omgszeilde klip. Zondag 3 April. )lie. Rzn., Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. •J - len- K. Zn. SEN. Btf deze Courant behoort een Bijvoegsel. een moeieljjk I idera, Leidea. Voorburg. el VENTARI8 ond te aan- FORTUUN a’s lig gebruikt, i waarborgt jsheid. rgzing 60 ct. TVELTAz. geheel inge- Stellingen, franco onder tas BEN- IES, inbond Ier rembours hinderen. int per kilo HNCE8SE- ELIJN, per enten LA. verandering voorgedragen van andere categorieën kon dus iche Cou- len door den Gouda, 3II»“ OX.BOV t zijn.-- n zendo ndsche, angrijke ooCb«A4 ▼okaten. tvlieaMi NDOJt is taande par- haar binnen verdwijnen. jjk en zacht 15 cent per on. Alleen I. HUINCK moest de regeering zich krachtig verzetten,8in„ vooral daar het eenigszins onverwacht in dis- cussie werd gebracht; de bonding van den minister achten wij uit dien hoofde volkomen gerechtvaardigd. Ten andere komt het ons voor, dat do libe rale meerderheid, ziende dat de regeering per tinent verklaarde de wjjziging niet te zullen aanvaarden, de zaken niet tot zulk een uiterste had moeten drijven, maar het amendement onder protest moeten intrekken of afstemmen. Het gold hier geen hoofdbeginsel of urgente zaak. De Eerste Kamer is thans uit goede bestand- deelen samengesteld, men heeft nooit te klagen gehad over den geest die er heerscbtals de wet veranderd wordt, krjjgt men hoogstwaar schijnlijk de leden dier Kamer toch weder uit dezelfde kringende quaestie had dus alleen theoretische, maar geenerlei of slechts een uiterst geringe practische waarde. Voor zulk een problematiek voordeel had men de grond wetsherziening niet in de waagschaal moeten stellen. Indien men geene andere categorieën van verkiesbaren kon stellen en daaitoe verklaarde men zich bniten staat dan had men het bestaande moeten behouden, daar in grijpende veranderingen in de grondwet niet kunnen worden opgedrongen aan de Regee ring. Waarschijnlijk heeft men te veel gere kend op de meegaandheid vanden heer Heems kerk, die ter wille van de eer om zgn naam aan deze herziening te verbinden en ook uit politieke noodzakelijkheid zeer tot plooien en schikken geneigd is. Intusschenwas het duidelijk, dat er na het gehouden debat en de verkla ringen van de ministerstafel thana van geen mee gaan met de kamer sprake kon zgn. De regee ring had geen verandering voorgedragen het inlasschen moeieljjk van haar uitgaan het voorstel daar toe had moeten komen uit den boezem der liberale party vóór de stemming over het amen- dement-Beaufort. Dat was de aangewezen vei lige weg gew est, die zeker tot het gewenschte doel geleid bad, want èn de heer Heemskerk èn de heer Beaufort hebben Vroeger en thans weder herhaaldelijk verklaard, dat zij in beginsel niets hadden tegen het opnemen van andere cate gorieën naast de hoogstaangeslagenen. Uit de Kamer kwam echter geen bemiddelend voor stel en daarvan draagt de liberale meerderheid de schuld, Gelukkig- zgn onze geestverwanten in de Kamer zoo wjjs geweest om wat water in hun wjjn te doen en hebben zij zich bereid ver klaard om hun eerste voorstel te laten varen en nadere bepalingen op dat stuk in overwe ging te nemen. De zaak is nog niet in orde, maar toch op den goeden weg. Waarschijn lijk zullen thans in een volgend artikel de vereischten voor het lidmaatschap der Eerste Kamer worden opgesomd. Daarin is thans plaats voor de hoogstaangeslagenen naast an dere categorieën. Men zou b. v. kunnen vor deren den 40 jarigen leeftijd, want de bedoelde beschreven vaderen behooren 'boven de dartel heden der jeugd, zooals men die thans in de Tweede Kamer soms ziet, verheven te zgn. Voorts het betalen van een zekere vrjj hooge som in de directe belastingen of wel een ander criterium, het bekleed hebben van sommige betrekkingen alsminister, lid der 2e Kamer, hoogloeraar, rechter, commissaris des konings, hoofdofficier, lid der Kon. acade mie, enz. In dien geest zal zeker de oplos- GOUDA. 2 April 1887. Bij het èinde van den cursus aan de Burger avondschool alhier werd na openbaar examen aan de volgende leerlingen der 3e klasse het diploma uitgereiktJ. D. Wagenaar, J. van den Ring, J. Th. Gravesteyn, J. Ch. Endenburg, G J. Verbij, A. Sliedrecht en A. L. Gestel. Van de 2e klasse werden naar de 3e bevorderd C. de Bruin, H. Toen, A. Mullaart, J. C. van Leeuwen, J. L. de Raadt, B. H. Groenendal, J. Overkamp, W. Amesz en J. van Wingerden. Van de le naar de 2e klasse werden bevorderd L. van Wingerden, H. W. Kolster, J. Groeneveld, J. Valk, M. A. Vermeij, J. Th. Imholz, S. Nieuwveld, W. van Baaien, A. P. W. van der Hoeven, C. Bedijs, F. Th. E. Zitwing, B. Diamant, A. B. Dam, J. Langeraar, L. J. M. Hoogendoorn, M. A. van Zutphen, H. J' Lonkhuijflen, J.‘ van der Zee Exalto, C. J. Reebeen en A. W. Janknecht. Aanmoedigingsprijzen werden toegekend aan:f :r‘ C. de Bruin, voor meetkunde, rekenkunde, taal en natuurkunde, J. Overkamp, voor handteekenen, W. ■>- Amesz, voor lijnteekenen, J. L. de Raadt, voor taal en B. H. Groenendal voor geschiedenis, leerlingen der 2e klasse: L. van Wingerden, voor meetkunde, rekenhinde en handteekenen, M. A. Vermeij, voor taal en lijn teekenen, A< Gijzenij, voor lijnteekenen en H. W. Kolster, voor geschiedenis, leerlingen der le klasse le afd. A. van der Hoeven, voor meetkunde en handteeke nen, F. Th. E. Zitwing, voor taal en geschie lenis, C. Bedijs, voor rekenkunde en H. J. Lonkhuizen, voor lijnteekenen. Prijzen wegens getrouw schoolbezoek werden ge schonken aan Ch. J. Clemens,, J. Th. Gravesteyn, A. Sliedrecht, A. L. Gestel, J. van den Ring, J. D. Wagenaar, U. de Bruin, J. van Wingerden, GOUDSCHE COURANT. -- De beraadslagingen der Tweede Kamer over de grondwetsherziening zyn deze week afge broken door een conflict, dat een oogenblik dreigde het zoo goed begonnen werk ongedaan te maken. Tegen den wensch der Regeering werd een amendement aangenomen van den heer De Beaufort, waarbij bepaald werd, dat voortaan wel de verkiezing van leden der Eerste Kamer zou geschieden door de Provinciale Staten, maar dat de Ijjsten der hoogstaange slagenen zouden vervallen, zoodat voor het lidmaat-chap van dat hooge college geene andere eischen zouden gesteld worden dan die gelden voor leden der Tweede Kamer. Het gevolg van dit besluit waa. dat de minister Heemskerk bezwaar inaakie het aldus geamen deerde ontwerp voor zjjne rekening te nemen en schorsing der discussiën vroeg om zich nader te beraden over hetgeen verder te doen stond. Gelukkig hebben èn /ie kamer èn de regeering begrepen, dat het niet aanging, het scheepje der grondwetsherziening te doen stran den op zulk een onbeduidende klip. Door van weerszjjden iets toe te geven, is de mogelijkheid weder geboren om na het paaschreces de dis cussie te hervatten en zal men het waarschijn lijk wel eens worden over eene formule, die het midden houdt tusschen het voorstel-Beau- fort en het regeeringsontwerp. Ons oordeel over de houding der beide par tijen in dat geschil is niet gelijkluidend aan dat der meeste liberale bladen, die de grootste schuld schuiven op de regeering. Naar onze meening heeft juist de liberale meerderheid de font begaan, die erger gevolgen had kunnen hebben en die alleen verholpen is door een tgdigen terugtred de terugtocht getuigt, dunkt ons, van meer politiek beleid dan de eerste aanval. Vooreerst, de heer Heemskerk heeft terecht geweigerd de hand te leenen tot ge lijkmaking van de vereischten voor de leden der beide Kamers. De Eerste Kamer bad dan grootendeels haar reden van bestaan verloren. Indien men het twee-kamerstelsel wil en daarvoor bestaan deugdelijke redenen,'die in het gehouden debat ook genoemd zgn dan behooqen deze beide staatslichamen niet alleen door verschillende kiezen gekozen te worden, maar ook moeten de gekozenbn niet tot de zelfde kringen behooren. Directe ^verkiezing of verkiezing mét eed trap is geen verschil, dat op zich zelf waarborgen geeft dat'het ge wenschte onderscheid in den geest der Kamers zal aanwezig zijnde Tweede Kamer meer de democratische, de Eerste meer de aristo cratische elementen der natie vertegenwoordi gende. Het komt voornamelijk aan op be perking der verkiesbaarheid tot zekere kringen of categorieën, waarin men vermoeden kan dat de verlangde vertegenwoordigers der aristocra tie te vinden zgn. Nu beweren wjj niet, dat fortuin alleen een voldoend onderscheidings- teeken is, zooals de tegenwoordige wet wil veeleer zouden wjj de grenzen rnimer willen trekken, zoodat ook de aristocratie van den geest er in opgenomen werd. Maar zoodanig' voorstel werd van liberale zjjde niet gedaan dit achten wjj de groote fout. Er werd een voudig voorgesteld om alle beperkende bepa lingen op te heffen. Tegen dit voorstel j van het hangende verschil moeten ge schieden. Hier ook «maatschappeljjjte wel stand» naast ckenteekenen van geschiktheid» geljjk in de toekomstige kieswet. Wij twijfe len er niet aan, of het zal aan de scherpzin nigheid van den minister van binnenlandschen zaken gelukken ook deze gedachte in juisten vorm te gieten. Een der groote bladen trekt uit het gebeur de een les voor onzen premier. Heeft deze ges4B^t)enis, wordt er gezegd, de Regeering. geleerd, dat zij voortaa i niet te spoedig op haar achterste beenen moet gaan staan, de Gron wetsherziening en haar eigen prettige zullen er wel bij varen. Wij zouden er veeleer aanleiding in vinden tot eene vermaning aan onze geestverwanten. Zij behooren voorzichtig en gematigd te zijn, Qnt steeds ligt een tal- rjjke minderheid op de loer om van hunne fout n gebruik te maken. Geven en nemen is absoluut noodzakelijk, maar ook geven en nemen te rechter tijd. Thans moet een deel der onzen op een genomen besluit terugkomen, dat is niet te ontkennen. Wij wenschen het vaderland geluk, dat zij er den moed toe hebben. Ten duidelijkste blijkt daaruit dat de liberalen in gemoede overtuigd zijn van de noodzakelijkheid der grondwetsherziening. Doch in het vervolg zjj men indachtig aan het feit, dat ook de regeering een stem in het kapittel heeft en dat zelfs de plooibaarheid van den tegenwoordigen premier hare grenzen heeft. Trouwens, frontverandering is in het stadium van de voorbereiding der debatten voor een staatsman eer mogelijk en meer ge woon dan in de openbare discussie ten aan- schonwe der gcheele natie.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1