men BS BINNENLAND. Y- Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Woensdag 6 April. N“ 3330. E.73a. sniging -- A i van 295 oelakade a. f. irceölen pruimen en in de en Kaai- e Gouda. :edeelten de drartl- dedraai- •//Wr. 895.- 1003.4? AS3 De inzending van advértentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave aftreding. aftreding. aftreding - aftreding 15 milligr. permanganaat. I a. s. eene H. van u n Ï1.»1» j tjl 897.50 f 14 21 28 H 14.6 13.9 14.X tl pt D. V. g bestaan lestuur. taf, LANT. 5 e> Boekdruk- rtten. ingen Var ding van ?/fS voor n 7 April der kiev voor het kiesdis- I Ytul in iü, en wel len Bhijnnpoortrein i naar Botterdam ikomat aldaar uit 957.40s 97.50 236.87 het verslag van d«a Penningmeester dat <a» gif: rijn ingekomen de Volgende bedragen*. De uitgave dezer Courant geschiedt ZON DAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. aangename groente op weinig bezwaren ver- i een hoogte van 30 >n worden aan de Pe- a, waarbjj m worden ADVERTENTlfiN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. QEtiSvan !DAG d.n n één nre iing AAN GOUDA. 5 April 1887. 2. M. Beeft met ingang van 15 April, aan den heer G. W. Chr. Van Dort Kroon, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als burgemeester van Wad ding veen. van 0.50 sente. >r deil Ga lgen dage- ipderd) des lags 1 ure, de Stads- rijvingsbil- arid en ge- literljjk des Secretarie en peterselie gestoofd, een i leveren. Aan de teelt zijn bonden. De stengels bereikefi i 40 centimeter. Te ramen 2740.59» Deze gelden zijn als volgt besteed uitdeeliug aan de armen van brood, spek en brandstof aan de stille armen onthaal der verpleegden in dé gestichten onthaal dor kinderen op de bewaarscholen en de kostolooze scholen E vuurwerk, verlichting on muziek op de Markt aan Onvoorziene Uitgaven Jacob van Hoff twee 1" on twee 3* prijzen, H. 'de Jager een V pr., C. B. I.unnemnn en J. Kuenzor een 1" pr., J. Walraat een 2“ pr-, W. C. Boer twee 2' en een 3“ pr., P. Van Noordt en zonen twee 1' H. van Hoff een 1" pr. De Afdeeling „Boskoop" der Maatschappij kreeg een 2» prijs. ÖOUDSCHECOURANT 800.— 10.— subsidie der Gemeente van de Feestcommissie van de Ingezetenen collecte in het Oude Mannenhuis van den heer Joosten Hamont, per postwissel een ingezetene* die onbekend wenscht te blijven door tusschenkomst van den heer Kö- ning voor de stille armen bij den heer Steens Zijnen van een on bekende tot dekking van bet tokört rente def gestorte gèldeg^ 500.49 50.83 Tezamen /274O.fe9* Op de vijfjarige bloemen ten toonstelling te Amster- van de Nederl. Maatschappij voor tuinbouw en platltlcunde, die Saterdag geopend werd, zijn aan onzen stadgenoot, den heer H. W.Otto de volgende bekroningen toegekend: Een 2e prijs, gouden medaille, voor eene verzame ling vangroote sierplanten, een 8e prija .verg. zilv. medaille voor 10palmen, een 2e prijs verg. zilv. medaille voor 3 boomvarens en een 2e prijs zilv. med. voor een koppel Lauras ndbilis (Króonboomen). De hh. Jonker en Zqnen alhier ontvingen een 2eu prijs zilv. med. voor een ingezonden verzameling van tuinbenoodighedon van gebakken aarde. Voörts werden nog bekroningen toegekend aan de volgende heeren, allen te Boskoop De heer ‘C. G. Olie kreeg een 1 n en een 2n prijs, Uit Berlijn schryft men aan het Dagblad over «onze zuivelbereiding en het buitenland" het volgende: Onze boerenstand verkeert, zoo heet het, in nood lijdenden toestand en dat wel hoofdzakelijk, naar men beweert, ten gevolgd van het. feit, dat onze landbouwers niet met hun tijd zijn medegegaan, geen acht hebben geslagen op de ervaringen, die de wetenschap hun ban de hand heeft gedaan, of wel dat de teruggang in den prijs hunner producten voor een groot deel te wijten is aan knoeierijen en wat dies meer zij. De vakmannen, die dat oordeel uitspreken, zijn zonder twijfel bevoegde mannen; maar toch houd ik het er voor, dat dit strenge oordeel niet is uitgesproken met vqlledige kennis van zaken. Ik geloof namelijk niet, dat men zich voldoende op de hoogte heeft gesteld van den toe stand der zuivelbereiding in het buitenland. Ik kan van Berlijn uit natuurlijk slechts oordeelen over Duitsche toestanden en ik geloof m bet belang van onzen nationalen landbouw te handelén, indien ik hier een en ander daarover int het midden .breng. Wanneer een der vakmannen, die oórdeetea ah ik hierboven aangaf, zich bv. in Duitschland op de hoogte wil stellen'van wat hier verkocht wordt als Hollandsche kaas, dan kan hij natuurlek niets beters doen, dan bij verschillende kooplieden aan te klop pen en zich Hollandsche kaas latéft 't<Kfrlegggn. Wat zal hij dan aen? Hy zal dan ontwaren iit hem veelal een product wordt voorgelegd, waarover hy zich als Hollander schamen moet Op zijn vraagdf dat wel Hollandsche kaas MW W tea unt' woord: //Wat denkt gij 'anders, meent gij soms dat gij een bedrieger voor hebt?" en in 9 van de 10 gevallen zal die vakman dan ongetwijfeld huis waarts keeren en uitbazuinen: /iQÜ.boeren zijt niet beter waard dan honger té lyden, ludieh gij, zulke kaas verzendt dan kan het niet anders of gij moet te gronde gaan." Werkelijk heeft de Duitsohe koop man hem niet bedrogen, want hij koopt dat goed inderdaad voor Hollandsche kaas. Maar ik kan hier ten minste verklaren, dat onze Hollandsche boeren er geen schuld aan heliben, in- dien de Duits^hers slechte Hollandsche kaas eten; want het product, hetwelk hier onder dien naam verkocht wordt, heeft. o«R vaderland nooit gezien. Wat hier gewoonlijk als Hollhndsohe kaas verkocht wordt, is niets aairlcfrs Ms# Rijnsche kaas, die ifi enorme massa’s m de omstreken vart Kleef wordt gemaakt. Die waar is meestal van ongeloofelijk slechte qualiteit en hoeft alleen het Voordeel goed koopste zijn. Dientengevolge echter Weet menigeen hier in Duitschland ons edel landbouwproduct niet naar waarde te schatten. Die slechte Rijnsche kaas wordt iemand hier voor goede Hollandsche verkocht en dan is het waarlijk niet te verwonderen, dat de Duitschers van ons product niets willen 'weten. Is daartegen niets te doen? Mij dunkt van ja. Het behoort, meen ik, tot de taak onzer Regeering, dat voldoende bekend worde gemaakt, hoe in dit geval de vork in den steel zit. Er bestaat hier voor goede Hollandsche kaas.eqn zeer gi^t operatieveld, en ten spijt van alle vak mannen zou ik durven beweren, dat er nog ont zaglijke massa’s goede Hollandsche kaas worden ge- Ik sprak onlangs iemand, die zich moeite Gisteren morgen ten 10 uur word met militaire eerbewijzen ter aarde besteld het stpffelyk overschot van den onderofficier J. Prins. Bij de groeve werd door den Luit. J. H. van der'Hegge Zijnen en den onderofficier R. Spaans een woord* ter ge dachtenis gesproken aan de verdiensten van den overledene, waarna door een der familieleden dank werd betuigd voor de eer den overledene bewezen. Eene te Goes woonachtige jpiodiste is in den avond van 27 Maart j. I. met pen van 10 uur 3 minuten, uit Gouda vertrokken en miste bij har» (anl den buitenzak van haar mantel een grauw papier, inhouddnde ƒ650 aan Duitsch bankpapier, welk pa pier met geldswaarde zo nog had in Eet station te Gouda. De commi^aris van politie der 2e afd te Rotterdam verzoekt opsporing en bericht. I)o kerWiike verkièzingeri bij de Hervormde Gemeppt# alhier zullen plaats hyphen op Maandag Periodiek aftredenden, doch terstond weder her kiesbaar zijnde hh. G. A. Oudijk, als kerkvoogd, C. C. Knaap, J. M. Noothoven van Goor, A. van Veen, T. A. G. van Deth en A. van Reedt Dort- land als notabelen, Mr. J: H. van Mierop en C. van Veen, als Commissarissen vai} Oppertoezicht. Voorts möet voorzien worden! in w. volgende va- 1.58 caturen, tusschentijds ontstaan; z t Van Kerkvoogd door het bedanken van Mr. P. P. P. Kist, van notabele door het bedanken van den hper H. Overeijnder en van Commissaris van Opper- toezicht door liet lipdanken van de hh. A. Smits, en Dr. M. A. G. Vqrstman en door het overlijden van de hh. D. K. van Meerten, D. C. Samsom en P. J, van der Want. - Vitslag van de Zaterdag te Zevenhuizen gehouden aanbesteding van het verbeteren van een gedeelte der dorpsstraat: Er waren ingekomen 4 biljet' Hoogste instohrijver was^A. Rijneveld te Vlaardii voor 3883.Laagste iqschryver was D. kevisser te Overschie voor 2613^-p De 20 voet lange miniatnurboot ^Homeward Bound" is met zyn bemanning van drie koppen dezer dagen van Port Natal te Dover aangekomen. Sedert Mei 1886 waren 4e avonturiers met dit notendopje op de baren. Zij deden slechts twoe' malen een haven aan en bleven 10 volte maanden in open zee. Op een nieuwe groenre wordt in de jongste „landelijke kroniek" van le Tempt de aandacht ge vestigd. Het is een’ Japansche knol, StalcKyt ge naamd, een lievelingsgroente van de Japanners. Zij werd door Dr. Bretschneidér, geneesheer van het Russische gezantschap in Japan, in Frankrijk ge bracht, waar zij. met goed gevolg gebruikt werd door den Heer Pailleux de Crosnes, die haar //Japansclie.J^92Hfi§" noemde, Zy moet, met boter 1 maakt. Het onderzoek van het water uit de Goudsche Waterleiding had gedurende de maand Maart het volgende resultaat Concessie-voorwaarde 15 milligr. permanganaat. 8 Maart benoodigd 16. n n n n u 'II Alles per 1000 cub. cent. In de gisteren gehouden eindzitting vad de Feestcommissie alhier ter gelegenheid van den 70sten veijaardag van Z. M. den Kqning, bleek uit het verslag van den Penningmeester dat Aan giften

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1