IB, P >0P. «EB: JES. BINNENLAND. raat. Bi I rRUM, arkt. 1887. Vrllftg 8 April. N° 3531. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. '1 to t i - i IEN - De inzending van advertentlön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave I 8EELAAR 'A De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. ’tl 25 kleine palmen. Rotterdam iar buiten te nt. 13 jaar, circa ■kzaam, zoekt ti eene andere bekend met sning, goede is onder No. int. sene nette •en A.kKOK iCH tusscben nditiën eene 7 ct. p. kilo. 4 2 2 2 5 5 5 9 r een welbe- n NAAIMA- la gevestigde 100 borgtocht Zich te adres- intiën onder :t. de 5 ons. >t PAASCH- per kilo. Paaschbrood Ische Cou- iden door den i Gouda. GOUDA, 7 April 1887. Tot predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier is beroepen de beer Dr. L. Heldring, predikant te Zandroort. ADVERTENTIÈN worden geplaatst T*n 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommere VIJF CENTEN. Ten gevolge van eene verkeerde opgave in de eerst verschonen bekroningslijsten van de Amsterdamsche bloemententoonstelling hebben wij in ons vorig nr. wel verscheidene prijzen vermeld, die onzen stad genoot, den heer H. W. Otto, waren toegekend, maar van de voornaamste bekroning maakte wij geen melding. Wij herstellen dat bij deze en deelen mede, dat genoemde heer een gouden medaille, als eersten prijs, verkreeg voor een verzameling van Ten gevolge van het op hun verzoek verleend eervol 'ontslag aan de navolgende leden en plaats vervangende leden van de Commissie voor de her ziening van' de belastbare opbrengst der ongetrouwde eigendommen in het schattingsdistrict Rotterdam, de heeren lo. mr. P. D. Kley, lid der afd.-comm. in het onderdeel Rotterdam, te Rotterdam 2o. II. Uitdeubogerd, lid der afd.-comm. in het onderdeel Zoetermêer, te Bleiswijk; 3o. G. Barendregt N.Rzn., plaatsvervangend lid der afd.-comm. in het onderdeel Gouda, te Hillegersberg4o. J. de Zwart Jzn., plaatsvervangend lid der afd.-comm. in het on(’ deel Rotterdam, te Moordrecht zijn respectievelijk in hunne plaats benoemd tot leden de heeren “lo. G. Barendregt N.Rzn., grond eigenaar te Hillegersberg; 2o. P. Metz, grondeige naar tè Zevenhuizentot plaatsvervangende leden 3o. D. C. Marck, -landbouwer te Zevenhuizen, en 4o. I. Visser Pzn., landbouwer te Hillegersberg. Uit de residentie schrijft men aan het Z D. «Men heeft in don laatsten tyd weder allerlei on rustwekkende berichten vcrspBrid nopens den gezond heidstoestand van Z. M. den Koning. «Tegenover de sensatio-tijdingen is hot mij aan genaam, zoo pertinent mogelyk te kunnen verzekeren, dat de Koning zich zeer wel bevindt'; de nidrpijnen hebben opgehoudeh. De geneesheeren ontraden Z.' "ÏÏÖÜDSCHE COURANT. De Prov. Staten van Zeeland hebben gisteren gekozen tot lid der Eerste Kamer jhr. mr. J. Roell, oud-lid der Tweede Kamer. Eergisterennacht heeft dé Rhijnspoorweg-maat- schappij aan de draaibrug over de Gouwe bij Gouda, met gebruikmaking van een groot aantal van haar personeel en de noodige vijzels en dommekrachten, den beweegbaren bovenbouw ongeveer 60 centimeter gelicht, ten einde de metalen kom, waarop de konings- spil der brug draait, te vernieuwen, waardoor do brug een belangrijke verbetering heeft ondergaan. I Niettegenstaande dit veel krachtsinspanning vorderde, I is de bovenbouw weder met goed gevolg in zijn j gereed gekomen zonder eeuige stoornis in de scheep- toestand zou kunnen opleveren. Overigens kan wor- d™en met “J commando „attaqueeren* vijand» den geconstateerd dat de Koning goed slaapt, met 1 filing met de bajonet aan, en van dne zijden ging het nu met élan op den vijand los. Het ge lukte onzen mannen in de vijandelijke stelling te dringen, waar zich een verwoed gevecht met de blanke wapenen ontspon en 4 Atjehers met de ba jonet werdon afgemaakt, terwijl 3 anderen werden neergeschoten; de overigen kozen het hazenpad. De vluchtende vijand werd nu met de bajonet vervolgd tot aan een nabijgelegen kreekje, waar de vervolging wegens den hoogen waterstand en het moerassig terrein moest worden gestaakt. Maar hier werden hem nog eenige kogels jftchtorna gezonden, tengevolge waarvan hij alweder zeven dooden en een gewonde bekwam, terwijl door diens overstelpend vuur niet een der onzen was getroffen. Op het terrein waar het gevecht had plaats ge vonden, werden door de Aljehers achtergelaten 5 geweren, 1 donderbus, 10 klewans, een aantal ran- tjongs enz., eenig geld en11 munitie, benevens 3 rollen telephoondraad, die zij eenige dagen te voren van de lijn Pakan-Kroeng-Tjoet-Kota-Pohama hadden afgesneden. Te 12 uur keerde de officier van gezondheid en de patrouille naar hunne posten terug. De uitmuntende aanvoering der troepen door den kapitein Van Neer en het kloek gedrag der mannen van Pakan-Kroeng-Tjoet en Lamjong hebben dus hier weder het bewijs geleverd, dat de Atjeher nim mer stand houdt bij en ook niet bestand is tegen een stouten aanval met de bajonet. Van de hierboven genoemde gewonden is de fuse lier Beethoven den Hen dezer overleden. Verder is, sedert mijn laatste bericht, binnen den kraton alhier een blokhuis kant en klaar gemaakt, alsmede een versterkt verhoogd schilderhuis. Het emplacement dezer gebouwen, welke nu reeds weder uit elkaar genomen en tot vervoer gereed gemaakt zijn, Owordt zeer geheim gehouden. Per laatste Oostboot kwam alhier de sedert Dec. met verlof naqr Batavia vertrokken Overste Vetter terug. Deze hoofdofficier is door het Departement van Oorlog aangewezen om de diensten te verrich ten, welke de tegenwoordige gouverneur bij den generaal Demmeni vervuld heeft. Als fungeerend adjudant van den 2en bevelhebber is de 2e luitenant G. Nijpels opgetreden. Weet u waaroïn er iu den b'atsten tijd veel min der militairen van Atjeh wegens beri-beri worden geëvacueerd? U denkt zeker omdat er thans te Atjeh minder beri-beri-lijders zijrttdan vroeger Ja, dat heb ik aanvankelijk ook gedacht, maar het geval is toch anders. De quaestie zit hem een voudig daarin, dat de chef van den geneeskundi gen dienst, die hier onlangs op inspectiereis is ge weest, verboden heeft om lieden, die slechts ver dacht zijn van beri-beri, in het hospitaal op te nemen en te evacueeren. Hieruit kan men dus niet mot gronde besluiten, dat er zich thans min der ernstige gdTOllen van die ziekte voordoen, al is het cijfer van de geëvacueerd wordende »militairen Een oogenblik later werd de 1 ook veel lager. De destijds in het, hospitaal ver- r een 1 schoten bestookt* van uit een soort van borstwering, chef-inspocteu welke slechts op ongeveer dertig pa^ van l ^■was gelegen en waarachter de vijand stelling had taal aangetroffen. Zij^ wandelen genomen. der teïephoonlijnen waren belast. Deze patrouille, door den vijand 'beschoten, met het gevolg dat de fuseliers Dijkstra door een kogel in het hooft! werd getroffen. Hij is den Hen dezer aan de gevolgen zijner wond overleden. In den avond van den 10eu werd edne van Kota-Pohama uitgezonden hindering aangevallen en daarbij twèe der onzen, de Europeesche sergeant Kuska en de Europeesche fuselier Beethoven, ge wond. Daar nu de tegenwoordigheid van den officier van gezondheid van Pakan-Kroeng-Tjoet te Kata-Pohama, ter verzorging van de gewonden, werd verelscht, marcheerde van Lanyong, ter bege leiding van bedoelden officier, eene patrouille af, ter sterkte van 50 man, onder commando van den kapi tein Van Neer, vaji het detachement aldaar. De 2e luitenants Van Bennekom en Gaade waren bij de kolonne iugedeeld, terwijl deze bij aankomst te Pakan-Kroen-ljoet nog met 15 bajonetten werd versterkt.Van laatstgenoemde plaats werd de offi- ider- °ier van gezondheid Kunert met eene dekking van 4 10 man per sloep, door de Kroeng-Tjoet n&ar Kota- Pohama gezonden, terwijl het overige gedeelte der troepen den gewonde volgde en tot dekking strekte. Toen dit gedeelte aan de eerste bocht van den weg van Pakan-Kroeng-Tjoet naar Kota-Pohafha kwam, werd ’s vijands nabyheid verraden door het aanslaan van een hond, die van Pakan-Kroeng-Ojoet was medegenomen. Onmiddellijk daarop vielen op W front der voor ste sectio zes schoten. T rechter flank dier afdeeling door twintigtal pleegd wordende talryke verdachtenzyn door den ur uit de ziekeninrichtingen ontslagen, den weg en sedert heeft, men er weinig meer in het hospi- i en doen dienst. Deze maatregel heeft kwaad bloed gezet, en er zijn De patrouille-commandant, kapitein Van Neer, die eene 4e aftlceling zijner troepen had achterge laten om den terugtocht te dekken, viel zonder toestand zou kunnen opleveren. Overigens kan wor den geconstateerd dat de Koning goed slaapt, met smaak eet en zijn werkzaamheden met lust yerricht. Hij is des ochtends weder Vroeg bij de hand en geeft van groote opgeruimdheid blijk. «Er worden altijd lieden gevonden, die liefst het ergste denken en verspreiden. Zoo heeft men nu weder uit het feit, dat de Koning te kennen gaf dat hij liever niet gedurende zijn verblijf te Amster dam van de eerewacl^ welke zich zou gevormd hebben, gebruik zou maken, afgeleid dat de toestand van Z. M. minder gunstig was. Niets is echter minder waar. De waarheid is, dat Z. M. persoon lijk de eerewacht wei znu hebben willen aanvaarden, doch zijn geneesheeren waren daar in zoover tegen, dat een eerewacht wellicht aanleiding zou geven, dat de Koning meer nog dan anders zou uitgaan. En dit oordeelde men onraadzaam. De artsen des Konings vonden er geen bezwaar in, dat Z. M. 'zijn gewoon bezoek aan de hoofdstad zou brengen, doch zjj adviseerden dat Z. M. uit voorzorg zich niet zou vermoeien. De Koning zal dus te Amster dam wellicht niet bij al de feestelijkheden kunnen tegen woordig wezen In een brief uit Kota-Radja van 21 Febnpuri aan de ^unuitra-Courant komt het voegende voor: Den 9en dezer rukte eene patrouille uit tot dekking van de genietroepen, die met do herstelling 4 stand teniggebracht en het werk'^ morpiris bij tijds aangevoerd door tien Ion luitenant Bonga, werd gereed gekomen zonder eenige stoornis in de scheep- door den viiand beschoten, met het gevohr dat de vaart of in den treindienst gegeven te hebben. Als een bewijs dat de waarde van het land in deze streken nog niet sterk is gedaald kan dienen dat onlangs te Zegwaard een woning met 50 hectaren land is verkocht voor f 60.000.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1