ingea IJ ioe behoo- SEN. IK, oenendaal. iss’ï. c .eer!!! mojv is aande par- laar binnen rerd wijnen, jk en zacht 5 cent per n. Alleen HÜINCK BINNENLAND. GNE- im. JE, aon Co. gne- jnen, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 1^ 3533. MEID. andere deelden, W. B., meesterknecht in een sigarenfabriek, voor om hem hot eéreburgerachap der stad SST i Gonda -s morgens onii> aan WEID, oud ,e stad voor in. len Singel Aren, 97 i87^ AATB en F. No. 42 1887, des 8 van den Flnweelen van lel de Notaris. e mede wil- I-STOOM- Imsttrdam^ ne brieven reau dezer BQ deze Courant behoort een Bijvoegsel. bÜ VELD, jouda. ▼an een keibestrating te Zevenhuizen D. Varkevisser te Overschie voor K. van der Torren Kz. te Waddinxveen en L. Exalto te Moordrecht. GOUDSCHECOURANT geloopen dwijnen. Maar daartegen heeft toch uw eerbare Baad ge haakthoor ik je uitroepen. Gave de hemel dat er hier zooveel kunstmin en wel begrepen eigenbelartg bestond. Neen, hier had men het merkwaardige gebouwtje gaarne voor den grond geworpen, en er een recht en slecht nieuwerwetsch ding voor in de plaats gezet. Dat had immers weer wat,werk in do wereld gebracht, en de timmerman X en de metselaar IJ, die hier de publieke opinie voeden, hadden er oen stuiver aan verdiend en met een eens bewezen dat ze voor dien ouden prullen boel wel wat beters in do plaats wisten te geven. En het degel ijksch bestuur was ook wel met eene verandering gediend. De kamer van Meneer B. was wel wat klein, Meneer C. vond hot Stadhuis zoo somber; het was alsof het geschreven stond, dat Woerden zijn sieraad zou moeten missen. Doch men had gerekend buiten den Referendaris voor zaken van kunst in den Haag. Toen hij er zich eenmaal mede ging bemoeien, ging het karretje van X en IJ niet meer op een zandweg. De burgemeester werd aan het ministerie ontboden. Had hij een argument voor de alooping, de referendaris had er telkens twee tegen, en ten slotte beloofde de burgervader in den raad oen voorstel te doen om het gebouw aan het rijk over te dragen. Maar onze burge meester was ook niet voor de poes en ducht den referendaris toch zijn zin niet te geven en hem te Op de voordracht voor onderwijzeres te Ouder kerk a/d IJsel staan Mej. J. C. Hoogendijk, te Kra- Jingen, Mej. A. A. Steijl on Mej. M. C. van der Kleijn, beiden te Gouda. Het grootste gedeelte van den kerkefdad der ge meente Woerden heeft zich aan het synodaal ver band onttrokken. De predikanten gaan niet mede. Aan een particulier schrijven uit Woerden ont leent de Amsterdammer het volgende: Ons oud en eerbiedwaardig stadhuis, een van de weinige aantrekkelijkheden ge weet het van ons stedeke, waarvoor teekenaars en oudheid- liefhebbers expresselijk uit den trein stappen hetgeen ze zonder de wetenschap dat er een stad huis bestond uit het midden der zestiende eeuw met zijn eigenaardige oorspronkelijke inrichting, zeker niet zouden doen ons stadhuis heeft groot gevaar van voorgoed van den aardltodem te ver- De periodieke verkiezingen van hoofdingelanden en hoofd-ingelandplaatsvervangers van de Krimpe- nerwaard zullen gehouden worden op 27 April e. k. In het 2e district, ten huize van den heer C. Ooms, te Gouderak. Aftredende zijn de heeren D. Rooken te Zuidbroek, H. J. en J. VerburgJzn. te Stolwijk; H. I. pl. In het 8e district, ten huize van den heer Kusters, te Krimpen a/d IJsel. Aftredende zijn de heeren: A. Berkouwer, te Lekkerkerk, H. I., en A. Rijkaart, te Ouderkerk a/d IJsel, H. I. pl. In hqt le district zijn ditmaal goene vacaturen. Een commies der posterijen te Utrecht heeft zich gisteren nacht met een pistoolschot van het leven beroofd. Men brengt dezen zelfmoord in verband met het zoekmaken van den aangeteekenden brief met 2500 waarde geadresseerd aan den heer Ma roniet, notaris te Rotterdam. De Kantonrechter te ’s Hage heeft Donderdag den tuindersbaaswonderdokter De J., die door vele patiënten, ook uit den aanzienlijken stand, ge consulteerd ryerd over verschillende kwalen, veroor deeld tot de gevorderde boete van 25, wegens het buiten noodzaak onbevoegd uitoefenen van de genees kunst. Men bericht, dat De J. van dit vonnis hooger beroep zal aanteekenen en zich in appel van den bijstand van een advocaat zal voorzien. Men schrijft uit Breda aan het HM.: Zooals men zich zal herinneren, werd van 28 29 Februari 1883 ten postkantore alhier een dief stal gepleegd van bankpapier en effecten, welke laat ste, in een vijftal enveloppen gesloten, toebehoorden aan de kassiersfinna Ingen-Housz Zn, aldaar. De effecten waren nederlandsche, russische, amerikaan- Daar breekt de dag der raadszitting aan. Nog is heel de raad niet binnen of de deur van Een korte breedgebouwde gestalte; op zijn deftigst aan- gekleed, de borst bedekt met ridder- en officiers- j kruizen, een lijvige portefeuille onder den arm, stapt de zaal binnen en neemt op de voorste rij plaats. De raadsleden over het ongewone schouwspel van zooveel schitterende verdienstelijkheid overbluft, dur- ven elkander nauwelijks te vragen wie dat voorname personaadje is. Als deze den burgervader in het oog krijgt, blijft hij hem met de blikken volgen, waar de burgervader zich ook keert of wendt. De geheele vergadering was er van onder den indruk. Niemand dorst vrijuit spreken, uit vrees van in tegenwoor digheid van dezen hoogen staatsdienaar een gewel dige dommigheid te zeggen. Ieder snakte naar ver ruiming. Een lumineus denkbeeld bezielt den voor zitter en de raad gaat in geheime zitting over. Wat daar besproken en bepleit, voorgesteld en verworpen werd weet ik niet, maar dit kan ik je zeggen dat men niet tot de slooping heeft durven besluiten. Ik en niet weinigen met mij zijn van meening dat zonder dé doordringende blikken en de kruizen van den referendaris ons kostbaar raadhuis weldra tot de geschiedenis zon hebben behoord. Alle oprechte Woerdenaars brengen daarom hulde aan den ijver, de volharding en den tact van Jhr. mr. V. de Stuers. Stel gy als oud-inwoner van Woerden nu eens aan den Raad voor om hem het eêrebürgerschap der stad aan te bieden Het maken is gegund aan 2613. Bij de verkiezing op 7 April van een Hoofdinge land en een Hoofingeland-plaatsvervanger van Schie- land, zijn met algemeene stemmen herkozen de heeren foppen met de afbraak van het gebouw in plaats i sche van met het gebouw zelf. Burgemeester en t openbare en bedekte voorstanders van de slooping hebben zich over dit listje wellicht niet weinig lijk gemaakt, zoo en belgische waarden. Een van de drie veroor- verklaarde, de effecten in de fabriekskachel verbrand te hebben. Het geJechtshof te ’s-Bosch nam dit als feit aan, waardoor genoemde kassiersfinna op wetti gen grond aan de verschillende Gouvernementen de waard# van de verbrande stukken terugvroeg. Ame rika idiet niets van zich hooren, Rusland gaf binnen een paar maanden andere stukken, en thans heeft onzqf Regeering Ruslands voorbeeld gevolgd. Dat dit eerst nu geschiedde, is een gevolg van de ge vorderde formaliteiten. Er moest vier maal een op roeping, telkens met een tusschenruimte van zes maanden, plaats hebben, en bovendien moet nu nog een borgtocht voor tien jaren gegeven worden. On der de nederl. stukken bevond zich ook een stuk van ƒ1000 Amsterdam. Aan de stedelijke Regee- ring werd reeds tevergeefs vergoeding verzocht, welke om der rechtvaardigheid wille wenschelijk ware. De hertog van Edimburg is bekend om den wei nigen omslag dien hij maakt met beleefdheidsvor men. Hij is ook bekend om zijn groote zuinigheid, die sterk afsteekt bij de vroolijke wijze, waarop zijn oudste broeder, de prins van Wales, met zijn geld omspringt. Men zegt, dat toen wijlen de keizerin van Rusland, de schoonmoeder van den hertog van Edimburg, hem eens met groot gevolg kwam opzoe ken, hij haar slechts wilde herbergen op voorwaarde dat zij al de onkosten van haar verblijf betaalde. Kort vóór het vertrek der keizerin werd ei een luncheon opgediend, men nam afscheid, en toen de keizerin reeds in het spoorwegrytuig was, bood de hertog van Edimburg aan zijne verbaasde schoon moeder de rekening aan van den luncheon, dien zij vergeten had te betalen. Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werd door ^itief genomen voor do i*ol voor bewaarschool- fergadering schonk aan reeds werd te Utrecht ikocht, dat voor bedoel- GOUDA, 9 April 1887. Bij Kon. besluit van 7 April ia, op rijn ver te Gouda aan den heer M. van den Brandeler, ala 2e luitenant, op grond van art. 64 der Ge- moentewet. Wij vestigen de aandacht ónzer lezers op do in dit nr. voorkomende advertentie van de Direc tie der Ned. Rhijnspoorwegmij. Pat Woensdag e. k. een bezoek aan Amsterdam In vele opzich ten de moeite waard zal zijn is bekend. De stad i zal prachtig versierd en ’s avonds schitterend ver- 1 licht zijn. De gondelvaart belooft ook zeer inte ressant te zyn. Nu men, blijkens genoemde adver tentie, ’s avonds met een extra-trein naar Gouda kan terugkomen en retourkaarten kan krijgen tegen den vrachtprijs voor enkelen reis, zullen zeker velen van deze gelegenheid gebruik maken om zich persoon lijk te overtuigen hoe onze hoofdstad het Konings feest viert. Naar wij vernemen zullen de leden der gyranastiek- vereeniging ^ftcelsior" alhier zich 2e Paaschdag naar HaastrecMregeven; daar gekomen zich aansluiten bij de Zustórvereenigingeu «B. r. i. n. i. o." uit Oude water en w Adolph Spiess" uit Schoonhoven om gezamenlijk de leden der gymnastiek vereeniging //Hercules" uil den Haag, voormiddags 8,47 uur van don trein te halen. Daarna zuilen de 4 ge noemde vereenigingen een gemeenschappelijke wan deltocht naar Oudewater en omstreken maken. Wat zal het «adres der honderd" uitwerken? vraagt de Ind. Gids: //Dat de toestand van het leger zeer zorgelijk is, maar ook dat men met werkelijk aan nemelijke conditiën honderden inlandsche kinderen kan krijgen en in Europa duizenden soldaten kan werven, om nu van de gelegenheid, welke West- Indie aanbiedt, nog niet eens te spreken, staat vast. De quaestie is eene geldquaestie, niets anders. En dit is, als men in de woorden van Z. Exc. ver trouwen mag stellen, voor den minister van kolo niën geen overwegend bezwaar. «Het toppunt van domheid", zeide de minister bij de behandeling van de Ind. begroeting voor 1887, //komt mij wel voor de meening ie, zijn, dat men hetgeen tot eene verdediging van een tbmd noodig en uitvoerbaar is, niet zou aanwendeiyjjndat het geld kost. Ik kan het hoofdbestuur het idf stichting van een kweeta houderessen. De algemqtóm het plan hare goedkeuring een groot huis met tuin aa®u de school zou worden ingericht. Intusschen rezen in den boezem van eenige afdeelingen tegen de uitvoe ring van het plan finanrieele bezwaren waarvan het i gevolg was dat de zaak in een volgende algemeene vergadering opnieuw 'aan de orde werd gesteld. Een nieuwe oommiséie werd benoemd om na te gaan of het mogelijk was zonder te groote financi- eele opofferingen een dergelijk plan te verwezenlijken en of misschien aan een andere vestigingsplaats dan Utrecht de voorkeur moest worden gegeven. Bij den thans rondgedeelden beschrijvingsbrief is dus ook het advies van die commissie gevoegd; welke voor stelt om vast te houden aan het oorspronkelijk plan, dat de school te Utrecht zal worden gevestigd, maar een kweekschool te stichten op meer bescheiden voet. Het hoofdbestuur is echter van meening, dat door het volgen van het adviês der commissie het denkbeeld om een modelschool te stichten niet zou worden verwezenlijkt, en in den stand waarin de zaak thans verkeert geeft het hoofdbestuur in overweging liever van het geheele plan af te zien en het te Utrecht aangekochte huis weder te verkoopen. Het is dus zeer wel mogelijk dat er in het geheel geen Nutskweekschool zal gesticht worden. vroo- vroolyk, naar 't schijnt dat het den referendaris ter oore kwam. zoek,J eervol ontslag verleend bij de dd. Schutterij i de tribune voor het publiek gaat open, korte breedgebouwde irestalte: on ziin defturs

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1