:oop EN, I EN. ling. xter. BINNENLAND. Woensdag 13 April. N° 3533. 1887. Nieuws- en 111. SS, ictie en 11 uda. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. n i •TOL 1 an 295 lekade iee)en uimen i in de i Kaai- Souda, teelten draai- draai- is franco belegen o. B, rm IUKGH 3 Naai- oogeten I SN, PLU- De inseading van advertentiön kan gescbieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave het bureau der Maatschappij, I CO1 loud*. dat een lijst 150 a 1B0 i ƒ0.50 ie. len Ge- EKS ran IAG den één ure rg AAN tnaschen ie nabg- entiaren. ’RUIJT, De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. n dage- ird) des i 1 ure, i Stads- ingsbil- en ge- rljjk des cretarie Het Weekblad van Woerden deelt mede dat het plaatselijke besturen hadden verschillende mutation bericht aangaande don Kerkeraad der gemeente plaats. Het totaal der giften t Woerden, ook In ons vorig nr. -4I Po staatscommissie, benoemd tot onderzoek naar I de middelen om den landbouw uit den gedrukten toestand op te heffen en deswege aan do regoering voorstellen te doen of adviezen te geven, was, de vorige week te ’s-Gravenhage bijeen. De Maandag 1 aangevangen zittingen zijn Donderdag voorloopig ge- èindigd, om over vier of vijf weken te worden hervat. De commissie, in het vorig jaar geïnstalleerd, kon eerst in Januari hare werkzaamheden aanvangen, omdat de post voor reis- of verblijfkosten der leden op d. begroeting van dit jaar voorkomende, totdat tijd stip op goedkeuring door de wetgevende macht wachtte. sals reeds vroeger gemeld is, werd besloten de lissie'in drie afdeelingen te splitsen; de lo afdeling koos den heer mr. D. Visser van Hazers- woude tot voorzitter, den heer jhr. D. J. Dommer van Poldenveldt tot secretaris; de 2e afdeeling den heer J. van der Breggen tot voorz., den heer F. Bultman tot secretaris de 8e afdeeling den heer W. J. Hofman tot voorzitter, en den heer M. H. Hartogh tot Secretaris. Sedert Maandag nu zijn zoowel de geheele com missie, als de afdeelingen herhaaldelijk vergaderd geweest, tie commissie in plenuin steeds onder leiding van den voorzitter der commissie, den heer jhr. mr. C. J. Sickesz, lid van de Eerste Kamer, terwijl de heer Vemède, hoofdcommies hij het departement van waterstaat, als secretaris fungeerde. Onderscheidene onderwerpen zijn door de afdee lingen behandeld en in belangrijke verslagen uit eengezet. De beslissingen gaan evenwel van de ge heele commissie luit en worden door het centraal- comité aan de regeering en aan Z. M. den Koning medegedeeld. Te gelegener tijd "zullen de verslagen der commis sie zeker worden bekend gemaakt, doch voorloopig is omtrent de uitkomsten der werkzaamheid van de commissie aan de leden het stilzwijgen opgelegd. Volgens het jaarverslag der Noord- en Znid-Holl. Redding-Maatech. werden op het gedeelte der kust, waarover haar werkkring zich uitstrekt, door haar toedoen, bij een tweetal zeerampen, 47 personen ge red, terwijl geen verlies van menschenlevens bij die gelegenheden te betreuren valt. Het aantal geredde personen is hiermede sedert de oprichting der Maat schappij tot 3090 geklommen. Booten, bootshuizen on het overig materieel vorderden het gewone onder houd. Aan Den Hoorn werd een nieuw station opgericht, alwaar een gebouw geplaatst werd tot berging van oen reddingvlet, vervaardigd door den hoer Zwanenburg te Texel. Te IJmuiden word het Zuider-bootshuis een eiud moor zuidwaarts ge plaatst, omdat de zandstuivingen het vervoer der boot dikwijls zoor belemmerden. Ten gevolge der bemoeiingen van het Dep. van Marine werd het plaatselijk bestuur op ieder der stations in telephonische verbinding gesteld met de beambten derAkustverlichting. De pyrotechnischo inrichting te Delft was weder om bereid do benoódigde vuurpijlen te leveren. De noodzakelijkheid tot gebruikmaking van het pijltoe- stel deed zich echter niet voor. In December 1. 1. nam de heer J. C. de Buijter do W'ildt, kap.-luit, j t. z., inspecteur van het loodswezen in het 3o distr., zitting in het bestuur der Maatschappij. O"1' 'la AD VERTENTIÈN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. goudsche courant. r. oi en legaten in 1886 Opgenomen, onjuist is. ontvangen bedraagt 24.637.50. De balans ligt tot 15 April aan het bureau der Maatschappij, Singel 465, te Amsterdam ter inzage des morgens van 10 tot 12 uur. Vrijdag jl. werd te Delft de eerste algemeene ver gadering gehouden van leden der Vereeniging van voorstander» eener Nederlandsche OctrooiAfc Besloten werd de koninklijke goedkeuring te vragen op de statuten, ten einde zich ter gelegener tijd met een adres aan de Regeering te wenden tot wederin voering hier te lande van de sinds 1869 afgeschafce octrooien voor uitvindingen en verbeteringen. De vereeniging telt thans reeds tachtig leden. Tot le den van het bestuur werden gekozen de heeren A. Huet, mr. Gerard W. Schimmel, G. A. A. Mid- delberg, mr. C. Miiandolle en H. W. E. Struve. De W. Allg. Ztg. doet het verhaal van het ver lovingsfeest eener leeuwenbruid. De dierentemster Miss Denise te Toulon vierde onlangs onder vrienden en collega’s hare verloving met den jongen koop manszoon Cherville. Iedereen bewonderde haar, alleen de bruidegom zeide: „Het gaat mij als je leeuwenik mag je liever in tricot 7Aen.“ Denise stond op en antwoordde Z/Ik zal u toonen, mijnheer, dat ik mijn leeuwen ook in dit gewaad lief genoeg ben; volg mij in de menagerie." Het gezelschap, dat reeds wat opgewonden was, volgde het meisje. Denise trad het hok binnen en wekte met een paar zweepslagen de slapende dieren. Deze richtten zich slaapdronken op, herkenden in het halfdonker en in haar ongewone dracht hun meesteres niet en stortten zich woedend op het meisje. Men wierp, om de dieren af te leiden, brandende proppen papier in het hok en werkelijk lieten zij hun prooi los, waarop Miss Denise aan haar sleep uit hunne gevaarlijke nabijheid werd getrokken. De ver loofde leeuwenbruid is levensgevaarlijk gewond. Zóoals reeds met een enkel woord werd bericht, heeft de Sultan van Marokko den zonderlingen maatregel genomen, om zijn onderdanen het gebruik van tabak te verbieden, als strijdende tegen den geest van den Koran, die het gebruik van bedwel mende zaken niet toelaat. Alle voorhanden tabak en „kief" werden op de openbare straat verbrand en de invoer van nieuwe bezendingen zeer streng verboden. Men dacht dat dit bericht tegengesproken zou worden, maar aan de Köln. Ztg. werd daaromtrent dd. 20 Maart geschreven: Het rookverbod, dat 13 Maart 11. is uitgevaar digd, doet de gevangenissen propvol worden. Het rooken van kief, de gedroogde bloem eener kemp- soort, is voor de arme klassen en het grootste ge deelte der inboorlingen een waar genot. Ovéral in het land heerscht dan ook de grootste verbittering. Toon onlangs te Casablan'ca voor 15000 fr. aan kief in het openbaar werd verbrand, stortten de Arabieren zich op de brandende hoopen, en er ont stond een oproer, dat daarmee eindigde, dat 215 inboorlingen in de gevangenis werden geworpen. Gruwzame straffen treffen degenen, die zich tegen het verbod vergrijpen. Het liefst legt men boeten op, dewijl dit den beambten geld in den zak brengt. Uit eigen aanschouwing heb ik mij overtuigd, I hoe vreeselijk de ongelukkige», die in de gevangenissen smachten, te lijden hebben. Deze gevangenissen, een Ook bij dé aantal kleine huisjes, staan op een heuvel en leveren GOUDA. 12 April 1887. Bij Zr. Ms. besluit van 7 April is nan mr. W. Hemsing, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton Gouda. Woensdag jl. omstreeks don middag is per spoor trein ran Gouda naar Den Haag afgereisd een schoolknaap, oud bij de 17 jaar, lang, slank, met donker haar, donkere oogen, bruinachtige bleeke kleur, knap uiterlijk en Arabisch Indische type. Hij was waarschijnlijk gekleed met donkerblauw vilten hoedje en een licht groene demi-saison. Hij zal bij zich gehad hebben een lederen valies met touw er om en moot weinig of geen geld in zijn bezit bobben gehad. De hoofdcommisaaris van po litie te ’s-Gravenhage maakt bekend, dat deze jon geling zoek is, en verzoekt ieder ie iets omtrent hem kan opgeven, om inlichtingen c. o. aanhouding en opzending. -- Te Bodegraven hebben in Je ;vori^ *e*k in den vergadering van kerkvoogden en notabelen levendige besprekingen plaats gehad. De preaident-kerkvoogd, die het congres te Amsterdam heeft bijgewoond, zal nn weldra, verwacht men, door het class, be stuur van Leiden geschorst worden. Men beweert van doleerenden uit de gemeente roods namen telt. De predikant, ds. Verhoeff, vereenigt zich niet met die party. Ook wordt ver zekerd, dat een huis, dat dezer dagen door oen der doleerenden is aangekocht, in een hulpkerk zal worden veranderd, die robr 1000 personen ruimte moet bevatten. Tijdens de wandeltocht der 4 Gymnastiokvor— eeuigingon, waarvan wij in ons vorig nr. melding maakten, werd den heer H. Luijten, werkend lid der G. V. «Exelsior* alhier, het bewijs van eere- lidmaatschap der G. V. „Adolph Spiess» te Schoon hoven aangeboden als blijk van waardeering voor de vele diensten, welke hij laatstgenoemde vereeniging, tijdens zjjn verblijf aldaar, had bewezen. De aanblik, dien Amsterdam thans oplevert, is onbeschrijfelijk. Prachtig lenteweder lokt de gansche bevolking op de straat, zoodot bijna overal eene ontzaglijke menigte zich verdringt, vooral in de Jor- daan, en Jodenbuurt (waar ceremoniemeesters op uitstekende wijze de orde handhaven), de Keizer straat en den Nieuwendijk. Er bewegen zich honderden rijtuigen met stadge- nooten en vreemdelingen, die mot treinen vol, voor namelijk langs de Oostorlynen, aankomen; de trams zjjn bezet tot de imperiales toe. Overal .heerscht een voortreffelijke geest en de grootste orde, tol zelfs in de geringste buurten. Van dronkenschap geen spoor. In doJordaan worden Oranje-liederon verkocht, op den rug waarvan het programma voor de feestelijk heden vermeld wordt. Daaruit blijkt, dat morgen HH. MM. oen bezoek zullen brengen aan de Wil lemsstraat, waar oen geschenk zal aangeboden worden ■en gratie zal worden gevraagd voor „de noodlottige veroordeelden van het Juli-oproer.» Alles draagt het kenmerk, dat Amsterdam aan den vooravond staat van een zeldzaam schoon en indruk wekkend feest.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1