ië. 1887. KOOL BINNENLAND. 3534. 1CHT riEi; S en EN. E. 73a. 'SEW. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. f 300. 10. Lbeth, Vrijdag 15 April. L its. n bij een Comman- 4 'rankeerü, de de gemeentelijke ar te te Gouda e_ der Tweede Kamer in het hoofdkieedistrict Delft j stemmen uitgebraoht. Gekozen ?abius met 1185 stemmen. SINCE88E- 'ELUN, per tenten. ILA. goudsche courant ide Kunsten irecteur der Jtrecht. ent per kilo OSMAN, Tiendeweg. :lstwn, Blauwstraat. issiaü Zn. .F. Brinkkl. EBSLOOT. IDKADK. IMAM. Kurvbrs. Gaarkeuken. BUWEN. BELAND. Post. ZIJL. Bouthoorn. an Wildb. voorwaarden inlaatst, aan- floofd-Depot M te Utrecht. IBINKMAN «komen l2EN, geschilderde Janskerk te enis der St. sningen,enz. rljjk levens- e Gebroeders sonen, die wegens verdiensten jegens het vaderland of de wetenschap in aanmerking kunnen komen, zoo- als professoren aan de Universiteiten, leden van de Akadetnie van Wetenschappen enz. Sommige dezer personen zullen volgens art. 91 der Grondwet, ook indien het volgens het aanhangig voorstel gewijzigd wordt, niet in aanmerking komen, zoolang zij hunne betrekking bekleeden, maar alleen dan, wanneer zij opgehouden hebben die betrekking te vervullen. Staten-Generaal Eerste Kamer Zitting I van 18 April. In deze zitting werd door den Voorzitter medege- deeld dat de afdeelingen tot voorzitters gekozen hebben de heeren: Franssen v. d. Putte, Hingst, De Sitter en Blnssédat tot rapporteurs over enkele wetsont werpen benoemd zijn de heeren v. Royen, S. v. d. Oye, Moolenbürgh en Muller, en over andere wets ontwerpen de heeren v. Swinderen, Viruly, De Bruvn en Muller. Heden was een 13tal wetsontwerpen aan do orde, waaronder dat tot onteigening voor de vaart- verbetering tusschen Rijn en Schie; tot onteigening voor den aanleg van een tramweg AmsterdamAm stelveen, en tot onteigening voor den aanleg van een spoorweg Maassluis—Hoek van Holland. Besloten werd tot toelating van jhr. mr. J. Roëll als lid der Kamer. Z. M. de Koning, H. M. de Koningin en Prinses Wilhelmina zijn Dinsdagmiddag 2.30 per Holl. Spoor te Amsterdam met groot gevolg aangekomen. Aan het station werden de hooge bezoekers opgewacht door den Directeur der Holl. Spoorweg-Maatschappij en aan den ingang van het Paleis door den Burgemeester van Amsterdam, den Commissaris des Konings in Noord- holland, de commandanten van de stad en van Marine, en enkele andere autoriteiten, van wie de Burgemeester Z. M. het welkom in de Hoofdstad namens de burgerij toevoegde. Door de kinderen van de heeren Roëll en Westerwoudt werdosi der Koningin en het Prinsesje bouquetten aangeboden, waarvoor de kleine Prinses met kusjes bedankte. Op het Stationplein stonden geschaard de vereeni- gingen van oud-stryders en van het Indische Kruis, waarbij de bekende gebroeders Mens zich als eére- leden hadden, aangesloten. Men merkte ook op Christina v. d. Woude, die bij hef*palingoproer een inspecteur van politie het leven reilde. Zij Was ver- versierd met de bronzen medaille, haar door den Koning vereerd. Het was Z. M. aan te zien dat hij zich verheugde over de algemeene uiting Van gehechtheid*aan zijn Huis, en dat Z. M. verrast was over zulk een ont vangst als Hem thans werd bereid. Op het perron klonk kort na de aankomst het „Leve de Koning", dat door duizenden werd herhaald toen HH. MM. in de open rijtuigen plaats namen en onder aan houdend jubelen van de menigte naar ’t Paleis reden. Onmiddelyk na aankomst aldaar, waar behalve de reeds genoemde autoriteiten ook eenige leden der hofhouding, met den hofmaarschalk aan ’t hoofd de Koninklijke bezoekers opwachtten, verschenen de Koning, de Koningin en de Prinses op ’t balcon waarop een storm van toejuichingen losbrak, die door het wuiven der hooge bezoekers werd beantwoord. Evenals altijd bleven, ook nadat het Vorstelijk gezin zich naar hunne appartementen begeven hadden, honderden nieuwsgierigen voor het Paleis op- en neérldopen. Gisteren was de grooto feestdag, die vele duizen den uit alle oorden des lands naar Amsterdam had doen komen. Ofschoon de audiëntie, welke Z. M. de Koning verleende, tamelijk druk bezocht was, liep zij toch spoedig af. Dit is voornamelijk een gevolg van het verzoek aan allen, die belangen wenschten te be pleiten, om zulks schriftelijk te doen, waartoe in do groote galerij schrijfbehoeften aanwezig waren. Al leen corporation en zij, die Z. M. kwamen compli- j menteeren, werden toegelaten. I Overigens betuigde Z. M. aan den burgemeester zijne hooge ingenomenheid met de hem gebrachte 1 hulde. r Het nieuwe artikel betreffende de verkiesbaarheid Goor, de gelegenheid aan- tot lid der Eerste Kamer, door de Regeering voor de bijzondere verdiensten in ’fr licht gesteld, luidt „Om lid der Eerste Kamer te kunnen zijn, moet men voldoen aan de vereischten voor het lidmaat- l schap van de Tweede Kamer gesteld, en bovendien of belmoren tot de hoogstaangeslagenen in de Rijks- djrocte belastingen, of eene of meer hooge en ge wichtige openbare betrekkingen, bij de wet aange wezen, bekleeden of bekleed hebbéuuB, in het laatste geval, eervol daaruit zij» ontslag»;». Het getal der hierboven bedpelde hoogstaangesla genen wordt in elke provincie bepaald tot dén, die tevens de algemeene vereischten bezit om lid der Staten-Generaal te zijn, op iedere tweeduizend zielen." De Regeering blijft bij hare overtuiging, dat de Eerste Kamer moot zijn eene vergadering van aan zienlijken, des echter dat het financieele vermogen niet als éénige maatstaf .gelde. Naar dezen stelregel zullen voor de verkiezing tot leden van die Kamer in aanmerking komen zij, die, de algemeene ver- eischteu voor liet lidmaatschap der Tweede Kamer gevorderd bezittende, beboeren tot de hoogstaange slagenen in de Rijks ditette belastingen, en daar nevens andere personen, die geschikt kunnen geacht worden het lidmaatschap der EorsteKamcr te be- Na rijpe overweging leeft de Regeering gemeend, in deze categorie te moeten brengen hen, die hooge en gewichtige openbare betrekkingen, bij de wet aangewezen, bokleeden of bekleed hebben. Daardoor kan de toegang tot de Eerste Kamer opengesteld worden, eensdeels voor personen wien de behartiging van groote landsbelangen is toevertrouwd geworden en die daardoor ook veel ervaring opdeden, zooalsI ministers, hoogwaardigheidsbekleeders in de kolo- niën, leden van den Raad van State en van de Alge meens Rekenkamer, hooge rechtelijke ambtenaren, vertegenwoordigers van Nederland aan buitenlaudsche hoven, vlag- en hoofdofHoieren, Commissarissen des I Konings in eene provincie, burgemeesters van enkele groote gemeeuten, en anderen, anderdeels voor por- GOUDA, 14 April 1887. VERGADERING van den GEMEENTERAAD. Vrijdag den 15. April 1887, des namiddags ten 1 ure. Aan de orde: De Rekening van\het Stedelijk Museum van Oud heden, dienst 1886. I Het voorstel tot wijziging der begroeting van Schutterij, dienst 1886. Het voorstel tot wijziging der begroeting van het Beetedelingenhuis, dienst 1886. Het voorstel tot het brengen van wijzigingen in de Gemeente-begrooting, dienst 1886. Een voorstel tot aankoop van terrein voor den bouw der stokerij, ten dienste van de gemeentelijke Gasfabriek. Het voorstel tot het beschikbaar stellen van ter rein aan de Goudsche Machinefabriek voor de op richting van een vijzeldok. De benoeming van een Lid der Commissie van Administratie van de Stedelijke Beleenbank. Idem van een Lid der Openbare Gezondheids commissie. Idem van oenen Rooimeester. Idem van eenen Boekhouder-Opzichtor bij de Fabricage. Dinsdagavond hield de Jdesveroetriging n lijk Beheer" eene vei_ candidaten voor do vacatures in de oollegiën van beheer en toezicht bij de Ned. Herv. Gemeente alhier. Vooraf werden do heeren Gabry, Grendel en van der Meulen als Bestuursleden herkozen, en bleek uit hot verslag van den secretaris, den heer D. Ruijter, on de rekening van den peniungmeee- ter, den hoer W. Kromhout 8f.' de* gunstige toe stand der vereeniging, hoewel het aantal loden eenigszins, was achteruitgegaan. Daarna was aan de orde het stellen en bespre ken van candidaten, waarbij de voorzitter, de heer J. M. Noothoven van G greep om te stellen van de bh. Mr. Kist en Dr. Vorst man ten opzichte van de kerkelijke administratie, en ten slotte werden met nagenoeg algemeene stemmen gesteld: 1. Voor het collegia van Kerkvoogden, de heeren G. A. Oudijk (nftr.) en J. M. Noothoven van Goor (vacatnre-Mr. Kist). 2. Voor het oollegie van Notabelen, de hoeren C. C. Knaap, A. van Veen, T. A. G. van Doth, A. van Reedt Dortland (aftr.) 11. Straver en A. K. van der Garden (vacatures-vim Goor en IrercijnderJ. 3. Voor het collegia van Oppertoezicht de heeren Mr. J. H. van Micron, C. van Veen, (aftr.) F. Grendel, G. C. Fortuyn Droogleever, J. W. A. Boers, B. Beszelzen on C. G. van der Garden jvnca- tures-Bmits, Vorstman, van Meerton, Samsom en van dor Want.) Met een opwekkend woord van den voorzitter, om door getrouwe opkomst en krachtige aanbeve ling de verkiezing der gestolde candidaten te be vorderen, eindigde de vergadering. Gisteren middag werd ten Raadhuize dezer Ge meente aanbesteed: 1. Het rioleeren en dempen van 295 str. M. sloot langs de Boelekade te Gouda. Ingeschreven werd door: Mees Both, to-Vlaardingon voor 8270.— W. Bokhoven, te Gouda voor 7695.—; I. de Jong Wz., te Gouda voor 7428.— W. de Jong Wz., te Gouda voor 7319. C. 1’. W. Dessing, te Gouda voor 6739.K. Hollander, te Gouda voor 6350.H. J. Nodorhorst, te Gouda voor 6268.W. Jongenburger, te Waddinxveen voor 5940.—; 2. Het wegbaggeren of opruimen van do ondiepe gedeelten in de rivier do IJsel lang den kaaimuur van het Voorstal te Gouda. Ingeschreven werd door: P. Broere, te Krimpen a/d. IJssel voor 744.J. de Vaal, te Gouda voor 728.M. 1 van Meijere, te Ouderkerk a/d IJssel voor ƒ590. Jac’. van Herk, te Ouderkerk a/d IJssel voor 571.D. K. Bons, te Sliedrecht voor 475. 3. Het uitdiepen van gedeelten der rivier de Gouwe bij de draaibruggen te Wgddinxveen en ltoa- koop. Ingeschreven werd dook: P. Broere, te Ouderkerk a/d. IJssel voor 598.F. Hartog Az., te Sliedrecht roor 518.M. van Meijere, te Ouderkerk a/d. IJssel roor ƒ425.—J. van Hork, te Ouderkerk a/d. IJssel voor 292.^-; 4. - Het'maken van 75 M. walbeschoeiing langs het bassin der Zweminrichting. Ingeschreven werd door: O; P. Vf. Dessing, te Gouda voor ƒ1600.—; K. Hollander, te Gouda voorƒ 1515.H. J. Ne- derhorst, te Gouda voor 1443.—; W. de Jong Wz., te Gpuila voor 1322,—; W*. Bokhoven, te Gouda voor 1270.— Dinsdag is alhier door de politie aangehouden de publieke vrouw Adriana van Buuren, die verdacht wordt te Dordrecht een bankbiljet van 100 te hebben ontvreemd. is naar Dordrecht over gebracht. Gisteren middag omstreeks half een ure is het 8-jarig dochtertje van den schipper van der Velden, liggende mei zijn vaartuig in de rivier den IJsel onder deze gemeente, al spelende met de pomp in het ruim van het schip gevallen waardoor zij omnid- ddlijk dood was. .1» ^.o.vvuiisiMg „Kerke- S de zitting der Rotterdamsche Art. Rechtbank irgmlering tot het stellen van "Dinsdagmorgen werd o. a veroordeeld: vacatures in de oollegiën van H. M. v. d. H., huisv. van J. B-, oud 41 j., zonder beroep, wonende te Gouda, bekt van op 20 Nov, den melkboer Schouten te Gouda in het aan gezicht te hebben geslagen, tot 3 dagen gev. Bij de Dinsdag gehouden verkiezing voor een lid waren 1202 geldige is de heer J. C. ra

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1