LS, 'i BINNENLAND. er ren A i 1887. Nieuws- en looping eek. Vatten inthaal te kende ver- Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, Woensdag 20 April. N® 3536. ’ijzen. rOORT. 1 ilkgereed- emade r en een n in het De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave I B !1 iats geene Oudowater. oetermeer. ►hen. lodegravan. haastrecht Woerden. ►ddinxveen. De nitgare dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. Inae Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prys per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. 7TERE te 1 den 20 inr, op de ,tweg naar ►aar, tegen ZELT Az. sokje ver- GOUDSCHECOURANT AD VERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. erriepaard, train Mer- lelk wagen, looischud- >len, Vee- sn, Ploeg, ►Ikemmers, Vorken, reedschap- in en Een- tal worden GOUDA. 19 April 1887. Bij de verkiezing voor leden der collegiën van Prof. Mazayta heeft een gewichtige anfhropolo- gisc.he ontdekking gedaan. In het dal van Ribas, aan het einde van de Oostennjksche Pyreneën, heeft een men tamelijk talrijke groep van menschen, die nanos (dwergen) genoemd worden en werkelijk niet grooter dan vier voet zijn. Zij zijn goed gebouwd, hebben kleine handen en voeten, maar breede schouders en heupen, terwijl hun gezichten als *t ware door de breedte vierkant zijn. Zij hebben allen< rood haar; de oogen liggen eenigermate scheef in ’t hoofd; ze hebben geen baarden, maar slechte enkele vlasharen op het gebat; allen zijn bleek en de volle gezichten zyn slap, als hadden ze geen kaken. Mannen en vrouwen gelijken zoozeer op elkander, dat alleen de kleederdracht het geslacht aan wijst. De n Nanos", die door de overige bevolking worden bespot, leven geheel op zichzelf, trouwen onder elkander; zij leeren niets, hebben geen behoorlijke middelen van bestaan en lijden dus een rampzalig leven. Zij verkeeren ook geestelijk in een armzaligen toestandvan rekenen hebben ze vooral geen begrip, doch zij willen wel leeren. Het blad, waaraan we deze ontdekking van een Enro- peesche dwergen-kolonie ontleenen, meldt niet of prof. M. zijn anthropologische merkwaardigheid op of na 1 April heeft aan het licht gebracht. Een boterhandelaar te Leeuwarden, A. Z. ge naamd, had aan de waag aldaar een vat boter gekocht, waarop aan de waag een overwicht van 2 Kg. was genoteerd. Hij liet dit vat door een werkman naar zijn huis brengen en oenige oogen- blikken later door een ander persoon weer van 1 daar halen om het te vervoeren naar Sneek; maar l op het vat een overwicht van 6 Kg. De Koopman Hornstra die herhaaldelijk bedrogen was in de hoeveelheid boter welke een vat inhield, kocht dat vat en liet het nawegen, waarbij bleek er slechts 1% Kg. overwicht was. de scheepvaart te voorzien, komt den 1 nu stond V...V.WV..V w «.vuivu. uy nut muisie oi geringste De Ministers deelen voorts mede, dat de Maatsch. opstootje zij men^ terstond bij de hand en blussche bereid is aan de bezwaren tegen belangrijke over- x neme wegen zoovoebmogelijk tegemoet te komen, doch dat dat In de’ plaats van wijlen den heer I. D. Door» man is in eene gisteren avond gehouden vergade ring benoemd tot hoofd redacteur van het Dagblad van Zuid-Holland en t-Gravenhage de heer mr. F. baron van Hogendorp (Daman.) Een Indisch correspondent van het Utr. Dagblad dringt er op aan om nu en niet later in Indië misbruiken tegen te gaan en hervormingen tot stand te brengen, „Men vergete niet schrijft hij dat men in Naar het oordeel der Regeering wordt in de te genwoordige omstandigheden een verbinding te Rot- terdamf van den Rhijnsporrweg met de Holl. Ijzeren Spoorweg door het algemeen belang niet gevorderd, i Een schuldeischer van Keizer Wilhelm. Dezer dagen is in het Ziekenhuis te Berlijn een 98-jarig map overleden, die jarenlang, in kommervolle om standigheden levende, er zich op beriep, dat hij vier groschen van den Keizer moest hebben. En *t was zoo. Toen de Keizer zes jaren oud was speelde hij te Potsdam met een bal, die over een muur vloog. Friedrich Siegel, een 14-jarige jongen, klom over den muur en haalde den bal terug. De Keizer (toen Prins) wilde den knaap 4 groschen geven, maar hij noch zijn gouverneur had klein geld bij zich en hij zei: »Nu, ’tdoet er niet toe gij krijgt ze later". De Prins vergat zijn belofte ech ter en eerst lang nadat hij Keizer was geworden kwam hem het verhaal van den ouden crediteur, aj uoaouui iccu3 iiravmm.cn die er iedereen steeds van in kennis stelde, dat de omstreeks 8 dagen aan keel- Keizer zijn schuldenaar was, ter oore.x Z. M. ner- innerde zich het geval en zond den ouden man 50 Mark als afdoening van hoofdschuld en rente. nibusconducteur en eenige politie-agenten, die al dansende meer als aa^emoniemeesters dan als handhavers der orde hadden óp te treden, want do geest was zoo prettig en.gea||jig inogelijk. De Deutoche Med. Wochentchrifl bevat de volgende belangrijke mededeeling omtrent het gevaar van be smetting van den mensch door dieren bij diphtheric. Do lOjarige dochter van een heerenboer werd plotseling ziek, nadat zij daarvoor reeds meermalen met tusschentijd van ontsteking in lichten graad en ooglidontsteking had geleden. De verschijnselen duidden op diphtherische keelontsteking. Toevallig bleek dat het meisje jonge hoenders, die ziek waren en geen voedsel meer konden nemen, haren mond te steken, die mot gekauwd brood ge vuld was. Ook bleek later dat de hoenders, op deze wijze gevoed, aan diphtheritis stierven-, Om zekerheid te verkrygen omtreit deze diagnose, werd een dor hoen deren naar prof. Rippert té Bonn gezónden, die de diagnose bevestigde. De ziekte was door jonge hoenderen op het erf gebracht. De drie kinderen van den bewoner, die de hoenderen niet hadden aangeraakt, bleven van de ziekte vry. Zaterdag is een uitvoerige memorie van de Minis ters van Waterstaat en vnn Financiën rondgedeeld, in antwoord op het Verslag der Tweede Kamer over 1 bekrachtiging eener overeenkomst Wüvegmaatschappy. van de opportuniteit der voordracht merkt de memorie op, dat een regeling, die aan de drie groote exploiteerende Spoorwegmaatschappijen gelijkelijk zal verzekeren een gezond krachtig leven, niet ontijdig mag worden genoemd. De belangen der scheepvaart zijn niet uit het oog verloren, maar voorziening van dat belang was in de overeenkomst niet te bedingen, dan door ten aanzien van andere punten toegevendheid te betoe nen. Regeling van de belangen van den Staat en de Maatschappij bij de doorsnijding der spoorwegen door het Mewede-Kanaal, vond de Minister van Waterstaat geen dringenden eisch. Het denkbeeld, om door schutbruggen in de behoeften van het spoorwegver keer en van Minister niet praotisch voor. De Ministers deelen voorts bereid is aan de bezwaren men geen Chineezen en inlanders tot schrijvers, maar de Regeering geen aanleiding heeft kunnen vinden, trachte in de allereerste plaats daartoe Europeanen en inboorlingen te bezigen men boude zich daarbij vrij van het verderfelijk napotieme, waardoor bekwame I personen soms tot armoede vervallen en onhandige i:_.i .1^ -l_ i-ili. a- beheer en toezicht bij de Ned. Herv. Gemeente al- bijvoorbeeld eenige dagen geleden de hoofdcom- hier werden 291 geldige stemmen uitgebracht. De mies kandidaten der kiesvereeniging nKerkelijk Beheer" togenbosch lag!! werden allen gekozen en wel: Voor Kerkvoogd de hh. G. A. Oudijk met 281 - en J. M. Noothoven van Goor met 256 stemmen. Voor Notabele de hh. A. van 268, /A. van Veen met 266, T. A. G. om tusschenbeiden te treden in zake het hinderlijke en gevaarlijke karakter der exploitatie van den zijtak van den Rhijnspoorweg naar het Entrepot-dok te w..Amsterdam, die berust op een overeenkomst tus- lieden de eerste baantjes krijgen. Zoo vroeg mij schen de Rhijnspoorweg-Maatschappij en Amsterdam. hiivnnrhAAld annicra dacrAn «yplrwlpn de hnnfdnnm- Naar het oordeel der Re^eerinir wordt in de te- van een der bureaux te Batavia, waar ’s-Her- De Eerste Rozendwarsstraat te Amsterdam was Vrijdag in eene balzaal herschapen. Men had er eene Reedt Portland met tribune met muzikanten, door de Transvaalsche club van Deth i aangeboden aan de feestcommissie. Een geregeld met 257, A. K. van der Garden met 257, C. C. bal werd tot laat in den nacht volgehonden. Onder Knaap met 253 en H. Stuiver met 243 stemmen. de dansers zag men vele soldaten van a’le wapens En in de Commissie van Oppertoezicht de hh. der landmacht, een paar brievenbestellers, een om- Mr. J. H. van Mierop met 271, G. C. v. d. Gar den met 258, J. W. A. Boers met 256, G. C. Fortuijn Proogleever met 255, B. Beszelzen met 249, C. van Veen met 245, en F. Grendel met 245 stemmen. geen voedsel meer konden getracht had voedsel te geven door den snavel Indië als Nederlandsche onderdanen onderscheiden vreemdelingen telt, als daar zijn: Duitschors, Engel- schen, Franschen, Belgen, Oostenrijkers, Hongaren, Italianen en Grieken, benevens Arabieren, Hindoes, Singaleezen en Chineezen, en dat al die verschil lende lieden al heel gering denken over on» gou vernement, en dat wy in vergelijking met hun aan- tal al eet» heel klein deel der bevolking hit- maken. A Dut verder vele inboorlingen een ingekankerden hekel hebben aan Europeanen (speciaal aan Neder landers) en dat vele Amboineesche en Alfoersche christenen al niet beter, wellicht slechter en haat dragender zijn dan fanatieke inlanders. Het is daarom meer dan tijd, dat allen de handen ineen- het ontwerp tot bekrachtiging slaan om verbetering in den toestand te brengen, met de Nederlandsche Rhijnspoo geen halve maar heele welgemeende middelen daar- i Ten aanzien toe bezigende, dan kunnen wy wellicht de put nog dempen eer ’t kalf er in verdronken is. //De eerste en beste middelen daartoe zijnstrenge 1 politio-maatregelen, niet uitgevoerd door inlanders alleen, aan wier hoofd een schout staat, maar door een aantal Europeesche politie-dienaren, onder schouten, die alle hoeken en gaten, krotten en kitten binnengaan en bedrog, dieverij, prostitutie, knevelarij en dronkenschap straffen, en evenals opinmjagers scherp toezicht uitoefenen op clandestine opium, voortdurend het oog houden op ’t gevaarlijk uit schot der Indische maatschappij. Dan leger en vloot versterken en den soldaat mensch maken, geen paria. De reeds aanwezige Chineezen late men, doch verbiede anderen, binnen do grenzen van ons gou vernement^ te komen. Bij het minste of geringste de vonk, eer zij brand wordt. Op de bureaux I i

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1