RE lië. I I 1887. 3537- 1 IAH BINNENLAND. Vrijdag 22 April. Nieuws- en a.s. AR Dz. 10. l, Gouda. r, T te berichten 1H0EDEN. lël, Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 1 FY Co. l 41 f i 300. j I H i SCTION. en bij een i Com man- I De Inzending van advertentién kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave H p/mii/reerJ, u ct. pakje 6- et. hetgeen de hoofd- I de be- het be- N te Gouda anngevuld te an BOEKEN. Ires franco brie- i dezer courant. DA. Modellen van HOEDEN, het maken van tumes. GDUDSCHE COURANT. De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In da Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post f 1.50. ko. 21 >er pakje 16 en goedkoope gebak. T. CREBAS, CEEVENS, A. inger der Reg. 'ast eerie nette >08* isje het overige Tgens vóór 12 ithftven B 149 Met 50 tegen 17 stemmen werd aangenomen een amendt.-Van Hou ton, om geen schadeloosstelling te geven aan Kamerleden, die tevens minister zijn of gedurende eene geheele zitting afwezig blijven. Door den heer -Schaepman Was een amendt. voor gesteld op het Regeeringsartikel betreffende de ver kiesbaarheid van leden voor de Eerste Kamer, waarin o. m. als vereischte wordt gesteld het be- kleeden van een öf meer hooge en gewichtige open bare betrekkingen. De heer Schaepman stelde vqor, het woord openbare daarin te laten vervallen. De heer Schaepman trok, daar hij geen aanleiding wilde geven tot een nieuw conflict, zijn amende ment in, doch dit werd door den heer Lohman weer opgenomen. In stemming gebracht, werd het evenwel verworpen met 46 tegen 28 stemmen. Een amendement van den heer Van Houten, om het getal der hoogstaangeslagenen te bepalen op 1 op 1500 zielen, in plaats van 1 op 2000, werd aangenomen met 47 tegen 26 stemmen. Het gewijzigd Regeeringf''rtikel werd daarna aangenomen met 50 tegen 22 stemmen. Daarna kwam aan de orde 10, waarin wordt voorgesteld om de leden der Eerste Kamer te kie zen voor 9 jaren en een derde gedeelde om de 3 jaren te doen aftreden. Daarop was een amendement voorgesteld door den heer Van der Borch, om den duur te bepalen op 6 jaar, met gelijktijdige aftreding, doch dadelijke herkiesbaarstelling. De heer A. van Dedem stelde een sub-amendement voor, strekkende tot dadelijke herkiesbaarstelling,,. met regeling van het aftreden der Kamerleden bij de wet. Het amendt. werd verworpen met-51 tegen 17, het sub.-amendt. met 51 tegen 18 stemmen. Paragrafen 1114 zijn goedgekeurd. Op 15 (onvereenigbaarheid van betrekkingen met het lidmaatschap van de Kamer) was een amendt. voorgesteld door den heer Van Houten, be palende dat bet lidmaatschap niet verloren gaat bij benoeming tot minister. In ‘verschillende buitenlandsche couranten vindt men het zonderlinge bericht, dat Duitschland aan Nederland zyn militajre hulp heeft aangeboden ter bescherming van de Europeesche ingezetenen van Nederlandsch-Indië Dit bericht gaat gepaard met zeer overdreven op gaven omtrent de uitputting van het koloniaal leger ten gevolge van de berri-berri-zièkte. Er is, natuurlijk, van het bericht niets waar. De oorsprong is vermoedelijk te vinden in de gedach- tenwisseling, welke het bekende adres der honderd over de noodzakelijke aanvulling van leger en marine in Indic hoeft uitgelokt. Nu ook in het buiten land de aandacht op dit vraagstuk is gevestigd, is er dubbele reden om met den noodigen spoed de maatregelen te nemen, die voor versterking van ons koloniaal prestige worden vereischt. (Hbl) Voor z’n plezier uit! Een paar reizigers uit het het Noorden, die Woensdag van de vorige week met den extra-trein naar Amsterdam vertrokken, vonden ’s avonds, met honderden anderen, het Cen traalstation afgesloten, en nadat zij een uur in de kou gewacht hadden en eindelijk in het gebouw en op het perron waren gedrongen, kwamen zij juist vroeg genoeg, om te vernemen dat de trein naar Groningen reeds een half uur vertrokken was. Het was half één ’s nachts; zij begaven zich de stad in en vonden alles gesloten. Aan een commis sariaat van politie zich vervoegende, werden zij al daar gastvrij onthaald; de kachel was aan, stoelen stonden gereed. Terwijl de heeren nog sliepen, verwijderde zich de chef, om een uur of vijf. Om half zes wakker geworden, wilden zij met den yroegtrein van zessen eindelijk vertrekken. Maar jawel, de aanwezige agent had bezwaar. Ik weet niet, zeide hij, waarvoor de heeren hier zitten. Wel, we zijn te laat gekomen voor den extra- trein; *t station was dicht Dat zijn maar praatjes, u moet wachten tot de chef komt. En zoo wachtten zij dan tot de chef kwam, die hen op vrije voeten stelde, waarna zij, allerlei extra- tjes beleefd hebbende, tert langen laatste den weg naar ’t Noorden weer mochten inslaan. (IJttlbode.) Deze week is te Parijs een congres van sterrekun- digen vergaderd, dat zich ten doel stelt mmdelen te beramen, om met behulp der photographie kaarten te vervaardigen van den geheelen hemel, en wel met de grootst mogelijke uitvoerigheid en nauwkeurigheid. Het denkbeeld tot dit congres is uitgegaan van admi raal Mouchez, directeur van de sterrewacht te Parijs, waar, dank zij de onvermoeide pogingen van de ge broeders Henry, de photographie der hemellichten eene hooge mate van volkomenheid heeft bereikt. Ten einde dit grootsche doel te bereiken is de samenwerking van velen noodig. Iedere sterrewacht zou namelijk volgens een gemeenschappelijk plan en met gelijksoortige toestellen de afbeelding van een bepaald gedeelte van den hemel voor hare rekening moeten nemen. Met zekerheid laat zich nog niet voorzien, wat de einduitkomsten van dit cmgres zullen zjjn, maar voorloopig mag men zich hiervan het beste voor stellen, daar de sterrekundigen uit de meest ver schillende streken gevolg hebben gegeven aan de roepstem van den directeur der Parijsche sterrewacht en ten getale van ongeveer vijftig de eerste zitting hebben bijgewoond. Zij werd met eene toespraak van den minister van buitenlandsche zaken geopend, waarna het con gres overging tot het benoemen van een bureau. Het bestaat uit den admiraal Mouchez, eere-voor- zitter; Struve, directeur van de sterrewacht te Pul- tawa, voorzitter; Faye uit Parijs, Auwors uit Ber lijn, en Christie uit Greenwich, ondervoorzitters; en Tisserand uit Parijs en v. d. Sande Bakhuyzen uit Leiden, secretarissen. De eerste zitting werd voorts besteed aan handeling van enkele algemeene punter, en noemen eener commissie, welke verslag moet uitbren gen over de soort,van instrumenten, waarvan men zich bij het vervaardigen der photographiën zal moeten bedienen. Voor Nederland nemen aan dit congres deel de hoogleerarenOudemans uit Utrecht, Van den Sande Bakhuyzen uit Leiden, en Kapteijn uit Groningen. Uit Limburg wordt aan het Vtr. Dagblad o. a. het volgende geschrevenIn een tijd als den tegen- woordigen, Waarin tal van klachten geuit worden over slechten gang van zaken, zoo in industrie als landbouw en handel, is het aangenaam, wan neer men eens kan wijzen op eenezaak die goed De hh. H. Grendel, uit Gouda en E. R. I. Frank uit Zevenhuizen znn met gunstig gevolg geëxa mineerd voor de onderwijzersacte. Bij de aanbesteding voor de bouw van een locaal voor ziekenverpleging te Reeuwijk is ingeschreven door W. de Jong te Gouda voor ƒ1642; C. J. Koot te Gouda voor 1580; W. van Lokhorst te Alphen voor 1460 A. Verbeij te Gouda voor ƒ1875; C. Groenescheij te Reeuwijk voor 1327; Molenaar te Waddinxveen voor 1187; Wed. L. van der Lecq te Reeuwijk voor 1133. Sinds geruimen tijd is, gelyk bekend is, de Re geering met het Bestuur der Nederlandsche Bank in ouderhandeling geweest over bet verlengen van het octrooi der Bank hetwelk in 1889 eindigt. De voorwaarden der Regeering ondervonden veel bezwaar van de zijde der Bank, zoodot de Regeering reeds maatregelen overwoog, waarbij het bankwezen in ons land op anderen voet geregeld zou worden. In de vergadering van de Directie en de Com missarissen der Nederlandsche Bank, den 18 April te Amsterdam gehouden, is thans besloten, de voor waarden der Regeering aan te nemen. De hoofdcommissie voor de Tentoonstelling van Voedingsmiddelen heeft in overleg met bestuurderen van den Ned. Bakkersbond bijzondere bepalingen vastgesteld, voor bakkers, die aan de tentoonstelling wenschen deel te nemen. De hoofdcommissie looft als buitengewonen prijs hare groote medaille in goud uit voor brood, dat «door samenstelling, voedingswaarde en door smake lijk blijven zich als een degelijk voedingsmiddel aan beveelt en tevens door lagen prijs van grooten in vloed kan zijn op de volksvoeding." De inzending moet vergezeld gaan van eene om schrijving der bestanddeelen, waaruit het brood is saamgesteld, de wyze van bereiding en de kosten. Uit deze drie gegevens zal moeten blijken, of het brood werkelijk kan voldoen aan commissie in deze verlangt. Staten-GeneraaL Tweede Kamer Zitting van Woensdag 20 April. De discussie over Hoofdstuk III der Grondwet werd hervat. Met 39 tegen 27 stemmen werd aangenomen, na bestrijding door de Rechterzijde, het gewijzigd art. 83, waardoor de politieke eed naar keuze kan ver vangen worden door eene belofte. GOUDA. 21 April 1887. Door den Commissaris des Konings in de provin cie Zuid-Holland is bepaald, dat de eind-examens der Hoogere Burgerscholen voor de provincie Zuid-Holland, voor het jaar 1887 zullen worden gehouden te Gorinchem. In de Commissie hebben o. a. zitting de hh. dr. J. S. G. Gleuns en dr. F. W. Raabe, leeraren aan de Hoogero Burgerschool te Gouda. Het personeel aan de sluis aan den Leidschendam wordt met ingang ran 1 Mei vermeerderd met den assistent-aluiswachter en twee sluisknechta Tot as- sistent-sluiswachter werd door Gedep. Staten van Zuid-Holland benoemd H. D. Buurman to Gouda. AD VERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschjjnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1