OEM ping I BINNENLAND. neer!!! Nieuws- en' Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. IOUT. STE E. 73a. 1887. Zwlag 24 April. n° 3,538. •DE. meuten, .'1 c 5 exx EN. PEN. AK, i elf ure in n°. 4 ver- itiën te be- vangst L. 298. 1 te Gouda schikt voor Metselaars ogen aan het IK. ah DETH. G5a, bd te Gouda. JIS in de Ier en boven leneden be- db JONG week. WONING 8 en 8a edenhui» is ooninff voor flesch 12 ct. Iroenendaal. 1LLEN van WDOlf is staande par- haar binnen verdwijnen, rjjk en zacht 85 cent per jon. Alleen J. HÜINCK GOUDSCHE COURANT. n’. 6 ver- 1 zich geroepen gevoelden om in de gezalfde taal van de Dordsche vaderen te protesteeren tegen het voort woekerend llemonitrantisme." tegen 27 «temmen, terwyl een amendt. van den heer i wetsontwerpen zal geschieden, door het Regl. van Orde te laten regelen, werd aangenomen met 42 tegen 18 stemmen. Bij art. 122 bestreed de heer Verniers van der Loeff het regeeringsartikel, dat in plaats van eene jaarlijksche vaststelling van het slot van elke staats rekening, stelt: het raadplegen der Wetgevende Macht enkel in gevallen van verschil omtrent de verevening van sommige punten. De Ministers van Binnenl. Za ken en Financiën verdedigden het regeeringsvoorstel. De beraadslaging is verdaagd tot Maandag 1 ure. Aan de tentoonstelling van voedingsmiddelen, te Amsterdam dit jaar te houden, zullen cursussen verbonden zyn ter onderrichting van vrouwen en meisjes in het behandelen, bereiden, toedienen en be waren van voedingsmiddelen. Ook deze cursussen worden door de hoofdcommis sie met de meeste zorg roorbereid, zoo zelfs dat geheel voor hare rekening, eene der dames, met het onderwijs belast, zich reeds geruimen tijd in het buitenland bevindt;, om zich volkomen op de hoogte te kunnen stellen van de inrichting en het onderwijs eener goede kookschool. Uit alles blijkt, dat de man die een aanslag op Bazaine deed een monomaan is en aan vervolgings- GOUDA, 23 April 1887. Donderdag den 21sten April werd de algemeene vergadering gehouden van aandeelhouders der Oaudeche Waterleiding Maatschappij. Tegenwoordig waren 6 aandeelhouders met 48 aandeelen uitbren gende 27 stemmen. Uit het verslag bleek dat in het jaar gemiddeld per dag 456 M’ water naar de stad werd gevoerd, tegen 408 M’ in 1885. Verder dat het aantal ge sloten contracten in 1886, 1182 bedroeg, vertegen woordigende 1555 perceelen, met een bruto ont- t van 19129, terwijl 1885 aangaf 1019 contracten met 1808 perceelen en eene ontvangst van 16700. Uit de balans bleek dat de water-ontvangst was geweest 18568,95. Het dividend werd bepaald op 5 pCt. terwijl een aandeel groot 1000 van de obligatie-leening werd uitgeloot. Ook dit jaar behoefde de Gemeente Gouda niet bij te betalen. w Aan den hoer Mr. W. Henuing, Ontvanger van de Registratie alhier, die naar men weet binnenkort onze gemeente gaat verlaten wijl hij tiaar Dordrecht is overgeplaatst, werd dezer dagen een bewijs van har telijke waardeering gegeven. De notarissen ressor- teerende onder het Registratiekantoor alhier gaven hem nl. een keurig souvenir, bestaaude uit een prachtige Pendule met twee smaakvol vervaardigde Beelden, die een zeer fraai stel vormen. Op een Donderdagavond gehouden vergadering van de Vereeniging «Eerewacht" alhier is de Burge meester dezer gemeente, Mr. A. A. van Bergen Uzendoorn, benoemd tot Beschermheer der versoni- ging en de hoer J. M. Noothoven van Goor tot Eere-Voorzitter. Te Parijs zal van Mei tot November 1887 in het Bosch van Vincennes eon spoorwegtentoonstelling worden gehouden. Tot aanleiding heeft men genomen het (vijftig jaren geleden in 1836) openen van den spoorweg van Parijs naar St. Germain. Ruim 800000 vierk. meters van het bosch rondom het fraaie meer Dausmeuil worden omheind, en bin nen die omheining zal de tentoonstelling plaats heb- ben. In een zinnnebeeldig versierd gebouw van 22000 M’ oppervlakte zegt het prospectus zullen alle werktuigen en voorwerpen, die onderdak moeten zijn, oen goede plaats vinden, doch de wer kelijke spoorwegtentoonstelling zal buiten zijn. Binnen langs de omheining wordt oen kringspoor- weg van 4 kilometers aangelegd, waarop werkelijke v. treinen van alle natiën van Europa den bezoeker overleden des Konings) werd, na stellige onaanneme- zullen rondvoeren. Op die lijn worden stationsgebou- lijkverklaring van de Regeering, verworpen met 29 1 wen opgericht, die geheel het karakter zullen hebben tegen 27 stemmen, terwijl een amendt. van den heer I van de stations in de verschillende landen, terwijl Ixihman, om de wijze waarop het onderzoek der °0^ bet materieel op de verschillende stukken der - - lijn geheel dat zal zijn van het land, dat men doorgaat Zoo wordt b.v. het station Madrid bediend door een Spaansch personeel. Er is een Spaansch buffet met Spaanschen kost en Spaanscbe dranken, en wan neer men dan met den Spaanschen trein eenige hon derden meters verder gaat komt men aan het station Moskou met een geheele verandering van tooneel. Echte Russische bedienden, en in het buffet Rus sisch eten en drinken. Op Rusland volgt Oostenrijk, dan Italië en zoo verder van het eene naar het an dere, tot Chicago toe. Binnen in het park zal het overal feest zijn, ter wijl een stoomspoorweg met zeer smal spoor alles onderling verbindt; men behoeft zich dus niet te vermoeien. Het meer Dausmenil is 10,000 M1 van oppervlak en daarin liggen twe eilanden. Langs den oever van het meer en op het grootste eiland worden de ha vens van Havre en New-York en Rio de Janeiro nagebootst, en met werkelijke stoomschepen vaart men op het 3 en 4 m. diepe meer ran do eene gemaakte haven naar de andere. Wat de vervoermiddelen betreft zal men in het park nog vinden een zoogenaamde «verticale spoor weg', bet stelsel dat in 1889 bij den Eifeltoren zal worden gebruikt en eindelijk een bestuurbare uchtbol. Staten-Generaal Twbedï Kambb Zittingen van Donderdag 21 en Vrijdag 22 April. Voofterst werd een rapport uitgebracht in de Tjio- maszaak. De meerderheid der Commissie verklaarde zich er voor, om het besluit waarbij den heeren Sol en De Stnrler het verblijf op het landgoed Tjiomas wordt ontzegd,' voor kennisgeving aan te nemen. De minderheid achtte art. 48 van het Regl. op het Regeeringsbeleid in Ned-Indië niet behoorlijk toegepast en zelfs bij een behoorlijke toepassing van dat artikel de uitzetting niet gerechtvaardigd. Het debat werd overigens voortgezet’over 15 ontwerp-Grondwet (regelende do onvereenigbaar- heid van betrekkingen met het Kamerlidmaatschap) en het amendt.-Van Houten o. s., om leden die tot minister benoemd worden', niet aan eene her kiezing te onderwerpen. Nog werd een amendt. voorgesteld door den heer Greeve, om ook advocaten-generaal bij den Hoogen Raad onder de uitgeslotenen van het Kamerlidmaat schap op te nemen. Door de Regeering werd zeer stellig het amen dement- Van Houten bestreden. Aanneming van het amdt. zou het geheele Hoofdstuk bederven: daarom kon de Regeering het amendt. in de Eerste Kamer niet verdedigen. In de zitting van gisteren werd het debat orer j 15 van Hoofdstuk III der Grondwet en het smendt- Van Houten heden voortgezet. De Regeering bleef het amendement bestrijden en onaannemelijk noemen. Na uitvoerig debat, waaraan nog werd deelgeno men door de heeren Van der Feltz, Lioftinck en Farncombe Sanders, die verklaarden tegen het amendt. te zullen stammen, omdat eene nieuwe werkstaking het hoofddoel dezer herziening, regeling der Kies- rechtquaesiie, zou doen verloren gaan, werd het amendement- Van Houten (Kamerleden die minister worden niet aan herkiezing te onderwerpen) verwor pen met 48 tegen 20 stemmen. Een amendt van den heer Schimmelpenninck van Nijenbeek (geen verplichte herkiezing voor Kamer leden die tot oen bezoldigd Staatsambt benoemd Worden) werd verworpen met 50 tegen 18 stemmen. Een amendt. van den heer Greeve (ook advocaten- generaal uit te sluiten van het kamerlidmaatschap) werd aangenomen met 42 tegen 27 stemmen. 5 15 werd daarna goed gekeurd. Een amendt. van den heer Schimmelpenninck v. Nijenbeek (de opening der gewone zittingen der Staten-Generaal te bepalen op den derden Dinsdag in plaats van op Maandag) werd aangenomen met 55 tegen 11 stommen. Een amendement van den Heer Farncombe Sanders (om de ontbonden Kamers weer te doen optreden, ingeval van afstand van de Kroon of bij HOORN" 5. Heden morgen had in het gebouw Arti-Logi alhier de aanbesteding plaats van: 1. Het eenjarig onderhoud der kazernegebouwen te Gouda. (Raming 2220.Ingeschreven werd door: B. Hogerwaard te Gouda, voor 2300.—; W. Bokhoven te Gouda, voor 2035.C. J. Koot te Gouda, voor f 2043.en II. J. Neder- horst te Gouda, voo 1979. 2. Het gedeeltelijk verven van voorn, kazernege- bouwen. (Raming f 1000.Ingeschreven werd door: B. Brouwer te Gouda, voor 1468.en W. Gestel te Woorden, voor 965. s 3. Het eenjarig onderhoud der kazernegebouwen te Schoonhoven. (Raming 1550.Ingeschre ven werd door: G. de Vos te Schoonhoven, voor 1670.en F. Blanken Dz. te Bergambacht, voor f 1545. 4. Het gedeeltelijk verven van voorn, kazernege bouwen. (Raming 700.Ingeschreven werd door: K. Katsburg te Ammerstol, voor f 729.33, H. A. Schreuder te Schoonhoven, voor 687. en C. A. van Wamel te Schoonhoven, voor/666.66. De «Wiener Allg. Ztg." vertelt, dat onze Koningin haren Koninklijken gemaal, in don morgen van zjjn 7 Oen verjaardag verlof vroeg, haar bloemruiker door hare hofdames te laten binnenbrengen, hij was haar te zwaar. Lachend gaf de Koning zijn toestem ming, en weldra droegen twee hofdames een grooten ruiker van rozen binnen, waartusschenuit het aan vallig kopje van Prinses Wilhelmine gluurde. De rozen waren zoo dicht samengeroegd, dat zij de ge stalte van het Prinsesje geheel verborgen. Hier wisten we er niets van. Maar waar of niet, in elk geval bewijst het, dat men in 't bui tenland ons Koninklijk gezindit bewijs is niet het eerste in een recht poëtisch waas beschouwt. fW. v. d. D.} Het aantal Protestanten, die zich bij de afge scheiden kerk van dr. Kuvper aansluiten, neemt weinig toe en blijft ver onder de verwachting. Dr. Kuyper klaagt hierover in «de Heraut" op de vol gende wijze: «Niet genoeg kan de droere klacht herhaald over het vooralsnog achterbleven van zoovele lieve vrien den, van wie ieder gewenscht en gehoopt had, dat ze in deze reformatie van onze kerken vooraan zouden gestaan hebben, en die nu terugblevea." Zij die zich niet bij «de Doleerende Gemeente" aansluiten worden genoemd: «zij die niet met ons waanzin lijdt. Bazaine gaat goed vooruit. De docto ren hopen hem in acht dagen te zullen genezen. Uit Frankrijk zijn aan de Spaansche justitie adressen gezonden teneinde toegevendheid te verzoeken voor Hillairand, die, zoo heet het daarin, het werktuig is geweest in de hand van het beleedigde vaderland. Ook wordt daarin het leedwezen der adressanten uitgedrukt over het mislukken van den aanslag. Een paar jongens van 11 en 13 jaren-, die op een wandeling buiten de gemeente Leeuwarden in een stuk land een watermolen zagen en zich daarin be gaven om een en ander te bezichtigen, zonder echter iets te beschadigen, de molen stond trouwens vast, werden dqpr een boerenknecht aldaar opge merkt en gruwelijk mishandeld. Na beiden eerst met een dikken knuppel bont en blauw geslagen en geschopt te hebben, wierp hij hen in een sloot, waaruit zij zich slechts met moeite wisten te redden. Doornat en meer dood dan lerend, werden zij door een baanwachter van het Groninger staatsspoor, Binksma en diens vrouw, die de mishandeling sagen, doch niet te hulp konden komen vóórdat een in aantocht zijnde trein voorbij was, liefderijk in huis opgenomen en van droge kleederen voorzien, waarna hun ouders ran de zaak werd kennis gegeven. Do molenaarsknecht zal zich voor den rechter hebben te verantwoorden. Buffalo Bills troep, die zich op de Amerikaansche tentoonstelling te Londen zal vertonnen, ia te Lon den aangekomen. De troep bestaat uit Indianen, Mexicanen, Texanen en een aantal Ctwhops, voorts uit 160 paarden, herten, en andere dieren, waaronder ook 8 stieren. Met de laatsten had Bufalo BUI al dadelijk last. De invoer van vee uit Amerika ia namelijk verboden en al het vee moet aan de los plaats geslacht worden. De stieren zouden dus afge maakt moeten zjjn, maar door officieels tusschenkomat werd eene plaats in het Albert Doch te Londen als qua- rantaine-station ingericht. De beesten zullen daar dus eenigen tijd moeten vertoeven. Eene bijzondere ver ordening van de Priry Council was noodig om daar toe vergunning te verleenen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1