[J. BINNENLAND? lagen teer!!! 3541. 1887. Xieuies- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, ere ren. EN. Zondag 1 Md. I N. agens rm. ekend alatig ij ver- ispra- kvvar- ten of Mivvd. IE. IK, oenendaal. EN.~ che Cou- an door den atten, tn van die Verkrijg- E\l> schillende aan ’s morgens leer A. v. e !7, 'stnor- answoning ILENAAR goddschecourant ID L8OM zijn. .zendi dsche, ngrfjke olheUl okaten, liesea VA*ua> --- stemmen Voor de acte als onderwijzeres zijn nog toegelaten 11 mej. A. P. Kiebert, G. Kok en C. van Krimpen alhier. Wij ontvingen van de Directie der Utrechtxche Hypotheekbank voor Nederland het 5e Verslag nitge- i ian(i en (f0 lichting ’83 Oudewater. 1. Zoetermeer. Lphen. Bodegraven. Haastrecht. Woerden, faddinxveen Gouda. L BREET VDOJf ia aande par- laar binnen 'erdwjjnen. jk en zacht 5 cent per >n. Alleen HÜINCK kramp of gemakken, 3 Maandag V/g ure Grondwetsherziening. De prefect van het departement Rhone heeft den Algomeenen Raad machtiging gevraagd om zekeren dr. Bordes gerechtelijk te vers t Igen, die, vanwege het departement en den Staat belast met de zorg voor de kinderen van bedoelden in het kanton Ta- w a rare, beschuldigd wordt 1059 bezoeken in rekening 011 Op Java eenigé proef-stations zijn c gebracht te hebben, welke bij onderzoek' bleken w Voor .de andere cultures is de behoe nooit te zijn afgelegd. Hij had namelijk opgegeven I g0]jjke inrichtingen niet minder groot 14 kinderen bezocht te hebben, die op het nange- nieuwo maatschappij voor eert belangrijk d toekond tijdstip nog niet geboren waren; 90 wel va- t0 gemoef komen." Volgens eene annonce in de ,/Köln. Zeitung", zal het Kurhaus te Scheveningon den 15 Juni a. s. geopend worden. Tevens wordt daarin- gemeld, dat het Berlijnsche Philharmonisch gezelschap van 80 musici, onder directie van Prof. Mannstadt, van 15 Juni af, dagelijks twee concerten geven zal. Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zittingen van 28 en 29 April. De discussie werd voortgezet over art. 139 (Gemeenteraden) en het daarop voorgesteld amendt. Van Kerkwijk, om de benoeming van Voorzitter van den Raad bij de Wet te regelen. De Minister van Binnenl. Zaken bestreed het amendt. Eene benoeming van Burgemeester door den Raad zou, naar het oordeel der Regeering, de Bur- gemeesters afhankelijk maken van hunne gemeente naren. Bovendien zag hy in het amendt. eene ver kleining van de macht des Konings. Dit werd door den heer Van Kerkwijk ontkend, die meende, dat der gelijke woorden wel te Wachten waren van een Minis ter in een despotiek land, maar niet van een Minister in een vrij land als het onze. De Minister verklaarde, dat de regeering zich met kracht vasthoudt aan het beginsel, dat, in het belang van land en volk, in de Grondwet duidelijk de macht des Konings omschreven worde. Door den heer Schaepman werd een amendement voorgesteld op het regeeringsartikel, strekkende om de benoeming van Burgemeester door den Koning te behouden, echter bij regelen door de wet te stellen, doch den gemeenteraden toe te staan eene aanbeve ling te maken. Het amendt.Van Kerkwijk, in stemming ge bracht, werd verworpen met 55 tegen 19 stemmen. Het amendt.-Schaepman wprd verworpen met 43 tegen 31 stemmen. Hoofdstuk IV werd aangenomen met 58 tegen 14 stemmen. Daarna is de beraadslaging aangevangen over de wijzigingen in Hoofdstuk V. Vier paragrafen zijn daarvan reeds aangenomen. Maandag voortzetting. In de zitting van gisteren werd met 52 tegen 3 i aangenomen het wetsontwerp tot vaststel ling der periodieke verkiezing voorde Tweede Kamer, dit jaar, op 30 Augustus. Daarna kwam in be handeling het ontwerp tot verlenging van den mili- tiediensttyd voor de lichting ’82 van de militie te van de zeemilitie. Dit ontwerp werd door de heeren Heldt en Van Houten ernstig bestreden, daar zy de buitenge wone omstandigheden, welke volgens de Regeering voor dit ontwerp bestaan, niet aanwezig achtten, en 1 een onnoodige druk <p de mindere bevolking wordt gelegd, en zij, die i voor de lichting 1888, rend gevonden te hebben, die dood waren; 108 be zoeken bleken op hetzelfde oogenblik op twee ver schillende «tóatsen afgelegd te zijn; 14 bij twee minnen op( twee afgelegen punten tegelijk: 15 be zoeken aan hinderen, die niet bestonden; 560, die volgens verklaring der betrokken personen niet waren afgelegd, enz.! Dezer dagen meldde zich te Breda op het bureau van den plaatselijken commandant een jong meisje aan, voor dienstneming bij het leger in Xed.-Indië. Zij had wol 'zin in het handgeld van 300, dat voor zesjarige verbintenis bij dat leger uitgekeerd wordt. Haar werd echter aan het verstand gebracht, dat de oproeping alleen betrekking had op personen van het mannelijk geslacht, wat zij verklaarde niet te hebben geweten. Men had haar de Courant voor gelezen en wijsgemaakt, dat ook vrouwen zich kon- ken aanmelden. De 24jarige schoone, op wier leven niets viel aan te merken, verliet het bureau b tter teleurgesteld, doch in de volle overtuiging, dat zij als marketentster een goed figuur had kunnOn maken. Door de heeren A. L. Grothe, M. Voute, D. G. C. Heldring en E. J. Voute is het plan ontworpen voor het oprichten eener //iNederlandsche en Indische Tuinbouw-maatschappij", te Zeist. De overwegingen, welke daartoe hebben .-geleid, worden als volgt uit eengezet in eene door genoemde heeren onderteeken- de circulaire ,zln onze Oost-Indischo bezittingen is nog een ruim veld open voor onzen tuinbouw. De tropische flora is rijk aan schitterende bloemen en planten; vele van deze gewassen kunnen ook in onze kassen gekweekt worden, gelijk sinds geruimen tijd in Engeland bewezen is. Wij lieten tot nu toe vrij spel aan de buitenlandsche mededingers, niet alleen wat de sierplanten aangaat, maar ook met nieuwe planten èn zaden voor de cultuur-ondernemingen. irNn men in onzen archipel nieuwe bronnen van welvaart zoekt, moet in de eerste plaats dp aandacht gevestigd worden op de belangrijke winsteif, welke behaald kunnen worden, door aan planters en parti culieren de bloemen^ zaden en planten te leveren, welke men tot nu toe bij buitenlanders bestellen moet. ,/Op grond van deze overwegingen heeft de mede ondergeteekende E. J. Voute, te Zeist, verschillende plaatsen in Java bezocht, vanwaar hij planten heeft mede gebracht. De ondervinding dus opgedaan, heeft hem in de overtuiging versterkt, dat er be hoefte is aan eene maatschappij, die op Java het kweeken van zaden, bloemen, cultuur- en sierplan ten, zich tot doel zou stellen." De onderneming, wier kapitaal 150,000 zal be dragen, stelt zich ten doel het exploiteeren der gun stig bekende bloem- en boomkweekorij, die door den beer E. J. Voute wordt ingébracht op voorwaarde dat hy tot directeur van de nieuwe Maatschappij worde aangesteld, en het drijven van den handel in zaden, bloembollen, sierplanten en alle tot het vak van tuinbouw behoorende artikelen. Op Java zal eene filiaal-kweekerij worden opgericht, waarin bloe men en sierplanten van tropische en gematigde luchtstreken worden gekweeki en geacclimateerd, ter- “1 een daaraan verbonden proeftuin de eigenaars cultuur-ondernemingen niet alleen in staat zal i stellen zaden voor hunne ondernemingen, doch ook kleine planten te verkrijgen van alle soorten welke i v-j---~?n verlangen. Over de verkregen met verschillende kunstmes- hunne aanwending, zullen inlichtingen ver- Z/l)e cultuur-ondernemers" zeggen de onderteeke- naars der circulaire, //zullen zeker hunne instemming ..„4 van de nieuwe maaf- jrkelijk behoefte wordt gevoeld aan eene dergelijke onderneming. /z/De moeilyke omstandigheden, waarin dp suiker cultuur, ten gevolgè van allerlei oorzaken is gebracht hebben er toe geleid, dat de snikerfabrikanten niet voor belangrijke geldelijke offers Bü (leze Courant behoort een Bijvoegsel. GOUDA, 30 April 1887. 7.. M. heeft benoemd tot kapitein den 1“ Luit.-»- adjudant G. P. Cheriex. Dit jaar zijn de volgende leden van den Gemeen teraad aan de beurt van aftreding Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn, J. M. Xoothoven van Goor, C. Hoogenboom, J. Post van der Burg en Dr. H. Ussel de Schepper, terwijl voorts voor Mr. W. Hem sing, die wegens zijn vertrek naar Dordrecht zjjn ontslag nam, een nieuw raadslid moet worden ge kozen. De heer Dr. L. Heldring, predikant te Zand voort, heeft het op hem uitgebrachte beroep naar de Ned. Herv. Gemeente alhier niet aangenomen. In de Donderdagavond gehouden vergadering der Plaatselijke Vcreeniging tot bevordering van hot onderwijs en het schoolbezoek bleek, zóó uit het verslag van den Secretaris, als uit de Rekening van den Penningmeester, dat' de toestand der ver- eeniging gunstig is. De laatste der drie jongelieden, die door de zorg der vereeniging de Rijkskweekschool voor onderwijzers bezochten, deed examen en werd spoedig geplaatst. Leerlingen der rijksnormaallessen alhier worden in enkele getallen door deze Vereeni ging ondersteund by den aankoop van boeken. Ook de huisvlytschool van den heer van Kempen bleef aan het doel beantwoorden. Besloten werd in dit jaar wederom een kinder feest te houden tor bolooning van getrouw bezoek der kostaloozo en dor by Rondere scholen, voor zoo ver deze laatsten onvormogenden tochten. Dit feest, (dat vermoedelijk in het laatst van Juli zal plaats hebben) zij aanbevolen aan de belangstelling onzer stadgenooten. Tegen den tijd dat de Commissie geldelyke bij dragen komt vragen, zullen wij op de beteekenis van het feest nog nader de aandacht vestigen. Voor de acte als onderwijzeres zijn nog toegelaten daarin vdthinderd worden. To ar de egeering werd het ontwerp verdedigd, hoewel zij de omstandigheden, die tot de indiening er van hebben geleid, niet in het openbaar kon mededeelen. Het werd aangenomen met 40 tegen 19 stemmen. Een wetsontwerp tot ruiling van grond met de wjji TTtrechtsche beetwortelsnikerfabriek werd aangenomen I van met 57 tegen 1 stem. I stellen zaden Over de conclusie der Commissie voor de inlichtin gen Xc_— verzekering der uitvoering van Een wetsontwerp tot ruiling met 57 tegen 1 stem. C.„. 2L..,:™ Z-r en op het adres van dijkgraaf en hoogheemraden van i zjj Op hunne ondernemingei .mstelland, over de indiening van wetsontwerpen ter I resultaten, verkregen met o werken betreffende atoffen en 1 den Waterstaat, werd uitvoerig gedebatteerd en de krijgbaar zyn. conclusie der meerderheid ten slotte aangenomen met 42 tegen 5 stemmen. 1 betuigen met de oprichting '1' schappij, omdat er werkelijk dergelijke onderneming. cultuur, ten gevolge zijn teruggedeinsd zijn opgerioht. andere cultures is de behoefte aan der- t en zal de eert belangrijk deel daaraan bracht door den Raad van toezicht in de gr teren I gehouden Alg. Vergadering van aan'1 elhouder-. Daaruit blijkt, dat de Bank ook over 1886 gunstig hoeft gewerkt en dus hare werkkring zich voortdu- i rend uitbreidt. Op genoemde vergadering zijn de betoogden dat door dit voorstel Win t- en Verliesrekening over 1886 en de Ba’nns por 31 December 1886, goedgekeurd, on is hot uit phatsvervangors willen worden te keeren dividend over 1886 vaêtgesteld op 6®/4 o/0 i—j-j— of 13.50 per Aandeel en 2.per Oprichters- I bewijs. Voorts zijn de hh. Mr. D. J. H. van Eeden, 1 Mr. W. J. M. Bosch van Oud-Amstelweerd, J. M. Kakebeeke en Mr. F. W. C. P. Graaf van Bylandt herkozen als Commissarissen en de hoof H. J. M. van Asch van Wijcl^ als Directeur. Tot Commis saris is benoemd de heer F. H. Umbgrove te ïjutphen. De Bank wordt in Gouda vertegenwoordigd door de hh. M. J. Ogier Co. De directie van de IJseltram-maatschappij heeft het voornemen bij den a. s. zomerdienst op hare lijn Gouda-Oudewater weder dubbele trammen te doen loopen, en dit in verband met den stoomboot- dienst Haastrecht-Sohöonhoven. Deze maatregel zou uitstekend zijn voor het reizend publiek, daar men dan altijd*bij aankomst der boot zoowel in de rich ting van Gouda als in die van Oudewater kan ver trekken. (Schoonh. Ct.) Gisterenavond had te Oudewater, onder leiding van den hoor P. J. Muntendam, eone uitvoering plaats van //Oudewater’s Mannenkoor" in het loka/tl der Vroegere Openbare School. Hoogs tvoldann'*over ‘i gehoorde ging hot opgekomen publiek huiswaarts Jammer echter, dat zoo velen der kunstlievend leden niet waren opgokomen. omstandigheden, welke volgens de Regeering

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1