r, ^EHS, HEL J I, 3542. 1887. BINNENLAND. Woensdag 4 Mei. York. Nieuws- en SLEN, JEN, 7. V. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ansche ■8 127, I ÜR~ DEN. nt, '.terdam. letten) T LZ. j De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Hu wjSNv - - Het resultaat n ton waartoe behooren de gemeenten Waddinxveen, i jr-Eiland, j ‘otterdam. rotter dam. «noemden ngen, aan ofEuropa. r; terwyl 13 18 25 II H 14 15.8 11.6 n H De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond va^ DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per poet f 1.50. e met de I worden, conditiën terd. 150.000.— jiwt. i afgele- van et)'/, Ved. om mmer en enstaand gedepo- t amepdt.- GOUDSCHE COURANT. Bving vau van ge le uda. Gouda. W90T- gesteld, om onder die gevallen ook op te nemen voorbereidende maatregelen tot handhaving der neu- GOUDA, 3 Mei 1487. De 2e Luit, der Infanterie W. B. S. Beede, alhier in garnizoen, is door Z. M. benoemd tot le Luit. ADVBRTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. van het wateronderzoek van de waterleiding gedurende de maand April was aldus: 4 April 14 mg. perm, kalic. per 1000 cub. cent. H H De le Luit. Adj. G. P. Cheriex, die benoemd is tot Kapitein, staat bij het 8e Heg. en is in garnizoen te Arnhem. Wij deelen dit mede omdat een bericht in om vorig nr. tot misvatting kon aanleiding geven daar ook hier een le Luit. Adj. is van dienzelfden naam, die ook dezelfde voor namen heeft. Donderdagnacht had hij nog eene poging tot in braak gedaan op Larenberg, welke echter mislukte, daar alles goed was gesloten. Hij begaf zich daarop naar eene nabijzijnde villa, waar hij inbrak, het ge- heole huis doorsnuffelde, doch, niets van zijne gading vindende, den weg insloeg naar Eemnes, waar hij werd aangehouden. Bij de poging tot inbraak op Larenberg vona’de politie aan een raam, waar te vergeefs getracht was de stopverf los te snijden, 2 driehoekige stukjes staan, die eerst aangezien werden voor puntjes van een mes, doch later bleken te behooren tot den beitel, welken de dader in zyn bezit had, en waar de beide punten van waren afgebroken. Ook een wandelstokje, van hem, dat zeer zwaar is en bljjkbaar van binnen met lood voorzien, had hij in een keldergat op Larenberg verloren en kon door den ijzeren rooster, die er op lag, dit niet terug krijgen. Naar aanleiding van den moord onlangs gepleegd op den Gouverneur van Timor-Deli, zal het onder staande bericht, jaren geleden in de Locomotief op genomen (2 April 1880) voldoende den daar heer- schenden hoogst ongunstigen toestand doen kennen. De gouverneur van Timor-Deli (Portugeesch) regeert zoo tyraniek, dat zijn wil alleen de wet uitmaakt. Trouwens, een geschreven wet. bestaat er voor Timor-Deli niet. Een kapitein, die door een onervaren loods op de klippen zou zijn gestrand, gelukkig nog door zelf het roer te nemen zijn schip redde, vroeg er naar de verordening op het loods wezen, naar den havenmeester, naar een waterbestuur, enfin naar iemand of iets die of dat op de reede te bevelen had op de laatste vraag kreeg hij tot antwoord: ,de gouverneur!*; op alle andere vragen moest men hem het antwoord schuldig blijven. Een tarief voor invoerrechten bestaat er niet dan in een gril van den gouverneur, evenzoo is het gesteld met prijscourant van in- of uit te voeren goederen. Men kan dus nagaan hoe willekeurig er wordt le werk gegaan en hoe deerlyk somtijds belanghebbenden kunnen worden geplunderd. Ongeveer een jasr geleden reisde de heer M. N. (Italiaan) met den gouverneur van Timor-Deli op dezelfde boot. Men raakte in. gesprek en de gouver neur gaf den heer M. te kennen dat, nis hij genegen was op Timor-Deli grond te koopen, de gouverneur hem daarbij zou behulpzaam zijn. De heer M. had daar eenige maanden over laten voorbijgaan, eer hij het plan opvatte om Timor-Deli eens te bezoeken, om zich te overtuigen van de meerdere of mindere mogelijkheid der uitvoering van hef hem door den gouverneur ingeblazen voornemen. Hij had voor tienduizend gulden aan goederen bij zich, die bij in depot, liet plaatsen. De gouverneur, dien hem spoedig opsocht, vertelde hem dat hij eerst 200 moest storten eer hij bevoegd was grond te koopen. Later moest de gouverneur dat woord hebben ingetrokken, ofschoon het onder getuigen was gegeven, den heer M. beleedigd on uitgescholden en met gevangenis bedreigd, den majoor, die voor het recht in de bres sprong, twee maanden gevange nisstraf en twee maanden schorsing hebben opgelegd; kortom op geheel arbitraire wijze gehandeld en alle recht roet voeten getreden hebben. Nog heden wordt de heer M. op het eiland teruggehouden. Voor kooplieden, die misschien van plan mochten zijn Timor-Deli aan te doen, zij het hierboven ver haalde een waarschuwing. (Ddftche Ct.) uk n k n h t n Het onderzoek der verlofgangers in het 19e kan ton waartoe behooren de gemeenten Waddinxveen, Nieuwerkerk a/d. IJsel, Capelle a/d. IJsel, Moer- capelle, Bleiswijk en Zevenhuizen, zal plaats hebben in laatstgenoemde gemeente op Maandag den 20 Juni a. s. *s morgens 11% uur. In de gemeente Berg-Ambacht moeten, van af 30 April, al de honden gemuilkorfd wezen of aan den ketting liggen, voor den tyd van 4 maanden, wijl in eene naburige gemeente een geval van hondsdolheid geconstateerd is. Bij Kon. Besl. zijn benoemd tot dijkgraaf van het hoogheemraadschap Schieland, mr. J. A. Vaillant, tot hoogheemraad van het hoogheemraadschap de Krimpenerwaard, D. Oskam. Te Ridderkerk liep dozer dagen een jongeling rond, circa 18 jaren oud, die, wees zijnde ea weinig verdienende, verlokt was door het handgelden»^ teekend had voor O. I. Hij ontving een deel der toegekende som, en za^ zich dra omringd door een drom individuen, die aamspraak maakten op den naam van vriend. Binnen enkele dagen maakten deze vrien den zooveel van het geld den armen jongen afhandig, verleidden hem tot zóóveel verkwisting en ondeugden, dat hij den avond vóór zijn vertrek, zich ter ruste legde in zijn kosthuis met nog circa/ 60. Wat ge beurt echter dien laatsten nacht Zijn geheele schat wordt hem ontstolen en hij staat des morgens ge reed om te vertrekken met30 cents. Hij moest toen het eenige nuttige voorwerp, dat hij van al zijn geld had gekocht, een horloge, verpanden om reisgeld te verkrijgen. Dezer dagen is te Haarlem gevankelijk bin nengebracht Otto Julius Hubscher, oud 21 jareh, barbier, geboren te Berlijn, zonder vaste woonplaats, die te Eemnes, nabij Baarn, was aangehouden, in het bezit van een groot aantal gouden en zilveren voorwerpen, waaronder afkomstig van de diefetallen in den laatsten tijd gepleegd te Hillegom, Oestgeest, enz. Ook is hij gebleken de dader te zijn van de diefstallen, door middel van braak, in vier verschil lende huizen, in den nacht van 26 op 27 April jl onder tie gemeente Watergraafsmeer. De Groote Schouwburg aan daii Coolsingel-te Rotterdam wordt in Juli publielt vefckecht en, naar men verneemt zal de Kleine Schouwburg aan het St. Lucia-gesticht getrokken worden. Ook het feestgebouw aldaar heeft zijn tijd gehad. Dezer dagen had er het laatste concert plaats, want het groote houten gebouw wordt afgebroken en de grond voor bouwterrein verkocht; de exploitatie heeft al zeer weinig voordeel aan de ondernemers opgele verd want de een na den ander ging failliet. Terwijl volgens sommigen tabak rooken hoogst nadeelig is voor de gezondheid, beroepen anderen zich op het feit, dat niet alleen zeer oude lieden, maar zelfs de meeste geneesheeren rookers zijn. Be langstelling verdient, in dien strijd der meeningen, het volgend oordeel van een dokter: Overmatig rooken veroorzaakt niet zelden ziekten van het zenuw gestel en van de ademhalingsorganen en sterke rookers loopen gevaar, ziekten aan het hart te krijgen, daar de nicotine vooral op de hartspieren nadeelig werkt. Zeer dikwijls lijden rookers aan maagziekten, terwijl ook het rooken op de nuchtere maag een slechten eetlust geeft en de spijsvertering hindert gelukkig doen zich ernstige ziekten eerst dan voor, wanneer het rooken overdreven wordt. De gewoonte om rook door den neus te blazen, verdient onvoor waardelijk strenge afkeuring. Tegen een matig ge bruik van tabak is daarentegen niets te zeggen; een goede sigaar na den maaltijd brengt den rooker in een behaaglijke stemming en werkt dan soms zelfs bevorderlijk op de spijs verteering. Staten-Generaal. Twibde Kamer. Zitting van Maandag 2 Me|. Hét debat werd voortgezet over de veranderingen in de Grondwet, en wel over 5 (onteigening) van het Ve Hoofdstuk. In het Regeeringsartikel werd voorgesteld, door de wet te doen bepalen de. gevallen, waarin eene voorafgaande verklarteg by de jret, d»t het ^gemeen nut de bnteigefaifig vorefert, niet wórdt goêischt, en noemt daaronder op: oorlog, ‘oorlogsgevaar, oproer, brand of watersnood. H f g y Door den heer Roosebooip wsé- eew «K onder die gevallen ook op traliteit, terwijl de heer Van der Bieeen als amendt. voorstelde, te bepalen, dat bij onteigening steeds moet voorafgaan eene verklaring van het algemeen nut en voorafgaande bepaling van schadeloosstelling. Door de Ministers van Binnenlandsctte Zaken en Oorlog wetd het Regeeringsartikel verdedigd en do aanneming der amendementen ontraden. Het ^m^t.- Van der Biesen werd verworpen met 84 Jegen 16 stemmen, dat van den heer Roosébooift met 28 tegen 22 stemmen. 5 is daarna aangenomen. Een lezenswaardig werkje is te Leipzig^ bij den uitgever H. “Matthes verschenen over het vxa^iuk der Kunstboter. Schrijver is dr. R. Wollay/veee- digd scheikundige, die vroeger (188Ö8o) hier te lande in het vak werkzaam is geweest en nu aan het publiek zijne -ervaringen en gevoelens op dat gebied mededeelt. iw. Hij behandelt eerst bet ontstaan der kunstboter- fabrieken hier te lande. Hij vermeldt daaromtrent dat reeds vóór 1870 hier te lande een kunstboter werd vervaardigd, waarbij met behulp van melk, vet en olie geringe botersoorten werden „verbeterd", om als

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1