i 'i ida, enten, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. 1887. CHT PIEK r 300. 10. 12, nkeprd, EL te bij een imman- >-r De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave '1 I SO. rist lelflk Nederland. 298. de rechter- jrwaarden aatet, aan- iofd-Depot te Utrecht. De uitgave dezer Coarantgeschiedt ZON DAG, WOENSDAG en VRUDAG. Inae Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prps per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. PRAAG, M. M. M. o' t over d® ver in het Ve hoofdstuk der Grondwet en t. 148 (administratieve rechtspraak) met goudschb courant. ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. SAN, iendeweg. ruw, auwstraat. iav Zn. Brinkïl. SS LOOT. :adk. LN. kURVBRS. larkeuken. WBN. LAND. ST. L. OUTHOORN. Wilds. ---- GOUDA. 5 Mei 1887. VERGADERING van den GEMEENTERAAD. Vrjjdag den 6 Moi 1887 des namiddags ten 1 ure. Aan de orde Het voorstel tot wijziging der Gemeente-begroo- ting dienst 1886. Het adres van de Wed. P. Janknegt geb. Straver houdende verzoek om onderstand. De benoeming van eenen Onderwijzer voor de pianoklassen (afd. C') der Stads-Muziekschool. De heeren J. L. Klerk en' H. Knnsel alhier, en P. Kruijt te Reeuwijk deden met gunstigen uitslag examen voor de acte Lager Onderwijs. In de zitting der Rotterdamsche Arr.-Rechtbank van Dinsdagmorgen werd: G. N., oud 61 jaar, wonende te Gouda, bekl. van bedriegelijke oplichting in Januari 11., ten nadeole van den steenkolenhandelaar Lambert te Gouda ge pleegd, vrijgesproken. Vervolgens stond terecht J. A. D. 34 jaar, dag- looner wonende te Gouda. Daar de toegevoegde verdediger, mr. A. G. Prins Visser, advocaat te pJ_ _:_ai_ij_rv T a Bichon van IJsselmonde, ter terechtzitting Het zoogenaamde reddingsleger is sedert eenige dagen hier te lande vertegenwoordigd door een tweetal officieren, uit Londen oreigekomeu, met het doel ook in ons land afdceliiigen Op te richten. De eerste volksumenkomst zal aanstaanden Zondag 8 Moi) te Amsterdam gehouden worden, des avonds te half zeven, in de Gerard Doustraat. Dinsdag voormiddag werd te Rotterdam eene open bare vergadering gehouden van landbouwers en be langstellenden in den veehandel, daartoe opgeroepen door eene commissie, met het doel maatregelen te beramen tot herkrijging van den vrijen invoer van ons vee in Engeland. De vergadering werd bijge woond door de voornaamste veehouders en hande laars uit verschillende streken van Zuid-Holland. De heer B. Oppenheimer leidde de vergadering en stelde de gelegenheid tot gedaohtenwisseling open, uitdrukkelijk daartoe uitnoodigende degenen, die niet mochten zijn toegedaan de vooropgestelde meening der commissie, dat mot alle bereikbare middelen be hoorde gestreefd te worden, om onzen veehandel weer in het genot te doen treden van den vrijen en onbelemmerden invoer in Engeland. Uit de opge wekte beraadslaging bleek, dat de vergaderden met het roorgestelde doel volkomen instemden, en meen den dat het beletsel om do belemmeringen in Enge land opgeheven te zien, uitsluitend bestaat in de dispensatie, welke door onze regeering gegeven wordt tot doorvoer van Duitsohe schapen, sooals uitdrukke lijk blijkt uit bet antwoord der Engelsohe regeering op eene te dier zake tot haar in het Parlement ge richte interpellatie. Algemeen was men het daarover eens, dat de win sten, welke die doorvoer aan enkele Nederlaudsche ondernemingen en personen bezorgt, tegenover de roordeelen aan vrjjen invoer in Engeland verbonden, te luttel zijn om in aanmerking te kunnen komen. Nadat het onderwerp in alle onderdeden was be handeld, werd met algemeens stemmen besloten, aan de commissie, dié het initiatief voor deze ver gadering bad genomen, op te dragen een adres te dier zake, aan den minister van binnenL zaken te overhandigen, en verder geschikte maatregelen te nemen, ,om ondersteuning voor gemeld doel te ver krijgen van verschillende personen en corporation. Aan deze commissie werd verder orergclaten, zich voor de 'haar op; personen toe te V< looner wonende te Gouda. Daar de toegevoegde verdediger, mr. A. G. Prins Visser, advocaat te Gouda, niet aanwezig was, verklaarde mr. C. J. A. Bichon van IJsselmonde, ter terechtzitting aanwe zig, op verzoek der rechtbank zich bereid de ver dediging van bekl. op zich te nemen. Alsnu bleek dat bekl. op 22 of 23 Maart jl., ten huize van den slaapsteehouder B. te Gouda een aan dezen toebehoorend paar bottines zou hebben weggenomen met het oogmerk zich die voorwerpen wederrechtelijk toe te eigenen. Bekl. ontkende dit echter, doch gaf op de bottines eenige dagen te voren van get. B. voor 0.75 te hebben gekocht, onder conditie liet geld acht dagen na den dag waarop de overeenkonut gesloten was, te zullen betalen. Op dien Ag wis hjj echter niet bij kas, en had toen het kosthuis verlaten, met zich medenemende de bottinea^. seidl, dat de bottines eerst dan het eigendom van bek), zouden zijn geworden, als hij het geld daarvoor had betaald; vódr dien tijd had hjj ze niet mogen mede- nemen. Het O. M. was dan ook van oordeel, dat bekl. sirih aan diefstal had schuldig gemaakt, en vorderde” veroordeelmg tot twee maanden gevange nisstraf. Mr. Bichon van Dsselmonde verklaarde er geene spjjt van te hebben in deze zaak als verdediger op te treden. Pleiter was van gevoelen dat hier wel degelijk van koop en verkoop sprake was, en dat bekl. werkelijk na de gemaakte afspraak in de meening had verkeerd, over de bottines reeds als zijn eigen dom te kunnen beschikken. Volgens pleiter moest bekl. dan ook worden vrijgesproken. Uitspraak Dinsdag a. st. Sedert eenigen tijd houdt zich te ’s-Heerenhoek, Ellewoutadijk en Oudelande iemand uit Gouda op, ■die beweert lijders aan kanker zonder snijden te ge nezen. Wijl hjj daartoe geneesmiddelen toediende, heeft de politie proces-verbaal tegen hem opgomaakt als onbevoegd de geneeskunst uitoefenende. Dezer dagen werd aan een Franache dame, een zuster van barones Rothschild, op reis van Parijs naar Lyon, een klein valies met kostbaarheden ter waarde van 40,000 ontstolen. Zij deed onmid- debjk aangifte bij de politie. Deze begon nasporin- gen, jeu weldra was de voornaamste dief gevonden, in dei persoon van een bekenden misdadiger. Een wijnhuishoudster, die zich met den verkoop van het gestolena had belast, werd ook gevat, en door hare aanwijzingen kreeg men weldra nog 23 medeplich tigen (die by na allen tot de zoogenaamde n zwarte bende" behooren) in handen. Het grootste deel der gefol^ kostbaarheden of de daarvoor afgieren baflk-rhnMeeningbripQes, heeft men teruggevonden met de rest is de vangst van zooveel kwaad volk niet te duur betaald. Staton-Generaab Tweede Kamer. Zittingen van 3 en 4 Mei. r Na uitvoerige discussie werd Dinsdag aangenomen 6, regelende de schadeloosstelling by vernietiging of onbruikbaarmaking van eigendommen in het alge meen belang, na aanneming van een amendt.-Roose- boom, met 36 tegen 29 stemmen, dat strekt om bij de Wet te regelen het gebruikmaken van eigendom men tot bet stellen van militaire inundatien, wanneer die in tijden van oorlog en oorlogsgevaar worden gevorderd. Bij het algemeen debat over de administratieve rechtspraak verklaarde de heer Huber zich sterk voor zelfstandige administratieve rechtspraak en meende hij, dat de Regeering deze zaak onvoldoende re gelt. Door den Minister van Binnenl. zaken werd dit ontkend. Door de heeren Van der Kaay c. s. was als amen dement op f 7 voorgesteld, om art. 148 der Grond wet te lezen: «alle burgelyke twistgedingenbehooren bij uitsluiting tot de kennisneming van de rechter lijke macht." Dit amendt. werd door den heer De Ranitz be streden, die het noetpde: onnoodig, ondoelmatig en gevaarlijk, hetgeen ^ie Minister van Justitie be- wamde. r Het debat werd gisteren voortgeaet ^gedragen werkzaamheden meerders r^n(ieringen I Kapalle a/d I^sel, den dag waarop hij vóór 35 jaren te begeven -9 bij de Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij in landschen spoorweg gelegen gemeente, dienst trad te Utrecht, welke standplaats hij gédu- De militaire doctor bracht daarvoor het Ryk 70 rende 33 jaren behield. coots in rekening, zynde de prijs van een spoorweg- De leden van het Hoofdbestuur der Belgische Vrijmetselarij, die vier jaren geleden de Nederland sche leden der orde op zoo uitstekende wijze hebben ontvangen, zullen, op uitnoodiging van het Gröot- Oosten der Nederlanden, in de volgende maand wederkeerig een bezoek brengen aan ’s-Gravenhage, op 20 Juni, nadat den avond te voren in een broederlijke bijeenkomst de gelegenheid zal zijn aan- geboden tot onderlinge kennismaking, en den 21 n Juni aan Amsterdam. De feestelijkheden enz. zullen mede worden by gewoond door afgevaardigden en leden van alle loges in Nederland. van den Haag naar een aan den Hol- nspoorwugmaausc nappy mi wuudvuvu spuurwog gelegen gemeente. dke standplaats hij gédu- De militaire doctor bracht daarvoor het Ryk 70 cents in rekening, zijnde de prijs van een spoorweg- -- SB kaartje eerste klasse. De Rekenkamer maakte bezwaar de declaratie te verevenen. Zij vroeg inlichtingen omtrent de vraag of bedoelde officier» al of niet in uniform reisde. Toen haar geantwoord was, dat hij in burgerklee- ren in den trein was gestapt, werd zijne vordering met 12 cents, zegge 12 centen, verminderd en her leid tot 85 cents, op grond dat wanneer hij in mili taire uniform had gereisd de spoorwegmaatschappij aan een officier de reductie van 12 cents had ver leend. De schuldeischer heeft ten slotte het Rijk de 70 cents cadeau gedaan, nadat over dit zaakje een bundel stukken was gewisseld, waarvoor aan schrijf loon alleen reeds 6 zou moeten betaald zijn. Een officier van geaondhoid was verplicht rich nu ^et daarop voorgesteld <™ei»l»"Van der Kaay, om en dan voor diensttaken in verband met de militie “lle burgerlijke twistgedingen bM uit Gisteren herdacht de heer A. de Graaf, vroeger hoofdconducteur le klasse, thans stationschef te f -

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1