p lilleur, !REN sren. EN! LP, 1 Zondag 8 Mei. IN” 3544. 1887. )pcnd. ?ling 5.73*. ll'HE Co. SN. K, nendaal. 10 NS Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. iagcL ordt ge- jaar, om laak, ter- loudelgke or salaris ipaald op toeleggen XX LM's rHMA ,ES „1 Hoest en riti. Zn. M.ARIJ- ist werk, No. 1490, priester k bekend ■Ptlrn geeft shtiug. Iu .00. urmede iu PWCKKENO rSVEKWIJVENO IOEDE DTE ZWAKTE H. TEEFK GOUDSCHE COURANT. In de laatste 20 jaren nam do handelsbeweging te Rotterdam aanzienlek toe. Het getal schepen wijst een vermeerdering aan in dit tijdvak van niet min der dan 30,950, terwijl ook de aanvoer gelijken tred hield. Wanneer men kalk, steenkolen en steen bui ten rekening laat, dan ‘valt voor het afgeloopoa jaar nog een aanvoer te constateeren van 2.513.168 ton nen a 1000 kg. De aan voer ran het geheele Rijk bedroeg 6’/, millioen ton. Een blijde boodschap is ook, dat de Nieuwe Water weg voortdurend in beterschap toeneemt en reeds schepen van 22 voet diepgang dezen thans ongehin derd kunnen passeergn. Een onlangs gefailleerd koopman te Baardwijk zag het door hem zijnen schuldeischers aangeboden ao- coord aangenomen. Woensdag was het de dag, dat hij het bij overeenkomst bepaalde geld moest storten. Zorgvuldig was de daarvoor bestemde som in het kabinet weggesloten. Hiervan schynt echter iemand de lucht gekregen te hebben, althans dien nacht bemerkte de koopman tot zijn schrik, dat het ka binet opengebrokon en de geheele som alsmede een paar gouden kettingen verdwenen waren. De dief schijnt, volgens zeggen van genoemden man, het geheele huis doorzocht te hebben. Het kabinet stond in de slaapkamer. De groote waak hond bij de achterdeur heeft zich echter niet laten hooren, terwijl ook de nachtwacht, die in de nabij heid is geweest, niets gemerkt heeft. Van den dader is niets bekend. Een logementhouder te Woensel was, omdat hij in zijn etablissement geen nachtregister gehouden had, tot vier dagen arrest veroordeeld. Met het onnoo- zelste gezicht meldde hij zich by den cipier aan, bij zich hebbende oene toiletdoos, voorzien van de noo- dige artikelen. Daar dit echter achterdocht wekte, werd den man de doos ontnomen, en bij onderzoek bleek, dat door versch aangebracht soldeersel een tweede bodem was gemaakt. Er kwamen een 25 sigaroü, een spel kaarten en een flink stuk kaas te voorschijn, zeker door den logementhouder mede genomen, om door te brengen. Staten-Oeneraal. Twbv.db K.vmer, Zittingen van 5 en 6 Mei. Het debat werd Donderdag voortgezet over de wijziging in het Ve Hoofdstuk der Grondwet, en wel over art. 148 (administratieve rechtspraak') en de daarop voorgestelde, bekende, amendementen van de heeren Van der Kaay c. s. en De Geer c. s. Döor den heer Van Houten werd *n nieuw amendt. voorgesteld, om art. 148 te lezen als volgt: De rechtsgeschillen, welke ontstaan uit burger lijke rechtsbetrekkingen of uit krenking van bur- gërlijke rechten door hot openbaar gezag, behooren bij uitsluiting- tot de kennis van de Rechterlijke macht. ’Voor zoover de overige geschillen niet door de wet tob de kennis van de rechterlijke macht worden ge- heorschte op j streeks, hetzij in hoogor beroep, worden opgedragen aan een collegia, omtrent de benoeming en ontslag p^edcrlanderjierrit Govers van wolksneden dezelfde^ bepalingen gdden als voor van den Raad Van Rees wordt het contagium eer bevorderd dan dat getemperd. De Gouverneur-Generaal, die zich een i weg baande naar den troon van Buitenzorg, toen i Z. E. ’s Jacob, beschuldigd Van de wet en lands belang geschonden te hebben, genoopt werd, het be stuur neder te leggen, heeft zelf de hand geleend tot een reeks van daden, waarvan een nauwgezet Gouverneur-Generaal geen enkele voor zijn rekening kan nemen. Zijn vrienden in de Staten-Generaal mogen, hem het behoud van zyn zetel verzekeren, zijn naam heeft hij verloren. z/Maar wat baat dat Indië?" Op de lijst der hoogstaangeslagenen in ’s Rijks directe belastingen in de Provincie Zuid—Holland komen o. a. voor de hh. G. J. Steens Zijnen te Gouda, T. P. Viruly te Leiden, G. A. van Houwe- ningen Gzn. te Moordrecht, K. van der Torren Kzn. en J. van der Dreggen Azn. te Waddinxveen. Zondag 22 Mei a. s. geeft de zangvereeniging Apolloi alhier, in de sociëteit //Ons Genoegen" eene uitvoering, gevolgd door een bal. Naar wij vernemen zal de onlangs wederopgerichte onderafdeeling «Uiterlyke Welsprekendheid" eenige nummers van het programma bezetten. Volgens achterstaande advertentie heeft Zondag 15 Mei e. k. in de zaal //Kunstmin" der Sociëteit //Ons Genoegen" een concert plaats van de Rotterdamsche Liedertafel wHarpe Davids". De uitvoeringen van dit gezelschap zjjn gunstig bekend en het laat zich aanzien dat een genot volle avond ons wacht, zoodat wij daarop de algemeen® aandacht vestigen. Dinsdag is in een hotel te Brussel aangehouden .een Nederlandervolgens de //Meuse" een officier van het N.-I. legerdie zich daar bevond in ge zelschap van een Holl. dame van goeden huize. Deze zal zich hebben te verantwoorden wegens het voeren van een valschen naam. Het bericht van de //Maasbode", dat bovenge noemde Nederlander zou zijn de 17-jarige V. K. is onjuist. Volgens een bij zijn familie ontvangen brief bevindt V. K. zich in Algerië. (Fad.) Bü deze Courant behoort een BiJvoejael. BINNENLAND. I GOUDA, 7 Mei 1887. Z: M. heeft benoemd tot Burgemeester van Wad dinxveen den heer P. Tissot. t van de heeren Van der Kaay, Van der Loeff en Huber. Het Regeeringsartikel werd daarna zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Door de Regeering was voorgesteld om een nieuw artikel, achter art. 148 te voegen, waarin aan de Wet wordt overgelaten, do opdracht der beslissing van andere dan burgerlijke geschillen hetzij aan een gewonen rechter, hetzij aan een collegie van admi nistratieve rechtspraak. Ook dit artikel werd aangenomen. De beraadslaging werd gisteren voortgezet over de Grondwetsherziening en wel over 9 van Hoofd stuk II, bepalende: //De geschillen, niet betreffende de onderwerpen bedoeld in art. (151) tusschen provinciën onderling, tussAen provinciën en gemeenten, tusschen gemeen ten onderling en tusschen provovinciën of gemeenten en waterschappen, voenschappen en veenpolders, worden, hetzij rechtstreeks hetzij in het hoogste ressort, door den Koning beslist." Daarop is een amendt. voorgesteld door de heeren Van der Loeff c. s. luidènde: //De geschillen tusschen besturen van provinciën onderling van provinciën en gemeenten; van gemeenten onderling: alsmede van provinciën of gemeenten en van waterschappen, veenschappen en veenpolders, niet behoorende tot die vermeld in art. (151), worden door den Koning beslist, voor zooverre dit niet bij de Wet aan een ander gezag is opgedragen." Na wijziging luidde het amendt. ten slotte: De geschillen tusschen besturen onderling, pro vinciën en gemeenten, gemeenten onderling, alsmpde tusschen prejinciën of gemeenten en waterschappen, veenschappeh en veenpolders, niet behoorende tot die vermeld in art. 151 of tot die, waarvan de be slissing krachtens art. 152 is opgedragen aan den gewonen rechter of aan een college met administra tieve rechtspraak belast, worden door den Koning beslist. Dit amendt. werd aangenomen met 47 tegen 22 stemmen. Het gewijzigd regeeringsartikel is daarna zonder hoofdelijke stemming aangenomen, eveneens de para grafen 14 en 15, waarna het geheele ontwerp (6e en 7e afd. van hoofdstuk II) werd aangenomen met 54 tegen 14 stemmen. De discussie werd daarna hervat over het V® Hoofstuk en wel over 9 en na eenig debat ge noemde paragraaf door de Regeering ingetrokken. 10 met 15 zijn goedgekeurd. Op 16 en 17* zijn twéé amendementen voor gestéld door den heer Groeve, waarover de beslissing is verdaagd tot Maandag l1/» ure. f Een Portugeesch handelaar in wijnen, die in het z/Amstel-Hotel" te Amsterdam gelogeerd was, bracht °P®chudding, door dan zonderlinge wijze, waarop” hij zich ahn- Op een tafel staande, maakte hij alle rnoge- lyke grimassen, smeet zijn horloge tegen don grond en stelde zich aan als een krankzinnige. Men liet de noodige hulp komen en den logé wegvoeren, die, naar lilêek, aan dronkemans-waanzin lijdende was. (AC v. A.) Volgens ï)e Wereldburger hebben de heer C. F. Schöch, president van Emmanuel, Vereenigiug voor inwendige zending te Amsterdam, en zijne Öchtge- npote, medebestuurde res van genoemde Vereeniging, reeds voor een jaar het initiatief genomen, om het //Verlossingsleger" naar Nederland, te begijnen met onze hoofdstad, over te brengen. De grootste moeie- Jykheid bestond in het vinden van één óf meer Ne- deriandsch sprekende w heil colporteurs" en men be gon dus, nu ongeveer een j/iar geleden, met den 2' ‘-.rit r'?"2“3 naar Engeland te zenden, om bij h^P* //verlossingsleger" te worden opgeleid. Deze heet Govers is thant teruggekeér,' in gezelschap van den W-kapitein" J. K. Teyler een Engelsch- man die een mondvol Nederlandsch spreekt en de z/staf-kapitéinsche" mrs. Teyler. De zaal fynmanuel is in eigendom overgegaan aan het //Verlossingsleger" *en herdoopt in Volkszaal, welke naam ongetwijfeld gekozen is om als pendant van het Volkspark te dienen. Door commissarissen der stadsteekenschool te Pur- merend werd Vrijdagavond jl. ter gelegenheid der tweejaarlijkscho prijsuitdeeling en tentoonstelling der ..teekeningen, eene buitengewone eerste prijs voor het teekenen naar pleister toegekend aan Jan Visser, zoon van den heer Gysb. C. Visser aldaar, bestaande uit een zilveren medaille met toepasselijk inschrift. De Indische Gids bevat oen beschouwing van don heer Van Kesteren over de Tjiomas-zaak, waarin - hij onpartijdig, maar scherp nagaat, aan welke zijde 'de schuld of althans de grootsteschuld is. Zijne slotsom is vrywel samengevat in fret vol gende De zoogenoemd particuliere landen, welke vóór en tijdens het Engelsche Tusschonbestuur zijn ont- .stpan, beoordeelen wij in ’t algemeen ongunstig: een hervorming met edele bedoelingen en loyale middelen achten wij zéér noodig. //Een stelsel, dat den industrieel souvereine reoh- 4en toekent, leidt noodwendig tot misbruiken. //Op eenige landen moge de bevolking er niet; slechter, ja, iets beter aan toe zijn dan in sommige streken, waar het Gouvernement zelf belastingen heft, welvarend is zij, vreezen wij, op geen enkel land. //En vooralsnog kunnen wij niet toegeven, dat Tjiomas dieriaangaan’de een uitzondering maakt, hoe zeer wy ook overtuigd zyn, dat do heer De Sturler een van de meest humane, meest achtenswaardige landeigenaren is." - z/Maar één onbetwistbaar feit getuigt voor hem, j bracht, moet de beslissing daarover, hetzij recht en dat is de rust en de orde die er heuxschtö op j. creeks, hetzij in honger beroep, worden J Jjiomas gedurende al *de jaren van zyu beheer tot ftnn een collegie, omtrent de benoeming net onzalige oogenblik, waarin Re assistent-resident x- Uutier, onder proteetoraat van Z. E. don Gonvor- lïo^'ïöad’To’r' Nedorlnudin. neur-lreneraal en mot medewerking van den aspi- uit collegie kan eene afdeeling rijn rant-controleur Van Beesten een mohammodhnriso.h vnn state.» priester van Bnitenz.org de bevolking tot weersp<- j >fn bestrijding dóór de Regeering trok de heer nighmd bracht.» jionten zjjn amendement in. Het amont—De i,De conclusie is deze: „There is much rotten in Oeer-Lohman werd bij stemming verworpen met 54 4I10 empire of India", en door het bostnurvan Z.i-E. tegen‘24 stómmen; eveneens, met gelijke stemming, was sigareA, een spel kaarten don tijd in de gevangenis aangenaam het geheele hotel niet weinig de meer dan zonderlinge wijze stelde.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1