SEN! I - msn, izter. .appij Een tijdschriftartikel. Woensdag tl Mei. N° 3545. Nieuws- en BINNENLAND. AND. ouda. 173*. I VER BIER. 'EN. .derak Jr. feu 18S7 Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. LM TIE. ialen. •3 2 Cent, 6 ns franco b belegen co. y ■I d. 'FIOEN', REN ran RS, OTELS lehoort. blaauw set wit- net wit- Brahma 1 Ham- riel zeer wart flu- Markt. insert- en armessen. irken enz. het een onophoude- naar den ander om goudsche courant. 99 vertrekt ’b nachts 1IDEN op aats van Het ia heden juist 20 jaar geleden dat de Weer baarheids-vereenigtng „Burgerplicht" werd opgericht onder het bestuur der hh. D. W. Westerbaan, voor zitter, J. F. C. Prince, vice-voorzittef,. H. J. Steen bergen, secr. en kommandant, G. H. G. de Lange, onder-kommandant, W. Kromhout jr., penningmeester, J. C. A. Pabst en A. van Reedt Portland. Dit feit verdient met een woord vermelding. De i vereeniging toch is in dia 20 jaren nuttig werkzaam I geweest, tal van bekwame schutters heeft zij gevormd, op zoo menigen wedstrijd buiten Gouda bleek het op ondubbelzinnige wijze dat de leden hun tijd goed besteed hadden en alom staat „Burgerplicht" goed aangeschreven. Heden middag zal bij de gewone Dinsdagsche schietoefening de 20* veijaardag zeker door de Leden worden herdacht al zij *t dan ook op bescheiden wijze en in intiemen kring, doch naar wij verne men bestaat het voornemen op 28 Juli k. (den dag waarop de Vereeniging als rechtspersoon werd erkend) het feit meer feestelijk te vieren door een 3-daagsch schiet-concour?. Het tegenwoordig bestuur bestaat uit de hh. G. H. G. de Lange, voorzitter» A. van Reedt Port land, secretaris, J. W. Boers, penningmeester, J. J. van Bemmel, H. van Wijngaarden, D. Hoogendijk en A. Geitel. I dan al «knoeiende» en «verknoeiende» recep-1 als teeren, dikwijls van of achteloosheid, soms zeer nauwgezet zijn in het opvolgen van de voorschriften des geneesheers «Evenmin als men ooit een violist wordt, als men begonnen is met deuntjes te spelen in plaats van met vingeroefeningen en gamma’s, evenmin wordt men een werkeljjk nauwlettend apotheker, als men het op die wijze, al knoeiende, geleerd Beeft.» Ook de examens moesten practischer in gericht worden, minder lastig en moeilijk dan wel de waarborgen gevende, dat de candidaat werkeljjk aan de eischen van een goed artse nijmenger voldoet. Over het algemeen acht de schrjjver de meening, dat door lastige examens knappe lieden aan de maatschappij worden ge leverd, heel verkeerdniet de moeilijke exa mens, maar wel bet grondig ondericht vormt bruikbare en bekwame menschen. In de tweede plaats acht de heer S. de doctoren schuldig aan den tegen woordigen toestand, doordien deze geen genoegzame con- tróle uitoefenen over de geneesmiddelen, die op hunne recepten worden afgeleverd Deels kunnen zij dit niet, om dat hun grondige kennis ontbreekt van de pharmacie in het al gemeen en van de apothekerij in het bijzonder, doch al kunnen zij bet, dan is het toezicht uiterst moeiljjk vol te houden, omdat zy gaar .ie met de apothekers op goeden voet bljjven. ‘Van eigenljjke contröle is van deze zijde dus geen sprake. Ten derde is het toezicht van regeeringswege onvoldoende. Wie zelf een apotheek gehad heeft, weet dat zulks^ niet veel beteekent. Men let er niet op, hoe mIw- de apotheek gewerkt wordt en door wiel'eé «net welke werktuigen. Ws/ inspecteurs en genees- de zaak behandelen als gold GOUDA. 10 Mei 1887. De heer B. Blok, sinds 1856 burgemeester van Lekkerkerk, heeft ontslag aangevraagd om gezond heidsredenen. let er niet op, hoe wordt en door wi< De geheele toestel kundige raden, die het pleiziertochtjes door Nederland in het mooist van den zomer, levert volgens den schrijver al heel weinig nuttigs. Voorts wjjst de schrjjver op de inrichting der apotheken, waar het publiek in- en uitloopt als in een koomenjj. De apotheker, die zijn aandacht noodig heeft voor het deugdelijk be reiden van een recept, dat voor een zieke van het grootste belang kan zjjn, wordt gestoord door iemand, die een stuiver boenwas of een doosje tandpoeder komt halen of door een buurman die een praatje komt maken. Daar enboven is er geenerlei toezicht op de gros- sierderjj in geneesmiddelen, zoodat een nauw lettend apotheker zich door onderzoek behoort te overtuigen van de qualiteit der praeparaten, die zeer kan uiteenloopen al naar dat zij van de eena of de andere fabriek afkomstig zjjn. En dan de zoogenoemde fondsen of bussen, die gebeele geslachten van apothekers bederven, terwjjl de geljjktjjdige uitoefening der drogisterij het bederf is voor een apotheek. Voeg hier nog bjj de concurrentie, die voor de pharmacie een kanker is, omdat zij haar beoefenaars tot allerlei minder oirbare dingen dwingen om aan den kost te komen en de dwaasheid van publiek, dat den apotheker beschouwt als soort van geleerden kruidenier en lijk loopt van den een maar goedkoop geholpen te worden, dan hebben wij zoo ongeveer alle dingen de revue laten passeeren, welke de schrjjvfer beschouwt als de oorzaken van den slechten toestand derheden- daagsche pharmacie Onze lezers zullen zeker met ons wel ver moeden, dpt het portret, dat de schrijver van dezen tak van geneeskundige wetenschap levert, niet geflatteerd zal zjjn. Vooral de pharma- et den schrjjver e»ns zjjn, Heden morgen is uit het water van de Kiel kade alhier opgehaald het lijk van Piet den Os, koopman in pluimgedierte, die sedert gisteren avond was vermist. De heer Dennis Edwards, de teekenaar van het geïllustreerd Engelsoh blad do „Graphic", die in hij zich zelven lastig» noemt. Intusschen patroons, die mt onkunde i kan het geen kwaad, indien de tekortkomingen is ook-uit winstbejag niet der practijk eens geplaatst worden naast het j ideaal yan een wezeniy^ deskundige. Het kan toch niet ontkend worden, dat het nauwkeurig bereiden vin geneesmiddelen een zaak is van het alleruiterste gewicht. Wij hebben geheel den indruk gekregen, dat het den schrjjver te doen is om de zaak zelve. Den goeden apo theker draagt hij geen kwaad hart toe. Hjj neemt zijn hooge prijzen in bescherming, want het publiek moet den apotheker goed betalen, »niet zoozeer omdat de medicamenten zooveel waarde hebben, maar het moet betalen voor de zekerheid dat ze goed zijn en nauwgezet naar bet voorschrift van den medicus gereedgemaakt daarvoor moet het betalen en betaalt het ook niet spoedig te veel*. Altijd natuurlijk binnen zekere grenzen, die blijkens aangehaalde voor beelden wel eens overschreden worden. Daar tegenover staat echter, dat het publiek dan ook recht heeft op genoemde zekerheid en juist de groote grief van den schrijver is, dat deze bij de tegenwoordige inrichting der pharmacie niet bestaat. Behalve het radicale middel der staatsapo- theek, geeft de schrijver al vast eenige midde len ter verbetering aan de hand. Anders in gericht staatstoezicht, verbod aan apothekers om leerlingen te houden, drogisterij of huisne- ring nit te oefenen, voor het publiek afgesloten apotheken, opleiding van pharmaceuten in ééne staatsinrichting met de noodige laboratoria ziedaar enkele aanwijzingen, die de schrijver geeft. Wie er meer van weten wil, sla het artikel zelf op in het Meinummer van de «Vra gen des tjjds.c Dr. H. Simons, wiens naam verscheidene onzer stadgenooten zich nog wel znllen herinneren, want hij is uit deze streek geboortig en heeft tjjdeljjk hier gewoond, heeft in de «Vragen des tjjds» een artikel geschreven over de pharma cie, dat onze aandacht getrokken heeft. Hjj deelt daarin op grond zjjner 20 jarige ervaring een en ander mede over den tegen woordigen toestand der apotheken en apothekers en de middelen om daarin verbetering aan te brengen. Gunstig is dit oordeel allerminst, daar de scjrjj- ver ten slotte concludeert tot de oprichting van staats-apotheken, ten einde voorgoed een einde te maken aan de gebreken van het tegenwoor dige stelsel. Volgens hem moet de staat niet alleen zorgen voor een volledige opleiding der aanstaande apothekers in rjjksinrichtingen, maar de geheele pharmacie moet worden een tak van staatsdienst, de apotheker staatsbeambte, gelijk geschiedt bjj den poet- en telegraafdienst. De regeering alleen schaffe in bet groot genees middelen aan en stelle die, na onderzoek, ver krijgbaar voor de apotheken. Elke gemeente van 1 a 10,000 zielen behoort een staats-apo- theek te hebben. Ziedaar in hoofdtrekken het plan, dat de schrjjver opwerpt. Wij willen daarover geen oordeel uitspraken. Alleen komt het ons voor, dat het nog wel eenigen tijd duren zal eer een dergeljjke hervorming der pharmacie eenige kans van slagen heeft, voor eerst om de kosten, die zelfs bjj raming niet te bepalen zjjn, en ten andere em den tegen stand, dien dit denkbeeld zal ondervinden van de zjjde der bestaande pharmaceuten. Het ideaal van den heer Simons schjjnt ons voor alsnog onbereikbaar-, toch komt ons zyn arti kel belangrijk genoeg voor om er de aandacht op te vestigen. Het toebereiden der genees middelen is een zaak van groot gewicht, waar bij het publiek geheel is overgegeven aan den apotheker, van wiens nauwgezetheid en be kwaamheid men dus wel verzekerd mag zyn. Als nu na 20 jarige practjjk een geneesheer, die van jongs aan met het bereiden van ge neesmiddelen bekend is geweest (zjjn vader was geneesheer ten platten lande en had dus ook een apotheek) moet verklarende pharmaceu- tische hulp in Nederland voor groot en klein, voor arm en rijk, zeer onvoldoende en geeft niet den minsten waarborg van betrouwbaarheid, dan geeft dit wel te denken en mag zeker de vraag stellen, of er geen bereikbare en voor de hand liggende middelen zjjn om althans eenige ver betering in dien toestand te brengen. Men zal wel tegen dit oordeel in brengen en de schrjjver zelf verwacht dit ook dat het overdreven is, dat de toestand eenigs- zins zwart is gekleurd. Misschien is er wel iets van aan. Althans wy achten hetmogeljjk, dat de schrjjver uit de door hem verzamelde gegevens te algemeene gevolgtrekkingen maakt, maar dan bljjven de feiten zelve toch bestaan, welke ook als uitzonderingen niet mogeljjk moesten zyn. Hoe het zij, ieder die tot een oordeel bevoegd is of tot verbetering iets doen kan, neme kennis van de door Dr. 8. in gébrachte bezwaren. Tegenspraak of bestrjjding zal wel niet uitbljjven, vooral van de zjjde der directe belanghebbenden, en dan zal wel de meer of mindere gegrondheid van schrjjvers oordeel bljjken. W jj bepalen ons tot een over zicht van hetgeen Dr. S. aangeeft als oorzaken van den tegenwoordigen gebrekkigen toestand en van de verbeteringen welke hjj voorslaat. Vooreerst treft de schrjjver met zjjne afkeu ring de tegenwoordige opleiding als leer-o ling bij een apotheker. Het jonge mensch leert j centen zullen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1