IEREN I I i 96, SEN! 3546. 1887. :ken. BINNENLAND. 'rD. UIÏÏG E. 73,. land, lidzjjdo van vrouw Lk luidop, tot gendommen N VAN DUB OP Vrijdag 13 Mei. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, tng 11 Mei lokaal OTp.el. Zn. kooping, oormiddags 8TOPPK- I D. 15. egens ver» er 255945.68» der Koop- SPRÜIJT Vermeerdering v. h. reservefond» «474.57» 255945,68» 3645.47 f H 11180.— B berichten, 20.— 40.— 50.— 60.— 70.— 80.— net artikel oor Gouda /d uit den latiën heb- r letters B itie-Bureau irdam. Er werd geplaatst: Op prolongatie Op hypotheek 8 3 4 6 13 1 8891.74» 5638.34 3072.98 2278.80 3253.40» 778.83 De interest ten behoeve der Bank verschonen, 428.14 - 257.03 goudsche courant. f Juffrouw, tje, desver- ico brieven er Courant. k9 20.— 200.— 400.— 180.— 280.— 480.— - 1300.— - 110.— - 750.— - 1600.— - 220.— - 240.— - 1500.— - 700.— - 3200.— w aan voor tenlandsche ragen voor jsnoteering. ;cht. ideren. se DAME8- Dochter en menschen, ewenscht 3 t 1 Tuin- gard op dez in bet Bu- 8 1 leening 1 Aan de verslagen omtrent de Spaarbank en - 350.— - 400.— En ingeval tegen deze wijze van behandeling bij het Hoofdbestuur bezwaren mochten bestaan de volgende motie aan de algemeene vergadering voor te stellen De vergadering, met het Hoofdbestuur overtuigd van de wenschelijkheid der verschijning van een periodiek orgaan ter behandeling der vraagstukken, waarbij het stoffelijk, geestelijk en zedelijk welzijn van de groote menigte des volks .betrokken is, van oordeel dat het Sociaal Weekblad zich te veel beweegt op het gebied der politiek, te veel het kenmerk draagt van een partijorgaan om den steun der Maatschappij te mogen ontvangen, acht de voorgestelde overeenkomst met den heer Tjeenk Willink niet in het belang der Maat schappij en onthoudt daaraan hare goedkeuring. Aan het slot der bijeenkomst werden nog ver- Ds. H. P. Schim van der Loeff komt voor op het zestal van predikanten voor de vacature bij de remonstrantsche gemeente te Meppel. Voor het afbreken van drie woonhuisjes in de Lazaruskade alhier, ten dienste van de Gasfabriek, werd ingeschreven door P. A. Lafeber voor ƒ75.25. f 36500— 38400— Op obligatie (aan de Hulpbank) - 1250 76150— Op uit0. December was het actief aldus samengesteld; Kas993.90* Hypotheek - 134100. Prolongatie - 115500. Voorschot aan de Hulpbank, we gens de voorgenomen vereeniging der beide instellingen Interest te goed Het kapitaal d. Bank bedraagt thans f 26078.9-|* En de Schuld aan crediteuren - 229866.74 kozen tot afgevaardigden de heeren D. Ruyter en H. W. F. Bonte, met de heeren Mr. W. J. Fortuiju Droogleever en Dr. W. Julius als plaatsvervangers. tot leden van het Departementsbestuur de heeren: H. W. F. Bonte en H. Groenendaal; tot loden van het Hoofdbestuur de heeren Mr. A. Bloembergen Ezn. te Leeuwarden en Mr. G. A. van Hamel te Amsterdam. GOUDA, 12 Mei 1887. De uitvoering der Zang vereeniging //Apollo", waarvan wij in ons voorlaatste nummer melding maakten, is tot een later aan te kondigen datum uitgesteld. het Departement Gouda der Maatschappij //tot Nut bedroeg Na aftrek der salarissen en onkosten Daarenboven had de Bank bij de alhier gevestigde Spaarbank een doorloopend crediet van 4000. waarvan in Februari 100, in April 750 en in Mei 400 werd opgenomen. Op 31 December was uit dezen hoofde niets verschuldigd. Er werden 71 aanvragen goedgekeurd; 18 meer dan het vorige jaar, 7 personen hadden vroeger geen leening bij de Bank aangegaan. Er werden gesloten: 1 leening a 5 leeningen u n n II II II leening n 5 leeningen n DE HULPBANK Het kapitaal der inrichting bestond uit 110 aandeelen a 25.2750. eigen kapitaal (afgeloste aandeelen) - 800. en aflossingsfonds- 95.47 Blijft^/J.71.11 Van dit bedrag wordt de helft bestemd tot rentebetaling, zoodat aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd 3 pCt. of f .75 per aandeel, -ƒ 65572.411/! makende over 109 aandeelen, daar een der aandeel- i houders zijne rente ter beschikking van de Bank stelde, j een bedrag van ƒ,81.75 en wordt het overschot in de kas der Spaarbank1 gestort 89.36 171.11 In den loop des jaars kwam eene voorloopige vereeniging van deze instelling met de Spaarbank, eveneens opgericht door het Departement //Gouda" der Maatschappij /ztot Nut van ’t Algemeen" tot stand. De Spaarbank verschafte de fondsen tot aflossing van alle aandeelen tegen overgifte der loo- pende contracten en verstrekte de gelden, die de Hulpbank zoo voor voorschotten als uit anderen hoofde noodig had. De door Hulpbank te maken winst Vloeit dan ook voortaan in de kas der Spaar bank. In de Dinsdagavond gehouden vergadering van het departement Gouda werden de verslagen uit gebracht over de spaar- en hulpbank, die beide in bloeienden toestand verkeeren. Als commissa rissen werden herbenoemd; by de spaarbank de heeren G. C. Fortuijn Droogleever, D. Hoogendyk en H. Enno van Gelder; bij de hulpbank de heeren: Dr. W. Julius, A. A. Kock en C. D. Julius. Daarna werden de punten van beschrijving voor de aanstaande algemeene vergadering behandeld, waarbij natuurlijk hoofdzaak was het bekende voorstel om het Sociaal Weekblad voor rekening der Maatschappij te nemen. Omtrent deze zaak werd namens het departementsbestuur.door den voor zitter Dr. Glenns een uitstekend toegelicht praead- vies uitgebracht, dat na ampele discussie met bijna algemeene stemmen werd goedgekeurd. Het Bestuur had de volgende vragen gesteld: lo. Is de verschijning van een periodiek ge schrift, gewijd aan de zuiver sociale vraagstukken, in het belang der Maatschappy tot Nut van ’t Al gemeen 2o. Voldoet het Sociaal Weekblad aan de eischen die de Maatschappij aan dergelijk blad moet stellen? 3o. Is de overeenkomst met den heer Tjeenk Willink, door het Hoofdbestuur voorgesteld, in het belang der Maatschappij De eerste v^ag werd bevestigend, de andere ont kennend beantwoord en in overeenstemming daar mede het volgende besluit genomen lo. het Hoofdbestuur uit te noodigen bij de be handeling van punt V der punten van beschrijving, ten einde te komen tot eene zuivere stemming, in de eerste plaats het oordeel der1 vergadering te vragen omtrent het beginsel van de zaak 2o. het beginsel goed te keuren 3o. de voorgestelde overeenkomst met den heer Tjeenk Willink af te keuren. En ingeval tegen deze wijze van ’t algemeen" 11. Dinsdag uitgebracht, ontleenen we het volgende: DE SPAARBANK. In de 52 zittingen word ingelegd 93882.10 terugbetaald werd 65890.46* waaronder aan interest 318.05 u Blijft- Zoodat de aan de Bank toevertrouwde som vermeerderde met f 28309.68’4 246 nieuwe inlegger» hebben zich aangemeld, waar door het aantal boekjes klom tot 5438, waarvan op uit0. December 1818 liepen. e - - öv«— - 100.— - 110.— - 150.— - 200.— - 220.— - 240.— 5 leeningen w - 300. 2 8 Aan rente werd verkregen Tenvoordeeled. inleggers verscheen- Blijft f Salarissen en Onkosten 71 In 1885 was 9140.ter leen verstrekt. Geene boeten werden opgelegd, doch van een do I debiteur moesten de borgen aangesproken worden. Hulpbank alhier over 1886 in de vergadering van Het ontwerp der zomerdienstregeling voor den Rhijnspoorweg, is door den minister van waterstaat handel en nijverheid goedgekeurd, en zal den Isten Juni worden ingevoerd. In de zaak, de vorige week medegedeeld, deed de Rotterdamsche rechtbank dinsdag uitspraak. De beklaagde J. A. D., daglooner, wonende te Gouda, die beschuldigd was een paar bottines te hebben weggenomen ten nadeele van zijnen kostbaas, werd vrijgesproken en zijne invrijheidstelling gelast. Daarna stond terecht C. Jkoopman, wonende te Reeuwijk, beklaagd van: lo. in den avond of nacht van 5 op 6 Maart jl. te Gouda 3 kippen te hebben weggenomen, toebehoorende. aan L. D. M 2o. in den avond of nacht van 17 op 18 Maart d. a. v. te Reeuwijk 4 kippen te hebben weggeno men, toebehoorende aan J. v. K., en wel door het gesloten hok te openen door middel van eenen niet daarvoor bestemden sleutel, een en ander met het oogmerk zich die dieren wederrechtelijk toe te ei genen. Bekl. ontkende deze diefstallen, doch zeide de kippen gekocht te hebben resp. van de gehoorde getuigen A. W. en A. van R. Deze personen spra ken dit echter ten stelligste tegen. Acht getuigen werden in deze Zaak gehoord. Het O. M. was van oordeel, dat mot uitzondering van de ‘ten laste ge legde gebruikmaking van eenen valschen sleutel de feiten volkomen bewezen waren, en vorderde, met het oog op de omstandigheid dat bekl. reeds lang verdacht staat zich aan strafbare feiten schuldig te maken, zijne veroordeeling tot negen maanden ge vangenisstraf. Bekl’s verdediger mr. N. TV. Harmens kon zich echter met de vordering van het O. M. niet veree- nigen: z. i. was beklaagde schuldig aan het opkoo- pen van gestolen goed, maar niet, zooals was ten laste gelegd, aan diefstal. Volgens pleiter waren A. W. en A. v. R. de dieven. Zij toCh leefden van roof, de laatste had zelf reeds een tal van vonnissen te zijnen laste Pleiter geloofde dan ook, dat de overtuiging van schuld in deze bij den rechter niet was gevestigd, en zag met vertrouwen eene vrijspraak tegemoet. Over 8 dagen in beide zaken uitspraak. Door het classicaal bestuur van Gouda, doende I in de hervormde gemeente te Ondewater wat des kerkeraads is, zijn aldaar ouderlingen en diakenen benoemd. LI. Zondag had do eerste afkondiging daarvan in de hervormde kerk plaats. Naar wij vernemen, zal de installatie van den nieuw benoemden burgemeester te Waddingsveen, den heer R. Tissot, plaats hebben op Dinsdag den 17den dezer.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1