■T, Zondag 15 Mel. 1887. N 3547. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Nieuws- en G. 2N Kamei - iën ondejr i A. KOK BINNENLAND. 3 JULI hl LM’S 3 GDUDSCHE COURANT isage voor DERS der algemeene lezer Pro- Tot predikant bij de Ned. Herv. gemeente te Berg-Ambacht is beroepen Da. J. W. H. Kalkman, te Monster. [•kende, i drank kinderen tg onder- ireau voor mslerdam. )r. F. J. te melden lbouwer, Kralingen. f 0.90 gisten etc. gning der Ap. te W. Hoogendijk van Capellen, candidaat der liberalen, met 65 van do 126 uitgebrachte geldige stemmen. Tot hoofdingelanden van de Krimpenerwaard zijn herkozen de heeren: D. Rooken, te Zuidbroek en A. Berkouwer, te Lekkerkerk, tot hoofdingeland- fhudsvervangers de heeren: J. Verburg Ja., te Stol wijk en A. Rijkaart, te Ouderkerk a/d IJsel. De aandacht van de muzieklievende inwoners onzer gemeente wordt gevestigd op de advertentie, waarin de uitvoering der Goudecke Zangvereniging op 17 Mei e. k. wordt aangekondigd. Het hoofd nummer van het programma mag wel genoemd worden: nDer Kone Pilgerfakrl" van Robert Schu mann, een werk dat krachtens zijn meer idyllischen dan geweldigen inhoud juist op een matig bezet koor berekend is, terwijl ook de begeleiding niet oorspronkelijk voor orkest, maar voor piano ge schreven is. Het «Mahrchen» behoort tot de fynsto en dichterlgkste scheppingen van den grooten romanticus Schumann. De inhoud is in 't kort deze Een roos wordt op haar verlangen door de elfen koningin in een jonkvrouw herschapen. Lief te hebben en bemind te worden, evenals de metlschen, is hare begeerte. Dat echter liefde lijden mee brengt, wondt haar openbaar, wanneer zij de begra fenis bijwoont van een,,«meisje, wier hart de liefde gebroken beeft. Door de ouders van dit meisje opgenomen, en bemind door een edel jongeling, brengt haar daarentegen de liefde het hoogste ge luk. Dat geluk offert zij echter aan haar kind op, dat uit hare handen een roos ontvangt, waaraan voor den bezitter het geluk is verbonden, maar die de roos wegschenkt moet sterven. Deze ietwat sentimenteels inhoud levert echter heerlijke episoden voor de muziek. De lentenacht, waarin de roos tot jonkvrouw wordt, de begrafenis, de liefdesliederen, de bruiloft, de laatste oogen- blikken van „Roza," dit alles wordt geschilderd in muziekstukken, waarin het zoete van de tekst in een ideale sfeer wordt overgebracht, waarin wel het liefelijke de overhand heeft, maar grootsch- hoid en diepte waarlijk niet ontbreken. Vele en belangrijke solo’s komen in het werk voor, en er bestaat reden te verwachten dat de uit- genoodigde solisten volle recht aan de compositie zullen doen weervaren. In ’t bizonder vestigen wij de aandacht op de welwillende medewerking eener hoogstbegaafde stadgenoote. Bij Zulk een uitstekende medewerking zal het velen gewis welkom zijn dat eenige der solisten zich ook nog in zelf gekozen stukken zullen doen hooren. Het koor zal ook nog afzonderlijk op treden met drie goede oude bekenden. Dat directie en begeleiding in uitstekende han- den zullen zijn, is bijna overbodig op te merken. In de Woensdag arond gehouden vergadering van zoek tot oen sterke verdenking van de qualiteit der melk van een bepaalde boerderij afkomstig. Van de gezinnen van 176 woningen in gemelde plaatsen vernam men dat 94 bun melk kregen van de verdachte boerderij, 82 van andere leveranciers. Van deze twee groepen van huizen werden 48 in de eerste groep door «diphteritis» aangetast, terwijl slechte 9 woningen in de tweede groep door de ziekte werden bezocht. Verder bleek dat de bewoners van de laatstbe doelde 9 huizen diphteritis hadden gekregen óf door aanraking met aangetasten in een van de 94 wonin gen, of door het gebruik van melk buitenshuis. Op Dinsdag 17 Mei a. s. zal te Lekkerkerk eene vergadering worden gehouden van de afdeeling «Krim penerwaard" der Holl. Maatschappij van Landbouw, waarin behandeld zal worden het rapport der Com missie tot onderzoek naar de middelen tot verbetering van den toestand der afdeeling. Een nieuwe bijdrage tot de rol, welke door melk wordt gespeeld bij het overbrengen van de besmet telijke ziekten, wordt gegeven door den heer Power in een rapport aan den «Local Government Board" over een door dien geneeskundige ingesteld onder zoek naar de oorzaken van een epidemie van «diph teritis te Yorktown en Chamberly. In het eerste gedeelte van hot rapport wordt aan getoond, dat geen schadelijke uitwasemingen van riolen of wateren tot ontwikkeling van de epidemie hebben kunnen medewerken. In dit opzicht bleek het district uit een sanitair oogpunt niets te wen- GOUDA, 14 Mei 1887. Bjj Zijner Majesteit* besluit van 12 Mei is, met ingang van 20 Mei a.st. benoemd tot kantonrechter- plaatsvervanger in het kanton Gouda mr. E. Op- zoomer, advocaat te Gouda. De heer 8. Posthumus, hoofd der tweede koste- looze school alhier, is benoemd tot lid van de Com missie, die dit jaar te Amsterdam het examen zal afnemen tor verkrijging van de akte van hoofdon derwijzer en Aoofdonderwijzeres. Morgenavond wordt het 121/, jarig bestaan van het Zieken- en Wednwenfonds nProvideatia11 tem- telijk gevierd. Er zal o. a. bij die gelegenheid een feestrede worden uitgesproken door den heer Th. de Rot, uit Botterdam. Voorts zullen verschillende liederen worden gezongen en do bekende pxestidigi- tateur D. Th. Schramado zal oen reeks amusante voordrachten houden, die zeker zeer aardig en genot vol zullen zijn. Na afloop is er bal, terwijl verder Zondag 22 Mei e. k. van 6 tot 9 ure een tombola zonder bieten zal worden gehouden. De feestcommissie bestaat uit de hh. J. de Grauw, A. van Hertum, J. M. de Joeg, F. A. Lobach, J. van der Steen en J. Th. Imholz, secretaris. De «Amerikaansche tentoonstelling* is te Londen geopend. Heel veel schijnt zij ntat,.te beteekenen, maar toch belooft zij menschen te trekken, al was het alleen maar door het Indiaansche Kamp. Men zal daar het krijgsgeschreeuw der wilden hoeren als ze op hun vurige paardje* voorbij rennen; men zal proeven zien van hun bedrevenheid in de rijkunst; men zal zien hoe ze in alle mogelijke en onmogelijke hbudingen, maar altijd in vollen galop, kleine zwevende glazen bolletjes stuk schieten; men zal echte scalpen en echte scalpeurs zien. Een andere aantrekkelijkheid zal hel geliefde spel der Canadeezen, het toboganning, vormen. Het «toboganning* bestaat in het afglijden in sleden van besneeuwde hellingen. Bij gebrek aan sneeuw heeft men nu te Londen een helling gemaakt van planken, welke door vet glad gehouden worden. Het afglijden dier helling, waarbij de slede een snelheid krijgt als die van een spoortrein, is niet geheel zonder gevaar, zoodat op elke slede ook de waarschuwing staat, dat de ondernemer niet aanspra kelijk is voor mogelijke ongelukkenl Nog eene bijzonderheid van deze tentoonstelling zal zijn, dat men er voor 'teerst een verzameling Amerikaansche kunst zal zien. Aan die kunstgalerij wordt zeer veel zorg be steed. Staten-Generaal. Tweede Kam eb. Zittin gen van Donderdag 12 en Vrijdag 13 Mei. Zitting van Donderdag. De discussie werd voortgezet over art. 171 (belas tingen) met de daarop voorgestelde amendementen van de heeren De Ruitor-Zijlker o. s. om het be ginsel van eene inkomstenbelasting in de Grondwet op te nemen, met afschaffing van de accijnzen op de eerste levensbehoeften. Door de heeren Buma en Van Diggelen, mede- voorstellers, werden de amendementen nader toege licht; door den .heer Smeenge werden zy, wat het beginsel betrof, toegejuioht, en door de heeren Van schen over te laten. Daarentegen leidde het onder- Baar en Sanders bestreden. -- De Minister van Binnenl. Zaken bestreed de amendementen, als onnflodig en zonder nut, en de aanneming bovendion nadeelig voor de geheele her ziening, omdat het in strijd zou zijn met het beginsel; den toekomstigen wetgever zooveel mogolijk vrijheid te laten. Het opnemen in de Grondwet van belas tingen, welke niet geheven worden, noemde de Minister zeer schadelijk, omdat men vrij moet blijven in het kiezen van do belasting welke noodig geacht wordt. Ook de heer Gleichman bestreed, op nagenoeg dezelfde gronden, de amendementen die, wat het be- het departement Oudewater werden de punten van beschrijving voor de algemeene vergadering der Maatschappij behandeld. Wat het voorstel betreft om het Sociaal Weekblad voor rekening der Maat schappij te nemen, daaraan meende de vergadering hare goedkeuring te moeten onthouden. In dezelfde vergadering werden nog verkozen tot afgevaardig den ter algemeene vergadering de heeren A. C. van Aelst en J. Kiewit de Jonge tot voorzitter de heer J. Boer Jzn.tot bibliothecarissen de heeren J. Vriesman en A. C. van Aelst. ginsel betref verdeeling van de belasting overeen komstig de draagkracht der ingezetenen een warm verdediger vonden in den ;heer Lieftinck, die als amendt. voorstelde te bepalen: «dat de ingezetenen naar hunne draagkracht in de gezamenlijke lasten zullen bijdragen.» Door de Regeering werd het eerste amendt.- Zijlker c. s. eenigszins gewijzigd overgenomen. De beide andere amendementen (inkomstenbelas ting en afschaffing van accijnsen) werden verworpen eveneens het amendt.-Lieftinck, waarna het geheele Hoofstuk VII werd aangenomen met 42 tegen 22 stemmen. Zitting van Vrijdag. Het debat is aangevangen over het voorstel tot wijziging in het VUIe Hoofdstuk (defensie) der Grondwet. Aan den heer Cremer werd vooraf verlof ver leend, op een nader te bepalen dag aan den Minister van Waterstaat inlichtingen te vragen betreffende de indienststelling van het Centraalstationte Am sterdam, in verband met de overkapping van dat station. Bij hot debat over het VUIe Hoofdstuk bestreed de heer Reuther het Regeeringsvoorstel en gaf de voorkeur aan de bestaande bepalingen, zooveel moge lijk uitgebreid, zoodat in hoofdtrekken in de Grond wet de dienstplichten van de bevolking zijn om schreven. De heer Rooaeboom daarentegen verdedigde het Regeeringsvoorstel en zag daarin een schrede tot voorbereiding van eene betere regeling onzer levende strijdkrachten. De heeren Schimmelpenninck van der Oye en Seret verklaarden, voor het ontwerp te zullen stem men, de laatste evenwel onder voorbehoud, dat de bepaling zou vervallen, dat miliciens tegen hun wil naar Indië kunnen worden gezonden. De heer Viruly Verbrugge verdedigde de anti militaristen, die eenvoudig willen: voor zoo min mogelijk geld en zoo weinig mogelijk persoonlijke lasten, de beste verdediging des lands. De Minister van Oorlog verdedigde het Regeerings- ontwerp. Het groote voordeel van deze herziening is, dat de levende strijdkrachten beter geregeld zullen kunnen worden, met vermijding van de reeds zoo lang bestaande twistvraag, of de Grondwet dit toelaat. Na repliek van de heeren Reuther, Rooseboom en Viruly werd het algemeen debat gesloten. j 2, op verlangen van den heer Reuther in stem ming gebracht, werd aangenomen. De volgende week voortzetting. Maandag 1 uur andere ontwerpen. ie passage van ,deta naakt vah oning ba- D. 1' '8 iemeeet^i Miiendaal. Het klassikaal bestuur van Gouda benoemde in de hervormde kerk te Oudewater tot ouderlingen do heeren G. Verweij, J. v. d. Dool, G. de Vries, A. Uittenbogaard, J. Gaikhorst en tot diakenen de heeren H. Teisterman, J. van Ameide, H. Berkhof en H. Montjjn. Do oorsprong van «Artis* te Amsterdam is wel licht aan velen onbekend. Zij ontstond uit de mena- geriën van Martin en van Aken, bij ouderen van dagen welbekend. De beer G. F. Westerman, toen bookverkooper en eigenaar van eene verzameling zeldzame vogels, vernam ia 1836, dat Van Aken zijne dieren wilde verkoopen, ontwierp het plan voor de vorming van een vennootschap, kocht de mena gerie en opende in bet vooijaar van *38 de diergaarde «Artis Natura Magiatra", thans onder de leiding van dr. Westerman de schoonste van Europa geworden. Bij do herstemming voor een lid van den gemeen- Men verneemt nu, dat men het halve eeuw- teraad te Ouderkerk a/d. Usel, is gekozen de heer feest «.1 vieren en dan ook aan den grijzen Wester- w h-man de welverdiende hulde hoopt te kunnen brengen. Martin was later directeur van den Dierentuin te Rotterdam, en hij, de vermaarde dierentemmer, stierf te Overschie als rozenkweeker.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1