i I I I 1 I i BINNENLAND. ag E i Woensdag 18 Mei. 3548. 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 87, 7EB, >ns ten aan de 1 J, dreven LAAT- rstal te bevat, ken en akken. ik,” .3 Uithoofde van den HEMELVAARTS DAG wordt de volgende Courant een dag vroeger uitgegeven. Advertentiën voor dat Nummer wor den ten spoedigste ingewacht. 18—1 1888'« - De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave pijlen, de laatste r, gauiti- 3 taande gieten zij zelven, staan de kunst LIGEN PAAN- in de 1. Te tat het ord by ken en Mevr. liginge- JDR. GOUDSCHECOURANT Notaris i. E ids aan ring bij 20 et*. i (contr. dnstens kHRT; N). n Was- jen Fa- - /oncert- 4, Koor Hoofdstuk V der Staatsbegroo- ing met 0 Leden Dames D. uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prys per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. Zondag middag is in de Vierde Kade het Sjarig zoontje van den spoorwegwerker van der Linden in het water gevallen on verdronken. Zondag middag is zekere Goudriaan, die aan toe vallen Ijjdende is, in het water aan de Raam ge vallen, doch gelukkig gered. Staten-Generaal. Twmdï Kami®. Zitting van Maandag 16 Mei. In deze zitting werden na korte, of zonder, dis cussie aangenomen de navolgende wetsontwerpen: 1. Crediet ten laste der begroeting van Nederl.- Indië over 1887, ter betaling van tot afgesloten dienstjaren behoorende onverevende vorderingen. 2. Goedkeuring dar op 21 Mei 1886 te Parijs vastgestelde verklaring ten aanzien dor internationale overeenkomst van 14 Maart 1884 tot bescherming van onderzeesche telegraafkabels. 3. Verhooging en aanvulling der Wet van 20 Januari 1886 (Stbl. no. 16) tot regeling der ont vangsten en uitgaven van het Pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren over het jaar 1886. 4. Wijziging van ting over 1886. De heer R. A. den Ouden, alhier, deed met gunstig gevolg het acte-examen L. O. Door dijkgraaf en hoogheemraden van DeHand is opgemaakt een dubbeltal voor de benoeming van oenen secretaris-rentmeester voor dat hoogheemraad schap, vacature ontstaan door het overlijden van den heer J. H. Kouwenberg. Eerste candidaat ia de heer P. J. U. Modderman, O. I. ambtenaar met verlof, laatst bewaarder van hot kadaster te Sama- rang; tweede candidaat is de heer J. Post van der Burg, secretaris-rentmeester van de Krimpenerwaard. De benoeming zal plaats hebben door de vereenig- de vergadering op 2 Juni a. s. Heden morgen werd in het gebouw Arti-Legi aanbesteed, ten behoeve van de genie, het ver vangen van gemetselde waterdorpels door hardsteenen aan het Hospitaal en het doen van eenige her stellingen aan drie woningen voor gehuwden alhier. Raming 1650.Ingekomen 5 biljetten. Ingeschreven werd door: H. J. Nederhorst te Gouda, voor 1795.W. Bokhoven te Gouda, voor 1755.;B. Hoogerwaard te Gouda, voor ƒ1664. C. J. Koot te Gouda, voor 1489.W. van den Broek te Utrecht, voor 1440. De Japanners zijn eigenlijk grooter liefhebbers van de vischvangst dan van de jacht, en hun voor naamste voedingsmiddel is de zalm, dien zij in effen wateren met knuppels doodslaan. Maar zij eten toch {.ook gaarne een wildbraad, en het wild vangen zij nieestal in strikken. Op het eiland Jesso schiet de laagste menschenklasso op wild. Zij gebruiken geweren van de primitiefste soort, bestaande uit een lang, zwaar, dik gesmeed roer, dat, omdat het geen kolf hoeft, evenals een pistool gehanteerd moet wor den. Hagel is bij de Japanners niet bekend; kogels gieten zij zelven, en hun gewreven kruit is weinig waard. De oorspronkelijke bewoners, de Ainos, ver staan de kunst om het wild te overvallen. Zij ge- I francs tfej. M. lit), de Dr. J. De eerste verkoopdag der Fransche kroondiaman- ten heeft de tien eerste partijen van den catalogus omvat. Zij zijn verkocht tegen de volgende prijzen No. 1. Twee knoppen van haarspelden, 324 bril- lanten, 150 karaat; voor 40,000 francs verkocht aan den heep Doutrelon, die, naar men beweert, de zaak gelastigde der familie Orleans is. No. 2. Twee schouderstrikken, 1341 brillanten, 290&/l4 karaat; voor 84,000 francs, aan den heer Doutrelon. No. 3. Nestels en haken, style Marie Antoinette, 281 brillanten, 144 karaat; voor 25,100 francs aan den heer Bonnynge. No. 4. Drie haagrozen, 522 brillanten, 129 ka raat; 133 roosjes; voor 44,100 francs aan de juwe liers Rouvenat en Desprès; deze zullen, naar men beweert, deze steenen gebruiken om er eene reus- achtigen en buitengewoon fraaien steen, dien zij reeds bezitten, en die zijn gelijke onder de kroon- diamanten niet heeft, mede te omzetten. No. 5. Een strik en twee kwasten; 2438 bril lanten, 136 karaat; 196 roosjes; voor 42,000 francs aan den heer Schlesinger. No. 6. Een chaton met een brillant; voor 16,100 francs aan den heer Doutrelon. No. 7. Een halve maan; 89 brillanten, 40 karaat1, voor 21,400 francs aan den heer Schlesinger. No. 8. Een afhangend sieraad voor het kapsel, 177 brillanten, 65 karaat; 100 roesjesvoor 17,000 aan den Doutrelon. 5. Verhooging van Hoofdstuk V der Staatsbegroo- ting over 1887. De discussie is aangevangen over het ontwerp tot onteigening van eigendommen voor den aanleg van eene waterleiding uit de Vecht, nabij Nigtevecht, naar Amsterdam. Ingekomen was eene missive van den Raad van Ministers, houdende modedeeling, dat, mg^ machti ging des Konings, het voorstel tot wijziging van het Vie Hoofdstuk der Grondwet (Godsdienst) is ingetrokken. Eene te Meissen gevestigde oijverheidsvereeniging heeft sedert lang het knoopen van tapijten aldaar ingevoerd, als een zeer geschikte tak van nijverheid voor vrouwen en meisjes. Een groot aantal dames heeft zich thans deze kunst eigen gemaakt, doch alleen met het doel om als belangelooze onderwij zeressen op te treden en aan behoeftige vrouwen en meisjes daarin onderrecht te geven. Men legt zich thuis vooral* toe op het maken van Smyrua-tapjjtwerk. Van de dames, die aan dezen cursus deelnemen, wordt slechts eene bijdrage van 6 mark (/3.60) gevorderd, en in dezen prijs is dan nog wel inbegrepen al het benoodigde. De cursus duurt trouwens slechts kort. Met den geregelden verkoop van de vervaardigde kleedjes is men nog niet goed op dreef, maar men hoopt ook daarmede spoedig te zullen slagen, en aldus een nieuwen tak van vrouwelyke nijverheid te hebben gevestigd, die de moeite loont. (Huisvrouw.) GOUDA, 17 Mei 1887. Door Z. M. is, met 15 Mei, aan R. Blok, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als burge meester van Lekkerkerk, met dankbetuiging voor de door hem aan den lande langdurig bewezen diensten. ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Dr. Rabow beveelt in het April-nummer van het nTherapeutisch maandschrift" keukenzout als een middel tegen migraine aan. Rabow had een jongen man, die aan deze kwaal leed, geraden, keukenzout bij zich te dragen en er terstond een willekeurige dosis van in te nemen, zoodra hij een nieuwen aan val vreesde. De patiënt deed naar hem geraden was en steeds met het gewenschte gevolg. Een bloedverwante van hem, die sedert jaren door hevige migraine-aanvallen werd gekweld, waaraan telkens een ongesteldheid der maag voorafging, greep nu ook naar het keukenzout. Ze nam, wanneer de kwaal zich weder eens openbaarde, een theelepel zout in en dronk er wat water op. Zoo gelukte het haar ge regeld den lastigen aanval te voorkomen of wanneer de hoofdpijn zich reeds gevoelen deed, haar binnen een half uur te doen bedaren. Rabow heeft het middel in nog zes andere gevallen toegepast. Waar de migraine door maag-ongesteldheid werd aange- kondigd, was het keukenzout, ter rechter tijd inge nomen, steeds van verrassende uitwerking. bruiken meestal gebrekkige bogen en pijlen, de laatste dikwijls vergiftigd. Het daarmee geschoten wild wordt echter, nadat de wonde uitgesneden is, zonder nadeel voor de gezondheid gebruikt. De Japansche honden, half wilde dieren, zonder eenige getrouw heid, hebben over ’t algemeen met hunne spitse snoeten, ingedrukte ooren en ruige staarten veel overeenkomst met onze herdershonden. Zij zijn nau welijks voor de jacht te gebruiken, en kenmerken zich door een ontzettend gehuil. Hérten zijn er in menigte. In den winter, als zij eerst door zware sneeuwvallen veel geleden hebben, beginnen de Japanners ware strooptochten tegen hen, met het gevolg dat er bij menige iacht omstreeks 5000 van die dieren gedood zijn, echter niet gescho ten, maar met knuppels doodgeslagen. Het herten- vleesch is dan ook zeer goedkoop. Zwijnenjachten worden op een dergelijke wijze gehouden. De voorname Japanners gewennen de wilde zwijnen aan een bepaalde plaats, door er gedurig voeder te strooien, tptdat zij eenigermate tam geworden zijn. Dan noodigen zij 20 of 30 gasten, begeven zich naar de schietplaüts, en schieten met buksen onder de dieren, zonder te mikken. Dan gaat men weder naar binnen en vermaakt zich ge durende den nacht. Den volgenden ochtend gaan allen met knuppels en speren gewapend naar de kampplaats, om de doodelijk gewonde dieren af te maken. Het gevogelte, dat zoo overvloedig is dat het zich zelfs in de millioenen-stad Jeddo ophoudt, wordt in netten gevangen of door den lijmstok. Twee booten varen om een troep eenden, terwijl zy met lijm bestreken touwen of rieten uit werpen. Elk dier, dat daarop komt, kleeft er aan vast en wordt gevangen. Veel nobels, ziet men, is er in deze „sport" niet. (Zondagsblad.)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1