ms, Vrijdag 20 Moi. 1887. 3549. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. >eek. F. G. EN. agd. ijke Be ,n een Vleu- >er Stem de garantie 't Kost- root model, rtuigen van on. Beden k Zalm» te egen.” deze bekend LLOTAGE l zal plaats a. s en de 1RDAG 21 IDEM, te Gouda, rerkoop van uni minver- ctor gratis, ch en visch vernemen. i -* eters enz., juw ien (in étui, lijk het echte derscheiden. ers, als voor De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave goudsche courant langer). en zindelgk, te Gouda. tuur, Secretarii. iche Cou- len door den Gouda. I VRAAGT ik AGENT Ires onder onrant. De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond yan DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. 10 17 81 VöUmar. Mann. VöUmar. Mann. Vóllinar. Mann. VöUmar. Mann. Directeur Mann. H K n n iftreken tan ingm i L. O. worden van 4 M. zoodat 70 pc. der vaartuigen, dié de Gouwe bevaren, bij gesloten brug kunnen door varen. De kosten van deze nieuwe beweegbare brug met de verlegging van de spoorbaan en ver dere bijbehoorende werken, op 320,000 geraamd, zijn in het zooeven genoemde cijfer van 1 573 000 begrepen. Indien dit plan van vaartverbetering tot uit voering zal komen, moet echter, meenen Ged. Staten, de Regeering de zekerheid geven, dat de Rijnspoor- weg-Maatschappij met de beoogde spoorwegver- legging en verhooging volgens door de Regeering goed te keuren ontwerpen genoegen neme, zonder eenige schadevergoeding of meerdere exploitatiekosten in rekening te brengen. De opdracht, aan den hoofd-ingenieur Van der Vegt gegeven, waarvan deze plannen een gevolg zijn, werd in de zomervergadering van 1886 reeds aan de Staten medegedeeld. Daaruit volgen de beginselen, die bij deze plannen tot grondslag strek ken. Ged. Staten plaatsen op den voorgrond, dat het denkbeeld om de Gouwe c. a. tot een Rijks- kanaal te maken ten eenemale i*. opgegeven. Ver betering zou dus tot stand moeten komen als een provinciaal werk. Ged. Staten meenen, dat, nu na de voltooiing van bet Merwedo-Kanaal de grootste Rijnschepen door dat kanaal Amsterdam zullen kun nen bereiken, dit ook mogelijk is. Na de verbetering van den waterweg tusschen Rijn en Schie zullen ook de twee thans bestaande gelegenheden tot schutten tusschen IJsel en Gouwe, nl. de Mallegatsluis en de sluisen in Gouda, hoogst waarschijnlijk voldoende zijn om zonder oponthoud alle vaartuigen te schutten. Daarom meenen Gede puteerde Staten, dat eene verandering der Mal legatsluis en der Gouwesluis in de tegenwoordige omstandigheden stellig niet opweegt tegen de be langrijke kosten, die volgens vroegere plannen daar aan gepaard gaan, doch dat de waterweg aan rede lijke eischen zal voldoen, indien die ingericht wordt voor de schepen, welke thans reeds de Mallegatsluis passeeren kunnen, en daarbij vooral worde gelet op het drukke stoombootverkeer, dat op dien vaarweg plaatsheeft. Ged. Staten voegen hierbij: „Waar echter in dit stelsel eene kostbare verbetering moet worden aangebracht, gebiedt de zorg voor moge- lijke latere behoeften, dat de na te besteden gelden tevens zooveel mogelijk dienstbaar zijn aan meerdere eischen, die de toekomst nog in het belang van handel en nijverheid zou kunnen stellen." Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag 17 Mei. Met algemeene stemmen op een na, (de heer Oorver Hooft) werd aangenomen het wetsontwerp tot onteigening van eigendommen voor de Vecht- waterleiding. Bij de algemeene beschouwingen over de defini tieve bcgrooting voor Marine wees de heer Heldt op de onregelmatige wijze, waarop aan de Rijkswer ven wordt gewerkt, zeer ten nadeele van de werklieden. De Minister van Marine zegde eene betere rege ling toe. Bij de verdediging van eene volgende begrooting, zoo hij daartoe geroepen werd, zou hij daarvan blijk geven. De heer Rooseboom vroeg eenige inlichtingen omtrent het materieel, terwijl de heer Hartogh de Nederlandsche industrie in bescherming nam tegen over de buitenlandsche. in zake den aanmaak van jn. A D VERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel uieer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. GOUDA, 18 Mei 1887. VERGADERING van den GEMEENTERAAD. Vrijdag den 20 Mei 1887, des namiddags ten 1 ure. Aan de orde Een voorstel tot wijziging der Gemeente-begroo- ting, dienst 1886. De begrooting der buitengewone inkomsten en uitgaven ten behoeve der Stodelijkc Gasfabriek, dienst 1887. Het Ontwerp-Reglement voor bet Progvmnasium. De benoeming van eenen Regent van liet Beste- delingenbuis. Heden morgen werd in het gebouw Arti-Legi alhier herbesteed het eenjarig onderhoud van de kazeruegebouwen te Schoonhoven. Raming ƒ1560.- Ingesohreven werd door G. de Vos te Schoonhoven, voor 1670.en J. Jansen te Schoonhoven voor 1498.—. Ten Baadhuize dezer Gellieento werd heden mid dag aanbesteed het maken der fiindeeringen en fun damenten vau het Retortenhuis, van de Retorten, van den Condensor en van den Scrubber-toren der Stedelijke Gasfabriek alhier. Ingeschreven werd door W. Bokhoven te Gouda voor ƒ6455.K. Hollander teGoudavoor ƒ6448. C. 1’. W. Dewing te Gouda voor 6290.Ph. Verbruggen te Waddinxveen voor 6187.J. de Jong Wz. te Gouda voor 6120.P. A. Burg hout te Gouda voor 5970.H. J. Nederhorst te Gouda voor f 5843.—; J. Visser Gz. te Papen- drecht voor f 5630. en M'. Visser te Papendrecht voor ƒ5446. n u De heer J. G. van Rooijen, te Waddingsveen, deed met gunstigen uitslag het acte examen In de zitting der Rotterdamsche Arr.-Rechtbank van Dinsdagmorgen werd O. J., oud 33 j., koopman te Reeuwijk, bekl. van diefstal van 3 kippen in den nacht van 5 op 6 Maart, ten nadeele van Martens en 4 kippen in den nacht van 17 op 18 Maart, ten nadeele van v. Kats te Gouda, vrijgesproken. Vervolgens stonden terecht: H. J. Th. K., oud 20 j., hospitaalsoldaat te Gouda, 26 H 3 Juli: n n n 14 Augustus 21 28 Maandag 30 Mei e. k. (2e Pinksterdag) zal het eerste zomerconcert in de Sociëteit #Ons Genoegen" worden gegeven door de stafmuziek van het 4e Reg. Infanterie, directeur de beer Mann. De volgende concerten zullen bij afwisseling door dit korps en door het Harmoniekorps onder directie van den heer J. H. VöUmar (de zoogenaamde Kleine Kapel van de Stafmuziek van het Regiment Grena diers en Jagers) gegeven worden. En wel Zondag 12 Juni: ii ii n n ii n J. G. de V., oud 21 j., sleeper te Rotterdam en J. v. d. Loud 18 j.# pakhuisknecht te Gouda bekl. van op 10 April in dronkenschap tegen het verbod van den chef van de Rhijnspoorwegmaatschappij te Gouda, gedrongen te zijn in het stationsgebouw en daar genoemden chef en den waarnemenden portier te hebben mishandeld. Eisch 14 dagen gev. voor ieder. Uitspraak Dinsdag a. st. Gisteren had te Waddinxveen de installatie plaats van den nieuw benoemden burgemeeeter, den heer R. Tissot. Nadat Z. E. A. door de wethouders in de raadzaal geleid was, richtte de heer G. van Lange, waarnemend burgemeester, eene hartelijke toespraak tot hem, welke de heer Tissot in manne lijke taal beantwoordde. Nadat er nog eerst eene stemming plaats had voor ambtenaar van den burgerlijken stand, waarbij de heer Tissot met algemeene stemmen werd gekozen, werd de vergadering gesloten. Na afloop der vergadering werd aan Z.E.A. door den gemeenteraad een déjeuner aangeboden. Op den 19den Mei zal het 24 jaren geleden zijn, dat bij de artillerie-instructie-compagnie te Schoon hoven de eerste volontairs in dienst traden. Gedu rende dat tijdvak zijn tot op heden 2398 volontairs aangenomen, terwijl voortdurend een zeer groot aan tal om plaatsing vragen. Door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is een adres ingediend aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, naar aanleiding van het antwoord der Regeering op het voorloopig verslag over het wetsontwerp tot bekrachtiging der overeenkomst met de Rijnspoorweg-Maatschappij. Men weet, dat de Staten van Zuid-Holland in hunne laatste zomerver gadering zich tot de Tweede Kamer hadden gewend met verzoek, geene nieuwe concessie te bekrachtigen, wanneer daarin niet bepaald werd, dat de spoorweg bruggen, in het belang der scheepvaart, zouden kunnen worden verhoogd, zonder dat de Spoorweg- Maatschappij de meerdere exploitatiekosten, daar door veroorzaakt, in rekening zou mogen brengen. Voornamelijk had men het oog op de brug over de Gouwe bij Gouda. Thans leggen Gedeputeerde Staten bij hun adres een brief over, aan den minister van Waterstaat gericht, waarin ontvouwd wordt een plan van vaart verbetering, dat zij voornemens zijn aan de Staten in hunne aanstaande zomervergadering voor te stel len. Het betreft hot in beheer nemen en verbeteren door de provincie Zuid-Holland van het deel van den waterweg tusschen den IJsel en hot Noordzee- Kanaal, dat in die provincie ligt, nl. van de Mal legatsluis bij Gouda tot de Ringvaart vau den Haarlemmermeerpolder. De vaart zal ingericht wor den voor de grootste tjalken en voor die Rijnsche pen, wier lengte minder dan 46,7 (de lengte der Mallegatsluis) bedraagt, met dien verstande even wel, dat bij elke coupure of verbreeding en bij elk nieuw te maken kunstwerk op de hoogere eischen, die de toekomst zou kunnen stellen, wordt gelet. De kosten van alle verbeterirgen worden geraamd op 1 573 000, de onderhoudskosten op ƒ20000 ’s jaars. Onder deze verbeteringen bekleedt eene eerste plaats de verlegging en verhooging van de brug over de Gouwe, nabij Gouda in den Rijnspoorweg. Aan die brug zal eene doorvaarthoogte verzekerd I torpedo-bootei I'

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1