ïSs. ■1 I I I N° 3550. BINNENLAND. ISS7 Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. els neer!!! mos i< staande par- 3 baar binnen verdwijnen, irjjk en zacht 85 cent per oor,. Alleen 0. HÜINCK j J I I i' I Zondag 22 Mei. 1* Bfj deze Courant behoort een Bijvoegsel. 4 il 4- Si 4 .AK, I I i tTIEK WEL I. 60. 2 kortst I j MAX. ICHI F 1 4 t -- draaf, Gouda. F. 1 'i De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave ^>7^ ;ör*^ dadelyk ar te f i te Gouda. voor een i BfUMJJW. f'dfrOCjWWWWt Groenen daal. OSMAN, Tiendeweg. L8TIIN, Blauwstraat. issiao Zn. ■F. Brinkil. f BESLOOT. DKADB. IMAM. KuRVBRS. Gaarkeuken. BUWBN. EFLAND. Post. ZUL. Bouthoorn, jb Wildb. goudsche courant. d van 'art en rood. .SCHMIDT, De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. voorwaarden iplaatst, aan- Hoofd-Depot M te Utrecht. ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. «1 Bij de Wet vsn 17 April 1887 (RtaaWilad no. 64) welke met 1 Mei 11. in werking is getreden, is aan art. 3 der Patentwet een onderdeel toegovoegd (letter IJ) waarbij van patentrecht zijn vrijgesteld zij, die zonder werklieden, alleen of mot hunne vrouwen en kinderen, de bedrijven en handwerken, vermeld naar de plaatsen in de tabellen I en XII, uitoefenen en niet krach- J:1 tens vorige bepalingen van dit artikel waren vrij gesteld. Indien de vrijstelling door aanschaffing van werklieden in den loop van het dienstjaar vervalt, is belasting naar tijdsgelang verschuldigd. Overigens betreft de nieuwe vrijstelling uitsluitend de rechten, geregeld in de tabellen I en XII daaronder begrepen die wegens kuipen, persen, rol len en cilinders, door de vrijgestelden, genoemd onder n". S7 en n". 1620 van de eerste afdee- ling van tabel I, gebezigd maar niet het recht naar tabel IV wegens de roelens, en evenmin dat als winkelier of koopman, 't Welk door sommige hand werkslieden wegens het doen van leverantie of wegens verkoop der door hen gefabriceerde of verwerkte waren verschuldigd kan zijn. Naar aanleiding van de geruchten omtrent het op richten van eene doleerende kerk te Haastrecht, wordt ons nader gemeld dat daarvan niets anders bekend is dan dat de te Haastrecht sinds eenige jaren be staande evangelisatie zich, althans wat de meerder heid van haar bestuur betreft, bij de beweging door dr. Kuyper in bet leven geroepen heeft aangesloten. Bij den kerkeraad der hervormde gemeente te Haas trecht, die geheel uit modernen bestaat, is echter tot heden nog slechts van drie lidmaten der gemeen te bekend dat zij aan de synode de gehoorzaamheid hebben opgezegd. Het is dus wol wat voorbarig van de stichting eener Nederduitach-gereformeerde kerk te spreken. (N. R. Ct.) Donderdag is te ’s Hage op 75-jarigen ouderdom overleden het lid der Tweede Kamer Mr. P. Blussé van Oud-Alblas, de nestor van dit hooge staats college. Maandag jl. woonde de heer Blussé nog de Kamer zitting bij, maar verliet die voor het einde, daar hij zich onwel gevoelde. Intusschen scheen zyn toe stand volstrekt niet bedenkelijk, doch moet plotseling verergerd zijn door een hevigen schrik, daar er Dins dagavond een begin van brand in zijne woning is ontstaan. Gelijk bekend is, was de heer Blussé jarenlang lid der Ttveede Kamer, meerendeels voor zijne geboor teplaats Dordrecht; doch in de laatste jaren zijns levens vaardigde het district Deventer hem af. Ruim anderhalf jaar maakte hij deel uit van het laatste ministerieThorbecke, waarin hij de porte feuille van Financiën had. Ofschoon hij ook in die betrekking belangrijke diensten bewees, slaagde hij er niet in, zijn inkomstenbelasting tot wet te zien verheven. Blussé behoorde tot de oude garde der liberale partij en maakte tot zijne laatste levensdagen een uitstekend figuur in de vertegenwoordiging. Sprak h(j in tateren tijd weinig, nog steeds tin telden zijn redevoeringen van humor, terwijl zijn adviezen berustten op oprechte overtuiging, degelijk heid van inzicht en helder doorzicht. In handels- en finantieelo zaken vooral was Blussé een man van gezag. Naar wjj vernemen, zal er binnenkort een post- pakketdienst op Ned. Indië in werking treden. De paketten, tot een maximum van 5 kilogram, zullen mot de stoomschepen van de Maatschappij Nederland en de Rotterdamsche Lloyd worden ver zonden en in Indië door die maatschappijen verder GOUDA, 21 Mei 1887. Blijkens het in dit n’. voorkomende raadsverslag is bij den Gemeenteraad ingekomen eene begroeting voor de Gasfabriek betr. de exploitatie van 1 October tot 31 December e.k. Daarbij wordt voor gesteld de gasprjjs te brengen op 8 cents per M’, zoodat deze met 2 ets. verdaagd zou worden. Naar wij vernemen is ook hier ter stede besloten tot oprichting van eene doleerende gemeente. De heer P. van Rijk alhier deed met gunstigen uitslag examen voor de akte L. O. In de Woensdagavond gehouden Algemeeae ver gadering van Leden on Begunstigers der Werkin richting tot wering der bedelarij werden herkozen als bestuurders de hh. A. H. van Dillen en L. V. Hoogendijk en als commissarissen de hh. A. Dort- land, A. Smits, J. M. Noothoven van Goor en H. G. Hoefhamer. Tot commissarissen werden gekozen de hh. J. Biezenaar, C. G. van der Post, W. Begeer en C. van Berkel. Zondag jl. overleed alhier de heer M. G. Emeis, gepensioneerd hoofd der school van Sluipwjjk. Hij was een der oudste leden der onderwjjzorsvereeniging in het voormalige 7 e district van Z.-H., later arrend. Gouda. Alhoewel hij, bij eene latere wijziging der distric ten, er van afgenomen werd, bleef hij altijd lid van gemelde vereeniging, en ook een getrouw bezoeker der vergaderingen. Woensdag werd zijn lijk grafwaarts gebracht. Door de dos namiddags te geven normaallessen in ver schillende deelen van net arrondissement, waren vele onderwijzers verhinderd de begrafenis bij te wonen. Aan de geopende groeve, omringd door de zes zonen en verdere familie van den overledene, hield de arrond.-schoolopziener Dr. D. Terpstra eene treffende rede, waarin hij den overledene schetste als een goed vader, trouw onderwijzer en braaf mensch. De heer J. D. Emeis, broeder van den overledene, dankte namens de familie, daar de door droefheid overstelpte kinderen hiertoe ongeschikt waren. Met diepen weemoed in het hart verlieten allen de begraafplaats. Benoemd tot controleur l,w klasse de heer W. F. H. van Amerom controleur 2' kl. te Sam- pang residentie Madoera. De onlangs opgerichte Soherm-afdeeling der gym- nastiekvereoniging „Excelsior" alhier, zal medewerken op de uitvoering, welke laatstgenoemde vereeniging op Maandag 13 Juni in de sociëteit „Ons Genoegen" zal geven. Als gewoonlijk wordt de uitvoering gevolgd door bal. i van bestemming worden geëxpe dieerd. De uit Indië verzonden pakketten worden hier te lande verder per post bezorgd. (N. R. Ct.) Het hoofdbestuur der „Maatschappij tot nut van 't algemeen” heeft het bekende voorstel betreffende het „Sociaal Weekblad" bij circulaire aan de depar tementen ingetrokken. Ofschoon nog altijd van oor deel, dat de maatschappij door de aanneming van bet voorstel langs de lijn van haar eervol verleden zou voortarbeiden, geenszins in strijd, maar veeleer in loffelijke overeenstemming met artt. 1 en 2 der herziene wet, 'meent het hoofdbestuur het voorstel tegenover de vrij eenstemmige tegenkanting der departementen te moeten terugnemen, nu de ver werping zeker schijnt en er dus slechts een onvrucht baar debat zou plaats hebben. Het Hoofdbestuur werd tot deze intrekking in staat gesteld door den uitgever, den hear Tjeeuk Willink te Haarlem, die eerst zijn toestemming gaf om het voorstel terug te nemen, omdat bet succes, aanvankelijk met het „Sociaal Weekblad" verkregen, veel grooter is dan hij had durven hopen, zoodat de steun van ’t „Nut» niet meer volstrekt onmisbaar is; terwijl hij later zalf 't verzoek deed om tot de intrekking van het voorstel te besluiten in het belang van het blad zelf, dat door den beoogden band niet vrij zou zijn ge bleven in die mate als de uitgever zelf wenschte, al was hij over dit bezwaar heengestapt in het belang van het doei. Zekere vrouw H. die wegens wanbetaling gerech telijk uit hare woning op de Marnixkade te Amster dam is gezet, is krankzinnig naar het Buitengasthuis gebracht. Onder haren inboedel vond men twee blik ken trommels gevuld met effecten, die gezamenlijk een vrij groot kapitaal vertegenwoordigden. In haren zak had ze nog 53 gulden; terwijl bovendien nog vele zilveren voorwerpen, als: lepels, vorken, messen, enz. gevonden werden. Zij zal waarschijnlijk naar een rijks krankzinnigengesticht overgebracht worden. Staten-GeneraaL Tweede Kamer. Zitting van Woensdag 18 Mei. De hoer Cremer, den Minister van Waterstaat interpelleerende over den toestand van de overkap ping van het Central-station te Amsterdam en de indienststelling van het station, vroeg of ér reeds een nieuw plan bestond om de verzakking van de fundeering dier overkapping tegen te gaan, en of eene spoedige indienststelling van het station, dat nu reeds 2*/s millioen heeft gekost, spoedig was te gemoet te zien. De Minister van Waterstaat antwoordde, dat door ambtenaren buiten het corps Rijksingenieurs een nieuw plan was ingediend, dat reeds in onderzoek is, en waaromtrent hij spoedig rapport verwacht. De heer Van Kerkwijk wilde de verdere uitvoe ring van het werk aan de Holl. Spoorw. Maatsch. opgedragen, hetgeen de Minister wel wilde doen, wanneer die Maatschappij zich daartoe nog bereid verklaarde. Over de conclusie van het rapport betreffende de inlichtingen op het adres van den heer Salomon, omtrent het beheer van het gesticht „de Kruisberg» is de discussie geschorst, daat de Minister nadere geheime stukken wilde overleggen. Deze stukken zijn in handen gesteld eener commissie. Bij het wetsontwerp tot onteigening

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1