I UIS 18, I 3 3» 1887. N 3551. BINNENLAND. Woensdag 25 Mel. Nieuws- .en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, ping OP: I 73*. I A 1 l •J j’ 1 9 4 i Vee: IN, 'ier da Sectie ren. )P. T, De innending van advertentlön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave 3 tl K GOUDSCHE COURANT lerdam serd. >uda. m—r in'tiiiwaïfcir&Bfe.- ai- srrein, laande ivineie jormalig predikant te rich had gewend tot dezen onbevoegd was, wijn om bij de Synode, 5 HT, latsen. •entie ist zoo 1887, 11887 ikt en en van etc. lettere 187. HOO- beiden ;en te bezor- r Jouda, i naar net De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is j 1.25 franco per post 1.50. ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. GOUDA, 24 Mei 1887. De heer J. Schoneveld van der. Cloet is aan de univorsitoit te Erfurt gepromoveerd tot Doctor in de philosophic. Het electrisch licht, heeft zijn intrede gedaan binnen Gouda. De Directie der Stearine Kaarsenfabriek alhier heeft nL gevolg gegeven aan haar vroeger te kennen gegeven voornemen om het gaslicht door het ge noemde te vervangen en nadat reeds sedert eenigen tijd de voorbereidende werkzaamheden in vollen 22 Mei zeer guur, regenachtig weder was on dat er hagelstoenen vielen zoo groot als erwten, een feit echter dat niet op zich zelf staat daar wij er in de laatste dagen reeds meermalen op onthaald werden. Zou de almanak der goudvinken soms „Maart, aangeven Terwijl het volgens onze Enkhuizer .Mei" is. Dan is er in eerstgenoemde een drukfout dat nu blijkt een drukgoed te wezen. In de 9e zitting der algemeene synodale commissie der Ned. Herv. Kerk werdeu niet-ontvankelijk ver klaard in hun verzoek, om vernietiging van eene uitspraak van het prov. kerkbestuur van Zuid-Holland, de heeren M. J. Boijs c. s. te Oudewater, op grond dat deze was eene beslissing ter eerster instantie. Ook werd niet ontvankelijk verklaard in zijn hooger beroep, van eene uitspraak valt datzelfde bestuur, de heer W. F. A. WinckeL Oudewater, op grond dat s de synodale commissie, die v en intusachen den wettigen 4 het bevoegde college, in hooger beroep te komen, had overschreden. Men hoort zeer dikwijls over paardenkracht spreken en toch weten maar zeer weinig lieden, hoeveel en welke kracht daarmede bedoeld wordt. Paardenkracht beteekent wanneer men van machines spreekt, een kracht, die in staat is om in één seconde een ge wicht van 160 pond drie voet omhoog te heffen. Deze paardenkracht staat, volgens do algemeen er kende schatting, gelijk aan de sterkte of kracht van drie gewone trekpaarden. Een trekpaard heeft, ge middeld geuomen, evenveel kracht als zeven werk lieden. Derhalve verricht de paardenkracht in de werktuigkunde een arbeid waarvoor een-en-twintig werklieden noodig zijn. De detectives te Londen en ook die te Berlijn in navolging der Engelschen, zijn sedert kort voor zien van een nuttig werktuig. Wanneer zij daarvan gebruik willen maken, dan behoeven zij slechts hun horloge voor den dag te halen en dan zien zjj oogenschynlyk op de wijzerplaat hoe laat het is, maar werkelijk nemen zij dan een photographic van dezen of gene die hun verdacht voorkomt. Het werktuig is naar het uitwendige, een horloge van gewone grootte, maar eigenlijk is het een soort van photographietoestel. Degeen die een afbeelding wil nemen, drukt op een veer, de kast opent zich aan de eene zijde, in een miniatuur donkere kamer wordt de verraderlijke lichtstraal gevangen opeen zeer gevoelig plaatje en in een ommezien is de bewerking afgeloopen, de kast gesloten en de man in quaestie bergt het „horloge" in hettasefaje. De corr. van de R. Ct“ verhaalt dat thans door het „bureau voor nijverheid" te Amsterdam een „automaat" in de wandeling gebracht wordt, die het in nuttigheid wint van de weeg- en kracht- machines en zelfs van de kastjes, waar men zich van eenige ohocolade-tabletten kan voorzien. Hij bestaat namelijk uit een sierlijk gepolijst, roodko peren tonnetje met eene kraan; de aardigheid er van is nu al verteldwerpt men een dubbeltje door eene spleet in het vaatje, dan laat de kraan de daarin aanwezige vloeistof door en men vult zijn glas. Kellners kunnen bij deze manipulatie gemist worden van fooien geven is geen sprake I ggnomen van het Merovingische en deze weder van gang waren, werd gisterenavond de fabriek op de nieuwe wijze verlicht. Het effect is prachtig! Daar de wijze waarop het ontstoken wordt zeer gemakkelijk en eenvoudig is en de kosten op den duur ook minder zullen zijn dan die van gaslicht, zoo .laat het zich aanzien dat het in alle opzichten eene verbetering mag genoemd worden. Hoewel reeds gisteren ver in den omtrek de nieuwe verlichting onmiddellijk werd opgemerkt, zal later als ook de terreinen op deze wijze ver licht worden, het terrein ook buiten de fabriek daardoor voortaan prachtig geïllumineerd zijn. Tot ouderlingen der doleerende gemeente alhier zijn gekozen de heeren H. W. Otto, A. van Vliet en A. W. van Kluijve en tot diakenen de heeren A. Vingerling, C. Brunt en W. H. Dercksen. Naar men weet waren door eenige Leden der Ned. Herv. Gemeente alhier bezwaren ingebracht tegen de onlangs gedane benoeming van ouderlingen en diake nen op grond van de „onkerkelijkheid" der benoem de personen. Het Classicaal Bestuur heeft in zijne vergadering van Vrijdag die bezwaren ongegrond ver klaard eb de benoemde heeren zijn daarop Zondag in de voormiddag-godsdienstoefening bevestigd. Vrijdag a. s. zal de Meivergadering gehouden wor den van de Afd. Gouda van het N. O. G. Daarin zal de heer Leopold eene paedagogische bijdrage ten beste geven, en de heer Posthumus de vraag beant woorden in hoeverre heeft de behandeling der repe- teerende breuken waarde voor het onderwijs in de school Zaterdag 21 Mei had hier de voorjaarsvergadering plaats van de vereeniging van onderwijzers in het arrondissement Gouda onder leiding van den Voor zitter, den heer Dr. D. Terpstra. Na afloop van de huishoudelijke zaken sprak de heer Veenstra over Stel- en stijloefeningen. Als altijd besloot een ge zellige maaltijd deze vergadering. Zondag 11. werd door eenige wandelaars nabij Achter-Willens een in deze streken zeldzame vogel opgemerkt. Bij nader onderzoek bleek dat het een goudvink was en alzoo een vogel, die men hier weinig of nooit in het vrije veld aantreft. In het werk van Prof. Schlegel, wordt deze vpgel vermeld als in Gelderland in zeer kleinen getale nestelende, en in de overige streken van ons land slechts, alles behalve menigvuldig, zwer vende „in liet gure jaargetijde" Deze laatste woorden zijn helaas maar al te waar, daar het te constateeren valt, dat het Zondag meer, zoodat van de veranderingen in het koffiehuis leven die dit voorbrengsel van het Berlijnsch ver nuft zal teweegbrengen, de gevolgen niet te over zien zijn. De houders van deze vaatjes zijn verplicht bij contract zich te verbinden het geheim van den toestel, indien dat ontdekt mocht worden, niet te verklappen. Wanneer dit gewenscht wordt, kan men tonnetjes bekomen, die geheel zonder opzicht kun nen blijven. Het glas wordt namelijk op gelijke wijze ter beschikking van den drinker gesteld; deponeert hij ’t weder op zijne plaats, dan komt het geldstuk dat hij als borgstelling voor het glas in een ander gleufje heeft laten vallen, te voorschijn, en de tran sactie is hiermede ten genoegen van beide partijen geëindigd. Indien met de vervaardiging van automaten der wijze wordt voortgegaan, dan is de tijd niet ver af meer, dat men welvoorziene tafels met het gewensebte aantal couverts en gegallonneerde knechts voor de bediening uit het kastje zal zien deboucheeren. Het hangt er slechts van af, wat men door het gleufje dient te werpen.» Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zitting ran Maandag 23 Mei. In den aanvang van de zitting werd door den Voorzitter hulde gebracht aan de nagedachtenis van den heer mr. P. Blussé, den nestor der Kamer, wiens overlijden door allen met diep leedwezen was vernomen. Met deze hulde vereenigde zich de eerste spre ker in deze zitting, de hoer Viruly, en daarna de Minister van Oorlog, namens de Regeering. Besloten werd, de kennisgeving van het over lijden met «en missive van rouwbeklag namens de Kamer te beantwoorden. De beraadslaging over het VIHe Hoofdstuk (dé- fensie) der Grondwetsherziening werd voortgezet en wel over 3 punt A., bepalende: „Tot bescher ming der belangen van den Staat is er een zee- en eene landmacht, bestaande uit vrijwillig dienenden, en voor zooverre deze niet toereikend zijn, uit dienstplichtigen. De wet regelt den verplichten krijgsdienst; zij regelt ook de verplichtingen, die aan hen, die niet tot de zee- of landmacht behooren, ten aanzien van ’s lands verdediging opgelegd kunnen Worden." Op dit artikel zijn 3 amendementen voorgesteld door de heeren Viruly, Seret en Fabius. De heer Viruly wil de regeling der legerorgani- satie in de Grondwet opnemeu. De heer Seret wil uit het regeeringsartikel de woorden schrappen: „voor zooverre deze niet toerei kend zijn", terwijl de heer Fabius wil: het vaststel len van den eersten oefeningstijd en van den tijd voor herhalingsoefeningen, in de Grondwet. De Regeering bestreed al deze amendementen doch nam na discussie het amendt.-Seret over. Verschillende sprekers motiveerden hun stem vóór of tegen de amendementen. Over den oorsprong der hoogwaardigheidsbe- kleeders ten Hove deelt de te Frankfort verschij nende Adelsherold het volgende mede De hooge betrekkingen aan het Hof zijn van zeer oude dagteekeuing. Reeds in de eerste tijden van het Duitsche Keizerrijk vindt met een grootmeester, major domus, een hofmeester, een schenker en een stalmeester. Het Karolingsche Huis had die over-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1