IS. DE N° 3553. DEH. BINNENLAND. E.73». I 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. nis,” VMJdag 27 Mol. beth, Jeparte- LM’S X, ontvan- I? 'kende, drank I its. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave 1 a v 11 md JRVEN. EL jaar 188’/, «dkeurend der Maat- 65,000. In eonen der laatste Quarjitoh, te Londen, wordt 0, tusaehen 1 Augustus S MEID in BEKKEN, I IS eene ,ich zonder kinderen g onder- reau voor tuterdam. >r. F. J. RINKMAN ikoraen geschilderde Janskerk te inis der St. mingen,enz. ■lyk levens- i Gebroeders /0.90 gisten etc. suing der I, Ap. te GOUDSCHE COURANT. r> De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. ide Kunsten irecteur der Jtrecht. Staten-Generaal. Eerste Kamer. Zitting van Woensdag 25 Mei. De Kamer heeft in deze zitting met 30 tegen 2 stemmen aangenomen het wetsontwerp tot uitbreiding der haven- en sluiswerken te IJmuiden, na korte discussie, waarin de Minister van Waterstaat verze kerde, dat vooreerst de doorvaartwijdte der bruggen over het Noordzeekanaal voldoende is, en mocht ver wijding noodig zijn, dan zal dit betrekkelijk weinig kosten en getuigen van vermeerderd verkeer der scheepvaart te Amsterdam. Vrijdag 11 uur zijn de overige wetsontwerpen aan de orde. ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Ifzonderljjke Nommers VIJF CENTEN. GOUDA, 26 Mei 1887. VERGADERING vaN den GEMEENTERAAD. Vrijdag den 27 Mei 1887, des namiddags ten 1 ure. Aan de orde Het voorstel töt wijziging der Gemeente-bogroo- ting, dienst 1887. De begrooting der Stédelijke Gasfabriek voor den dienst 1887. z Het voorstel betreffende het aangaan eener geld- leening, ten dienste der uitbreiding van de Gasfa briek. Het voorstel betreffende de uitbetaling van het tractemenl der gemeente-ambtenaren en bedienden in in geval van overlijden. De benoeming van eene Stads-Vroedvrouw. Te ’s-Hage zijn Dinsdag geëxamineerd zestien vrouwelijke candidaten voor de acte L. O. Toege laten is o. a. mej. Th. M. J. Vlasveld te Gouda. Tot aanvulling van onze vroegere berichten betreffende de doleerende gejneente alhier deelen wij nog mede dat D*. Winckel, uit Oude water, als consulent is op getreden en dat in de vergadering, waarin de kerke- raad werd verkozen, 54 manslidmaten tegenwoordig waren boven de 23 jaar. Voor Predikant by de Ned. Herv. Gemeente al hier is het volgende zestal, in alphabetische orde, opgemaaktM. van Regteren Altena te Bussum, D. Beekman te Breda, P. F. van den Bergfte Bleiswijk, Dr. M. van Lennep te Hoenderloo, A. B. Ter Haar Romenjj te Dedemsvaart en J. J. A. Valeton te Luiten. een exemplaar der Psalmen van Fust en Schroefer van 1459, het tweede, een incunabel waarop de datum is aangegeven, aan <(le liefhebbers voor 65,000 aangeboden. (N. v. d. B.) Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zittingen van Dinsdag 24 en Woensdag 25 Mei. Zitting van Dinsdag.. Het debat werd voortgezet over het Hoofdstuk Defensie en wel over het artikel, bepalende, dat er tot de bescherming van de belangen van den Staat eene zee- en landmacht is, bestaande uit vrij willigers en dienstplichtigen, en dat de wet den ver plichten krijgsdienst regelt. Door den heer Schepel was een amendement voor gesteld om te doen uitkomen, dat de krijgsmacht alleen voor Nederland is, in hoofdzaak zal bestaan uit vrij willigers, en wettelijke regeling der werving zal plaats hebben, zoomede oefeningsplicht voor hen, die niet tot de krijgsmacht behoorem Door de Regeoring werden de reeds in ons vorig nr medegedeelde amendt.-Vinily en Fabius en het heden ingediende amdt.-Schepel bestreden, terwijl ook de heeren Rooseboom, Seret en Fabius zich sterk tegen de aanneming van het amendt.-Schepel verklaarden. De heer Van Baar was voor het amendt.-Schepel, neer het noodig is, met minder kracht op te treden dan tot heden het geval was. Mr. Brooshooft geeft voor het beheer in Indië het volgende in overweging: a. In Nederland. De Koning, de minister van Koloniën, deel uitmakende van het Kabinet, en de Kolonialen Raad. Dit lichaam zou wetgevende macht bezitten en bestaan uit leden, door den Koning, op voordracht van den Minister, i te benoemen. De Staten-Generaal nemen aan de wetgeving in Indië geen deel; alleen wordt hun jaarlijks verslag uitge bracht en kunnen zij invloed uitoefenen op de alge- meene richting der wetgeving door den minister te doen vallen. b. In Indië. Een gouverneur-generaal als uit voerende macht en als wetgever met den Raad van Indië. Dezen Baad te benoemen door den gonver- neur-generaal uit een voordracht van leden der resi- dentie-raden, waarop uit iedere residentie een per soon wordt geplaatst. De machtsgrenzen van den indischen en den haagschen wetgever dienen, nauw keurig afgebakend te zijn. In Indië worden de be groetingen vastgesteld van de uitgaven en inkomsten in Indië. De Raad houdt in den regel openbare zit tingen. Overigens werkt rar. B. zijn stelsel voor gewesten en gemeenten zoodanig uit, dat een onafhankelijk bestuur den waarborg geeft, dat de belangen der ingezetenen naar behooren kunnen worden behar tigd. Van do maatregelen, die een zoodanig bestuur vol gens mr. B. zou moeten nemeh in het belang der koloniën, zal de nLocomotief" later iets mededeelen. Te Utrecht is het le natuurk. ex. met goed ge volg afgelegd door den heer A. G. A. Idenburg. In de Dinsdag gehouden zitting der Rotterdamsche Arr. Rechtbank werden veroordeeld: H. J. Th. K., oud 20 jaar, hospitaalsoldaat te Gouda, J. G. de V., oud 21 jaar, sleeper te Rotter dam en J. v. d. L., oud 18 jaar, pakhuisknecht te Gouda, bekl. van op 10 April in dronkenschap tegen het verbod van den chef van de Rhijnspoor- wogmaaftchappij te Gouda, gedrongen te zijn in het stationsgebouw en daar genoemden chef en den.waar- nemqnden portier te hebben mishandeld, tot 8 dagen gevangenisstraf. B. 8., sjouwer te Gouda, bekl. van huisvrede breuk, tot 3 dagen gevangenisstraf. Vervolgens stonden terecht: J. 8., oud 32 jaar, plaatsvervanger en J. V., oud 36 jaar, arbeider, wonende te Moordrecht, bekl. van mishandeling van H. Leeuwen aldaar. Eisch 3 dagen gevangenisstraf voor ieder der beklaagden. Uitspraak heden over 8 dagen. De tweedaagsche retourbiljetten, op den Ned. Rijnspoorweg afgegeven op Zaterdag 28 Mei en Zondag 29 Mei, zijn voor de terugreis geldig tot en met Dinsdag 31 Mei. Een boek van catalogussen van mr. De vijfde vergadering Ivan het Nederlandsch Landbouw-comité zal gehouden worden op Dinsdag 7 Juni a. s., des middags te 12 uur, in het Ge bouw voor Kunsten en Wetenschappen», te’s-Gra- venhage. Onder de punten ter pehandeling komen voor: a. Voorstel Zeeland, luidende: Zal het jaarlijksch verslag over den landbouw m Nederland volkomen beantwoorden aan de bedoeling waarmede het wordt uitgegeven, dan is het noodig dat daarin vereen voudiging worde gebracht; b. Over het al of niet wenschelijke van de oprichting eener algemeene Nederlandsche Landbouwr-Courant (over dit punt heeft het hoofdbestuur de adviezen ingewonnen van verschillende iandbouwrfnaatschappijen en die adviezen bij den bettrargrrngsbrief overgelegd); c. Voorstel Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw betreffende de; vogelenwetd. Voorstel Zeeland in zake contracten bij teelt van suiker bieten; e. Bespreking Inzending Tentoonstelling Parys in 1889. Aan het kort verslag der handelingen van het comité over het afgeloopen jaar is het volgende ontleend Bij voortduring was het bestuur ijverig werkzaam om de remonteering van Ons leger door inlandsche paarden voor te staan en daaraan de belangen van onze paardenfokkerij te herbinden. Dankbaar voor het te dezer zake verkregene, mag toch niet ont veinsd worden, dat uitgebreider finqnciëele steun zeer wenschelyk zou zyn, opd>t ook subsidiën voor de betering van het paardenras gegeven kunnen worden aan de maatschappijen in die provinciën, waar tot heden minder geschikte paarden Ivoor de remonte worden geteeld. Het bestuur achjt de bevordering der belangen van de paardenteelt onder de belang rijke onderdeden zijner werkzaamheden. De benoeming eener staats-commissie, om in zake landbouw een advies uit te brengen, zal het comité vergunnen af te wachten, welke resultaten daarna worden verkregen. Ieder zal de belangstel ling, door ’s lands regeering in den landbouw ge toond en geopenbaard door de benoeming dier com missie, op hoogen prijs stellen; toch meent het be stuur er op te mogen wijden, dat de werkkring dier commissie slechts tydelyk is, en dat gedurende he bestaan der commissie wodetzijdsche samenwer king stellig op prijs gestéld moet worden, daar én commissie én comité beidé de bevordering van den Nederlandschen landbouw tot taak hebben. Het bestuur gelooft dat hot comité zich tot een be scheiden optreden mag bepalen, zoolang de werk zaamheden en het uitgebreide onderzoek der land- bouwcommissie niet zijn afgeloopen. Het landbouw-comité zal zich waarschijnlijk dus in dit jaar moeten onthouden vim het nemen van initiatief in veel omvattende zaken én zich bepalen om alleen urgente onderworpen te behandelen. De noodzakelijkheid van eene vertegenwoordiging van alle landbouwmaatschappijen in een comité, het- zy op den togenwoordigen voet, hetzij onder eenen ©enigszins gewijzigden vofin, blijft ten volle van kracht, en het bestuur vertrouwt dat een tijd van betrekkelijke rust er niet töe leiden zal, later, wan-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1