NEN luF. EG. B 8. 3553. 1887. riag. o. n BINNENLAND. Zondag 29 Mel. r E. 73». «BONS id daarmede in Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, Buitenlandse!! Overzicht. LEN idon, HOI.MS r»o£Hh 28 en 29 EI d. a. v. LSTHMA LLES i eken, DOPE. net JONG- rieven motto Conran t. OPWEKKEND KOORTSVtUDRUVtNO ARMOEDE GROOTE ZWAKTE f l.OO. GOUDSCHE COURANT. noemd de heer C. Hoogeveen in plaats van den heer J. Sluij», welke daarvoor had belankt. Tot pol 7.daal Bilwijk de heer W. HID cht zijn. Men zend* illanaSche, belangrijke i doonieiA Advokaten. MKrllesefl 3 geven hunne IGERBEER, le in de voor- r Koffiehuizen Jigaretten geeft verlichting. In gelegenheid te stellen, zich als plaatsvervanger te verbinden, terwijl aan de lotelingen van 1888 gele genheid zal worden gegeven, om zich vóór hunne inlijving van een anderen plaatsvervanger te voorzien, in geval zij reeds een contract met een milicien der lichting 1885 hebben aangegaan. De Kamer is tot nadere bijeenroeping gescheiden. Verduistering van een brief. Voor de arrondisse mentsrechtbank te Maastricht stond Woensdag terecht G. T. drukker en uitgever van het weekblad de Limburgsche Aankondiger te Sittard, beschuldigd van verduistering. Den 18en Februari 11. was door den heer Louis Regout een brief por expresse bestelling gezonden aan den uitgever vdn hot weekblad Lim burg te Sittard, met verzoek zijn open brief aan de Enquête-commissio in zijn blad ter willen opnemen togen vergoeding van de daarop eventueel vallende kosten. Deze brief was door onoplettendheid van een brievenbesteller bezorgd geworden bij den beklaagde om keuren men, I Zij werden echter teruggeslagen en een kreet verontwaardiging volgde hen op de hielen. Gelukkig dat de wind, die in de laatste dagen sterk geblazen had, dien avond was gaan liggen. Dit werkte de pogingen tot behoud der nabijgelegeno huizen niet weinig in de hand, Doch van de Opera bleef er welhaast bijna niets meer staan. Men achtte zich reeds gelukkig de nabijgelegene panden te kunnen behouden. Te middernacht had men reeds twaalf lijken, onder welke er drie van vrouwen waren, opgenomen. Doch men geloofde toen dat er nog verscheidene meer waren. Een kwart na middernacht ’was de brand het hevigst. Op dat ©ogenblik werden door de brand weermannen twee gewonde machinisten en een ver koold lijk naar beneden gedragen. De artisten, die in den omtrek van de brandende Opera waren blij ven staan, herkenden in het lijk den hoofdmachinist. Een jammerkreet volgde op die ontdekking. Onder de gewonden was eene danseres der Opera, die bij het begin van den brand in de nabijheid was en op het vernemen van het onheil de onvoor zichtigheid had gehad in den schouwburg te gaan om hare kostbaarheden uit hare loge te halen. Door den rook zijn misschien even zoovele men- schon omgekomen als door de dammen. Ruim 40 lijken zijn reeds gevonden. Jj Nog altijd geen nieuw Fransch ministerie. Do vraag omtrent het al of niet wederoptreden van gene- raAjs-'Rouijinger schijnt de groote moeilijkheid te zijn. ^'tóuMkeinsche meerderheid is daarover, gelijk galles, jammerlijk verdeeld. T'^merkelijk dat de Parijscho en Berlijnsche beuff£ra^en, als Boulanger^ kansen om minister te worden dalen, en dalen als zijn kansen stygen. Hier aan moet men echter niet te veel gewicht hechten. Onze ervaring leert ons niet dat het rijzend en dalend kwik der beurs van Parijs een vertrouwenswaardigo barometer is. Indien het blijkt dat geen ander ministerie moge lijk is dan een ministerie Boulanger-Clémenceau, is het niet onmogelijk dat president Grovy zal aftreden als president der Fransche Republiek, omdoorFroy- cinet of Floquet te worden opgevolgd. Verleden maand December heeft de president bij eene soort gelijke crisis als do tegenwoordige dat voornomen reeds gehad. De keelziekte van den kroonprins van Duitsch- land is gebleken niet zoo gevaarlek te zyn als men GOUDA, 28 Mei 1887. Moj. M. Th. Wildenburg alhier deed met gunsti- gen uitslag het akte-examen L. O. Tot poldermeester te Beneden Haastrecht is be noemd de heer C. Hoogeveen in plaats van den heer J. Sluij», welke daarvoor had belankt. Tot pol dermeester werden voorts herbenoemd te Roosendaal de heer A. A. Spruit, te Hoog en Laag heer C. den Baars, te Honnaard de Vorstcegt. bij Hoest en O cents. HOLM. te Zeist. A. H. TEEPE vrouwen in tooneolkostuum, met loshangende haren, hier en daar vliegende om eene plek te vindenvvan waar zij konden ontkomen of zich naar beneden stor ten. Gewonden werden opgeuomen en naar het Café Riche en andere nabijgelegene openbare inrichtingen gebracht. De brandweermannen waren tien minuten na het eerste alarmsein ter plaatse. Dadelijk stelden zij de reddingladders tegen de muren. Een oorverdoovend gejuich deed zich hooren, telkens als zij met een man of vrouw te voorschijn kwamen, die zij aan de vlammen ontrukt hadden. Ook ijzingwekkende tooneelen bleven niet achter wege. Omstreeks tien ure verscheen een man op het dak, omsloten door eene vuurzee. Hij maakte zich gereed om naar beneden te springen. //Neen, neen! spring niet!" riep de menigte hem toe; daar zijn de brandweermannen." De ongelukkige luistert niet naar deze woorden. Hij werpt zich naar beneden, komt op het ijzeren balkon terecht, en valt van daar op het plaveisel. Aan den kant der straat Favart hadden zich ins gelijks verscheidene personen omlaag geworpen. Te 9s/< ure had men reeds vier dooden opgenomen en een groot aantal gewonden. Sommige koffiehuizen, waarheen zij gebracht waren, kregen het aanzien van een hospitaal. De koepel van den schouwburg stortte om half tien met donderend geraas ineen. Een kreet van wan hoop steeg uit duizenden kelen van toeschouwers op. Al wat Parijs aan brandweermannen had scheen op dien tijd toegesneld om redding aan te te bren gen en den voortgang de vlammen te stuiten. Reeds hadden eenige belendende huizen van boven vuur gevat. Eenige schavuiten het klinkt schier onge looflijk, maar het wordt als stellig aan de /Jndépen- dance beige" gemeld zochten zich meester te maken van de reddingladders en naar boven te klim- ten einde de aangetaste huizen te plunderen, t van De heer H. W. Sonnemann, de kapelmeester bij hot zevende regiment I De heèr Sonnemann had zijne kapel door groote wilskracht en g_i- .i:_: aanmerkelijke hoogte gebracht, werden steeds zeer gewaardeerd. Staten-Generaal- Tweede Kamer. Zitting van Donderdag 26 Mei. De discussie werd voortgezet over Hoofdstuk IX, en wel over het artikel, regelende do bevoegdheid der Staten in waterschaps-aangelegenheden en de daarop voorgeetelde amendementen. Een van don heer Van der Borch v. Verwoldo, om de be voegdheid der Staten tot het opheffen van bestaande en oprichten van nieuwe waterschappen enz. aan wottelijko regelen te binden en een van den heer Gookoop, om de door de Regeering voorgestelde bevoegdheid voor waterschapsbesturen te doen maken, te doen vervallen. Na uitvoerige discussie werden beide amende menten verworpen, en het regeeringsartikel daarna aangenomen, zonder hoofdelijko stemming. De overige paragrafen werden goedgekeurd en het geheele Hoofdstuk Waterstaat aangenomen met 51 tegen 21 stemmen. De Vergadering is daarna verdaagd tot Dinsdag l’/i ure. Alsdan is aan de orde het voorstel Schaepman. Staten-Generaal. Eerste Kamer. Zitting van Vrijdag 27 Mei. In deze zitting werden verschillende wetsontwer pen, waaronder de definitieve Marine-begrooting en de vaststelling der periodieke verkiezingen, zonder discussie met eenparige stemmen aangenomen. Bij het ontwerp van wet tot verlenging van den diensttijd der lichting 1882 voor de militie te land en voor die van 1883 der zeemil.tie waar 5 leden zich tegen verklaarden verdedigde de Minister van Binnenlandsche Zaken dezen maatregel op dezelfde gronden als in de Tweede Kamer. Nog steeds blijft de politieke dampkring in het buitenland dreigende met eene uitbarsting. Voorzorgsmaatregelen te nemen tot handhaving onzer neutraliteit is derhalve plicht. Do heer Van Swinderen achtte dit ontwerp ongrond- gesproken of wettig. Wel geeft de Grondwet de bevoegdheid tot 1 -L het langer onder de wapenen houden der miliciens doch dan had de daartoe strekkende wet vóór 15 Mei, den datum waarop anders de lotelingei oudste lichting na c~“ - ontslagen, moeten bekrachtigd zijn. die daarvoor een ontvangstbewijs teekende en een gedeelte van den //Open brief" in het eerstkomende nummer ven zijne courant opnam. De beschuldigde geeft voor geen acht op het adres geslagen en in de meening verkeerd te hebben* dat de brief voor hem bestemd was en zulks te meer, omdat in een voor gaand nummer zijner courant een artikel was opge nomen ten gunste van de firma Regout. Vier getuigen werden in deze zaak gehoord, terwijl de vijfde getuige, de heer Louis Regout, wegens de zitting van de Eerste Kamer, afwezig was. Het O. M., waargenomen door mr. Nijpels, achtte nochthans het verhoor van den heer Regout noodig, omdat de ze zal hebben te verklaren, voor wion de brief be stemd was. Z. E. A. stelde daarom voor de verdere behandeling te verdagen1 tot Dinsdag a. s., waartoe door de rechtbank is besloten. Te Tilburg had Maandag de samenkomst plaats van belangstellenden in de oprichting van een onder ling pensioen-, weduwen- en weezenfonds voor ge- meente-ambtenaren in Nederland, door de heeren F. Van der Marck en Edm. H. Meelis, ambtenaren ter secreBrie aldaar, belegd. Met de ontwerpers waren echter slechts 16 ambtenaren tegenwoordig. De heer Hartman, secretaris van Goes, wees er evenwel op, dat wellicht onbekendheid met plan en bedoeling oorzaak was van de geringe opkomst, en gaf daarom in overweging, eenige nadere inlichtingen te geven. De heer Van der Marck ontwikkelde daarop de denk beelden der ontwerpers, voorop zettende dat h. i. wat door de Vereoniging van Gemeente-Ambtenaren on mogelijk werd geacht, wèl mogelijk was. Het pensi oen-, weduwen- en wezenfonds der Maatschappij tot expl. van Staatsspoorwegen tot grondslag nemende, was spr. van oordeel, dat met eene jaarlijksche stor ting van 8 pCt. der traktementen de zaak levensvat baar was. De heer Verploegh Chassé, burgemeester van Vreeswijk, meende dat zelfs 13 pCt. niet vol doende zou zijn. Ten slotte werden, op voorstel van den heer Hartman, de ontwerpers uitgenoodigd, hunne denkbeelden in den vorm van een ontw.-re- glement te brengen, dit aan alle gemeentebesturen toe te zenden, met verzoek om zoo ruim mogelijk bekendmaking en opgave van deelneming, en dan c. q. een nadere bijeenkomst te Utrecht te beleggen tot definitieve beslissing. (N. R. Ct.) Toen Woensdagavond in de Opéra-comique te Parijs //Mignon" opgevoerd werd, dat gevolgd zou worden door Z/le Chalet," werd, nadat het scherm voor het eerste bedrijf was opgehaald, eensklaps het tooneel verlicht door een feilen gloed. Een kruis balk was in brand geraakt en het vuur deelde zich dadelijk mode aan een stuk doek. De artisten ver lieten haastig het tooneel, waarop reeds eenige bran dende vlokjes vielen. Het publiek, door schrik be vangen, maakte zich gereed om te vluchten. De ré gisseur kwam nu op het tooneel om de aanwezigen tot kalmte aan te manen. //Maakt u niet ongerust", sprak hij: Z/het is niets-, het is enkel een stuk doek dat brandt." Maar nauwelijks waren deze woorden f er verhieven zich vlammen, die weinig geschikt waren om het publiek de door den régisseur aanbevolen© kalmte te doen bewaren. Een rosse gloed verspreidde zich over de geheele zaal. Om waarop anders de lotelingen der den luchtstroom van de zaal naar het tooneel af te een dienstad van 5 jaren worden „«den, werd het scherm neergelaten. Midderwijl ontslagen, moeten bekrachtigd zijn. was de paniek onder do bezoekers derwijze toegeno- Door den Minister van Oortog werd verzekerd dat meni dat sla vcrb«9teni WRren. Het publiek drong aan do miliciens der lichting 1882 tijdig een voor- naar de trappen. Den een wierp den ander over- loopig bewijs van goed gedrag, zoo zij dit verdiend hoop; verscheidene personen raakten op den grond hebben, zal worden uitgereikt, ten einde hen m de en Werden getrapt. Eene menigte lieden sneden zich aan de hand, doordien zij de vensterruiten stuk sloegen om door de vensters te ontkomen. Anderen werden in het gedrang als het ware platgedrukt tegen den muur. Vreeselijk was het schouwspel op de bovengallerijen. Gekerm en angstkreten stegen vooral van daar op. De artisten, de machinisten en de figuranten, die bij het begin van den brand op het tooneel of achter de schermen1 waren, hadden den tijd om te vluchten doch het personeel van de kleedmakers had groote moeite om buiten het bereik der vlammen te komen. Buiten, op don Boulevard des Italians, op de Place Boileau, op het plein en de straat Favart, stond eene saamgepakte menigte. De marede //Opéra-comique staat in vlam!" had zich met ongelooflijke snelheid door Parijs verspreid. De brand nam zeer spoedig in hevigheid toe. Uit het dak rezen zuilen van vlammen omhoog en be dreigden de huizen aan beide zijden tegenover den schouwburg. De vuurgloed verlichtte een aantal populaire infanterie, te Amsterdam in garnizoen, is overleden{ geschiktheid als dirigent tot eene en zijne uitvoeringen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1