JNAS, IEREN aderen. E. BINNENLAND. >en ,DEN. BW BS. Vrijdag 3 Jani. 1VEN >eek. schuit, ;sen, >akker, 1, Gouda. E. 73.. 1887. vmaag 3 Juni. pjq 3555. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Departe- ■j ?SEN, roenendaal. Zn. ontvan- De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave lELINGEN De mislukte proef niet „De Zwa- c. o. Blik inhoud 9 16 23 6,1 8,2 II u II n u n H n u n n n itie medespreken. Maatschappij in .1 dat het orgaan l. ida worden zeer billijke i. gen billijke ONTIJN and, als 1* i wit stipje, gulden be en aan het DRTELEN, i'L, ■EN, .ppelen 6,5 II GOÜDSCHE COURANT. De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post f 1.50. Mon meldt uit Nieuwerkerk a/d IJsol: Dinsdag ochtend te half 4 uren werd de gezon ken stoomboot Amsterdam No. 1 der Amsterdamsche reederij der heeron Burglaar en Schoenmaker, gezag voerder kapitein Haentjes, leeg gepompt door de stoombooten Zeeland, Gemeente JDokwerken, Rotterdam, Betsy en de Harry. De aannemer, de heer De Jong, had de voldoening dat de boot 6 uren weer op het water lag. meer willen geven dan droog officieel nieuws, bf stranden op de klip der onbeduidendheid bf eindi gen met geheel iets anders te kijn dan waartoe zij bestemd werden. De mislukte proef met „De Zwa luw" en de slechte ondervinding met den „Volksal manak" waarschuwden, meer dan eenige andere over weging, tegen het naasten van het "Sociaal Week blad" als orgaan van het „Nut." Wij hebben reeds melding gemaakt van een tweede amendement, door zeven leden der Tweede Kamer voorgedragen op het voorloopig kiesreglement, dat nu weldra aan de orde komt. Het heeft tot doel in de additioneele bepalingen der Grondwet niets te bepalen omtrent het gewijzigd kiesrecht voor de keuze van gemeenteraadsleden. Dit voorstel rust, naar ons voorkomt, op goede gronden. Voor de verkiezingen der Tweede Kamer, welker leden na afkondiging van de wijzigingen der Grondwet terstond moeten worden gekozen door een nitgebreider kiezerscorps, moeten de additioneele be palingen de noodige overgangsbepalingen behelzen. Voor de gemeenteraden is het anders. Dit jaar hebben in Juli de periodieke raadsverkiezingen plaats voor Vs der leden en daarvoor kan de nieuwe rege ling toch niet gelden. Over twee jaren eerst treedt weder Vs af- Er is dus ruimschoots tijd om” intus- schen voor de raadsverkiezingen regelen vast te stel len bij de gewone wet. Die regelen zullen nog heel wat hoofdbreken kos ten. Het is nl. zeer de vraag, of hetzelfde stelsel zal behooren te gelden als voor de verkiezingen der Tweede Kamer, en of o. a. niet voor het gemeente lijke kiesrecht ook rekening moet worden gehouden met de betaling in de plaatselijke belastingen. Verder staat men voor de vraag, of ook bij die verkiezingen de indeeling der gemeenten in districten zal worden ingevoerd, welke indeeling anders zal moeten zijn dan die voor de Kamer, waar, als bijv, wat Amsterdam, Rotterdam enz. betreft, kleinere gemeenten aan grootere worden toegevoegd. Men zal wellicht een proportioneel stelsel kunnen toepassen. Al die redenen pleiten er voor, dat bij du additi oneele bepalingen der Grondwet het kiesrecht voor de gemeentebesturen niet worde aangeraakt. Alleen voor tusschentijdsche vacaturen kan dat stilzwijgen bezwaar opleveren, maar dit moet een reden zijn voor de nieuwe Staten-Generaal om dat onderwerp spoedig ter hand te nemen. Een voorschrift daar omtrent (indiening van een ontwerp binnen één jaar) ware in de additioneele bepalingen beter op zijn plaats. (Hbl.) Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zittingen van Dinsdag 31 Mei en Woensdag 1 Juni. Zitting van Dinsdag. De heer A. Mackay heeft een motie van orde voorgesteld, do wenschelijkheid uitsprekende dat in de add. art. bepaald worde, dat na afkondiging der veranderingen in de Grondwet de leden der nieuwe Eerste Kamer verkozen zullen worden door de nieuwe Prov. Staten. De motie zal latqr behandeld worden. De beraadslagingen pver het voorstel Schaepman tot wijziging van art. 194 hebben hierop een aanvang genomen. AD VERTENTIËN worden geplaatst Tan 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenómen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschgnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. GOUDA, 2 Juni 1887. Het wateronderzoek der waterleiding gedurende de maand Mei heeft het volgende resultaat gehad. 2 Mei 8,9 milligr. perm. kal. per 1000 n n n Niettegenstaande de boomen voor den overweg nabij Nieuwerkerk neer waren gelaten, wilde giste ren morgen een koetsier van een rijtuig met twee paarden bespannen, nog Jmsseoren, waartoe hij de boomen oplichtte. Gelukkig bleef het rijtuig even be zitting van Woensdag. Het debat werd voortgezet over bet voorstel- Schaepman, tot wijziging van artikel 194. De heer Schaepman verdedigde nader zijn voorstol en Deze week wordt te Amsterdam eene tentoonstel ling gehouden door de Fereeniging tot bevordering van het onderwijs in handenarbeid van voorwerpen in verschillende deelen des lands vervaardigd. Deze tentoonstelling is der bezichtiging overwaard en zal de belangstelling in het doel der Verc-eniging zeker zeer doen toenemen. Ook Gouda is daar vertegen woordigd en met eere. De door den heer van Kempen alhier ingezonden collectie kan de vergelij king met die uit {indere plaatsen veilig doorstaan. Er is o. a. een vogelkooi bij, die een sieraad zou zijn in veler huiskamer en een eigenaardig sigaren kistje, dat in het gebruik zeer handig belóoft te zijn. Ook verscheidene andere voorwerpen zjjn daarbij op te merken, die net bewerkt en keurig gemaakt zijn. Heden morgen is met den spoortrein overreden het 2-jarig zoontje van Theodorus Koster, spoorwachter aan de kanaalbrug onder deze gemeente. Het kind heeft nog eenige oogenblikken geleefd. Gisteren is in de 4e kade een 8 jarige knaap te water geraakt en zou waarschijnlijk verdronken zijn zoo niet de 10-jarige Reurings hem gered had. Als eene bijzonderheid deelt men ons mede, dat bij van Tellingen in de Peperstraat een paar bosch- lijsters in eene volière zitten te broeden. kneld, toen de trein van 10 uur voorbijkwam, en bleven de paarden alzoo vlak naast den trein stil staan zoodat er geen ongeluk te betreuren is. De wachter heeft nog beproefd, tden hij do gaarden op den weg zag, de trein te doen stoppen, doch te vergeefs. Nu het hoofdbestuur van het „Nut" zijn voorstel tot subsidieeririg van het „Sociaal Weekblad" inge trokken heeft, wil de „Arnhemsche Courant", daar de zaak tot verkeerde gevolgtrekkingen aanleiding geeft, die een ongunstige glimp werpen op het Nut ook een enkel woord in deze quaesti-J- Zoowel de belangrijke plaate der A ons volksleven, als het goed hart haar toedraagt, nopen het te schrijven. Hoofdzakelijk beantwoordt de „Arnh. Ct." de vraag, waarom het voorstel van net hoofdbestuur zoo ongunstig door de afdeelingen is ontvangen. Het hoofdbestuur heeft dit door zyn gebrek aan tact op zijn geweten. Had het voorgejteld om vanwege het „Nut" een weekblad uit te geven „om de belang stelling in vraagstukken, waarbij het stoffelijk, gees telijk en zedelijk welzijn van de groote menigte des volks betrokken is, te verlevendigen en hunne vreed zame oplossing naar vermogen te verhaasten", de zaak ware dadelijk op zichzelva, onafhankelijk van alle bijzaken beoordeeld. Practiscbe bezwaren zou den er zonder twijfel opgeworpen, misschien het voorstel niet aangenomen zijn gq^prden, maar er had eene zuivere discussie, eene zuivjere beslissing kunnen genomen zijn, die aan een oppervlakkig beoordeelaar geen voorwendsel gegeven hadden tot hatelijke en verkeerde oordeelvellingen. Maar de inkleeding van het Voorstel in den vorm van subsidieering van een bestaand weekblad heeft roet in het eten geworpen. Dat had men als een vergrijp tegen de autonomie der algemeene vergadering kunhen beschouwen, een poging om haar (o gruwel!) vqor een fait accompli te stellen. Door aldus te handelen zou men de souvereine vergadering tot een bureau van registratie verlagen. Bovendien had het den schijn alsof de uitgever van een doodgeboren weekblad zich voor dreigende verliezen wilde dekken door de tegenvallende onder neming over te dragen aan het Nu^ Den goeden niet te na gesproken, en gaarne erkennende dat de uitgever van het „Sociaal Weekblad" bij wie hem kennen geen giiond tot dergelijken achterdocht geven kan, vraagt de „Arhh. Crt." of er, zelfs in Nederland geen uitgevers zijn, tot eene dergelijke, weinig eer lijke speculatie in staat. M<mr een ernstig bezwaar tegen het Weekblad was dat <1V Redacteur reeds een vast standpunt tegen over allerlei vraagstukken had ingenomen. Die re dacteur is voorzeker een talentvol man, doch hij redi geert het blad haar eigen inzichten en niet licht zal hij, het zij niet tot zijn oneer gezegd, neutraal of objectief oordeelen. Doch bovendien in een weekblad van het „Nut" moet ten minste elk departement stem in ’t kapittel hebben. Het weekblad zou daardoor een voortdu rend twistpunt in de maatschappij worden. Vermoe- delyk zou daarom het voorstel, ook al ware het met tact ter tafel gebracht, toch verworpèn zijn. Men ziet op tegen het oprichten van een nieuw blad, en de leden van het Nut hebben, beter dan anderen, geleerd dat officieele periodieke uitgaven, die iets A i S De beide vorige dagen hebben te Reeuwijk, arfdee- ling Sluipwijk, ernstige ongeregeldheden plaats gehad ten gevolge van werkstaking onder het werkvolk van de veenderijen. Niet alleen dat verscheidene hunner bepaald weigerden het werk langer voort te zetten zoo geen loonsverhooging werd toegestaan, maar zelfs wilden zij anderen, die aan bet werk bleven, met geweld dwingen om eveneens dit te staken. Een van de goedwillige werklui, die weigerachtig bleef met hen mede te doen is zelfs zwaar mishandeld. Tegen verscheidene der belhamels is procesverbaal opgemaakt en do stemming is nog alles behalve rustig.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1