u OM. ceding, M, Jaeger O» QOH,t N° 3557. 1887. BINNENLAND. ingen raad, Woensdag 8 Juni. en )EL. iTELS, w US, mr. SEVER, morgens vjjlen den n de Klei- Lepels, stellen e voorraad EL, en B. 36, PERS, (Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. OS, l'iendeweg. erde OK. J ris De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave OS* rglas, I rdes mor- riaes mor- KNo.255 te Gouda. ff f i.» tsen. en té zien. ide Notaris rouda. i GEBAK, k behoort BREN van SERVIES, eente; het goudsche courant. 4 ran 2 tot De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. De vier hoofdregels der rekenkunde laten zich terugvinden in het menschenleven ieder der ver schillende trappen des ouderdoms heeft zijn eigen regel. De vorm der optelling (additie) is in de kinds heid en de jeugd aan de ordeopeen hooping van kundigheden, krachten, vaardigheden is het wacht woord bij het opklimmen en vermeerderen der jaren; in de volheid der kracht, in het heil der liefde, in den zegen der echtelijke vereeniging, in het zich verdubbelen bij de werkzaamheden vdp ambt en beroep, waartoe de gevestigde staat komt de vorm der vermenigvuldiging (raultiplicatie) op deu voorgronddan gaal het bergafwaartsde afgaande leeftijd, als teleurstellingen de schoone droomen van het leven verijdelen en gedurig öei^ wegvalt uit do gelederen, is de tijd der aftrekking (substractie), AD VERTENTIÊN worden geplaatst van 1-—5 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. GOUDA, 7 Juni 1887. Do heer- J. W. Boers alhier is bij Kon. besluit benoemd .tot burgemeester der gemeente Rozenburg. Ook hier ter stede is thans een. plaatselijk comité gevestigd voor de in 1888 te ’s Hage te houden Nat. Tentoonstelling van oude en nieuwe Kunstnijverheid. Dit bestaat uit de heeren J. M. Noothoven van Goor, voorzitter, H. Enno van Gelder, secretaris, P. Goedewaagen, penningmeester, J. J. Bertelman en Dr. F. H. G. van Iterson. Burgemeester en wethouders dezer gemeente heb ben zich tot de directie der Nederl. Rhijnspoorweg- maatschappij gewend met verzoek den middagsnel- trein van 3 uur uit Amsterdam naar Botterdam en Den Haag, welke te Woerden stopt, ook hier te doen stilhouden, daar toch vele inwoners, die in den voormiddag voor zaken Amsterdam bezoeken, ge dwongen zijn, wanneer hunne bezigheden niet vóór 1 uur afgeloopen zijn, onnoodig tot 4.40 te Am sterdam te veHoeven of zich te Woerden 44 minu ten op te houden. tristerenmorgen is uit het water van den Fluweelen singel opgehaald het lijk van zekeren J. A. D., dat reeds eenige dagen daarin had gelegen. Uit Bodegrave schrift men het volgende Niet alleen voor de leden der hier gevestigde landbouwafdeeling, maar ook voor ieder die er be lang in stelde, werd dezer dagen na den afloop der paardenmarkt en stierententoonstelling, de zoo genaamde melkcontroleur beproefd. Dit werktuig, dat uitwendig veel overeenkomst heeft met oenen blikken trommel, heeft ten doel de meerdere of mindere geschiktheid der melk voor de zuivelbe reiding aan te toonen. Inwendig bevat het een zeker aantal genummerde, langwerpige glazen, die gedeeltelijk moeten gevuld worden met melk van eveneens genummerde koeien. Is men hiermede gereed, dan wordt de controleur gevuld met water, dat men vooraf tot op ongeveer 40 graden Celsius heeft gebracht en door een spiritus-lampje op die temperatuur houdt. Na verloop van een half etmaal zal men uit de monsters kunnen bepalen, welke beesten gezonde melk geven. De heer Kriebel, van Amsterdam, de leverancier, deed uit vier contro leurs, bevattende honderd glazen, met melk van een gelijk aantal koeien, de uitkomsten zien, waarna zich eene gedachtenwisseling ontspon over de bruik baarheid. De slotsom bestond hierin, dat goed aan gewend, de melkcontroleur nuttige diensten kan bewijzen. Door de Ingelandenvan den Zuidplaspolder is besloten in vereeniging met die van den Eendrachts- polder in de ringvaart van eerstgenoemd en een „dubbele schutsluis te stichten, waardoor ieder der twee polders een eigen boezem verkrijgt. *,v. - Een gevangene, die gisteren Qchtend yan ’é^Hage per Rijnspo^r van 10 ure 5 min., geboeid e.n onder behoorlijk geleide, werd getransporteerd naar Arn hem, sprong te Vleuten uit den trein, doch werd spoedig achterhaald. Tijdingen uit Tanger zeggen, dat in het paleis des Sultans een schat van 95 millioen piasters is gevonden. Hoe in dit Spaansch presido zulk een hoeveel heid geld kan gekomen zijn, is inderdaad onbe grijpelijk. De Spaansche schatkist is toch ook niet zóó vol, dat een millioen of vijf-en-negentig onge merkt kan wegvloeien Misschien is dit wel de schat, dien de Spanjaard reeds aan zoovelen onzer landgenooten voor de ,helft heeft aangeboden, onder conditie van eenig voorschot. Die persoon zat nu hier, dan daar; ook uit Ceuta en Tanger schreef hij brieven. Mocht die niet waarschijnlijke gissing juist zijn, dan zal men ten minste in het vervolg geen brieven meer van hem te wachten hebben, want de schat is terecht. (Arnh. Ct.) Staten-GeneraaJ- Twwde Kamer, zitting ran Maandag 6 Juni. Het debat werd voortgezet over het vooretel- Schaepmah en de daarop voorgestelde amendementen. Door de heeren Mees, Buma en Van der Kaay werd het amendement van dén heer Vos de Wael, om de 3e en 4e alinea te doen vervallen, dus om algeheele vrijheid aan den wetgever te laten tot regeling van het onderwijs en het neutraliteits-begrip te doen verdwijnen nader bestreden, terwijl de heeren Hartogh, De Kanitz, Beelaerts van BJokland en Vermeulen het nader verdedigden. In stemming gebracht werdt hét amendt.-Greeve (waarbij bepaald wordt dat het onderwijs onder de aanhoudende zorg der Begeering blijft) aangenomen met 45 tegen 39 stemmen. Het amendt.-Vos de Wael is aangenomen met 45 tegen 39 stemmen. De heer Bahlmann had amendt. (waarbij bijzonder onderwijs regel, openbaar onderwijs aan vulling werd gesteld) ingetrokken, terwijl door de beslissing over het amendt.- Vos de Wael dat van denheer De Beaufort (vrijheid aan den gewonen wetgever tot regeling van het onderwijs, mits vol doende gelegenheid en eerbiediging van ieders Gods dienstige begrippen) verviel. Het alsnu gewijzigd vooretel-Schaepman werd aangenomen met 43 tegen 40 stemmen. Het algemeen Bestuur der Zuiderzee-vereeniging heeft aan de Provinciale Staten vanf Noord-Hol- land een adres gericht, waarin heti»! dezer Ver eeniging het onpartijdig onderzoeken van de wenschelijkheid en uitvoerbaarheid van afsluiting en latere geleidelijke drooglegging van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee wordt uiteengezet en om geldelijke medewerking vanwege de Provincie gevraagd. Wel is waar Werd reeds door vele particulieren, gemeenten en waterschapsbesturen belangrijke steun verleend, doch de groote kosten van het onderzoek welke door den hoofd-ingenieur J. Van der Toorn op 125,000, over drie jaren verdeeld, wor den geraamd vereischen nog steeds toeneming van geldelijke bedragen. Het bestuur houdt zich overtuigd, dat vele belan gen der provincie met die der Vereeniging samen gaan, en vindt daarom vrijheid, zich tot het Provin ciaal Bestuur te wenden, in de hoop op krachtige medewerking. Krachtens besluit der laatste algemeene vergade ring van het Alg. Ned. Werkliedenverbond is door het Bestuur een uitvoerig schrijven gericht aan de Commissie van Enquête, waarin de wensch wordt uitgesproken dat de commissie moge besluiten, op grond van hetgeen thans door haar optreden reeds openbaar is geworden, aan haar lastgeefster, de Tweede Kamer, verschillende voorstellen te doen lo. tot verbetering en uitbreiding der wet van 19 Sept. 1874 (Staatsblad No. 130) in dezen zin: a Verbetering der redactie, opdat duidelijk blijkt dat verboden wordt, allen dienstarbeid. b. Uitbreiding van den leeftijd, waar beneden het verboden is te werken, tot 14 jaar. c. Verbod aan jongelieden beneden de 17-jaar, om langer dan 10 uur per dag, mits afgewisseld door rusttijden en in geen geval tusschen een be paald avonduur en een bepaald morgenuur, te arbeiden, met toekenning van een vasten wekelijk- schen rustdag. lever- aar ing* s- B erd. jj* maak. a. den Beer d. Hetzelfde verbod als bij c. bedoeld, benevens geheel verbod tot arbeiden minstens zes weken voor en na de bevalling, voor vrouwen van eiken leeftijd. e. Verbod aan jongelieden beneden beneden 17 jaar en aan vrouwen, om te arbeiden in gevaarlijke of voor de gezondheid schadelijke bedrijven. toepassing van het verbod in b. bedoeld, mede tot het verrichten van veldarbeid, voor kinderen beneden de 12 jaar, behoudens ontheffing van dat verbod gedurende een in de wet beperkt aantal weken per jaar, die door Gedeputeerde Staten aau elke gemeente, overeenkomstig de behoefte die er aan blijkt te bestaan en <n overleg met de besturen dier gemeenten, zou kunnen worden verleend. g. speciaal toezicht op de naleving der wet, door bepaaldelijk daarvoor aanaMtelde ambtenaren. 2o. tot regeling van a. het toezicht op de werklokalen en op de werk tuigen en gereedschappen. b. voorwrgsmaatngiMMegen ongelukken, alsmede bij het bewerken van voor de gezondheid en het leven nadeelige stoffen. c. de aansprakelijkheid der patroons tegenover de werklieden en hun familiën, ingeval den werkman bij de uitoefening van zijn arbeid eenig ongeluk overkomt; wanneer het althans niet kan worden toegeschreven aan opzet of moedwil. 3o. Zij bij de Kamer bevordere a. een spoedige regeling vail het ambachtsonderwijs. b, spoedige invoering van den leerplicht. Ten slotte wijst het adres op de wenschelijkheid dat de commissie zich zou kunnen verplaatsen om op de plaats zelve te zien te hooren en te onder zoeken.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1